UCHWAŁA NR IV/14/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/14/07

UCHWAŁA NR IV/14/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr IV 14./ 07
Rady Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 17 stycznia 2007 r.

 L A N P R A C Y  RADY GMINY STARE CZARNOWO

n a 2 0 0 7 r o k

T e m a t y k a Po d s t a w o w a Terminy sesji
I.
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2007 r.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2007 r.
 3. Uchwalenie programu współpracy na 2007. Gminy Stare   Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz  stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

styczeń

II.  
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za rok 2006.
 2. Uchwalenie Gminnego Program Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2007 r.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na   2007 r.
 4. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
 5. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu   za rok 2006.
 6. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i   rekreacji na terenie gminy w roku 2006 ( w tym: wykonanie budżetu).
 7. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare  Czarnowo wroku 2006 (w tym; wykonanie budżetu)
 8. Sprawozdania z działalności sołtysów za rok 2006.
luty
 III
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2006 ( w tym: wykonanie budżetu ) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy  społecznej na rok 2007.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 r.  i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 3. Informacja z działalności bibliotek; w Kołbaczu i Starym   Czarnowie za rok 2006 (w tym: wykonanie budżetu).
kwiecień
 IV.
 1. Sprawozdania z działalności stałych komisji w I półroczu 2007 r.
 2. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w  I półroczu 2007 r.
czerwiec
V.
 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za    I półrocze 2007 r. 2. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2007 / 2008
sierpień
VI.   
 1. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w I półroczu 2007 r.- wykonanie    budżetu.
 2. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za okres I półrocza 2007 r. – wykonanie budżetu.
wrzesień
 VII.
 1. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2007 r.
 październik
VIII.
 1. Projekt budżetu gminy na 2008 r. 2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
listopad
IX.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 r
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2007 r..   

grudzień

Na poszczególnych sesjach oprócz w/w tematów – Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy m.in.   w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i statutach sołectw, - spraw oświatowych, spraw społecznych itp.
Ponadto Rada Gminy będzie informowana o: - działalności Wójta w okresie między sesyjnym, - pracy Rady w okresie między sesyjnym,
 • stanie finansowym gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:26