UCHWAŁA NR V/32/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

UCHWAŁA NR V/32/07

UCHWAŁA NR V/32/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/253/06 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 27 marca 20006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr/32/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.

 

 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
NA ROK 2007

DLA GMINY STARE CZARNOWO

 

WSTĘP

Ustawodawca nakładając na gminy obowiązek uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych scedował na jednostki samorządu lokalnego obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie profilaktyki i lecznictwa alkoholizmu. O tym, że alkoholizm jest zjawiskiem społecznym, w całym tego słowa znaczeniu już dziś nie trzeba nikogo przekonywać. Analizując pojęcie zjawiska społecznego możemy na alkoholizm spojrzeć pod wieloma kontami. Po pierwsze jest to choroba, choroba postępująca i śmiertelna, a więc jak każda inna choroba wymaga zdiagnozowania i podjęcia leczenia, skutki choroby dotykają nie tylko chorego ale wszystkich gdyż ponoszone są koszty na leczenie, renty inwalidzkie, zasiłki z pomocy społecznej itp. Po drugie jest to przyczyna wielu problemów w jakie może uwikłać się jednostka i rodzina, chodzi przede wszystkim o zagrożenie demoralizacją, problemy wychowawcze z dziećmi, przemoc w rodzinie, niski poziom życia . Po trzecie bardzo poważne wykroczenia drogowe popełniane pod wpływem alkoholu pociągają za sobą nieodwracalne szkody, śmierć osób przypadkowych, kalectwo, osierocanie dzieci i wreszcie szkody materialne. Można jeszcze mówić o wielu aspektach życia gdzie nadmierne spożywanie alkoholu naraża na ponoszenie społecznych i ekonomicznych kosztów. Zjawisko społeczne, a wiec dotyczące ogółu nie może być nie zauważalne i ignorowane. Niestety, ale tak na alkoholizm patrzy większość społeczeństwa. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu są nadal kojarzone z marginesem społecznym, z ludźmi, których los w zasadzie nikogo nie obchodzi. A więc skąd te przerażające statystyki? Alkoholizm jest chorobą wciąż bardzo wstydliwą i dotyczy to nie tylko alkoholika, ale całej jego rodziny. Nie wielu potrafi się przyznać przed rodzinom, sąsiadami, współpracownikami, że maja problem związany z alkoholem. Dlatego tak ważne jest zajęcie się alkoholizmem i problemami z niego wynikającego niejako „z urzędu”, lokalne władze są zobowiązane zdiagnozować sytuację oraz poczynić starania w kierunku rozwiązania problemów a także zapobiegać powstawaniu nowych problemów.
Opracowywany corocznie Gminny Program Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym służy właśnie tym celom.

REALIZATORZY PROGRAMU:

 1. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Inne podmioty podejmujące działania wynikające z programu.

ZADANIA I CELE ORAZ PODEJMOWANE DZIAŁANIA

CELE:

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
 3. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
 4. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

