Protokół  Nr II / 2002  z  II  Sesji  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 25 listopada 2002 r.

Protokół Nr II / 2002

Protokół  Nr  II  / 2002  z  II  Sesji  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 25 listopada 2002 r. w godz. od 13.00 – 15.40

Obrady II Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Mendak, witając wszystkich  radnych, sołtysów, przybyłych gości. Stwierdził, że jest guorum  -  obecnych  15  radnych,  można  obradować i podejmować uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności  osób  spoza  Rady  Gminy  stanowi  załącznik nr 2

Następnie przedstawił porządek obrad sesji wg następujących punktów:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 20.11.2002r.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy i przewodniczącego komisji rewizyjnej   w głosowaniu tajnym.  
 5. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy;
  a/ zgłaszanie kandydatur,
  b/ głosowanie tajne,
  c/ podjęcie uchwały.
 6. Powołanie stałych komisji rady;
  a/ komisji budżetu i rozwoju gospodarczego:
      zgłaszanie kandydatur, głosowanie, podjęcie uchwały.
  b/ komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska:
      zgłaszanie kandydatur, głosowanie, podjęcie uchwały.
  c/ komisji zdrowia , oświaty i spraw społecznych:
      zgłaszanie kandydatur, głosowanie, podjęcie uchwały. 
  d/ komisji rewizyjnej:
      zgłaszanie kandydatur, głosowanie, podjęcie uchwały. 
 7. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej / spośród członków  komisji /;
  a/  zgłaszanie kandydatur,
  b/ głosowanie tajne,
  c/ podjęcie uchwały.
 8. Ustalenie wysokości diet dla radnych i sołtysów;
  a/ propozycje,
  b/ głosowanie,
  c/ podjęcie uchwały.
 9. Ustalenie diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  rady gminy;
  a/ propozycje,
  b/ głosowanie,
  c/ podjęcie uchwały.
 10. Określenie zasad zwrotu kosztów przejazdu i limitu kilometrów dla   przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy;
  a/ propozycje,
  b/ głosowanie,
  c/ podjęcie uchwały.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta;
  a/ propozycje,
  b/ głosowanie,
  c/ podjęcie uchwały.
 12. Powołanie komisji doraźnej  / d/s zmian w statucie / ;
  a/ zgłaszanie kandydatur,
  b/ głosowanie,
  c/ podjęcie uchwały.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Po przedstawieniu  w/w  porządku wnosił o wykreślenie punktu 10, gdyż  wg  opinii radcy prawnego tut. Urzędu nie można określać limitu kilometrów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Pkt 10 został wykreślony, w związku z tym zmieniła się numeracja  porządku obrad sesji od nr 10 .

Ad.3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 20.11.02r.   

Przewodniczący Rady wnosił o zgłaszanie uwag do protokołu z dnia 20.11.02r.

Z uwagi na brak  zastrzeżeń do protokołu został on przegłosowany  tj :

 • za przyjęciem protokołu z dnia 20.11.02r. głosowało 15 radnych

Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z  dnia 25.11.2002r. 

Ad.4  Powołanie  komisji  skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy i przewodniczącego komisji  rewizyjnej  w głosowaniu tajnym.  

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

 1. Smykla Piotr
 2. Chudak  Jacek
 3. Cioch Bogumiła

w/w  radni  wyrazili zgodę  do składu komisji.

 •  za przyjęciem  takiego składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych.  

Ad. 5  Wybór  wiceprzewodniczącego  rady  gminy;

Radny Kotylak zgłosił kandydaturę radnego  Edwarda Piechowskiego na  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo /kandydat wyraził zgodę/.

        Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń  Przewodniczący Rady prosił  powołaną wcześniej komisję skrutacyjną do przygotowania kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania dot. wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Chudak  
/ po przygotowaniu  kart do głosowania /  zapoznał  ze składem komisji  po ukonstytuowaniu się stwierdzając, że  komisja będzie czuwała nad  prawidłowością prowadzonego głosowania .
Zapoznał z procedurą głosowania / winien być postawiony na karcie do głosowania 1 krzyżyk  przy znaku  „za”  lub  „ przeciw”.  Postawienie dwóch krzyżyków na karcie, bądź nie postawienie żadnego oznacza, że  głos nie będzie ważny /.

