Protokół Nr  IV / 2002 z IV  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 30 grudnia 2002r.

Protokół Nr  IV

Protokół Nr  IV/ 2002 z IV  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. w sali Urzędu Gminy  w godz. od 12.00 - 13.35

       IV Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 12.00 Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak. Po powitaniu radnych, sołtysów, gości  stwierdził, iż zgodnie  z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych

/ nieobecny radny Kotylak /co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi guorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo   / dot. terenów położonych w  obrębie Binowo /   
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Żelisławiec /   
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym   planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo   / dot. terenów położonych w  obrębie Kartno /   
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo   / dot. terenów położonych w  obrębie Glinna / 
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w     miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Stare Czarnowo / 
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo   / dot. terenów położonych w  obrębie Żelewo /  
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo   / dot. terenów położonych w  obrębie Kołbacz /   
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kołowo /   
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.
  a/ stanowiska komisji,
  b/ dyskusja,
  c/ podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.
  a/ dyskusja ,
  b/ podjęcie uchwały
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad  IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Po przedstawieniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych na sesji o powstanie celem uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłą Lucynę Drop / żonę byłego Wójta P. Zenona Dropa /.

Następnie poprosił  Wójta Gminy P.M.Woś o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie między sesyjnym.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt Gminy Marek Woś stwierdził, że był to okres wytężonej pracy i do najważniejszych czynności i działań, jakie wykonywał w okresie między sesyjnym należały sprawy:
- z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa otrzymała gmina kwotę 14.000zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.
Jest to związane z pomocą dla osób z  restrukturyzowanych  gospodarstw  rolnych.  Środki  te  powinny być wydatkowane  do maja 2003r.  Później ma być zawarta kolejna umowa i następne pieniądze.    
- cały czas powadzi rozmowy z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych w Nowogardzie w sprawie dostawy wody i odbioru ścieków. Chodzi o negocjacje stawek. Na razie  nie może powiedzieć, jak wysokie  będą  te stawki.  
Poprzedni Zarząd nie podjął działań w tym temacie a nowe taryfy były złożone przez te przedsiębiorstwo w dniu 18.10.2002r.
Wójt uważał, ze trzeba do tego podejść racjonalnie, by nie było dużych podwyżek.  Nowe  stawki będą obowiązywać od 1 lutego 2003r.
- rozmowy trwają również  w sprawie gazyfikacji. 
Są tutaj stare sprawy do załatwienia m.in.
 *z firmą PROGAZ / umowa z 2000r. dot. nadzoru inwestorskiego /. Nie zostały im zapłacone pieniądze. Jest również następna umowa o projekt na stację pomiarową gazu, która nie była potrzebna.
Teraz wykonawca domaga się pieniędzy. Udało się wynegocjować zapłatę należności głównej, natomiast od odsetek odstąpią. 
* z KB GAZ  też była podpisana umowa na dostawę gazu i punkt pomiarowy.
Sprawa nie została sfinalizowana, lecz podpisano umowę z Zakładem Gazowniczym. Wójt uważał, że prawdopodobnie dojdzie z KB GAZ do porozumienia, gdyż zalegają gminie kwotę podatku od nieruchomości, a gmina należność za wybudowaną stację pomiarową.Jest w tym zakresie na dobrej drodze. 
* z Zakładem Gazowniczym gmina się już rozliczyła do końca.
Pożyczka z Woj.Fun.Och.Środ. została rozdysponowana i nie roszczą do gminy żadnych już pretensji. 
