Protokół z obrad

Protokół Nr X/07
z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 26 lipca 2007 r. w godz. od 1500- 1610
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1500 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy , Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał ( nie brał udziału w sesji radny Dudziński M. – nieobecność usprawiedliwiona).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z treścią wniosku Wójta i uzasadnieniem dot. zwołania sesji ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz porządkiem obrad i załączonymi projektami uchwał.
Wniosek wraz z porządkiem sesji i projektami uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i projektami uchwał przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo  i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z  budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora  finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w St.Czarnowie
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania  wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności  pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a  także wskazania organów do tego uprawnionych.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.
Porządek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu )

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie j/w – m.in. stwierdziła : podjęcie proponowanych uchwał w dniu dzisiejszym jest niezbędne z tego względu, że na ostatniej sesji była podjęta uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie na karosację samochodu. W podstawie prawnej tej uchwały ujęta była uchwała Nr XVIII/131/04 z 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych, która straciła moc, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Dlatego też należy podjąć tę uchwałę już na podstawie przepisów nowej ustawy o finansach i dopiero uchwałę o udzieleniu dotacji dla OSP wprowadzając w podstawie już tę nową uchwałę o trybie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu. Jeśli tego nie podejmiemy, to nie będzie można przekazać tej dotacji dla OSP a tym samym OSP straci dotacją z Wojewódzkiego Zarządu Straży Pożarnej w Szczecinie.
Proponowana dzisiaj uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy jest identyczna jak uchwała podjęta w 2004 r. z jedyną różnicą dot. terminów sprawozdań, natomiast tryb, kontrola, dotowanie jest takie same. Zmiana dot. § 12 pkt 2, gdzie termin składania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jest do dnia 20 marca roku następnego ( było wcześniej w poprzedniej uchwale w tej sprawie do dnia 31 marca roku następnego). Pozostałe trzy proponowane uchwały, które również były podjęte w latach 2004/2005 na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2001 r. należy ponownie uchwalić już na obecnych przepisach ustawy z 2005 r. o finansach publicznych. Ustawa ta wygasiła wszystkie akty wykonawcze, które były podjęte na podstawie poprzedniej ustawy o finansach publicznych i te uchwały straciły moc. Są to uchwały dot. procedury uchwalania budżetu (czyli sposób, w jaki będziemy uchwalać kolejne budżety), ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego (wkrótce takie sprawozdanie musi być sporządzone i dostarczone radnym do wiadomości) oraz określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Także są to uchwały porządkowe, natomiast dwie pierwsze w porządku są bardzo pilne a szczególnie dot. dotacji dla straży, by mogła pójść dalsza procedura dot. karosacji.

Wójt Gminy M.Woś przeprosił, iż musiała być ta sesja zwołana na jego wniosek w trybie pilnym, lecz nie było innej drogi , żeby mogła być ta karosacja przeprowadzona. Musi być podjęta uchwała wcześniej o trybie postępowania już na nowych przepisach a następnie o udzieleniu dotacji dla OSP. A przy tej okazji porządkujemy kolejne uchwały, których podjęcie jest niezbędne. Także zwołanie sesji w dniu dzisiejszym jest potrzebne. Chce powiedzieć, że mamy ustalony termin do 31.07.07 r. żeby zapłacić swój udział w karosacji ( Skarbnik sprostowała, że ten udział się niestety przesunie, lecz musi być to zrobione prawnie i mogło dojść do przetargu).

Dyskusja;

Radny Grzywiński zapytał, czy podjęta uchwała na poprzedniej sesji dot. udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie została uchylona z mocy prawa, co się stało z tamtą uchwałą?.

Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała zostałaby unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniu 01.08.07 r. z uwagi na nieważność uchwały z 2004 r. przyjętej w podstawie prawnej dot. trybu przydzielania dotacji, która straciła już moc prawną. Także, by tego uniknąć podejmiemy te uchwały ponownie; w tym uchwała dot. dotacji dla OSP straci moc na podstawie nowej uchwały , którą proponujemy podjąć w dniu dzisiejszym.

