UCHWAŁA NR XI/69/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XI/69/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Waldemara Iwaszko, na  rzecz Gminy Stare Czarnowo, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kołowo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 147/2 o powierzchni 26.800 m2 , opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/ 00013110 /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, za kwotę nie przekraczającą 35.000 złotych brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XI/69/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
dnia 10 września 2007 r.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kołowo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 147/2, której właścicielem jest Waldemar Iwaszko zam. Kołowo ul. Bohaterów 2.
Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie realizacji projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kołowo. Projekt, oprócz zbiorników, w których będą gromadzone i neutralizowane ścieki, przewiduje również wybudowanie systemu rowów koagulacyjnych, w których następować będzie proces wytrącania pozostałych - po procesie oczyszczania - osadów. Przedmiotowa działka znajduje się na trasie planowanego rurociągu odprowadzającego zneutralizowane ścieki i w pełni wpisuje się w przedmiotowe zadanie. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest zakup tejże nieruchomości z przeznaczeniem na realizacje ww. inwestycji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:37