- uczestniczył także w spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Wcześniej była to Spółka Miedwie i została ona przekształcona.
Prezesem tego związku został Wójt Gminy Stargard, z-cą Burmistrz Pyrzyc, natomiast członkiem Wójt Gminy Stare Czarnowo.  Jest to zarząd 3 osobowy.
Związek ten ma na celu doprowadzenie do wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji wodno - kanalizacyjnej, a później zrealizowanie tego w całości.
Wójt uważał, że najważniejszą sprawą na dzisiaj jest  uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo. Ma jednak nadzieję, że radni są przekonani do tego, co przedstawili im w tym zakresie przedstawiciele Regionalnego Biura  w Szczecinie.  Ostateczny termin przyjęcia studium upływa w dniu dzisiejszy.
- z drobniejszych spraw lecz istotnych,  jakie załatwiał to:
* wysłał  komisję do świetlicy w Kołowie, celem stwierdzenia prawidłowości  informacji, że tam źle się dzieje. Stwierdzono, że świetlica jest otwarta, co możliwe jest zniszczone. Do rozdzielni prądu doprowadzony jest tam jakiś kabel, przebity przez ścianę, jest zniszczony licznik do wody przez mróz. 
W związku z tym podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy  z P. Czesławem Szczupakiem.
* nastąpiła drobna reorganizacja  dowozu  dzieci do szkół.  Bardziej wykorzystany będzie gimbus i widać już oszczędności. Taka docelowa zmiana będzie  od początku roku szkolnego. Po feriach zimowych tez nastąpią  zasadnicze zmiany. 
* prowadził rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie drogi  Dobropole - Osetne Pole.
Jest tam drobna  dziura do załatania i gmina tego nie będzie robić.
Jest dobra wola w tej sprawie ze strony Nadleśnictwa.
- odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami instytucji na terenie gminy z okazji Świąt  Boże Narodzenia i Nowego Roku. Było wiele życzeń  kierowanych zarówno do radnych jak i do  mieszkańców gminy.  O tej sprawie powie więcej Przewodniczący Rady Gminy.
sprawa tzw. darowizn  za przyłącze gazowe.
Wójt prosił o trochę cierpliwości w rozstrzygnięciu tej sprawy. Jest obecnie prowadzona kontrola przez  Regionalną Izbę Obrachunkową i do czasu zakończenia tej kontroli  nie chce robi żadnego zamieszania.
Po kontroli, jeżeli nadal będzie niedosyt, to jest Komisja Rewizyjna  i on także ma obowiązek to wyjaśnić. Na pewno to wszystko zostanie wyjaśnione.
- poinformował, że jego  praca sprawia mu dużo satysfakcji, nie narzeka na jej brak, lecz niektóre sprawy są bardzo zaniedbane i to będzie wskazywał.
Nie na zasadzie  złośliwości, lecz żeby mieć dla siebie  jakąś obronę.
Na pewno  jakiego trudu to będzie wymagało, żeby daną sprawę odkręcić, załatwić. Stara się unikać spraw sądowych np. z EKO-WARK. Sama obsługa sądowa, to duży procent należności. Uważał, że lepiej załatwić  to na zasadzie porozumienia. Na razie widzi dobrą wolę ze strony przeciwnej i będzie to na pewno sukces nie tylko jego, lecz całej Rady Gminy.
zainicjowano rozgrywki dla dzieci i młodzieży w St.Czarnowie i Kołbaczu.   Zostały zakupione dla tych miejscowości nowe stoły do tenisa stołowego i rozgrywki są prowadzone. Jest to próba przed feriami zimowymi. Rozgrywki są prowadzone przez P.Anders, P.Łogin, P.Łogina i to będzie kontynuowane w okresie ferii. Również cały czas myśli o świetlicach. 
jeśli chodzi o sprawę selektywnej zbiórki odpadów, to wnioski do Starostwa powinny wpłynąć do końca września br. Nie zostało to zrobione.
Wójt uważał, że należy to załatwić kompleksowo, a więc jeśli Starostwo otrzyma do załatwienia rozwiązanie  problemu całej gminy, wówczas będzie to bardziej  skuteczne. Prosił o trochę cierpliwości, gdyż nie da się wszystkiego od razu załatwić.

Ad.4  Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację o stanie finansowym gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Aksamitowska stwierdzając, że na dzień 30.12.2002r:

Saldo na rachunku bankowym  wynosiło 202.300zł.
W tym jest subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2003r. w kwocie 105.000zł.

