UCHWAŁA NR IX/57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IX/57/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo  w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 ),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XI/78/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 100 poz. 1697 z dnia 4 listopada 2003 r.).
  2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr IX/57/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Żelewo na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożony wniosek w sprawie sporządzenia zmiany planu w granicach miejscowości Żelewo i przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem zmiany planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

Stare Czarnowo, 2 lipca 2007 r.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Żelewo i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium (zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

  1. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu - Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego został przyjęty Uchwałą Nr XI/78/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003 r. Po wejściu w życie planu został złożony wniosek w sprawie zmiany ustaleń obowiązującego planu w zakresie dotyczącym usytuowania komunikacji wewnętrznej i zasad podziału wtórnego. Ustalenia obowiązującego planu nie dają możliwości zagospodarowania posesji objętych wnioskiem zgodnie z zamierzeniami ich użytkowników. Ponieważ wnioskowane zmiany zapisów planu nie naruszają ustaleń studium gminy przystąpienie do zmiany planu w określonym zakresie jest w pełni uzasadnione.
  2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium - wnioskowane zmiany dotyczą terenów położonych w obszarze obowiązującego planu a w związku z powyższym w obszarze wskazanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na funkcję zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej. Dla tego obszaru został sporządzony obowiązujący obecnie plan. Wnioskowane zmiany nie naruszają ustaleń studium a więc podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu będzie zgodne z przyjętą przez Radę Gminy polityką zagospodarowania przestrzennego gminy określoną w studium gminy.
  3. Zakres prac planistycznych – zakres obszarowy zmiany planu obejmie tereny wskazane we wniosku tj. działki nr 252/1 i 252/2. Przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla objętych nim posesji, w tym w części zmiany obsługi komunikacyjnej terenu. Rysunek projektu zmiany planu zostanie sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wójt Marek Woś
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:35