Protokół z obrad

Protokół Nr III/06
z III Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 21 grudnia 2006 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. Od 1300-1500

Obrady III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby uczestniczące w sesji.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum - w sesji uczestniczyło w tym czasie 13 radnych - wobec ustawowego składu Rady 15 radnych - co można obradować i podejmować uchwały. Ogółem w sesji brało udział 14 radnych (nieobecna była radna Rusinek J., spóźnił się radny Róg)).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad (porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu); porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji tj. z dnia 04.12.2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwał
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnosił Wójt Gminy Marek Woś tj. wprowadzenie:
- projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu dot. przesunięcia kwoty ogólnej w wysokości 24.000 zł. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana dot. przesunięcia środki z niewykonanego działu - obsługa długu na rzecz biblioteki publicznej (doszła dodatkowa płatność za energię w bibliotece w Starym Czarnowie) oraz są pieniądze z niewykorzystanego działu opieki społecznej z przeznaczeniem na kotłownię w Glinnej ( wynikła tam poważna awaria i należy zapłacić za naprawę).

Dlatego jest potrzeba przesunięcia środków z tych działów. Dotyczy to kwoty 21.000 zł dla kotłowni i 3.000 zł dla biblioteki.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o wprowadzenie do porządku obrad powyższego projektu uchwały jako pkt 7 (kolejne punkty porządku przyjmą dalszą, kolejną numerację).

Następnie poddał do przegłosowania porządek, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji tj. z dnia 04.12.2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.(wprowadzony projekt)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwał
 11. Zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 za taką zmianą w porządku głosowało 13 radnych (nieobecny 1 radny), Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 04.12.2006 r.

Do protokołu z dnia 4 grudnia 2006 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń (protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).

 za jego przyjęciem głosowało 13 radnych (nieobecny 1 radny), Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 21.12.2006 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie miedzy sesyjnym.

Wójt M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 4 grudnia b r. do dnia dzisiejszej sesji; stwierdził, że do najważniejszych spraw należy zaliczyć m.in:

 • rozmowa z kierownikiem zarządu dróg wojewódzkich P.Ziętkiem na temat dalszej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. Najgorszy odcinek tej drogi został już wyremontowany w październiku br. tj. przez las w stronę Glinnej. Obecnie zrobiono dalszą część drogi tj. od lasu do Starego Czarnowa (w tym wyprostowano niebezpieczny zakręt na wysokości byłych torów kolejowych, dzięki możliwości skorzystania z terenów po PKP). Zostanie tam również wycięta topola, która może być powodem jakiś nieszczęść.
 • jest możliwość uzyskania pieniędzy z urzędu marszałkowskiego na modernizację drogi, ulicy Gryfińskiej w St.Czamowie (na odcinku od stacji paliw do krzyża). Jest już przygotowany projekt od 3 lat na przebudowę tego odcinka (kierownik zarządu dróg wojewódzkich ma pewne rozwiązanie w tym zakresie). Załatwiłoby to sprawę zarówno kanalizacji jak i chodników. Jest pozwolenie na budowę i możliwe jest, że pod koniec 2007 r. można rozpocząć tę inwestycję. Wyjaśnia, że droga od ul. Gryfińskiej przez Stare Czarnowo w kierunku Kołbacza jest drogą powiatową, natomiast od ul. Gryfińskiej w kierunku Pyrzyc jest to droga wojewódzka. Od PKP gmina przejęła część drogi powiatowej naprzeciwko byłej stacji kolejowej (ten odcinek drogi jest naszą działką),
 • odbyło się zebranie zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, gdzie przedmiotem było uchwalenie budżetu na 2008 r. Została tam podjęta decyzja o wystosowaniu jeszcze w tym roku pisma, celem wyjaśnienia sytuacji i zmobilizowania ministra środowiska do szybszego działania, by wniosek dot. kanalizacji, który jest już kompletny znalazł się w Brukseli. By był przedmiotem rozpatrywania w nowym budżecie 2007 - 2013,
 • Instytut Zootechniki w Kołbaczu zwrócił się do nas z wnioskiem o wycięcie 253 topoli rosnących na terenie Instytutu (w okolicach suszarni, na wysokości działek itp.). Są to drzewa stare, zagrażające, niszczą drogi. Po konsultacji z Dyrekcją Parków Krajobrazowych (opinia ich jest pozytywna, natomiast decyzje wydaje Wójt) drzewa są już wycinane. Są również przypadki, gdzie Parki wydadzą opinię negatywną odnośnie wycinki drzewa, a Wójt wydaje decyzję pozytywną, z uwagi na zagrażające niebezpieczeństwo (był taki przypadek w Dobropolu). Każdy właściciel działki w tej sprawie musi wystąpić do gminy o wydanie decyzji (Wójt przed jej wydaniem musi zasięgnąć opinii Parków). Dotyczy to także terenu gminy. Wycinkę natomiast każdy wykonuje w swoim zakresie i na swój koszt.
 • jeżeli chodzi o podatek rolny, nieopłacony przez jednostki badawczo -rozwojowe (dot. to Kołbacza), posiada opinię, opracowanie profesora Romana Sowińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji z roku 2006. (Wójt zacytował jakie akty normatywnych regulują te sprawy - m.in. konstytucja, ustawy ; o jednostkach badawczo -rozwojowych, o krajowym rejestrze sądowym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o swobodzie i działalności gospodarczej, są wyroki NSA w Białymstoku, Wrocławiu itp.). Zmobilizowany tutaj przez radnych chce podjąć działania w tym zakresie. Jest już umówiony z prawnikiem (który już załatwiał skomplikowane w gminie sprawy) i przygotuje wystąpienie do Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa, by ten podatek rolny Instytut płacił, bądź płacił za niego Minister Finansów.
 • ma już projekt umowy na salę gimnastyczną w Kołbaczu. Przejrzy tę umowę prawnik a następnie zostanie ona przesłana do radnych, celem zapoznania się przed najbliższą sesją. Mamy termin 60 dniowy na zawarcie umowy po odbytym przetargu. Jest potrzeba, by sesja odbyła się do 24. 01. 07 r. W przeciwnym razie należałoby zwołać sesję nadzwyczajną (Przewodniczący Rady wyjaśnił, że musimy uchwalić plan pracy Rady, plany poszczególnych komisji na 2007 r. także jest planowana sesja w styczniu 2007 r. i nie będzie potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej. Być może będą dwie sesje). Dalej Wójt poinformował, że przetarg się odbył, należy tę ofertę przyjąć i im szybciej zawrzemy umowę, tym szybciej rozpoczną się roboty. Praktycznie roboczogodzina wzrasta z każdym miesiącem.
 • przeprowadził rozmowę z P.Pawłowskim, który prowadzi swój sklep w świetlicy w Dobropolu. Jest tam możliwość rozwiązania problemu ( by jedno drugiemu nie przeszkadzało) w ten sposób, że na sylwestra ten obiekt zostanie udostępniony dla mieszkańców. Sklep zostanie odgrodzony i będzie dostęp do kominka i do toalet. Szczegóły ustali wspólnie z radną Marczewską. Problem w Dobropolu polega na ty, że znajdują się tam dwa sklepy, z których korzystają po połowie mieszkańcy. Jeżeli się zlikwiduje ten sklep wyniknie duża awantura większej części mieszkańców. Dlatego należy tak ten problem rozwiązać, by było najlepiej dla wszystkich. Administracyjne nie może tego sklepu rozwiązać(są w tym zakresie pewne procedury). Okazuje się, że P.Pawłowski płaci za całą energię elektryczna zużywaną na tej świetlicy (gmina nic nie dopłaca), udostępnia toalety. Także za darmo tego nie wynajmuje. Należałoby się tam spotkać i uzgodnić pewne sprawy (Przewodniczący Rady proponuje, by komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych dokonała przeglądu tej świetlicy a przy okazji pozostałych świetlic. Będzie z tego spotkania sporządzony protokół). Wójt zapewnił, że na sylwestra będzie wszystko udostępnione, tak została sprawa dogadana.
 • został zakończony remont świetlicy w Starym Czarnowie.
 • prace w GOK również się dużo posunęły do przodu. W obecnej chwili można przenieść już OPS, gotowe pomieszczenia ma już OSP.
 • Instytut Zootechniki zaproponował wykup mieszkań w miejscowości Dębina dla swoich najemców. Koszt wykupu zależny jest od stażu pracy z zastosowaniem bonifikaty od 95 - 55 %. To samo będzie z mieszkaniami w Kołbaczu. Wkrótce i gmina sprzeda mieszkania w Glinnej - może to nastąpić już na koniec stycznia 2007 r. Również spróbujemy zagospodarować strychy w niektórych budynkach w Kołbaczu przejętych przez gminę.
 • jest po rozmowie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kołbaczu P.G.Łogin i przychyla się do wniosku radnych, by w pierwszej kolejności wymienić okna w szkole a później wykonać polbruk.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 18 grudnia 2006 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że ta informacja jest o wiele krótsza niż wcześniej przedstawiana, gdyż okres międzysesyjny jest krótki, dwutygodniowy.