ZADANIA I PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zadania, których realizacja należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadanie te obejmują:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i zakazu sprzedaży napojów alkoholach oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Ponieważ na terenie naszej gminy nie funkcjonuje żaden zakład lecznictwa odwykowego zadanie to realizowane jest poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom do usług najbliższej placówki odwykowej .Zadaniem gminy jest także sprawdzenie, jakiego typu działalność prowadzi jakie stosuje metody pracy i jakiej grupie osób pomaga. Podjęcie terapii przez osobę uzależnioną od alkoholu nie jest najczęściej dla tej osoby decyzją łatwą, dlatego ważne jest, aby jej pierwszy kontakt z terapeutą i potem sama terapia przebiegała w sposób jak najbardziej profesjonalny, aby decyzja o pojęciu leczenia przyniosła długotrwały efekt. Leczenie, które odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego i innych zakładach opieki zdrowotnej jest bezpłatne, koszty za pacjentów posiadających ubezpieczenie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia a za osoby nie posiadające ubezpieczenia Ministerstwo Zdrowia. Mieszkańcy naszej gminy najczęściej korzystają z usług Ośrodków Terapii Uzależnień w Szczecinie, niekiedy z Poradni w Gryfinie. Z naszej strony mogą liczyć na pomoc w zwrocie kosztów dojazdów na terapie. Ważną rolę w motywowaniu i informowaniu osób uzależnionych i współuzależnionych o możliwości podjęcia terapii spełniają punkty konsultacyjne. Niestety na terenie naszej gminy nie działa żaden taki punkt. W próbach stworzenia punktu konsultacyjnego w ubiegłych latach napotykaliśmy na wiele przeszkód, przede wszystkim brak odpowiedniego lokalu, to jest takiego gdzie mogliby dotrze mieszkańcy ze wszystkich miejscowości z terenu gminy. Punkt konsultacyjny był utworzony w salce katechetycznej przy kościele w St.Czarnowie, ale jego dwuletnia działalność nie przyniosła zamierzonych efektów. Przyczyn nie korzystania z punktu mogło być wiele, jednak należy w podejmowanych przez komisje działaniach nie zaniechiwać prób utworzenia punktu a więc miejsca gdzie osoba uzależniona od alkoholu i członkowie jej rodziny mogli otrzyma szybką i profesjonalną pomoc.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Uzależnienie od alkoholu powoduje dezintegrację życia społecznego nie tylko osób uzależnionych a przede wszystkim ich rodzin. Rodzinę gdzie występuje alkoholizm nazywa się zwykle patologiczną, a więc taką która nie jest w stanie zapewnić swym członkom poczucia bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju emocjonalnego, psychospołecznego i fizycznego stabilizacji materialnej, jest to najczęściej rodzina o niskim statusie społecznym. Szkody wynikające z życia w takich rodzinach ponoszą przede wszystkim dzieci. Jednym z założeniem pracy gminnych komisji jest stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci. Tak więc należy dążyć do zintegrowanych działań instytucji takich jak szkoły, poradnie psychologiczne, ośrodki pomocy społecznej, sądy rodzinne, policja, świetlice socjoterapeutyczne i gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Aby pomoc udzielana rodzinie była skuteczna powinna być udzielona w sposób jak najbardziej profesjonalny. Na terenie naszej gminy nie działają instytucje prowadzące taką wyspecjalizowaną działalność, ale podobnie jak w przypadku osób uzależnionych, prowadzić nadal będziemy działalność informacyjną dla osób poszukujących pomocy, jeżeli zdecydują się długotrwała terapie będziemy zwraca koszty dojazdu.
Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice środowiskowe, w Kołbaczu i w St.Czarnowie. Wprawdzie nie maja one tak szerokiego zakresu zadań w kwestii pomocy dzieciom z rodzin patologicznych jak świetlice środowiskowe, ale spełniają swoja role. Świetlica środowiskowa jest miejscem gdzie prowadzi się działalność opiekuńczą, edukacyjną i organizuje się czas wolny dzieciom. Wszystko to ma na celu pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami rodzinnymi, rówieśniczymi i szkolnymi. Komisja będzie nadal dążyła do zorganizowania działań socjoterapeutycznych dla dzieci najbardziej potrzebujących.
Innym zadaniem komisji w pomaganiu rodzinie jest kierowanie osoby uzależnionej na przymusowe leczenie, ma to na celu odizolowanie osoby o destruktywnym zachowaniu od pozostałych członków rodziny. Osobie uzależnionej w ten sposób daje się poniekąd szanse na pozostanie w rodzinie po odbyciu terapii. Komisja z chwilą podjęcia informacji o przypadku nadużywania alkoholu podejmuje działania w kierunku wyeliminowania zagrożenia. Osoba nadużywająca alkoholu zostaje wezwana na rozmowę i pouczona o konieczności zaprzestania działań, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek. Jeżeli nie podda się dobrowolnie leczeniu a jej dalsze postępowanie pozostaje bez zmian komisja zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kieruje na przymusowe leczenie, poprzedzone badaniem przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zarówno praca świetlic środowiskowych, współpraca z innymi instytucjami jak i kierowanie na przymusowe leczenie chronić ma przed przemocą domową . Komisja będzie wspomagać wszelkie działania podejmowane przez różne grupy zawodowej podejmowane w kierunku ochrony przed przemocą, m.in. finansować szkolenia.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych jest najbardziej efektowną formą rozwiązywania problemów alkoholowych. Z profilaktyką i edukacja należy docierać do całych społeczności ale największe rezultaty można osiągnąć oddziaływując na młodego człowieka -najbardziej otwartego i chłonnego na wiedzę.
Podobnie jak inne działania także działalność profilaktyczna i edukacyjna powinna być prowadzona przy współpracy z innymi instytucjami. W przypadku dzieci i młodzieży będzie to przede wszystkim szkoła, komitet rodzicielski, świetlice wiejskie itp. Komisja od lat kładzie największy nacisk na edukacje i profilaktykę. Nadal finansować będziemy programy o tematyce zapobiegania uzależnieniom realizowane w szkołach w formach szkolnych programów, spektakli, dni profilaktyki. Także ważną formą są kolonie i wycieczki gdzie realizowane są programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne. Jak już wcześniej wspominałam działalność świetlic środowiskowych oparta jest głównie na edukacji i profilaktyce, będziemy więc dążyć do rozwoju jak najbardziej nowoczesnych i szeroko oddziaływujących form pracy z dziećmi.
Jesteśmy także zwolennikami lokalnych imprez organizowanych przez samych mieszkańców zrzeszonych w organizacjach czy też nie. Mieszkańcy często otrzymują od nas wsparcie przy organizacji festynów, imprez okolicznościowych. Każda zorganizowana forma wypoczynku jest alternatywą dla używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Najważniejszym partnerem dla realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są dla gminnych komisji kluby i stowarzyszenia abstynenckie. Stanowią one miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia. Skupiają wokół siebie ludzi znających problem i mogących być oparciem dla tych, którzy pomocy poszukują. Udzielamy pomocy przede wszystkim organizacjom i grupom osób działających na terenie naszej gminy. Będziemy kontynuować ta pomoc w formie zakupu materiałów edukacyjnych, finansowaniu warsztatów terapeutycznych i szkoleń a także współorganizowaniu wyjazdów na mitingi i imprezy organizowane poza terenem naszej gminy.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i zakazu sprzedaży napojów alkoholach oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Gminna komisja wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. W kompetencji komisji leży także kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Na terenie naszej gminy nie mamy sygnałów o rażącym nie przestrzeganiu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców. Nie oznacza to, iż komisja nie będzie podejmowała żadnych działań w realizacji tego zadania. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina ma prawo (i obowiązek) występować na drogę sądową z aktem oskarżenia.