Radna Cioch uważała, że projekt uchwały określający tryb udzielania dotacji nie tylko dot. udzielania dotacji dla OSP. Z treści tej uchwały wynika, że mogą być również ogłaszane konkursy na inne dotacje.

Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała dot. wszelkich dotacji dla innych podmiotów , nie tylko na straż pożarną, innych jednostek , stowarzyszeń, tych wszystkich , które się do nas zgłoszą z ofertą ewentualnie z ogłoszonym konkursem ofert. Także ten tryb dot. wszelkich konkursów , wszelkich ofert. Natomiast konieczność podjęcia tej uchwały w dniu dzisiejszym jest o tyle ważne, by można było podjąć kolejną uchwałę w porządku sesji dot. udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady K.Mendak odczytał proponowany projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych / projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;

- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.,
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Zach. z mocą obowiązującą od dnia 26 lipca 2007 r.).  Jest to uchwała nr X /58/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w  Starym Czarnowie.

Skarbnik Gminy P.A.Baran na wstępie prosiła radnych , by w swoich projektach uchwał dot. udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie wpisali w wykropkowanym miejscu w podstawie prawnej nr podjętej przed chwilą uchwały(Nr X/58/07) dot. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy. Następnie omówiła proponowany projekt uchwały oraz załącznik do uchwały - umowa dotacji, w której to termin przekazania dotacji jest określony do dnia 30.09.2007 r. Inne zapisy są takie same jakie były przedstawione w uchwale na poprzedniej sesji. Na podstawie tej uchwały straci moc uchwała o nr IX/52/07 z dnia 6 lipca 2007 r.

Dyskusja ;

Radny Grzywiński zapytał;

 • kto będzie reprezentował zarząd OSP przy sporządzaniu umowy o dotację?
 • skąd jest wiadomo, jaką kwotę dotacji mamy przeznaczyć, dlaczego akurat 45.000 zł?
 • czy jest jakaś wycena, ocena stanu technicznego samochodu?

Wójt wyjaśnił, że o szczegółach powie komendant OSP P.Olszewski, natomiast chce powiedzieć, że jest to koszt mniej więcej około 100.000 zł. Nie da się przed przetargiem dokładnie określić kwoty na karosację tego samochodu. Dopiero przetarg określi koszt dokładny tego przedsięwzięcia.
Jeżeli oferty będą np. powyżej 100.000 zł ( coś tam ma być jeszcze środków z krajowego systemu ratownictwa gaśniczego), wówczas przetarg nie dojdzie do skutku, gdyż nie będzie tyle zabezpieczonych środków. Natomiast, jeśli to będzie kwota np. w granicach 80.000 zł , wtedy byłaby to najprawdopodobniej negocjacja umowy w ten sposób, że gminie zwróci się 5.000 zł a zarząd wojewódzki przeznaczy kwotę 40.000 zł. Zasada jest taka , że 50 % daje gmina i 50 % zarząd wojewódzki straży.

Komendant Gminny OSP P.Olszewski poinformował, że zarząd OSP w Starym Czarnowie będzie reprezentował przy podpisywaniu umowy dotacji on, jako naczelnik OSP w Starym Czarnowie oraz P. M.Łuszczewski.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja jest przeznaczana na konkrety cel (w tym przypadku na karosację samochodu) i nie może być wydatkowana na inny cel. Jeśli nie będzie wykorzystana w całości musi być zwrócona do budżetu. Jest to zapisane w umowie dotacji, gdzie ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi nie późnej niż do dnia 10.01.2008 r. a nie wykorzystana dotacja podlega zwrotowi ( mówi o tym § 5 I 6 umowy).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady prosił radnych o wpisanie do swoich projektów § 3 w brzmieniu „Traci moc uchwała Nr IX / 52/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie” ( dotychczasowy pkt 3 będzie pkt 4) a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie/projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu /, uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr X /59/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie j/w – m.in. stwierdziła ; ta uchwała ma brzmienie identyczne jakie miała uchwała nr XI/82/03 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. Musi być ona podjęta z uwagi na to, że poprzednia straciła moc z mocy prawa. Uchwała ta określa sposób uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy - kto, kiedy i gdzie powinien składać wnioski do budżetu, m.in. składają wnioski;

