UCHWAŁA NR IX/53/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”

UCHWAŁA NR IX/53/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit e i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje;

§ 1.

  1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o   dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu do kwoty 1 500 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Stare Czarnowo i podpisanie deklaracji do weksla.
  2. Projekt umowy wymienionej w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w  Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Dz. U. Nr 134/ następowała będzie z dochodów budżetu Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/53/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”.

W związku z rozpoczęciem 26 marca 2007 realizacji projektu pn. Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 500 000 zł. rozłożonej w trzech transzach w roku 2007- 50 000 zł. w roku 2008 - 200 000 zł i w roku 2009 - 1 250 000 zł.
Warunkiem rozpatrzenia możliwości dofinansowania jest złożenie do Ministerstwa Sportu wniosku inwestycyjnego o przyznanie dofinansowania na realizację wymienionego wyżej przedsięwzięcia. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przedłożyć w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu w terminie nie przekraczającym 31 sierpnia 2007 r.
Mając powyższe na uwadze podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest zasadne, ponieważ jest ona jednym z niezbędnych dokumentów będących załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 10:29