Podczas głosowania na sali obecni byli  tylko radni.

W wyniku  przeprowadzonego tajnego głosowania wybrano jednogłośnie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo Edwarda Piechowskiego, który uzyskał głosów  „ za” 15.

Została odczytana przez Przewodniczący Rady Mendaka K. uchwała w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Jest to uchwała nr II /2/ 2002 z dnia 25.11.2002r. i  wraz z protokołem komisji skrutacyjnej  stanowi załącznik nr 4 do protokołu

/P.Mendak poprosił radnego Piechowskiego o zajęcie miejsca obok niego/.

Ad.6  Powołanie  stałych  komisji  rady.

a/ Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Do składu w/w komisji zgłoszeni zostali radni:

 1. Cioch Bogumiła
 2. Smykla Piotr
 3. Kałucki Władysław
 4. Chudak Jacek

W/w radni wyrazili zgodę do składu tej  komisji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady E.Piechowski  odczytał  projekt  uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  / w składzie j/w / i uchwała została przegłosowana tj.

 • za  podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych

 / 1 radny był nieobecny w czasie głosowania /.

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II /3/ 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik 5 do protokołu.  

b/ Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony środowiska:

Do składu w/w komisji zostali zgłoszeni radni:

 1. Ruszczycki Dariusz
 2. Gorczyca Jacek
 3. Zacharski Jan
 4. Kałucki Władysław

W/w radni wyrazili zgodę  do składu tej komisji .

Następnie Wiceprzewodniczący Rady E.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Gospodarczego  / w składzie j/w /  i uchwała została przegłosowana tj.

 • za  podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych

 / 1 radny był nieobecny w czasie głosowania /.

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II /4/ 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

c/  Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych:

Do składu  w/w komisji zgłoszeni zostali radni:

 1. Smykla Piotr
 2. Kotylak Bartosz
 3. Mielnicki Czesław
 4. Małecka Grażyna
 5. Łoś Maria

W/w radni wyrazili zgodę do składu tej komisji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady E.Piechowski  poinformował, że  z  uwagi na  zgłoszenie większej ilości osób do tej komisji / ustalone  są  składy 4-osobowe / należy  przeprowadzić głosowanie jawne na każdego kandydata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Smykla Piotr           -  „za” 12    „przeciw” 2      /1 radny nieobecny/
 2. Kotylak Bartosz      -  „za” 14                           /1 radny nieobecny/
 3. Mielnicki Czesław   -  „za”   4    „przeciw” 10   /1 radny nieobecny/
 4. Małecka Grażyna    -  „za” 13    „przeciw”  1   „wstrzymał się”  1
 5. Łoś Maria               -  „za” 13    „przeciw”  1   „wstrzymał się”  1

Do składu komisji weszli:  Smykla Piotr,  Kotylak Bartosz, Małecka Gażyna, Łoś Maria.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  i  Spraw  Społecznych / w składzie j /w / i uchwała została przegłosowana  tj ;

 • za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II /5/ 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

d/ Komisja Rewizyjna.

Do składu w/w komisji zostali  zgłoszeni  radni:

 1. Małecka Grażyna
 2. Grzywiński Wiesław
 3. Ruszczycki Dariusz
 4. Gorczyca Jacek
 5. Łoś Maria
 6. Chudak Jacek

W/w radni wyrazili zgodę do składu tej komisji, za wyjątkiem radnego Jacka Gorczycy.