 • do 30 września poprzedzającego rok planowany kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy w urzędzie opracowują swoje plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają je skarbnikowi gminy;
 • do 15.09.07 r. poprzedzającego rok planowany składają wnioski radni, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy (sołectwa) reprezentanci społecznych komitetów oraz osoby prywatne - do Skarbnika Gminy.
 • do 10 listopada poprzedzającego rok planowany - Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych ,materiałów i wniosków oraz prognozy kwot dochodów własnych gminy, dotacji celowych oraz subwencji sporządza wstępne zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.
  Wójt Gminy na podstawie przedłożonych materiałów przez Skarbnika opracowuje projekt uchwały budżetowej i informację o stanie mienia komunalnego,
 • do 15 listopada poprzedzającego rok planowany - Wójt przedkłada projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia Regionalnej Izbę Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza również objaśnienie do budżetu.
 • Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami budżetowymi niezwłocznie przekazuje do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
 • komisje Rady w terminie do 21 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują przedłożony projekt uchwały budżetowej.
  Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania przez Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ostatecznej opinii o projekcie budżetu. Opinię swoją niezwłocznie przekazuje Wójtowi.
 • Wójt Gminy w terminie 7 dni od otrzymania opinii od Komisji Budżetu dokonuje ewentualnych zmian w projekcie uchwały budżetowej.

Ten projekt budżetu obowiązuje do uchwalenia ostatecznego budżetu gminy czyli najpóźniej do 31 marca następnego roku ( prawdopodobnie ma być do 31 stycznia – takie mają wejść przepisy wkrótce).

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu/projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu /i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr X /60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie j/w – m.in. stwierdziła ; art. 198 ustawy o finansach publicznych nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Informacja taka zostanie Radzie Gminy dostarczona do dnia 31.08.07 r. Na mocy tej uchwały sprawozdanie to w szczegółowości będzie nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego /projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu /i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr X /61/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania  wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie j/w – m.in. stwierdziła ; w zakresie podatków zasady umarzania, rozkładania na raty, postępowanie z podatnikami określa ustawa – Ordynacja podatkowa. Inne opłaty, jakie gmina otrzymuje np. czynsze dzierżawne itp. tej ordynacji nie podlegają. Więc, żeby można było rozpatrywać wniosek na ewentualne umorzenie, rozłożenie na raty czy przesuniecie terminu w opłatach innych niż podatki musi być podjęta uchwała w sprawie określenia tych zasad . Taką uchwałę Rada podjęła 31 marca 2005 r. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2001 r. Obecnie należy podjąć nową uchwałę w tej sprawie na podstawie aktualnych przepisów ustawy z 2005 r.( dotychczasowa uchwała straciła ważność z mocy prawa, dlatego nie musimy tego wpisywać w treści uchwały ). Proponowana uchwała jest w treści taka sama za wyjątkiem zmiany w § 4 ust. 1 i 2 - tutaj proponuje się kwoty 5.000 zł (było 3.000 zł).  Minęły  już 3 lata i dlatego uważamy, że warto jest tę kwotę podwyższyć.

Dyskusja;

Radna Cioch zapytała , czym kierował się Wójt podwyższając kwotę 3000 zł na 5.000 zł w przypadku umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności? jest to duży procent podwyżki.

Wójt wyjaśnił, że tutaj nie tylko dot. inflacji , lecz także chodzi o wartość zawieranych umów np. dot. czynszów ( jest wyższa niż wartość inflacji ). Kierował się również tym, żeby za każdym razem nie musiał zwracać się do Rady o rozpatrzenie wniosku czy to dot. umorzenia czy rozłożenia na raty (jeżeli wartość wierzytelności przekraczałaby kwotę 3.000 zł ) Stąd propozycja 5.000 zł – wówczas do tej kwoty uprawniony jest Wójt a powyżej Rada. Sprawy w tym zakresie są jawne i na pewno nie jest to ryzykowne dla finansów ( Skarbnik dodała, że w b r. były tylko 3 wnioski o przesuniecie raty czynszów mieszkaniowych).

