Protokół z obrad

Protokół Nr VII/07
z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 5 kwietnia 2007 r. godz. 1300- 1330
- sala konferencyjna – byłego Gminnego Ośrodka Kultury Stare Czarnowo ul. Świętego Floriana 10.

Obrady VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał ( w sesji nie brała udziału radna Renata Marczewska).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - na wniosek czterech radnych w osobach : Mendak Kazimierz, Kałucki Władysław, Cioch Bogumiła , Cymerman Danuta. Zapoznał z treścią wniosku oraz uzasadnieniem ( wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ). Zwołanie sesji jest związane z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów – dotycząca oświadczeń lustracyjnych.

Porządek obrad przedstawia się następująco;

 1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo  i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika  Gminy Stare Czarnowo.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Porządek wraz z zawiadomieniem o terminie sesji stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

O zmianę w porządku wnosił Wójt Gminy Marek Woś tj. wprowadzenie - projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
W uzasadnieniu wyjaśnił, że jest to uchwała porządkująca i związana ze zmianą działu na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W związku z powyższym przewodniczący Rady proponował, by do porządku obrad wprowadzić powyższy projekt uchwały po punkcie 2 - jako pkt 3 (kolejne 2 punkty porządku przyjmą dalszą, kolejną numerację).
- za przyjęciem takiej zmiany w porządku głosowało 14 radnych
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.2 Projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika  Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów - Rada Gminy musi podjąć uchwałę zobowiązującą Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Uchwałę należy podjąć do dnia 15.04.2007 r. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja:

Radny Grzywiński poinformował, że radni otrzymali inny projekt w tej sprawie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym został przedłożony radnym drugi projekt, już po zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Radny Róg wnioskował, by bardziej szczegółowo przedstawić tę sprawę, o co dokładnie tutaj chodzi?. Radni również otrzymali od Wojewody pisma w sprawie złożenia takich oświadczeń lustracyjnych i będzie to pomocne.

Skarbnik Gminy A. Baran wyjaśniła, że zostały podpisane przez Prezydenta zmiany do ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów . Ustawa ta wskazuje osoby, które muszą takie oświadczenia złożyć (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.). W naszym przypadku oświadczenia składa cała Rada Gminy; w tym przewodniczący Rady, Wójt, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych. Wojewoda powiadamia Radę Gminy i Wójta do złożenia oświadczeń, Rada Gminy powiadamia Skarbnika Gminy – jako organ powołujący, natomiast kierowników jednostek organizacyjnych szkół – Kuratorium. Taka jest procedura Radny Piątkowski - co będzie jeśli Rada nie podejmie tej uchwały?

Skarbnik wyjaśniła, że na złożenie takiego oświadczenia ma 30 dnia od dnia doręczenia tej uchwały . Natomiast nie mówi się w ustawie na temat braku takiego powiadomienia czyli nie podjęcie takiej uchwały. Ustawa ta została zaskarżona do Trybunału Administracyjnego , gdzie obiecano, że do 15.05.07 r. (do dnia kiedy muszą wszyscy złożyć te oświadczenia) będzie w tej sprawie jakieś rozstrzygnięcie. Jednak nie możemy czekać do ostatniego dnia że złożeniem oświadczenia.

Przewodniczący Rady Mendak poinformował, że w dniu dzisiejszym słyszał w radiu informację, że ustawa lustracyjna jest w poprawce w temacie wszystkich agend pracujących na rzecz naszego rządu .Także nie wiadomo co z tego wyjdzie. Chce jednak poinformować, że wszystkie Rady podjęły już takie uchwały bądź podejmują.

Radny Grzywiński uważał, że obecnie ustawa obowiązuje i należy ją przestrzegać.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady podał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr VII / 43 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2007 r. m.in. wyjaśniła, że te zmiany związane a z pismem M.F. oraz komentarzem RIO. Zmiany dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 201 zł w dz. 758 Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji ogólnej ( zgodnie z pismem M.F.) i zmniejszamy również wydatki o taką samą kwotę w dz. 750 – wydatki inwestycyjne. Następna zmiana wynika z komentarzy RIO – zmniejsza się wydatki budżetu w dz. 754 Bezp. Pub. I Och. Ppoż. – jednostki terenowe policji w kwocie 2.000 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków w tym samym dziale na komendy powiatowe policji. Kolejna zmiana to zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000 zł w dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – gospodarka odpadami i o taką samą kwotę zwiększamy wydatki w tym samym dziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania i tak;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia marca 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Wolne wnioski.

Radny Piątkowski (w imieniu mieszkańców Żelewa ) poruszył sprawę opłat za wody. Poinformował, że pierwszy m ? wody kosztuje 22 zł, a każdy następny kosztuje 10 zł. Jest to dla większości rodzin nie do przyjęcia. Są to rodziny utrzymujące się z renty czy emerytury i wydatek rzędu około 50 zł za wodę to poważny sprawa. Nie każdego jest stać na taki wydatek. Należałoby się zastanowić co z tym zrobić, w jaki sposób im pomóc. Może tych najbardziej uboższych dofinansować za wodę.
Radny Dobrzański poinformował, że w Dębinie jest staw , są ryby i zawsze coś się tam dzieje. Chcieliby obsadzić ten staw sadzonkami drzew , by było jeszcze ładniej , przyjemniej. Dlatego prosi Wójta o sadzonki ( np. świerk itp.). We własnym zakresie to posadzą , wówczas za kilka lat będzie ładnie to wyglądać.

W odpowiedzi na powyższe Wójt wyjaśnia:

 • sprawa opłat za wodę ( zgłaszał radny Piątkowski);
  Musi sprawdzić, jak ta opłata jest naliczana na podstawie konkretnej faktury.
 • sadzonki przy stawie ( zgłaszał radny Dobrzański );
  Chce powiedzieć, że Prezes Malinowski podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Ziemi Staroczarnowskiej na użyczenie tego obiektu. Także myśli, że to stowarzyszenie będzie wiedziało co z tym zrobić.
 • chciałby również poinformować o sprawie wydania koncesji na pobór żwiru w miejscowości Glinna. Chce wyjaśnić, że tego przedsiębiorcę, który stara się o koncesję prowadzący radca wprowadził w poważne kłopoty, wydatki finansowe. Traktowane jest miejsce żwiru jako kopalnia a taka kopalnia musi być wykazana w wykazie i zatwierdzona przez Ministra Środowiska. By można było to uczynić należy wprowadzić zmiany w studium naszej gminy albo opracować miejscowy plan, gdzie to miejsce będzie wykazane jako kopalnia. Jest w tym zakresie bogata korespondencja w Urzędzie w tej sprawie (można się z nią zapoznać, jeśli ktoś chce). Jest to grunt rolny IV klasy. Ta osoba dopiero teraz się zorientowała na czym to polega, choć była wcześniej informowana o tym . Tydzień temu złożył wniosek w sprawie zmiany studium – procedura się już rozpoczęła. Rada o tym będzie decydowała. Chce powiedzieć, że są na temat wydania tej koncesji różne komentarze m.in. że Wójt, urzędnicy utrudniają temu człowiekowi wydanie koncesji na pobór żwiru, że Wójt blokuje inicjatywy mieszkańców itp. Dlatego wyjaśnia tę sprawę.

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzień 27.04.2007 r. jest ustalona kolejna VIII sesja Rady Gminy tzw. absolutoryjna.

Ad. 5 Zakończenie obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1330.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-05-2007 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2007 14:57