Zaległości bieżące:

- za m-c maj, czerwiec, lipiec 02r. - 144.000zł / dot. ZMiG Gryfno z tytułu subwencji wyrównawczej jaką tut. gmina miała zapłacić z tytułu zawartej umowy oraz dowożenia /,

za m-c wrzesień 86.000zł./ w tym: niezapłacony ZUS - 64.000zł, remont drogi Binowo, Paan Bus- dowożenie /,
 • za m-c październik 97.000zł / w tym: ZUS - 72.000zł, Paan Bus - 20.000zł /,  
 • za m-c listopad 131.000zł / w tym: Paan Bus- 13.000zł, remont chodnika w    Glinnej- 21.000zł, dodatki mieszk.- 9.000zł, Spółdzielnia  Mieszkaniowa ogrzewanie szkoły- 15.000zł. ZUS- 63.000zł /,  
 • za m-c grudzień  58.00zł. dot. częściowych zaległ. / w tym: Zakł.Energ.26.000zł.   dodatki mieszk. 9.600zł, rozliczenie zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych pracowników za rok 2002. 14.000zł /.

Razem zaległości bieżące 518.000 zł.

Zaległości inwestycyjne:

- EKO-WARK 129.000zł do rozliczenia z tytułu wykonywanych robót na sieci gazowej w m. Kołbacz, Stare Czarnowo, Żelewo.

W tym punkcie porzadku nie było pytań do Skarbnika Gminy.

Ad.5  Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.

Zgłaszali wnioski i zapytania n/w radni i sołtysi:

Radna Cioch zapytała Skarbnika Gminy ;
- ile wynoszą  zaległości na ZUS za cały ten okres łącznie ,
- skąd wynika różnica w kwotach ZUS między wrześniem a październikiem,
Czy były wpłacane może jakieś dodatkowe wynagrodzenia.

W odpowiedziSkarbnik poinformowała, że za okres od m-ca września do listopada br. ogółem za ZUS zalegamy kwotę 209.000zł. Natomiast różnica wynika  z tego, że były wypłacane dodatkowe wynagrodzenia, chorobowe.

W tej kwocie jest cała oświata / szkoły, dowożenie / i Urząd Gminy.

Radny Zacharski  wnioskował o wystąpienie do Rejonu Dróg Powiatowych czy Wojewódzkich  w sprawie n/w dróg:
- drogi Stare Czarnowo -Gryfino
Wyremontowanie tej drogi a szczególnie  najgorszego  odcinka drogi od lasu w kierunku Starego Czarnowa. W uzasadnieniu podał, iż jest to droga wąska, nasilił się ruch pojazdów, jeździ dużo tirów i często są wypadki i kolizje.
Dotychczas ograniczono na tej drodze prędkość pojazdów do 60 km/godz.  
- drogi St.Czarnowo – Dobropole.
Droga ta jest wąska i pobocza są bardzo zakrzaczone. Chodzi tutaj szczególnie o wycięcie krzaków na poboczach tej drogi. Jest słaba widoczność podczas wymijania się dwóch pojazdów, jak również nie ma możliwości skrętu na pobocze drogi. Były tam już wypadki a tam dowożone są dzieci autobusem szkolnym. Radny stwierdził, że droga jest powiatowa i częściowo  ją zrobiono, lecz należy wyciąć jak najszybciej krzaki, by zapobiec  kolejnym kolizjom.
Dlatego też należy w tym zakresie wystąpić do odpowiednich instytucji.

Radny Ruszczycki wnioskował o:
- nawiezienie  szlaki na drogi w miejscowości Żelisławiec oraz na drogi dojazdowe do pól rolników.
- wycięcie  krzaków na poboczach w/w dróg.   

Sołtys St.Czarnowa Baryła  zapytała:
- czy będzie prowadzony dalszy remont drogi - ul. Słonecznej w St. Czarnowie. Droga jest nie skończona, niszczeje.
- czy prawdą jest, że w ramach  gwarancji wykonawca ma na dalszą część  tej drogę nawieźć jakiś materiał. 

Radny Smykla wnioskował o podjęcie działań w zakresie:
- wykonanie tzw. trzeciego pasa na drodze E 3 /lewoskręt /  przed skrzyżowaniem na drogę  w kierunku Kołbacza.
Nasilił się ruch na tej drodze i często kierowcy muszą długo oczekiwać na wjazd  na drogę w kierunku Kołbacza. Jest to niebezpieczne, gdyż dochodzi tam do wypadków, nawet śmiertelnych.
zlikwidowania ostrego zakrętu przy wjeździe do m. Kołbacz, na odcinku byłego torowiska. Jest ten odcinek bardzo niebezpieczny dla kierowców i były tam również wypadki.