Wiceprzewodniczący Rady  E.Piechowski  przeprowadził głosowanie na każdego  kandydata  /zgłoszona była większa ilość kandydatów do komisji/, w wyniku   którego poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

 1. Małecka Grażyna       -  „za” 13  „wstrzymało się „ 2      
 2. Grzywiński Wiesław   -  „za” 14  „wstrzymał   się”  1
 3. Ruszczycki Dariusz     -  „za” 14  „wstrzymał   się ” 1
 4. Łoś  Maria                 -  „za” 14  „wstrzymał   się ” 1
 5. Chudak Jacek            -  „za”   4   „przeciw” 9   „wstrzymał   się ” 1

Do składu komisji weszli:

 • Małecka Grażyna, 
 • Grzywiński Wiesław,
 • Ruszczycki  Dariusz, 
 • Łoś Maria.

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania  Komisji  Rewizyjnej  /  w składzie j /w /  i uchwała została przegłosowana tj.

 • za  podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych
 • przeciw głosowało  2 radnych.

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II /6/ 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad.7  Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej / spośród członków  komisji.

Przewodniczący Rady K.Mendak poinformował, że przewodniczącego komisji rewizyjnej radni będą wybierać spośród wcześniej powołanej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. Poprosił  komisję  skrutacyjną  o przygotowanie kart i przeprowadzenie  głosowania.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J.Chudak zapoznał radnych z procedurą głosowania na kartach/  wpisane były 4 osoby- członkowie komisji rewizyjnej, winien być postawiony na karcie do głosowania 1 krzyżyk  przy znaku  „za”  lub  „ przeciw”.  Postawienie więcej krzyżyków na karcie, bądź nie postawienie żadnego oznacza, że  głos nie będzie ważny /.

W wyniku  przeprowadzonego  głosowania  tajnego wybrano na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażynę Małecką / uzyskała głosów 
„za” 11,  pozostali  kandydaci ; Ruszczycki D. „za” 3,  Łoś Maria  „za”  1, Grzywiński W. „ za”  0. Głosów „przeciw „ nie było /.

Wiceprzewodniczący Rady  E. Piechowski odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej /nie była ona już głosowana/.

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II/7/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo  z  dnia  25.11.2002r. w  sprawie  j/w  i  stanowi wraz z protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.8  Ustalenie  wysokości  diet  dla  radnych i sołtysów;

Przewodniczący Rady K.Mendak wnosił o zgłaszanie propozycji  dot. diet.

Radna Małecka  proponowała ustalenie diety dla radnych  i  sołtysów w wysokości  100 zł /dieta będzie niższa od obecnej o 20 zł /.

Radny Róg  proponował zryczałtować proponowaną wysokość diety  analogicznie do  roku  poprzedniej kadencji rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że  dopóki nie zostanie zmieniony statut, propozycja radnego nie może być wprowadzona/.

Radny Ruszczycki  proponował  dietę  w  wysokości 50 zł.

Następnie  Wiceprzewodniczący Rady  poinformował, że zostały zgłoszone  dwie propozycje tj. dieta w wys.100zł i 50 zł i należy je kolejno przegłosować, natomiast trzecia propozycja  będzie rozpatrywana przy aktualizacji statutu.

W pierwszej kolejności poddał do przegłosowania kwotę diety w wys.100zł.

 • za  taką dietą głosowało 14 radnych.

Propozycja przeszła.

Z uwagi na taki wynik głosowania, nie była już głosowana dieta w wys. 50 zł.

Odczytany został   projekt uchwały w sprawie diet dla radnych i sołtysów
/ zgodnie z uchwałą radni gminy otrzymują za udział w posiedzeniach rady gminy i komisji dietę w wysokości 100zł. Sołtysowi  przysługuje dieta  w wysokości ustalonej dla radnego /.

 • za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
 • przeciw głosował 1 radny

Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr II/ 8 / 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi  załącznik nr 10  do protokołu.   

Ad.9  Ustalenie diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady  gminy ;

Przewodniczący Radywnosił o zgłaszanie propozycji wysokości diet dla  przewodniczącego i  wiceprzewodniczącego rady.

