ZARZĄDZENIE NR II/13/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów szkodliwych oraz przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w gminie.

ZARZĄDZENIE NR II/13/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 kwirtnia  2007 r.


w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów szkodliwych oraz przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy za dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U . z 2002 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 32, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806Z 2005r Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495/ oraz Uchwały Rady Gminy w Starym Czarnowie NR XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo zarządzam:

§ 1. Powołuję zespół kontrolny w składzie:

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

 • Piotr Modzelewski - inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

   CZŁONKOWIE KOMISJI:

 1. Bogdan Adrabiński - podinspektor d/s Gospodarki Gruntami.
 2. Zbigniew Ślęzak - podinspektor d/s Gospodarki Komunalnej.
 3. Policjant z KPP Gryfino Posterunek Policji w Starym Czarnowie.
 4. Sołtys wsi - danej miejscowości.

§ 2. Zespół kontrolny dokona:

 1. Inwentaryzacji istniejących materiałów zanieczyszczających środowisko (azbest) celem skonkretyzowania potrzeb oraz wymagań w powyższym zakresie oraz uzyskania ewentualnego wsparcia finansowego z pozyskanych źródeł zewnętrznych w celu ich utylizacji.
 2. Przeglądu stanu czystości i porządku we wszystkich posesjach znajdujących się na terenie gminy Stare Czarnowo w zakresie:
  • częstotliwości i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
  • dokumentacji właścicieli nieruchomości o korzystaniu z usług usuwania odpadów, okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi
  • obowiązku właścicieli nieruchomości posiadania urządzeń do gromadzenia odpadów /pojemniki/ oraz oczyszczania z zanieczyszczeń chodników i poboczy położonych wzdłuż nieruchomości
  • utrzymania zwierząt domowych - przestrzeganie terminów szczepień  ochronnych oraz uiszczenia podatku od posiadanych psów
  • przestrzegania prawa o ochronie środowiska
  • z zakresu BHP i p/poż na terenie posesji i jej przyległym - pod względem zagrożeń mogących występować lub istniejących dla ludzi i otoczenia.
 3. Sprawdzenia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

§ 3. Czynności wymienione w § 2 pkt 1, 2 i 3 Zespół Kontrolny wykona w terminie od 07.05.2007r do 30.06.2007r.

§ 4. Po zakończeniu prac, Zespół Kontrolny sporządzi Protokół z wykonanych prac celem przedłożenia wójtowi gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-04-2007 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 13:51