Plan budżetu gminy po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 8.016.382 zł
Po stronie wydatków - 8.836.382 zł.

Ogółem budżet zwiększył się po zmianach po stronie dochodów i wydatków o kwotę 981.134 zł.
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 18 grudnia 2006 r. zostały zrealizowane w 99,76 % tj. do kasy wpłynęło 7.997.243,39 zł. Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 43,89%, z subwencji z budżetu państwa 25,23 % dochodów.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, to 15,31 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 7.654.396,63 zł co stanowi 86,62 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport - 28,25 %, na administrację publiczną - 15,36 %, na opiekę społeczną 15,05 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 342.846,76 zł. Jest to nadwyżka budżetu.
Na dzień 18.12.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, w związku z czym wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym widnieje kwota 226.171,48 zł. Są założone cztery lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.500.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 18.12.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Brak dyskusji w tym zakresie.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni:

Radny Kałucki zapytał;

 • czy teren (tym) żywopłot przy byłej piekarni będzie wysprzątany do okresu świątecznego (sprawa ta była poruszana na wspólnym posiedzeniu komisji).
 • czy wydając decyzję o wycince drzew (dot. Kołbacza) jest zawarty punkt zobowiązujący danego właściciela do nasadzeń nowych drzew.

W tym czasie przybył na sesję spóźniony radny Róg

Radny Grzywiński wnosi:

 • o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla mieszkańca St.Czarnowa P. E.Tomczyka, który nie może chodzić, z uwagi na chore dwa stawy biodrowe.
  Jest na rencie rolniczej, czeka w kolejce na operację (ma daleki numer), a później czeka go rehabilitacja. Wie, że Wójt wcześniej zajmował się również podobną sprawą mieszkańca Stare Czarnowa P. Blacharskiego.

Radna Cymerman poinformowała:

 • jako przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych chce poinformować, że wspólnie z członkami komisji ustaliła o przeprowadzeniu przeglądu świetlic na terenie gminy i szkoły (w tym; dokładne rozpoznanie problem świetlicy w Dobropolu). Chcą to przeprowadzić jeszcze w tym roku pomiędzy świętami.
  Wspólnie uzgodnią najpilniejsze potrzeby.

Radny Dobrzański wnosi:

 • o wycięcie drzew, topoli (łącznie z usunięciem korzeni) za świetlicą w Dębinie i nasadzenie nowych drzew. W tej miejscowości byłaby potrzeba więcej tych nasadzeń m.in. wzdłuż stawu ok. 6 ha.
 • droga powiatowa z Kołbacza do Dębiny jest bardzo zniszczona i wymaga nowej nakładki. Czy drogowcy myślą o wykonaniu takiej inwestycji na tej drodze.

Radny Dudziński zapytał:

 • do kogo należy utrzymanie porządku (w tym; ogrodzenie) wokół świetlicy w Żelisławcu. Jest mu wiadomym, że ta świetlica jest dzierżawiona, znajduje się tam plac zabaw, jest tam nieporządek, bałagan itp.

Radna Marczewska wnosiła:

 • o tablice ogłoszeń w świetlicy w Dobropolu. Dotychczasowa tablica podczas remontu świetlicy została zdjęta i już jej nie założono. Wszelkie wywieszane informacji, ogłoszenia są szybko zrywane i mieszkańcy nie wiedzą o wielu sprawach.
 • czy jest ujęta w remontach droga do Dobropola. Chodzi tutaj szczególnie o pobocza. Podczas jazdy do Dobropola (na zakręcie, czy w lesie) jest trudność w wymijaniu się samochodów. Jest tam wyżej asfalt a niżej pobocze i nie można zjechać. Należałoby na pobocza coś wysypać.
 • czy jest możliwość postawienia znaku zakazującego wjazdu samochodów ciężarowych o dużych pojemnościach przy drodze na wysokości remizy (zamieszkuje tam razem z innymi mieszkańcami). Droga ta jest bardzo wąska,  jeździ tam nagminnie i szybko samochodem ciężarowym (tirem) jeden z mieszkańców. Budynki są tam przy samej drodze i trudno jest tam przejechać  podczas postoju jakiegokolwiek samochodu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na przyszły rok należy wygospodarować środki z świetlic na zakup jednakowych tablic ogłoszeniowych z naszym herbem, zamykane. Kompleksowa załatwić tę sprawę.