Radny Kotylak  proponował :

 • dla przewodniczącego rady dietę w wysokości 10 diet radnego,
 • dla  wiceprzewodniczącego rady  5 diet radnego.       

Radna Cioch  proponowała :

 • dla przewodniczącego rady dietą w wysokości  12 diet radnego,

W uzasadnieniu podała, iż zmieniły się niektóre  przepisy i jest  możliwość ustalenia takiej wysokości diety. Ponadto  nie będzie ustalonych ryczałtów.

 • dla wiceprzewodniczącego  rady  6 diet radnego.

Z uwagi na brak dalszych propozycji Wiceprzewodniczący Rady poddał do przegłosowania  w pierwszej kolejności  pierwszą propozycję tj.

 10 diet radnego dla przewodniczącego i 5 diet dla  wiceprzewodniczącego rady.  

 • za taką propozycją głosowało 13 radnych
 • przeciw głosowało 2 radnych.

Propozycja przeszła.
/ W związku z takim wynikiem głosowania, nie była głosowana druga propozycja /.

Odczytany został projekt uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo / z przegłosowaną  wysokością diet/ i uchwała została przegłosowana tj.

 • za podjęciem takiej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr II/9/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 11 do protokołu. 

P.Piechowski zaznaczył, że diety dla sołtysów zostały obniżone średnio ok. 20 % /20 zł/, dla przewodniczącego rady ok.400zł, a dla wiceprzewodniczącego  ok.250zł / łącznie z  tymi dodatkami kilometrowymi, których obecnie nie posiadają /.

Ad.10 Ustalenie wynagrodzenia dla wójta;

Przewodniczący Rady K.Mendak wnosił o zgłaszanie propozycji dot. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy P.Marka Woś 

Radna Cioch proponowała następujące wynagrodzenie:

 • wynagrodzenie zasadnicze  wg  XX  kategorii  zaszeregowania,  wyniesie to  4.200 zł
 • dodatek funkcyjny wg  8 grupy  tj.200% najniższego wynagrodzenia   zasadniczego, wyniesie to  1.420 zł                
 • plus wszystkie pochodne, które obowiązują tj. staż pracy   840zł .

Także  łącznie  wynagrodzenie  miesięczne  brutto  będzie wynosiło  6.460zł . 

Z uwagi na brak innych propozycji została ta propozycja  przegłosowana po wcześniejszym odczytaniu przez Przewodniczący Rady  projektu uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo,  w którym mówi się ,że :

Ustala się Wójtowi Gminy  P. Markowi  Woś  wynagrodzenie  miesięczne ogółem  6.460 zł.

w  tym :

 • wynagrodzenie zasadnicze  wg  XX  kategorii  zaszeregowania   w kwocie 4.200 zł
 • 8 stawkę  dodatku  funkcyjnego  tj.  200 %  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego  w  kwocie   1.420 zł  
 • 20  %    dodatku  za  wieloletnią  pracę  w  kwocie  840 zł.                            

Uchwala została przegłosowana tj.

 • za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie . Jest to uchwała nr II/10/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.12 Powołanie komisji doraźnej  / d/s zmian w statucie /

Przewodniczący Rady K.Mendakwnosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji doraźnej / ds. zmian w statucie gminy/.

Do składu w/w komisji zgłoszeni zostali:

 1. Róg Zenon
 2. Grzywiński Wiesław
 3. Piechowski Edward
 4. Małecka Grażyna
 5. Chudak Jacek
 6. Cioch  Bogumiła

W/w osoby wyraziły zgodę do składu komisji.

Wiceprzewodniczący Radyodczytał  projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej / d/ s zmian w statucie/ z w/w składem / i  uchwała została przegłosowana tj.

 • za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr II/11/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.11.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Wolne wnioski.

W tym punkcie głos zabrali:

Radna Małecka  poinformowała, o utworzeniu klub radnych SLD, który liczy 8 członków. Przedłożyła stosowne  dokumenty w tym zakresie na ręce Przewodniczącego Rady K.Mendaka.