Radny Grzywiński zapytał, czy jest górna granica tej kwoty, czy to jest dowolne?
W odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że nie ma określonej kwoty w tej sprawie, Rada określa wysokość.

Radna Cioch zwróciła uwagę na zapis w § 4 ust. 1 i 2, który jej zdaniem jest źle sformułowany a mianowicie w ust. 1 mówi się o umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty wierzytelności tutaj uprawniony jest Wójt, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zł, natomiast w ust. 2 jest mowa o umarzaniu wierzytelności, której wartość przekracza 5.000 zł i wymaga się tutaj zgody Rady. Nie mówi się, kto jest uprawniony do wyrażenia zgody w przypadku odroczenia czy rozłożenia na raty , jeśli wartość wierzytelności przekroczy kwotę 5.000 zł. Czy nie powinno to być dopisane w ust. 2.

Wójt wyjaśnił, że zapis w ust. 2 dot. tylko umorzenia i tutaj jest wymagana zgoda Rady ( dot. wartości wierzytelności powyżej 5.000 zł), natomiast wszystkie odroczenia lub rozkładania na raty akceptuje Wójt oraz w przypadku umorzenia do kwoty 5.000 zł. Dlatego należy tutaj trochę zmienić zapis.

Radny Grzywiński uważał, że tutaj powinien być dopisany kolejny ust. mówiący na temat odraczania czy rozkładania na raty wierzytelności powyżej 5.000 zł – że jest to w gestii Wójta

W wyniku dyskusji Skarbnik zaproponowała następujący zapis w § 4 ust. 1 „ Do umorzenia wierzytelności, której wartość nie przekracza kwoty 5.000 zł do odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy.” Ust. 2 nie ulega zmianie.
Radni powyższą propozycję Skarbnika Gminy pozytywnie zaakceptowali..

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych/projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu /i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Zach.).
Jest to uchwała nr X /62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 7 Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach zgłaszano następujące sprawy:

Skarbnik Gminy poinformowała radnych, sołtysów o składaniu wniosków do szkoły, do której uczęszczają dzieci o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych jak również do zakupu strojów szkolnych na rok szkolny 2007/2008. Można je składać już od dzisiejszego dnia do 14.09.2007 r. do Zespołu Szkół w Kołbaczu ( każda szkoła sobie wyznacza termin ). Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitych strojów będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe tj. 351,00 zł netto Wartość dofinansowania do kształtuje się następująco;
- 70 ,00 zł dla ucznia klasy „O”,
- 130,00 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
- 150,00 zł dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

Wartość dofinansowania do strojów szkolnych wynosi 50,00 zł dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum. Zostały już wybrane stroje szkolne. W/g podanych informacji w naszej szkole podstawowej dofinansowanie do strojów otrzyma 101 dzieci, natomiast w gimnazjum 47 dzieci.
Będzie podana szczegółowa informacja w tej sprawie na stronie internetowej gminy – jakie dokumenty faktury należy przedłożyć wraz z wnioskiem dofinansowanie.

Radna Cioch stwierdziła, że na stronie internetowej BIP naszej gminy nie ma żadnych bieżących informacji na temat gminy. To co wie został wybrany nowy Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu, gdzie odbył się konkurs – tej informacji nie ma. Jest zrobiony ogródek jordanowski (plac zabaw ) w Kołbaczu dla dzieci - też tej informacji nie ma. Nie ma również możliwości wpisu w księdze gości, wpisu swoich uwag, bo księgi nie ma. Strona internetowa nasza jest uboga, nie ma żadnych aktualnych informacji a jest w Urzędzie osoba zajmująca się promocją gminy. Jeśli chcemy zobaczyć, co ktoś o nas myśli można wejść na stronę internetową „stareczranowo.org” choć zauważyła, że na tej stronie również ostatnio nic się nie pisze.

