ZARZĄDZENIE Nr II/23/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.

ZARZĄDZENIE Nr II/23/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 czerwca 2007r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu w następującym składzie:

 1. Marek Woś – przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Arkadiusz Łysik – członek, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Marzena Grzywińska – członek, przedstawiciel organu prowadzącego
 4. Ryszard Lejman – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 5. Jadwiga Fragstein – Niemsdorff – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 6. Helena Szuszkiewicz – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 7. Grażyna Rowińska – członek, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 8. Ewa Pietruszka – członek, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 9. Anna Małyszczycka - Trzybinska – członek, przedstawiciel Rady Rodziców
 10. Piotr Kowalczyk – członek, przedstawiciel Rady Rodziców
 11. Lilia Kuźniewska – członek, przedstawiciel ZNP

§ 2. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr II/23/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 czerwca 2007r.

 

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo

§1

 1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu  Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową ,zwaną dalej Komisją.
 2. W skład komisji wchodzi:
  1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego,
  2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. po dwóch przedstawicieli
   1. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Kołbaczu,
   2. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Kołbaczu
  4. przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy,
 3. Legitymację do uczestnictwa w pracach Komisji dla przedstawicieli rad pedagogicznych, rodziców, Kuratorium, związków zawodowych itp., stanowi imienne upoważnienie wydane przez organ desygnujący przedstawiciela lub wyciąg z protokołu zebrania rady pedagogicznej, rodziców. Wójt Gminy ustala ostateczny termin przedstawienia ww. legitymacji, nie później niż 2 dni przed datą konkursu.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba:
  1. krewna lub powinowata /w stopniu pierwszym /w stosunku do kandydata na dyrektora,
  2. kandydująca w konkursie na dyrektora w tej samej szkole.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy.

§ 2

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty do 04 lipca 2007 r. w  sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 2. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli oferty zawierające wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz wynikające z nich spełnianie wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

§3

 1. W ustalonym dniu konkursu Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:
  1. bada czy kandydaci spełniają wymagania formalne, po którym podejmuje  decyzję w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,
  2. w przypadku niedopuszczenia któregoś z kandydatów do udziału w  konkursie przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od dnia posiedzenia  Komisji informuje na piśmie kandydatów o przyczynach odrzucenia oferty,
 2. W przypadku zakwalifikowania wszystkich kandydatów, następuje przedstawienie zasad przeprowadzenia konkursu w obecności wszystkich kandydatów. Następnie Komisja zapoznaje się z propozycjami przedstawionymi na piśmie, wysłuchuje koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania.
 3. Kandydaci prezentują swoją koncepcję w kolejności alfabetycznej  i odpowiadają na pytania.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności, co najmniej  2/3 składu członków Komisji.
 5. Kandydat nie może być obecny w czasie prezentowania koncepcji przez innego kandydata.

§4

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego opieczętowanej karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, wyrażając swoją wolę poprzez postawienie znaku „x" przy jednym nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 3. Każdy inny sposób głosowania traktuje się jako głos nieważny.
 4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie wszystkim członkom komisji oddanych kart do głosowania.
 5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.

§5

 1. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeśli na jednego z kandydatów oddała głos co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków Komisji
 2. Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości głosów, Komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.
 3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.
 4. W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, Wójt Gminy Stare Czarnowo powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, przy braku zastrzeżeń Kuratora Oświaty, po zaciągnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.
 5. Kandydatowi na stanowisko dyrektora wyłonionemu w postępowaniu konkursowym nie można odmówić powierzenia stanowiska chyba,  że organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata, zgłosi umotywowane zastrzeżenia.

§6

 1. Dokumentację konkursu stanowią:
  1. podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół
  2. dołączone do protokołu kartki do głosowania i upoważnienia członków Komisji.
 2. Po podpisaniu protokołu przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.
 3. Protokół wraz z załącznikami przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
 4. Przebieg prac Komisji jest tajny. W części konkursu dotyczącej samego  głosowania Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.

§7

Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony regulamin konkursu, lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno – prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora.

§8

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania regulaminu rozstrzyga Wójt Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-07-2007 07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-08-2007 12:41