Radny Kałucki wnioskował o podjęcie działań odnośnie: 
- odcinka drogi między skrzyżowaniem Żelewo – Nieznań – Kołbacz w kierunku Rekowa / do P.Lecha /.
Część tej drogi jest asfaltowa a część stanowi bruk. Są tam duże garby i wielu kierowców w swoich samochodach uszkadza sobie miski olejowe.
Była propozycja P.Lecha ugniecenia  tych garbów wałem, lecz tego nie zrobiono.
Radny wnioskował o nawiezienie tam utwardzonej masy w miejsca wgniecione w bruku.

Radny Gorczyca apelował  w imieniu mieszkańców Żelewa:
- o dofinansowanie gminy do przeprowadzenia renowacji  Kościoła w Żelewie.
Kościół jest  zabytkowy / podobny kościół  znajduje się koło Kamienia Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim /, zbudowany z muru pruskiego. Zgromadzili już częściowo pieniądze w kwocie ok. 5.000zł na  remont dachu, który jest dużym zagrożeniem dla całej budowli, zaczynają również pękać ściany. Zebrane pieniądze są ulokowane i oprocentowane na koncie w Banku na nazwisko P.Kosińskiego / tak postanowiła rada kościelna /.
Radny stwierdził, że wspólnie z Ks. Doburzyńskim szukali pomocy w zabytkach. Obiecywano wcześniej, ze cały koszt remontu dachu oraz renowacji wewnątrz kościoła wykonają zabytki na swój koszt. Oszacowano to w granicach 120.000zł. Jednak informacje obecnie są nie pomyślne i wygląda na to, że zwrócą jedynie koszty  remontu dachu . Dlatego też szukają pieniędzy na doinwestowanie dachu. Uważał, że jest to bardzo ważna sprawa dla gminy, podobnie jak zabytki w Kołbaczu. Będą szukać także innych sponsorów i liczą na pomoc finansową ze strony tut. gminy. Remont chcą rozpocząć z początkiem 2003r.    

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare    Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Binowo /    

Przewodniczący Rady Mendak K. poprosił pracownika tut. Urzędu Nowickiego K. / odpowiedzialnego  za sprawy z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / o omówienie projektów uchwał w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Binowa, Żelisławca, Kartna, Glinnej, St.Czarnowa, Żelewa, Kołbacza, Kołowa / oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .   

P.Nowicki m.in. poinformował, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo opracowane zostało   przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie. Radni zapoznali się z dokumentacją  opracowania studium na wspólnej komisji w dniu dzisiejszym. Część dokumentacji studium jest w trakcie opracowania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego studium do końca 2002r. spowoduje, że będą  nadal funkcjonowały i obowiązywały istniejące plany w  2003 roku. Natomiast nie podjęcie uchwał  przez  Radę  w dniu dzisiejszym dot. przyjęcia studium oraz  przystąpienia  do sporządzenia zmian w planie / dla proponowanych obrębów w tych 8 miejscowościach /spowoduje, że przestaną funkcjonować plany zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązujące od 1986r.
Studium uwarunkowań obejmuje cały teren tut. gminy a proponowane uchwały  podejmuje się dla miejscowości o dużym ruchu budowlanym. Przyjęto w nich obręby ,fragmenty i kierunki w danej miejscowości. Będzie to miało wpływ na zmiany w planie, wydanie decyzji o warunkach zabudowy., że uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania studium była podjęta w 1998r. i w okresie tych 4 lat było to studium sukcesywnie robione w miarę posiadanych środków. Obecnie jest finał tego i należy przyjąć to studium  przez Radę Gminy. Na bazie  studium będzie można przystąpić do opracowania szczegółowych planów zagospodarowania  poszczególnych miejscowości. 
Nadmienił, że na terenie tut. gminy nie mamy planów miejscowych, a jest to wymagane jak np: w  Binowie. Wszystkie uzgodnienia związane z planami zagospodarowania gmina musi konsultować z Parkami Krajobrazowymi.
Jest już podjętych kilka uchwał w sprawie przystąpienia do zmian w planie dot. Binowa, Żelewa, St.Czarnowa na wniosek osób prywatnych na ich koszt  i prowadzone są prace w tym kierunku. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że nasza gmina znajduje się wśród 5 gmin, gdzie nie jest podjęta uchwała o przyjęciu studium. W dniu dzisiejszy również w tych gmina odbywają się sesje i podejmowane są te uchwały.
Poinformował również, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji z udziałem pracowników Rejonowego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, celem omówienia wszystkich proponowanych zmian w planie oraz  studium. Stanowiska komisji w tym zakresie  były zgodne. Będą obecnie podejmowane uchwały w tych sprawach.
W związku z tym  poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie swoich stanowisk 