Wójt P.Marek Woś  podziękował  za przyznane mu wynagrodzenie.
Następnie poinformował, iż od czasu  pełnienia funkcji  Wójta wykonywał wszelkie czynności m.in. związanych z dowozem uczniów do szkół.
Są te sprawy prawie już opanowane. Niektóre osoby już informował o tym, na czym  to polegało. Ponadto wykonywał wiele innych działań.
Nie przewiduje tutaj żadnej „rewolucji”. Na pewno będą podejmowane pewne decyzje odnośnie funkcjonowania tut. Urzędu.
Poinformował  również radę , sołtysów, do wiadomości wszystkich mieszkańców, że  zostanie  zatrudniona  obecnie na umowę zlecenie P.Piskorz Genowefa  do czasu zatrudnienia Sekretarza Gminy / a to może nastąpić dopiero po zmianie statutu /.  Wójt stwierdził, że P.Piskorz jest  do tego odpowiednio przygotowana, a to w jakim stylu została z tego Urzędu zwolniona , to wszyscy są przekonani, że było to nie elegancko, nie ładnie i będzie okazja się zrewanżować.     

Sołtys  Żelewa P.Hoduń H. poruszyła sprawy :

 • koszy na śmieci

Poinformowała, że od 1996r. płaci za kosze na śmieci ustawione w tej miejscowości przy  przystanku PKS, świetlicy /wzięła to na swoje nazwisko w umowie z MPO/. Wcześniej śmieci były wywożone do lasu. Zgłaszała te sprawy Wójtowi, jego Z-cy, lecz nic nie robiono w tej sprawie   

 • sprawa zagospodarowania placu przy jeziorze.

Wnioskowała o zajęcie  się tym, żeby ta  miejscowość miała dojście do jeziora. Jest ten plac własnością Nadleśnictwa Klinisko.

 • przystanek PKS w St.Czarnowie

Uważała, że przystanek w St.Czarnowie /jadąc od strony Pyrzyc/ jest bardzo zdewastowany. Przyjeżdżają tu i odjeżdżają stąd różni ludzie /  starsi ludzie, często inwalidzi / z terenu całej gminy, płacą podatki , a tutaj nie ma nawet gdzie  usiąść. Jest brak ławek. Świadczy to o naszej gminie..

Wójt stwierdził, że temat tych koszy w Żelewie   jest mu nie znany, a pamięć ma dobrą  Sprawą się zajmie, wyjaśni to. Uważał, że  sołtys nie powinien płacić za gminne kubły na śmieci.
Jeśli chodzi o  plac przy jeziorze, to się tym zajmował wcześniej.
Zostały wysłane wnioski i nie wie jak zostały one załatwione. Do sprawy  wróci. 

Radny Róg  poruszył:

 • problem wałęsających się „bezpańskich”  psów w Kołbaczu.

Jest coraz więcej tych psów. Nie dość, że brudzą przy blokach,  to jeszcze są one niebezpieczne dla dzieci. Skarżą się  matki małych dzieci.
Również dochodzą do tego psy podrzucane z innych  terenów.
Radny wnioskował o zajęcie się tą sprawą.

Radny Gorczyca poruszył:

 • sprawę świetlicy wiejskiej w Żelewie.      

Poinformował, że zostało  wysłane pismo z Urzędu do P.Małyszczyckiej w sprawie zamknięcia tej świetlicy, z uwagi na przecieki w dachu powodujące zalewanie instalacji elektrycznej / stwarza zagrożenie  porażenia prądem /. Radny  uważał, że  problem ten ciągle wraca. Sprawa jest pilna do załatwienia w miarę możliwości finansowych gminy. Oni dbają o tą świetlicę, jak potrafią. Takich świetlic na terenie gminy nie jest dużo.  Wnosił o podjęcie działań w tym zakresie. 

Radny Kotylak zgłosił:

 • potrzebę otwarcia świetlicy w Kołbaczu.

