Zarządzenie Nr II/5/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Zarządzenie Nr II/5/07

Zarządzenie Nr II/5/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16 lutego 2007 r.


w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 )   Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1 Ustala się na każdy semestr w 2007 r. maksymalną kwotę 500 złotych dofinansowania do czesnego.

§ 2. Przyjmuje się priorytetowe dziedziny dokształcania w roku 2007 . Wykaz priorytetowych dziedzin dokształcania nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt   Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

 

Załącznik nr 1

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI NA ROK 2007 W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU

Uwzględniając:

 1. Program Rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu
 2. Rozwój zawodowy nauczycieli
 3. Potrzeby kadrowe
 4. Wnioski z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Ustalono priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli:

 • Uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
 • Pozyskanie kwalifikacji przez nauczycieli nauczania zintegrowanego do nauczania języka angielskiego i niemieckiego;
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie: pracy z uczniem z trudnościami w nauce i zachowaniu oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie: nadzoru pedagogicznego, pracy wychowawcy klasy, prowadzenia mediacji;
 • Kształcenie umiejętności nauczyciela stażysty i kontraktowego w zakresie planowania własnej pracy;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie wychowania patriotycznego;
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie świadczeń socjalnych dla uczniów;
 • Pozyskanie umiejętności w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych.

Formy kształcenia:

 • Studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe oraz podyplomowe.
 • Krótkie formy dokształcania nauczycieli (kursy, konferencje metodyczne, warsztaty, szkolenia).
 • Szkolenia Rady Pedagogicznej

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2007 przeznacza się kwotę 15000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-02-2007 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2007 11:52