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje Rady tj. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Binowo /.    

Dyskusja- brak.

Z uwagi na brak dyskusjiWiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. terenów położonych w obrębie Binowo / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
to uchwała Nr IV /23 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr  3  do protokołu.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Żelisławiec /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Żelisławiec.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo/dot. terenów położonych w obrębie Żelisławiec / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała Nr IV /24 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 4 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kartno /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kartna /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. terenów położonych w obrębie Kartno / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /25 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. terenów położonych w  obrębie Glinna /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Glinnej /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. terenów położonych w obrębie Glinna /wnioskując, o wykreślenie w § 1 projektu pkt.2 dot. wyłączenia  terenu inną uchwałą / nie było takiej uchwały i ten zapis należy wykreślić, zmieni się numeracja w tym paragrafie  / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała Nr IV /26 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 6 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. terenów położonych w  obrębie Stare Czarnowo /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Starego Czarnowa /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. terenów położonych w obrębie Starego Czarnowa / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
została podjęta jednogłośnie .
to uchwała Nr IV /27 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 7 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. terenów położonych w  obrębie Żelewo /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Żelewa /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. terenów położonych w obrębie Żelewa / i uchwała została przegłosowana tj:
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.Jest to uchwała Nr IV /28 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 8 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kołbacz /    

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kołbacza /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo/dot. terenów położonych w obrębie Kołbacz / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała Nr IV /29 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo  / dot. terenów położonych w  obrębie Kołowo /     

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. terenów położonych w  obrębie Kołowa /.    

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo/dot. terenów położonych w obrębie Kołowa / i uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała Nr IV /30 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 10 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje pozytywnie zaopiniowały przyjęcie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja- brak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo” jednocześnie informując, że do tej uchwały jest opracowany cały plik dokumentów, które będą załączone. Radni się z nimi wcześniej zapoznali.
Uchwała została przegłosowana tj:
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała Nr IV /31 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie j/w i stanowi  zał. nr 11 do protokołu.

Ad.15  Projekt uchwały  w  sprawie  wyboru  przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Mendak K poinformował, że wcześniejsza  uchwała w tej sprawie została przez Wojewodę unieważniona / winien być przewodniczący komisji  rewizyjnej wybrany w głosowaniu jawnym – wybrano w głosowaniu tajnym / i w związku z tym należy ponownie podjąć nową uchwałę.
Stwierdził, że  skład Komisji Rewizyjnej jest już znany, jednie należy wybrać spośród tych czterech radnych przewodniczącego komisji w głosowaniu jawnym.
Wnosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Piechowski stwierdził, że  podczas podejmowania wcześniejszej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  w głosowaniu tajnym na przewodniczącego tej komisji została wybrana Grażyna Małecka i było to ewidentne. Dlatego też obecnie  proponuje poddać pod głosowanie ponownie tę kandydaturę w głosowaniu jawnym. 
/ radni poparli tę propozycję /.  
za kandydaturą G.Małeckiej głosowało  14 radnych.
W wyniku głosowania  na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została wybrana Grażyna Małecka.  Została odczytana uchwała w sprawie  wyboru  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jest to uchwała Nr IV /32 /2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002r. i  stanowi zał. nr 12 do protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady  ogłosił 5 minutową przerwę na  wniosek  radnego Roga.

Ad.16  Odpowiedzi  na  zgłaszane  interpelacje  i  wnioski  radnych, zapytania  sołtysów.