 uwagi na brak dalszych zapytań, interpelacji przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji;

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Zmiany w budżecie dot. ogólnej kwoty 7.250 zł zwiększającej dochody w działach: 750 i 756, kwoty ogólnej 237.250 zł zwiększające wydatki w działach; 700, 750 i 851 oraz kwoty ogólnej 230.000 zł zmniejszającej wydatki w dziale 900.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowie, oświaty i spraw społecznych - pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.
Stanowiska poszczególnych komisji stanowią załączniki nr: 6, 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu.
Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych;
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr III / 9 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Zmiany w budżecie dot. ogólnej kwoty 24.000 zł zwiększającej wydatki w działach: 700 i 921 oraz zmniejszającej wydatki w działach; 757 i 852. (jest to uchwała wprowadzona w dniu sesji)
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.
Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych;
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr III/10 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowany wykaz oraz plan finansowy wydatków.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania; - za uchwałą głosowało 14 radnych;
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr III /11/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

Skarbnik Gminy A. Baran wyjaśniła, że ten projekt uchwały poza dwiema małymi zmianami jest identyczny, jaki był przestawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jedna z wprowadzonych zmian dot. tabeli dochodowej, gdzie wpływy z opłaty skarbowej są przeniesione z działu 75616 do działu 75618. Zmiana ta wynikła z uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która mówi, że te pieniądze powinny być klasyfikowane w innym miejscu. Druga zmiana dot. wynagrodzenia kierowcy w dowożeniu (wynikła ta sprawa po uwagach radnej Cioch). Zostało ono przeniesione z rozdziału szkoły podstawowej - 80101 do rozdziału dowożenie uczniów - 80113. Dotoczy to działu - oświata i wychowanie. Pozostawienie tej sprawy w tej wersji co było nie miałoby to żadnego znaczenia, gdyż było to zaplanowane w budżecie i nie trzeba by było tego zmieniać uchwałą. Lecz dla porządku dokonano zmiany jak wyżej. Ogółem jest przeniesiona kwota 47.050 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków się z tego tytułu nie zmienił. Wszystko jest tak samo jak na komisji. Budżet po stronie dochodów wynosi 8.826.208 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 10.426.208 zł.

Dyskusja;

Radny Grzywiński stwierdził, że budżet nie jest najgorszy. Zadowolony jest, że są planowane inwestycje; za wyjątkiem jednej. Może w przyszłym roku uda się nam również i tą inwestycję wprowadzić do budżetu" Pan Wójt wie o jaką inwestycję chodzi..." (Przewodniczący Rady wyjaśnia, że radnemu chodzi o kanalizację). Uważa, że na pewno dla nowych radnych wydaje się, że ten budżet został tak szybko przyjęty. Jednak podczas zmiany kadencji Rady zawsze są pewne zawirowania i nie było czasu dłużej pracować i praktycznie przeszło, to co proponowała stara Rada. Z poprzedniej kadencji pozostało tylko 5 radnych. Jednak w ciągu roku budżetowego można zawsze pewne zmiany wprowadzić w budżecie. W przyszłości na pewno nie będziemy tak szybko podejmować decyzji w sprawie budżetu, tylko bardziej szczegółowo będziemy pracować na komisjach. Radny Dudziński miał słuszną uwagę, że pewnych spraw nie można wprowadzić a miał też swoje propozycje do budżetu. Do 15 września corocznie są przedkładane wszelkie propozycje do budżetu do Skarbnika Gminy a wiadomo, kiedy były wybory i nie było możliwości, by Ci nowi radni mogli to uczynić. Porównując ten budżet do budżetu z przed 4 lat, jaki Rada wówczas zastała i też sobie poradziliśmy mimo, że gmina była zadłużona. Także myśli, że będzie dobrze.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tak jak Wójt wcześniej wspominał pieniądze przeznaczone na drogi po ich wykonaniu będą kolejno pozyskiwane a następnie będziemy je wprowadzać do budżetu na bieżące roboty. Sami się przekonacie, że te drogi przeznaczone do remontu wynikają z protokołów poprzedniej komisji rolnictwa, z posiedzeń wyjazdowych tej komisji. Protokoły są do wglądu i można się z nimi zapoznać. Z drugiej strony wypadło nam co najmniej jedno posiedzenie sesji w okresie wyborczym. Już widać jak wiele spraw zostało wykonane na terenie gminy m.in. Rada minionej kadencji znalazła pieniądze na 7 przystanków dla poszczególnych miejscowości. W każdej miejscowości są place zabaw, które sukcesywnie były powiększane o konkretne elementy ( każde takie powiększenie, to koszt ponad 8.000 zł). Zostały uruchomione świetlice wiejskie, są opiekunki na etatach, są tam komputery mają dzieci zajęcia. Pamiętamy również, ile było środków przeznaczanych na biblioteki wcześniej - 600 zł w 2003 r. a w tej chwili jest ponad 100.000 zł. Podobna sytuacja była z drogami, gdzie było przeznaczone na remont dróg 6.000 zł a obecnie jest kwota bardzo duża. Za wiele tych dróg nie ma do remontu, a później będziemy wykonywać lepsze nawierzchnie na drogach.