Wójt wyjaśnił, że została zniesiona „księga gości” na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo, gdyż wszelkie tam wpisy były często nie do zniesienia, nie można było tego aż czytać (było pełno wulgaryzmu, brutalności w stosunku do osób prywatnych, urzędników w tym do mnie, radnych itp.). Jest możliwość pisania na mojego emaila – często ma takie wiadomości , na które odpowiada. Dlatego jest daleki od tego, żeby ponownie tę stronę przywrócić.
Jeśli chodzi o konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, to ta osoba nie jest jeszcze zatwierdzona przez Kuratora Oświaty, dlatego tej informacji jeszcze w BIP nie podaliśmy. Komisja konkursowa w konkursie wybrała na Dyrektora Pana Stanisława Nowaka, co musi zatwierdzić Kurator Oświaty ( ma to nastąpić w najbliższych dniach).
Na temat ogródka jordanowskiego pochwalimy się na stronie internetowej po jego zakończeniu – są planowane jeszcze ławeczki itp.
Chce jeszcze powiedzieć, że osoba obsługująca ogólnie naszą stronę internetowa BIP przebywa obecnie na urlopie, dlatego ostatnio nie są podawane bieżące informacje. Wkrótce wszystko uzupełnimy.

Radny Grzywiński ponowił swój wniosek dot. wykoszenia poboczy ( trawy) na odcinku drogi od wylotu Stare Czarnowa ( na wysokości byłej szkoły) w stronę obwodnicy. Chodzi tutaj szczególnie o bezpieczeństwo, gdyż były już przypadki, gdzie sarny wyszły pod samą jezdnie ( trawa jest bardzo wysoka i ich nie widać ) i w ostatniej chwili wybiegają na drogę. Dlatego prosi o wyczulenie odpowiedzialnych zarządów na te sprawy.
- druga sprawa to tablica ogłoszeniowa ( podziękował za tablicę ), która jest nowa, lecz nic nie można na niej powiesić, bo jest zamknięta na klucz. Dlatego ma prośbę , by powiesić informację , że klucze znajdują się; w Urzędzie Gminy i u sołtysa. Czasami ktoś chce powiesić jakieś ogłoszenie, informacje i nie może, bo jest zamknięta.

Wójt poinformował, że ma cały czas kontakt z P.Skryckim na temat remontów czy wykaszania poboczy. Jest już wiadome, że droga powiatowa w Żelewie w tym roku ma być doprowadzona ( do używalności ) do nowego osiedla a także pobocza na drodze z Binowa w kierunku Szczecina ( mają na to środki).
Chce powiedzieć, że w sprawie wykaszania trawy na drogach zarząd ogłosił już trzeci przetarg, gdzie okazuje się, że wyłoniona firma rezygnuje, bo znalazła sobie inną robotę. Także mają drogowcy z tym problem. Stara się różnymi środkami na bieżąco z drogowcami rozmawiać, monitować, by te drogi jak najszybciej były robione - podobnie w sprawie dziury w Binowie, którą do dnia dzisiejszego nie zrobiono (Przewodniczący Rady dodał, iż już rozpoczęli swoje roboty drogowcy, widział ich w Żelisławcu).
Jeśli chodzi o tablicę, to powinny tam znaleźć się informacje ważne dla mieszkańców, a nie jakieś prywatne, indywidualne itp. Natomiast na temat klucza do tablicy musi być informacja dla mieszkańców. Zostanie taka informacja przygotowana.

Radny Dobrzański zgłosił, że na drodze z Kołbacza do Dębina jest pobocze zarośnięte. Jest tam bardzo dużo zgromadzonej ziemi w niektórych miejsca i należałoby ją zebrać, by zgromadzona woda na tej drodze mogła dalej popłynąć. W dalszym ciągu są dziury na drodze , nic nie jest robione – żeby je załatać.
- druga sprawa , to tablica ogłoszeniowa. Również jest potrzebna dla tej miejscowości.
- kto będzie wykonawcą gazociągu dla Dębiny?. Prawdopodobnie jest jakaś lista wyłożona w tej sprawie i powstał „szum „ wśród mieszkańców , kto to będzie robił i kiedy. Chciałby uzyskać informacje, gdyż Rada nic na ten temat nie wie.