Zadanie szóste nie jest realizowane przez naszą gminę, gdyż tworzenie Centr Integracji Społecznej jest zadaniem kosztownym i w zasadzie niemożliwym do przeprowadzenia przez tak małą gminę.

Zasady finansowania
Zgodnie z art. 18 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane zgodnie z przepisami w/w ustawy wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowy plan wydatków jest określony w preliminarzu wydatków. Wszelkie zmiany wynikłe w ciągu roku nanoszone są bez porozumienia z Radą Gminy.

PRELIMINARZ WYDATKÓW

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

Lp. Nazwa zadania Zadania szczegółowe klas.budż.
Dział 851
Rozdział 85154
Przewidziany
koszt (w zł)
I Wynagrodzenia    i pochodne 1. Wynagrodzenie pełnomocnika § 411
§ 430
§ 412
4.380
    2. Ryczałty członków Komisji § 430 8.650
    3. Wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących świetlice środowiskowe w Kołbaczu i w St.Czarnowie § 411
§ 430
9.200
    4. Wynagrodzenie dla osób realizujących szkolne programy profilaktyczne § 412
§ 411
§ 430
900
      Razem        23.130
II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 1. Dojazdy do Ośrodka Terapii Uzależnień dla uzależnionych § 430 200
2. Zakup materiałów (książki, ulotki)    § 421 100
3. Esperal   § 430 500
      Razem   800
III Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 1. Zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Terapii Uzależnień dla współuzależnionych § 430 200
2. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych § 421 100
      Razem   300
IV Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1.  Kolonie letnie z programem profilaktycznym § 430 12.000
2. Delegacje- dowóz dzieci § 441 300
3. Dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym

§ 430

3.000

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej § 421 2.250
6. Materiały do prowadzenia szkolnych programów profilaktycznych § 421 600
7. Lokalne imprezy –zakup nagród , upominków § 421 2.000
8. Szkolenia –koszt szkoleń § 430 1.000
9. Delegacje –dojazd na szkolenia § 441 200
10 Zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” § 421 820
11 Spektakle profilaktyczne dla szkół § 430 3.500
     

Razem

25.670
V Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1. Szkolenia dla osób biorących udział w działaniach grup wsparcia § 430 100
2 Udział w obozach terapeutycznych § 430 1.500
3. Zakup materiałów pomocnych w pracy grup wsparcia –książki, ulotki itp. § 421 300
  Razem 1.900
VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 1. Delegacje –dojazd do placówek handlowych § 441 100
2. Zakup materiałów informacyjno –edukacyjnych dla sprzedawców § 421 100
      Razem 200
         RAZEM 52.000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:32