Wójt M. Woś poinformował, że ten budżet jest już wynikiem pracy nad poprzednimi czteroma budżetami. Doskonale pamięta, jak nad pierwszym budżetem minionej kadencji Rada siedziała całymi godzinami, by go uporządkować. Uchwalenie kolejnego było już łatwiejsze. Teraz zmienili się radni, lecz gmina się nie zmieniła a potrzeby mniej więcej są podobne. Także tutaj żadnej „rewolucji" nie trzeba było robić w tym budżecie. Sami się przekonacie, że nad kolejny budżetem także nie będzie trzeba dłużej pracować, gdyż po kolei się to wszystko poukłada.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 - po szczegółowych wyjaśnieniach; w tym; przewodnicząca komisji budżetu B. Cioch stwierdziła, że niezależnie jakiej firmy dot. ta sprawa zazwyczaj wszyscy pomijają księgowość. To, że gmina tak dobrze stoi, funkcjonuje to również sprawa windykacji należności. Podczas pracy w 2002 r. nad budżetem 2003 r. ściągalność zobowiązań była bardzo niska, obecnie sytuacja się bardzo zmieniła na korzyść gminy. Także nie jest to tylko budżet i wydatki. Chce powiedzieć, że budżet uchwala się nie w momencie, kiedy my zatwierdzamy go, lecz wg niej od momentu, kiedy uchwalane są stawki wszystkich podatków. Bo to są dochody gminy, które później dzielimy. Jeśli chodzi o opinie komisji budżetu, to jest pozytywna, myśli, że będzie ten budżet realizowany tak dobrze jak dotychczas. Skarbnik Gminy, Wójt będzie na pewno nad nim czuwać.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania; - za uchwałą głosowało 14 radnych; Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy  Stare Czarnowo

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych;
Uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2006 r.).
Jest to uchwała Nr III/13 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Sołectwa Żelewo H. Hoduń;

 • droga do Żelewa jest bardzo dziurawa (przed wjazdem do miejscowości znajduje się duża, niebezpieczna dziura). Wnosi o ponowne załatanie dziur na tej drodze,
 • cała droga jest nagminnie zasypywana obornikiem i innymi nieczystościami wożonymi przez Instytut w Kołbaczu. Robi się przez to błoto i nie można nawet przejść. Należałoby im zwrócić uwagę, by sprzątali po sobie. Drogę zaśmiecają także inni; prawdopodobnie z wodociągów coś wożą i śmiecą. W jednym miejscu jest cała góra zawalona śmieciami.
 • czy w budżecie 2007 r. jest zaplanowany chodnik w Żelewie, chociaż po jednej stronie.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w styczniu 2007 r. komisja rolnictwa będzie dokonywała przeglądu dróg i również będzie w Żelewie.

Sołtys Sołectwa Kołbacza - P.Kowalczyk;

 • nosi o nową tablicę ogłoszeniową w Kołbaczu na ul. Szarych Mnichów.
 • czy jest możliwość korzystania ze stadionu przez młodzież i dzieci, może ustalić określone godziny. Stadion jest ogrodzony, zamknięty.

Sołtys Sołectwa Żelisławiec - D.Karbowska;

 • czy jest zaplanowany w budżecie remont drogi -ulicy Okrężnej w Żelisławcu.
  Jeśli tak, to z jakiego materiału będzie wykonana.