Wójt P.M.Woś  udzielał odpowiedzi na zgłaszane  wnioski  radnych,   zapytania  sołtysów i tak:
-sprawa dróg na terenie gminy / zgłaszali: radny Zacharski, Ruszczycki, Smykla, Kałucki, sołtys Baryła/

Wójt stwierdził, ze te sprawy będą pilnować, rozmawiać z administratorami tych dróg, gdyż to też jest od nich zależne. Choć niekiedy te rozmowy z nimi są bardzo trudne. Tam, gdzie grozi to dużym niebezpieczeństwem będzie podejmował działania w pierwszej kolejności. Codziennie pokonuje tę trasę, nawet kilka razyi doskonale zna te drogi. Uważał, że koniecznie należy zawalczyć, by zmienić nawierzchnie tych dróg . Chodzi o zgłaszane tutaj drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy. Należy to zrobić tak, żeby za pół roku ponownie do tej samej sprawy nie wracać. Wójt poinformował, że do końca tego roku wydatki gminy były do minimum ograniczone, konieczne prace były wykonywane. Myśli jednak, że po nowym roku  będą środki i załatwienie  kilku samochodów szlaki na drogi w Żelisławcu i do pól rolników nie będzie takim wielkim problemem , jak również wycięcie krzaków  / radny Ruszczycki uważał, że można część pracy wykonać społecznie /. Myśli, że wspólnymi siłami można to zrobić.
Co do ulicy Słonecznej  w St.Czarnowie -  rozmawiał  w przerwie sesji z P.Baranowskim . Nie uchyla on się od wykonania prac na tej drodze w postaci nawiezienia nowej warstwy materiału. Ma jednak problem, co to ma być.
Wójt obiecał, że wyśle tam swojego pracownika, który jest specjalistą w tej sprawie i wspólnie zdecydują. Nie będzie to jednak wykonywane w czasie mrozów.
wykonania tzw. lewoskrętu na drodze E 3 – w tej sprawie wniosek wyśle, gdyż jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Nie jest pewien,  kiedy rozpocznie się inwestycja budowy obwodnicy. Zmiany w planie zatwierdzała Rada Gminy  na poprzedniej sesji i być może prace rozpoczną jeszcze w tym roku. Także nie opłacało by im się tego teraz wykonywać, gdyż  finansowo jest to kosztowna inwestycja.
chodzi o odcinki dróg po byłych torowiskach kolejowych – to traktuje Kołbacz jak i St.Czarnowo jako jedno zadanie, które należy wykonać. Trzeba to wymusić, by nie stwarzać sobie niebezpieczeństwa. PKP tak to pozostawiło a teraz trzeba się z tym borykać
Bruk do P.Lecha – myśli, że taka technologia jest, żeby zrobić to wałem .
Do Glinnej tak robiono. Uważał, że jest to skuteczne i spróbują tak zrobić na tej drodze. Być może wejdzie w kontakt z Nadleśnictwem  w tej sprawie, podczas, gdy oni będą wykonywać prace  takim wałem i przerzucenie tego będzie ograniczało gminie koszty.
- sprawa dof. gminy do renowacji Kościoła w Żelewie /zgłaszał radny Gorczyca/.
Wójt uważał, że jest to temat złożony, w budżecie gminy nie ma na to środków.
Jednak powinno się  ten temat rozważyć tym bardziej, że  zgromadzono pewną kwotę pieniędzy. Nie może na razie nic obiecać, gdyż w pierwszej kolejności musi przeanalizować co gmina może.

Przewodniczący Rady Mendak powrócił do sprawy przestawienia stołów na sali sesyjnej, co było źle zrozumiałe ze strony sołtysów na poprzedniej sesji. Jest mu przykro z tego tytułu, że tak to odebrano, lecz była taka potrzeba.  Wkrótce odbędzie się kolejna sesja budżetowa, gdzie radni będą mieli jeszcze więcej materiałów. Będą w niedługim czasie dostawione 2 stoliki dla sołtysów.      

Dalej poinformował, że na jego ręce , a także całej Rady wpłynęło wiele życzeń  zarówno od różnych firm jak i osób prywatnych. Zapoznał z treścią takich życzeń od Dyrektora Parków Krajobrazowych P. Blandyny Michalskiej.