Stwierdził, że w okresie kampanii przedwyborczej były przedstawiane różne  projekty w tym zakresie m.in. miała powstać w magazynie zbożowym, w Domu Konwersów .Zapytał, jak Wójt zamierza ten problem rozwiązać ?

Wójt uważał, że  problem świetlic / nie tylko w Kołbaczu /należy rozwiązać jak najszybciej. Będzie chciał wrócić do koncepcji, którą miał w poprzedniej kadencji i nie zdołał jej dokończyć. Ma nadzieję, że w porozumieniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, Dyrektorem Malinowskim i Proboszczem w Kołbaczu na pewno coś się zorganizuje. Nie mówi, że  będzie to już za tydzień, czy za miesiąc, lecz postara się jak najszybciej taką  świetlicę, czy to w formie jakiegoś klubu  w Kołbaczu zorganizować, gdyż  jest ona tam potrzebna.

Radny Ruszczycki wnosił:

 • o zakupienie  tablicy ogłoszeniowej do m. Żelisławiec.

Brak jest tablicy i  nie ma gdzie wieszać ogłoszeń i innych informacji. 

Sołtys Kartna P.Golec W. wnosił :

 • o remont świetlicy  w  Kartnie.

Papa na dach została już zakupiona.

Wójt zapytał, czy ta świetlica nadaje się jeszcze do remontu, gdyż już 2-a lata temu ten dach się zarywał. Stwierdził, że wszędzie, gdzie jest to możliwe i potrzebne będzie takie tematy załatwiał. Było to w jego programie wyborczym.   

Sołtys St.Czarnowa P.Baryła  wnioskowała :

 • o wyremontowanie tut. świetlicy.

Chodzi tutaj szczególnie o wymalowanie jej, odświeżenie, gdyż  jeszcze trochę i nikt nie będzie chciał jej wynająć.

 • podjęcie działań odnośnie porządku na cmentarzu. 

Śmieci są wysypywane obok  pojemników i robi się bałagan. 
Uważała, że byłaby taka  możliwość ustawienia tych kontenerów na śmieci przy drugiej /nieoficjalnej/ bramie cmentarza, po wcześniejszym  usypaniu tam  podjazdu. Wówczas te kontenery nie  znajdowały by się na terenie cmentarza i był by porządek. 

 • remont dalszej części ul. Słonecznej.

Zapytała, czy będzie remontowana dalsza część tej ulicy. Poinformowała, iż zostały przeprowadzone pomiary geodezyjne aż do ul.Gryfińskiej. Teraz są powyrywane słupki, czyli na nowo byłby problem.
Wyjaśniła, że na dalszym odcinku tej drogi musi być zrobiony nasyp na poszerzenie tej drogi, który musiałby poleżeć co najmniej pół roku.
Także, gdyby były teraz jakieś gruzy do wywiezienia, to nasypywać je na ten odcinek  / P.Piskorz wyraził na to zgodę /.   

Wójt stwierdził, że na  temat dalszego remont ul.Śłonecznej  dzisiaj nie odpowie

 • opłaty za przyłącza gazowe.

Poinformowała, że w St.Czarnowie jest osoba , która nie ma zrobionego przyłącza gazowego. Poinformowano ją w tut. Urzędzie, że musi zapłacić zarówno koszty wykopu /100zł za 1m / oraz dodatkowo opłatę przyłączeniową.
Dlatego też chciałaby wiedzieć, czy ta opłata obowiązuje i jaka to jest wysokość.

Wójt jest zaskoczony , ze w okresie tych 2-ch lat sprawa ta nie została sfinalizowana. Okazuje się, że jest bardzo dużo niedoróbek , które  należy teraz zlikwidować. Będzie musiał wyjaśnić sprawę tych „słynnych darowizn”

Wójt uważał, że  urzędnik  nie powinien przekazywać informacji odnośnie cen wykopu. Takich stawek nie było i nie wie skąd wziął takie informacje.
Wie, że musi /wspólnie z pracownikami/ tę sprawę doprowadzić do końca.
Prosił o trochę cierpliwości.