Sołtys Sołectwa Kartno - W.Golec;

 • żeby komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych również dokonała przeglądu świetlicy w Kartnie.
 • sprawa boiska.

Ad. 12 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Gminy Marek Woś i tak:

 • sprzątanie Kołbacza, wycinka drzew i nasadzanie (zgłaszał radny Kałucki), Jest zdziwiony, że dotychczas nie został ten teren sprzątnięty, wydał w tej sprawie polecenie, sprawdzi to (radny Róg poinformował, że dzisiaj widział pracownika gmina jak sprzątał).
  Jeśli chodzi o nasadzenia nowych drzew po dokonanej wycince, jest ta sprawa rutynowa i dlatego nie mówił o tym. Właściciel terenu jest do tego zobowiązany.
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego (zgłaszał radny Grzywiński); Spróbuje wejść w kontakt z lekarzem, czy jest możliwość na przyśpieszenie tej operacji, natomiast sprawa zakupu wózka nie sprawi problemu.
 • przegląd świetlic (zgłaszała radna Cymerman);
  Prosi, by przewodnicząca komisji oświaty poinformowała go o terminie wyjazdu w sprawie świetlic a szczególnie do świetlicy w Dobropolu. Chciałby uczestniczyć w tym spotkaniu w miarę możliwości czasowych ( Przewodniczący Rady proponował, by zorganizować dwa spotkania wyjazdowe komisji w tej sprawie. To samo dotyczy wyjazdów komisji rolnictwa. Wówczas będzie czas na dokładne przeglądy i sporządzenie protokołów z tych wyjazdów).
 • wycinka drzew, droga do Dębiny (zgłaszał radny Dobrzański);
  W sprawie wycinki drzew w Dębinie musi być wniosek właściciela terenu, natomiast nasadzenie hektarów nowych drzew, to takiej możliwości nie ma. Nikt się na to nie zgodzi, żeby tam takie zalesienie wprowadzić.Są to grunty rolne i ustawa tego zabrania. Jak pamięta w Dębinie były prowadzone nasadzenia drzew (radny Dobrzański poinformował, że było ok. 5.000 drzew posadzonych, sam je sadził, lecz zostało ok. 100 a może mniej).
  Jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych, to wkrótce zarząd dróg powiatowych w Baniach ma być rozwiązany. Natomiast na drogi powiatowe jest przeznaczona na przyszły rok kwota 3.500.000 zł w tym; 1.000.000 zł na utrzymanie administracji i rozwiązanie a 2.500.000 zł na wszystkie drogi powiatowe. Jest to bardzo mała kwota (Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj są już łatane dziury na drodze do Dobro po la i do Śmierdnicy).
 • świetlica w Żelisławcu (zgłaszał radny Dudziński);
  Po zmianie dzierżawcy zmieniła się świetlica w Żelisławcu, jej działalność na lepsze. Nie ma problemu z ogrzewanie remizy OSP ani z otoczeniem. Dzierżawca płaci gminie czynsz. Za porządek w świetlicy i wokół świetlicy odpowiada dzierżawca (taki jest zapis w umowie), natomiast wykonanie ogrodzenie należy do gminy. W tym roku było planowane tam ogrodzenie, lecz z pewnych przyczyn nie zostało zrobione ( nie pamięta teraz dokładnie, co było z tym związane). Jednak w przyszły roku ono będzie, lecz jakie trudno jeszcze powiedzieć. Część elementów ze stadionu z Kołbacza zgromadziliśmy w Glinnej i prawdopodobnie tam wykorzystamy je. To są całkiem przyzwoite elementy i z tego również można zrobić ogrodzenie, natomiast w Kołbaczu musiało być nowe ( przewodniczący Rady uważa, że ta świetlica znajduje się przy drodze wojewódzkiej, jest to ładny obiekt i im ładniejsze będzie ogrodzenie, tym, lepszy odczuwalny efekt. Nie należy iść po najniższych kosztach, tylko to zrobić porządnie i ładnie). Wójt uważa, że część tych elementów z Kołbacza należy wykorzystać, nie wywiezie tego na złom skoro są dobre, przyzwoite.
 • tablica ogłoszeń, pobocza, ograniczenie (zgłaszała radna Marczewska); Tak jak przewodniczący Rady powiedział, zostaną zamówione jednakowe tablice informacyjne, zamykane.