Ad.17  Wolne  wnioski.

Radny Róg wnioskował o:
wycięcie krzaków na poboczach drogi Stare Czarnowo - Dobropole.
W uzasadnieniu podał, że tą drogą  dowozi dzieci do szkoły dwa razy dziennie autobusem  i  już nawet nie kupuje świateł z prawej strony. Są one niszczone przez te krzewy, jest słaba widoczność. Rozpoczęto wycinkę tych krzaków, lecz nie skończono tego. Należy to jak najszybciej zrobić.
-druga sprawa to świetlica w przedszkolu w Kołbaczu  /wspomniana w informacji Wójta/. Był tam wspólnie z radnym Piechowskim  i dobrze, że ta P.Andes tam działa. Chodzi tutaj o godziny działalności tej świetlicy. Wnioskował, żeby zajęcia tam odbywały się w okresie ferii  przed godziną 15.00. Jest większe zainteresowanie dzieci, gdyż większość rodziców pracuje / r

Radny Piechowski poparł ten wniosek, lepiej byłoby to do godzin południowych. Był tam z radnym Rogiem w drodze na posiedzenie komisji statutowej/. 
-
poinformował, że podczas pobytu w jednej z gmin zagranicznych/ miał okazję tam być w poprzedniej kadencji Rady/ zauważył wiszące na sali posiedzeń sesji portrety przewodniczących Rady i Wójtów od początku powstania samorządów. Dał pod rozwagę,  czy nie wprowadzić tej sprawy w tut. Radzie.

Wójt poinformował, że została zrobiona sonda wśród dzieci i młodzieży, konkretnie zainteresowanych w sprawie działalności świetlicy  i była taka ich wola. Jeśli będą takie spostrzeżenia, to te godziny zostaną przesunięte. 

Radny Chudak wnosił o podjęcie działań w zakresie:
- sprzedaży dzieciom petard, fajerwerków.
Stwierdził, że w Kołbaczu co roku są sprzedawane z samochodu prywatnego  małym dzieciom/ 4-5 letnim/  petardy i fajerwerki . Jest to niebezpieczne dla tych dzieci. Jak wiadomo jest zakaz sprzedaży tego dzieciom. Takie rzeczy dzieją  się już od kilku lat w Kołbaczu a obecnie zbliża się nowy rok. Może policja by podjęła jakieś działania w tym zakresie.
- przestrzegania ograniczonej prędkości przez kierowców w Kołbaczu.
Szczególnie chodzi radnemu o odcinek drogi od strony Stargardu /rozpoczynający się już  przed mostem/. Uważał, że ograniczona prędkość do 40 km / godz. przestrzegana jest jedynie tylko przez mieszkańców Kołbacza. Nasilił się ruch pojazdów, jeździ dużo ciężarówek z piaskiem i kierowcy nie przestrzegają tej prędkości. Obok tej drogi sprzedawane jest mięso oraz wydawane mleko. Jest to niebezpieczne tym bardziej, że już dziecko wpadło pod  samochód. Nie wie dlaczego, nie ma tam policji / radny Róg oraz sołtys Zięba stwierdzili, że już kiedyś jeden radny wzywał tam policję, która później  zatrzymywała emerytów, rencistów jadących na rowerach na swoje działki. Musieli płacić wysokie mandaty/.

Radny Piechowski uważał, że należałoby odnowić znak drogowy ograniczający prędkość pojazdów. Jak również wprowadzić tam częstsze patrole. Stwierdził, że ostatnio jechał z prędkością 70 km/godz i zapłacił 100zł mandatu,zarobił 4 punkty.

Wójt  uważał, że sprawy zgłoszone przez radnego Chudaka  są bardzo poważne i niebezpieczne, dlatego przekaże je policji celem podjęcia odpowiednich działań. Jest to odpowiedni organ do załatwienia tych spraw, natomiast on sam nie ma do tego żadnego  prawa.

Ad.18 Zakończenie obrad  IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad IV sesji, jednocześnie zapraszając wszystkich obecnych na sesji na symboliczną  lampkę szampana z okazji zakończenia 2002r.

Sesja zakończyła się o godzinie 13.35.

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 08:53