Sołtys Glinnej P.Bogucka D. wnosiła:

 • o przestawienie lampy oświetleniowej

na wysokości torowiska , natomiast została ustawiona za posesją P.Kalecińskiego w miejscu mało widocznym.

 • naprawę drogi / biegnącej  od ul.Gryfińskiej w kierunku P.Kalecińskich/..

Nawierzchnia tej dogi jest bardzo zniszczona i nie możną nią przejść.

Wójt stwierdził, że zajmie się tymi sprawami. Pojedzie tam i zobaczy o którą lampę chodzi i drogę.

 • przystanek PKS.

Jest on  zbiorowiskiem młodzieży. Jest tam nieporządek, załatwiane są tam potrzeby fizjologiczne. Świadczy to o naszej miejscowości i dlatego coś należy z tym zrobić.  

 • przywrócenie kursów autobusów PKS

Ta sprawę  poruszała już na poprzednich sesjach. Na dzień dzisiejszy  zostały zabrane w dni wolne od  pracy  autobusy relacji Gryfino-St.Czarnowo-Szczecin.
Także w niedzielę nie kursuje ani jeden autobus. Dlatego tez wnosi o podjęcie działań w tej sprawie.

Radna Łoś poruszyła sprawę:

 • świetlicy w Żelisławcu.

Jest ona  zamknięta, zabita deskami. Dzieci nie mają dostępu.
Wnosiła o zajęcie się tą sprawą.

 • ustawienia pojemników na odpady komunalne.

Jest potrzeba  ustawienia takich pojemników..

Radny Chudak wnosił :

 • o informowanie  społeczeństwa  tut. gminy z prac rady i komisji.

Dotychczasowa wydawana gazeta była pisana drobnym pismem i odczytanie tego niejednokrotnie sprawiało trudność starszym ludziom; emerytom, rencistom. Również wieszane ogłoszenia, informacje na tablicy ogłoszeń nie zdają egzaminy, gdyż  wiszą godzinę bądź dwie i są zrywane.     

 • organizowanie  zebrań  co najmniej raz na kwartał przez radnych ze swoimi wyborcami.

By w tych zebraniach uczestniczył również  Wójt.vChodzi o to, żeby społeczeństwo informować na bieżąco o działalności Wójta Rady Gminy.

Sołtys Dobropola P.Myszkowska  wnioskowała:

 • wycięcie krzaków i drzew przy drodze  St.Czarnowo - Dobropole. 

Stwierdziła, że wcześniej wycięto krzaki, lecz  nie w tych miejscach co było potrzeba, bo na prostej drodze. Zostało to  zabrane na opał.vNatomiast są nie  powycinane te krzaki na zakrętach, co stwarza niebezpieczeństwu jadących tam pojazdów i pieszych.

Sołtys  Komorówki P.Żygadło N. poruszył sprawę:

 • remontu drogi Dębina  Komorówka.

Stwierdził, że droga jest w bardzo złym stanie i żaden z Wójtów praktycznie nic na niej nie zrobił. Istniejący  tam dołek został rozkopany, jest błoto, ślisko i nie można tam przejechać.

Zapytał, czy będzie  ta  droga remontowana i czy jest  przewidziany termin tego remontu. 

 • droga Komorówka  Gizyń

Nie wie czyja  to droga. Jest ona bardzo zarośnięta i również nie można nią przejechać.