  Jeśli chodzi o te dwie drogi w Dobropolu, to są one drogami powiatowymi. Jak uda mu się z powiatem dogadać, to tam dużo by zrobiło samo odgarniecie nagromadzonego przez deszcz tych różnych śmieci, ziemi na asfalcie. Byłaby ta droga na pewno wówczas szersza. Były już wcześniej prowadzone z drogowcami rozmowy na ten temat, już widać ich działania. A przy tym również zrobią i dziury na drodze w Żelewie (szczególnie dziurę przy samym wjeździe do miejscowości). Droga na wysokości remizy też jest do zrobienia, może bardziej niż ul. Okrężna w Żelisławcu. Na pewno ta droga zostanie zrobiona w przyszłym roku (radna Marczewska stwierdziła, że studzienki na tej drodze w Dobropolu są ciągle uszkadzane przez samochody i brat je ciągle naprawia. W końcu wioska zostanie bez wody) Jeżeli chodzi o zakaz wjazdu samochodów ciężarowych jest możliwe do ustawienia na tej drodze.
 • droga, obornik, chodnik (zgłaszała sołtys Hoduń);
  Na temat dróg już mówił, natomiast przypadki wysypywania obornika należy jak najszybciej zgłaszać do niego, nie czekać na sesję. Dzisiaj już może nie być tego na drodze. Kiedyś rozmawiał z Dyrektorem Malinowskim, który nasłał nawet policję. Jak przybyła, to już wszystko było posprzątane i nic nie stwierdzono Ci pracownicy powinni to posprzątać już po zakończeniu swej pracy.
  {radna Cioch wyjaśniła, że Kołbacz ma tak zły sprzęt, że jadąc np. z kiszonką ona się całą drogę sypie. Widziała to niejednokrotnie czekając na autobus. Na pewno tak samo jest z tym obornikiem).
  Wójt dalej informuje, że jeśli chodzi o chodnik, to nigdy nie mówił, że powstanie w przyszłym roku (sołtys Hoduń poinformowała, że w Żelewie zrobiono sobie już drogę prywatną, nie można przejechać tak postawią samochód). Wójt prosi, by takie przypadki zgłaszać na bieżąco, telefonicznie.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w styczniu 2007 r. komisja rolnictwa będzie dokonywała przeglądu dróg i również będzie w Żelewie.
 • tablice informacyjne, udostępnienie stadionu (zgłaszał sołtys Kowalczyk)
  Temat tablic ogłoszeniowych już omawiał (będą zamówione jednakowe dla wszystkich). Natomiast stadion musi być ogrodzony, gdyż przepisy nie zezwalają na rozgrywanie zawodów piłkarskich na obiektach nie ogrodzonych. Przy okazji chce powiedzieć, że jest nieprawdą o pobieraniu przez gminę opłat za korzystanie z tego stadionu, chyba że to będzie zespół z innej gminy i będzie chciał korzystać z tego stadionu. Dziwi się, że nie można dotrzeć do klucza na stadion, gdyż klucz taki posiada Zespół Szkół w Kołbaczu, opiekun stadionu czyli P.Tarka oraz jeden znajduje się w Urzędzie. Także w Kołbaczu są dwa klucze i można wziąć i korzystać z tego stadionu. Na to też nie jest potrzebna sesja (radny Róg poinformował, że opiekun stadionu odsyła młodzież i nie chce dawać klucza). W dniu jutrzejszym ma spotkanie z Prezesem klubu i uzgodni te sprawy.
  Jeśli jest grupa młodzieży chętna do korzystania z tego obiektu, to należy ten obiekt udostępnić im.
 • ul. Okrężna (zgłaszała sołtys Karbowska)
  Kiedyś miała być remontowana droga Okrężna. Pamięta, że były ustawione krawężniki ale też zrobiono studzienki, które zostały usytuowane niezgodnie z wymogami (jedne wyżej drogi inne niżej). Jeśli zwrócone będą gminie pieniądze za remonty dróg być może rozpoczniemy remont tej ulicy w tym roku a jak nie to w 2008 r. będzie zrobiona (sołtys Karbowska nie jest zadowolona z takiej informacji, gdyż remontuje się drogi polne, w lesie a w Żelisławcu mieszkańcy, dzieci szkolne muszą chodzić po tej drodze po błocie, w gumowcach). Zdaniem Wójta jeszcze gorsza jest droga w Nieznaniu i należy zrozumieć, że są pewne możliwości finansowe, pewna hierarchia potrzeb. Będzie robiona np. droga do Komorówki na odcinku 3 km a mieszka tam 38 mieszkańców. Zrobiono drogę w Dobropolu na odcinku 1,5 km ok. 4 lata temu w kierunku P.Burakowskich, gdzie zamieszkują dwie rodziny (radny Grzywiński uważał, że drogę Okrężną też należy zrobić, Wójt obiecał, że będzie zrobiona). Na pewno nie mówiłem, że to będzie zrobione w tym roku - odpowiedział Wójt.
 • świetlica, boisko (zgłaszał sołtys Golec)
  Świetlica w Kartnie na pewno już się nie nadaje do remontu, jedynie należy ją rozebrać. Myśląc o tym, dlatego tę wiatę tam zlokalizowaliśmy przy boisku. Wójt ma nadzieje, że z inicjatywy mieszkańców coś tam powstanie, całe lato można z tej wiaty korzystać.
  W tym momencie Przewodniczący Rady powitał zaproszonego na sesję przedświąteczną Ks. Dziekana Andrzeja Sowę, celem podzielenia się wspólnie opłatkiem.