Radny Piątkowski poinformował, że był w starostwie w Gryfinie oraz w zarządzie dróg i tam uzyskał pewne informacje na temat drogi w Żelewie.
Okazuje się, że ma być zrobiony odcinek drogi od ostatniego budynku miejscowości ( prawdopodobnie jest to nr 42) do końca osiedla ( Wójt wyjaśnił, że to ma być od pętli do końca osiedla – takie ma informacje od Pana Skryckiego).Dalej radny informuje – ma być wysypany tam tłuczeń. Nie będzie robiona droga przez cała miejscowość.
Jeśli chodzi o garby na drodze tzw. leżący policjanci – przepisy nie pozwalają u nas kłaść takich garbów, w związku z taką zabudową ( tak jest, przygotowuje odpowiedź w tej sprawie dla sołtysa z Żelewa – poinformował Wójt). Odpowiedzialnymi za dewastację drogi są pojazdy, które m.in. poruszały się przy remoncie tego mostu i przy pracach przy ujściu Płoni. Także wiadomo, kto to robi – to robiły wodociągi ze Szczecina.. Teraz , żeby wyegzekwować od nich naprawę tych szkód na drodze będzie prawdopodobnie niemożliwe.
Należałoby się zastanowić nad ograniczeniem ruchu pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 5 ton. A tam jeżdżą pojazdy o ciężarze 50 ton. Więc zapytał tam tego Pana, jaka jest różnica między spowalniaczem na drodze, a dziurą na drodze, przez którą przejeżdża pojazd o 5 czy powyżej 5 tonach. Są takie same drgania na jezdni , nie ma zadanej różnicy. Jest to sprawa jakby nie do rozwiązania.
Dowiedział się również, że wykaszanie trawy na drodze do Żelewa ( jest wysoka trawa i tam są zwierzęta ) ma być w okresie późniejszym. Myśli, że dlatego, że ona szybko urośnie i będą musieli ją ponownie kosić.

Wójt stwierdził, że jest to bardzo ważny temat „droga w Żelewie”. Stanowisko moje radny zna w tej sprawie, będzie robione obejście czy obwodnica w przyszłym roku. W tym roku nie ma szans na te roboty. Natomiast będzie robiona droga do Komorówki oraz droga z Binowa do Kołowa, gdzie są już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim. W przyszłym roku, jak będzie więcej środków będzie zrobią drogę w Żelewie jak również w Żelisławcu.

Radna Marczewska przypomina;

 • o sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej w Dobropolu ( po ostatnich deszczach zrobiła się wielka powódź ).
 • o placu zabaw, gdzie trawa jak rosła tak rośnie (Wójt był zdziwiony, że trawa na placu zabaw nie jest skoszona. Osobiście zaraz po sesji pracownik informował go, że idzie tam kosić. Sprawdzi to ,dlaczego nie zrobiono tego).
 • podziękowała za bramki i wykoszenie boiska,
 • żeby wyrównać powstałe koleiny na drodze do Osetnego Pola ( zaraz za brukiem ). Ludzie często korzystają z tej drogi a niszczą ją szczególnie samochody lasów państwowych, natomiast nie partycypują w remontach.

Sołtys Kołowa P.Kotuła A. zgłosił, że na drodze Kołowo – Binowo zerwała się skarpa od strony skrzyżowania. Wysłał w tej sprawie do zarządu dróg do P.Skryckiego zdjęcia i email i do chwili obecnej nie ma odzewu. Zauważył tam pachołki, taśmę i nic więcej.

Wójt wyjaśnił, że w dniu wczorajszym jeździł tam P.Skrycki z zarządu dróg i będzie to robione ( Przewodniczący Rady dodał, że złożony został sprzęt na polu golfowym i będzie ta droga robiona, pobocze ).

Sołtys Żelewa P.Świętek zapytał, jak zabezpieczyć drogę w Żelewie, skoro nie można ustawić na niej progów zwalniających. Chodnika także nie ma. To niech powiat opracuje w takim razie plan, by pojazdy tam wjeżdżały i wyjeżdżały z prędkością 30 - 40 km/godz.

Sołtys Komorówki P.Żygadło wnosiła o wykoszenie wysokiej trawy przy drodze do Komorówki (pobocza zostały już wycięte).

Ad. 8 Zakończenie obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1610.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:53