ZARZĄDZENIE NR II/25/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR II/25/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26.06.2007 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 26.06.2007 r. komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:

 • „Przebudowę drogi o długości 2.180 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Dębina - Komorówko”
 • „Przebudowę drogi o długości 2.000 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Binowo - Kołowo”

w składzie:

 1. Kazimierz Nowicki - przewodniczący komisji
 2. Marek Kamrowski - członek komisji – sekretarz
 3. Bogdan Adrabiński - członek komisji

§ 2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,
 2. sporządzenie protokołu postępowania,
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 4. Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3 należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań  ekonomicznych i finansowych,
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 5. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy  komisji przetargowej stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi d.s. zamówień publicznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr II/25/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1

Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji powoływanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Wójta Gminy Stare Czarnowo

§ 2

1. Komisję przetargową powołuje się do przeprowadzenia postępowań o udzielenie  zamówień publicznych na:

 • „Przebudowę drogi o długości 2.180 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Dębina - Komorówko”
 • „Przebudowę drogi o długości 2.000 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Binowo - Kołowo”

2. Komisja przetargowa składa się z najmniej 3 osób

 • przewodniczącego,
 • sekretarza,
 • członka komisji

§ 3

Komisja przetargowa przystępuje do wykonywania czynności niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o powołaniu komisji oraz materiałów umożliwiających przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 4

Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane przez przewodniczącego komisji w terminach zapewniających sprawny przebieg prac. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

§ 5

 1. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały.
 2. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu.
 4. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków.

§ 6

Komisja przetargowa, w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzonym postępowaniem, wnioskuje do kierownika zamawiającego o powołanie biegłych (rzeczoznawców).

§ 7

 1. Członkowie komisji przetargowej wykonują swoje zadania w sposób rzetelny i uczciwy, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Komisja przetargowa przygotowuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Dokumenty sporządzone przez komisję przetargową wymagają zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego.
 3. W przypadku gdy czynność komisji przetargowej nie zostanie zatwierdzona przez kierownika zamawiającego, komisja przetargowa powtarza tę czynność, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami o zamówieniach publicznych. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania, postępowanie unieważnia się.
 4. Komisja przetargowa nie ma prawa ujawnić informacji, które stanowią tajemnicę prawnie chronioną, w tym przede wszystkim informacji niejawnych, chronionych danych osobowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa, zawartych w ofertach.

§ 8

 1. Członkowie komisji przetargowej, po ujawnieniu wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami art. 17 ust. 2 Pzp, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
 2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, członek komisji przetargowej zobowiązany jest niezwłocznie, poinformować o tym na piśmie przewodniczącego komisji przetargowej.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje kierownika zamawiającego o okolicznościach wskazanych w ust. 2, jak również o każdym przypadku niewywiązywania się przez członka komisji przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami Pzp oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik zamawiającego odwołuje członka komisji przetargowej.
 5. Czynności komisji przetargowej, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka, o którym mowa w ust. 2, podlegają powtórzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione.
 6. Przepisy ust. 1–4 mają odpowiednie zastosowanie do przewodniczącego komisji przetargowej.
 7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
 8. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji przetargowej zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku, gdy złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

§ 9

Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należą w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. odebranie od członków komisji przetargowej oraz innych osób, wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o treści określonej w § 8 ust. 1.

§ 10

Do zadań sekretarza komisji przetargowej należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem  spełniania wymagań formalnych,
 2. sporządzanie protokołów z postępowania,
 3. zapewnienie zachowania formy pisemnej postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego.

§ 11

Do zadań członka komisji należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań  ekonomicznych i finansowych,
 2. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 12

 1. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Przewodniczący komisji przetargowej po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje, za pokwitowaniem, wszystkie dokumenty związane z pracą komisji przetargowej kierownikowi zamawiającego.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-06-2007 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-08-2007 12:42