Ad. 13 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady nawiązał do wcześniejszej dyskusji odnośnie Żelewa. Stwierdził, że był podobny problem w lasach państwowych, gdzie samochody ciężarowe wyjeżdżając na drogi publiczne zaśmiecały je. Wówczas zostało wystosowane pismo do głównego przewoźnika i sytuacja się zmieniła, kierowcy sprzątają po sobie pod rygorem kary. To samo powinno się zrobić z Zakładem Zootechniki w Kołbaczu, Jest to kwestia podejścia kierowcy a nie sprzętu czy czegokolwiek. Każdy kierowca powinien na koniec swojej pracy po sobie posprzątać.

Radna Froncala poinformowała (szczególnie sołtysów) o wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą się w dniu 4 lutego 2007 r. - wybieranych będzie 2 rolników. Jest ustalona 5 osobowa komisja. Prosi wszystkich o zastanowieniem się nad kandydatami.
Również przy tej okazji chciałaby zapytać o zdemontowane w Kołbaczu bramki (były w kolorze zielonym). Przydałyby się na boisko w St.Czarnowie - młodzież o to prosiła (radny Róg poinformował, że te bramki znajdują się obecnie na stadionie w Kołbaczu, natomiast radny Grzywiński wyjaśnił, że na boisku w St. Czarnowie są 4 bramki i nie ma więcej potrzeby).

Radny Róg wnioskował, by podczas posiedzeń wyjazdowych komisji uczestniczyli również radni z danej miejscowości lub sołtysi.

Radna Marczewska prosiła, by sesje odbywały się w tych godzinach co dotychczas. Pracuje w szkole i ma kłopot z wcześniejszym zwalnianiem się. Dlatego chce za to podziękować, zarówno w imieniu swoim jak i innych radnych, którzy są w podobnej sytuacji.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że 90 % pracy radnych powinno odbywać się w komisjach Rady. Sesje natomiast winny odbywać się tak jak dotychczas. Rozpoczęliśmy od wspólnej komisji budżetowej a to z uwagi na wybory. Natomiast w przyszłym roku te posiedzenia będą się odbywać inaczej - będzie więcej posiedzeń komisji dot. budżetu, podatków itp. Przewodniczący poszczególnych komisji ustalą sobie między sobą terminy posiedzeń, które im odpowiadają. Następnie zgłaszają to do mnie bądź pracownika obsługi Rady - jest taki obowiązek przewodniczącego komisji. Radny może uczestniczyć w posiedzeniu każdej komisji, także mieszkaniec - bez prawa głosu.

Radny Grzywiński wnosił, by ocenić rosnące drzewo (lipa) obok byłej szkoły w St.Czarnowie. Wg niego należałoby je wyciąć (jest spróchniała itp.). Proszą o to zamieszkujący tam osoby.
Czy realne jest postawienie słupa oświetleniowego na ul. Szkolnej (zgłaszał to wcześniej z radną Froncala).
Wójt obiecał, że się tą sprawą zajmie.

Przewodniczący Rady proponował, by komisja rolnictwa podczas swoich posiedzeń wyjazdowych (proponuje komisji co najmniej dwa posiedzenia w miesiącu styczniu 2007 r.) zajęła się również sprawą oświetlenia.

Ad. 14 Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1500. Radni wspólnie złożyli sobie świąteczne życzenia, dzieląc się opłatkiem.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-02-2007 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2007 10:27