Wójt stwierdził, że nie może dzisiaj  określić  terminy remontu drogi  Dębina Komorówka. Wie, ze jest to duży problem z tą drogą. Na pewno będzie duży koszt wymiany tej nawierzchni. Myśli, że tej drogi  nie będzie się robić w przyszłym roku, gdyż widzi jaki jest budżet na 2003 r. który wkrótce będzie uchwalony. Ewentualnie może to nastąpić w następnym roku.vWójt uważał, że doraźne roboty należy wykonać. Udrożnić, żeby nie tworzyła się tam kałuża. Nie może więcej nic obiecać. Rozumie, że ta droga jest bardzo ważna, podobnie jak  kanalizacja w poszczególnych miejscowościach, gdyż bez tego odpowiednie instytucje „dobiorą” się do  mieszkańców. Wszystko dokładnie notuje i na pewno niektóre zgłaszane tutaj sprawy postara się od „ ręki” załatwić / Sołtys Żygadło wnosił, żeby chociaż załatać te najgorsze dziury , wymienić płyty na tej drodze /.vWójt uważał, że nawet nasypanie tam żużla na te dziury nic nie da.
Natomiast płyty można  wymienić. Obiecał, że w najbliższym czasie podjedzie tam, rozpoznają wspólnie ile tych płyt potrzeba  i to się zrobi.    

Sołtys Nieznania  P.Stramski J. zaprosił Wójta do Nieznania, żeby zobaczył jaka tam jest droga. Wcześniej była tam zakładana woda i od tamtej pory  tą drogą nie można przejechać ani przejść, szczególnie po opadach.
Dzieci  szkolne nie mogą  tam przejść i chodzą po chaszczach .
Nie wiadomo czyja jest ta droga. Chciałby się dowiedzieć, jaki był koszt remontu tej drogi, która nadal jest nie przejezdna.

Wójt stwierdził, że podczas objazdu terenu / przed wyborami/ widział co  jest w Nieznaniu. Przypomniał, że m.in. z Nieznania były również  wywiezione śmieci  w ramach „ tej słynnej” akcji  za pieniądze  Starostwa Gryfino. Ponadto ta miejscowość miała kłopoty z wodę / zła woda, brak ciśnienia / i zrobiono ją wówczas systemem gospodarczym. Prosił wtedy, żeby wziąć szpadle i wyrównać ten teren.
Nic takiego nie zostało zrobione. Jest tak, jak zasypała to koparka do dnia dzisiejszego. Mówiąc to, nie znaczy, że się tam nie pojawi. Na pewno tam pojedzie i sprawę wspólnie się uzgodni; co tam zrobić i czy ta droga była remontowana, czy nie.

Z uwagi na brak dalszych  dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady P.Mendak  wrócił do sprawy  ustalonego wcześniej wynagrodzenia Wójta.
Poinformował, że ustalając to wynagrodzenie sugerowano się  tym co miał ustalone poprzedni Wójt –P.T.Osóch. Pobierał on dodatek specjalny od wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego  w kwocie 1.064zł przez okres 1 roku. Był to dodatek za szczególne zaangażowanie w temacie  „gazyfikacja gminy”. Obecnemu Wójtowi taki dodatek nie został przyznany.
Myśli, ze się wkrótce wykaże w swojej pracy i na pewno Rada  przyzna taką wysokość dodatku,  ile będzie mogła.  
Następnie  odniósł się do wypowiedzi radnego Chudaka  na temat jego propozycji  dot. organizowania zebrań  w poszczególnych miejscowościach, informowania ich o pracy rady , komisji .
Stwierdził, że wszyscy sobie wspólnie obiecali, że będą  dobrze pracować i chcemy sprzedać tę dobrą robotę. Poczynione zostały już rozmowy w tym temacie, być może będzie to 2-u tygodnik, może miesięcznik  profesjonalnie wydany , gdzie każdy z radnych będzie mógł się na łamach tego wypowiedzieć.
Na pewno nie będą to duże pieniądze ok.300 - 400zł taniej niż było poprzednio.

Skarbnik Gminy P.Aksamitwska poinformowała, że następna sesja musi się odbyć  do dnia 15.12.2002r. gdyż  najpóźniej w dniu 16.12.2002r. muszą  być złożone w Urzędzie Wojewódzkim uchwały dot. podatków do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
W tej sprawie kontaktowała się  z Biurem Prawnym Wojewody.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ustalił  kolejną  sesję  na  dzień  12 grudnia 2002r. godzinę 13.00.

Ad.14 Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godz.15.40.

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 08:47