Protokół Nr VII / 03 z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzedu Gminy w dniu 7 kwietnia 2003r.

Protokół Nr  VII

Protokół Nr VII / 03 z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzedu Gminy w dniu 7 kwietnia 2003r. w godz. od 16.00 - 18.00

 
VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo  o godzinie 16.00 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, gości / w tym Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, przedstawiciela prasy /.

Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych,  można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z treścią wniosku grupy radnych dot. zwołania nadzwyczajnej sesji oraz załączonym, proponowanym porządkiem obrad sesji.

Wniosek grupy radnych wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Porządek obrad  przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o stanie finansowym gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Stanowisko Rady Gminy w sprawie  powołania  komisji  negocjacyjnej do rozmów z Gminą Szczecin / dot. działek wodociągowych/.  
  1. dyskusja, 
  2. stanowisko Rady Gminy
 6. Zakończenie obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad.3 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy .P. A. Baran przedstawiła sytuację finansową gminy.
Poinformowała, że obecnie księgowość pracuje  nad sporządzeniem bilansu za 2002r. Termin sporządzenia bilansu  i przekazania do Regionalne Izby Obrachunkowej w Szczecinie upływa z dniem 30.04.2003r. 
Problem polega natomiast  na tym  -  jak wynika z protokołu z kontroli przeprowadzonej przez RIO – że nie były sporządzane zestawienia sald księgi głównej. To utrudnia  pacę nad budżetem, gdyż nie można  ustalić zgodności sald analityki i syntetyki. Zajmują się bieżącym księgowaniem  wydatków i dochodów . Zakończono rozliczenie  miesiąca lutego br. 
Kształtuje się ono  następująco:
- wykonanie wydatków  - 26,24 %  kwoty  planowanej
- wykonanie dochodów – 20,06 %  kwoty  planowanej.
Skarbnik poinformowała, że tak wysokie wykonanie wydatków wynika  m.in. stąd, że w miesiącu styczniu br. opłaciliśmy  zaległe składki do ZUS za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2002r. 
budżetowa  z 2002r. wynosiła  410.844 zł, natomiast stan zobowiązań  na koniec roku 2002 wynosił 770.597 zł.

Wójt P.M.Woś  / w uzupełnieniu wypowiedzi Skarbnika Gminy/ poinformował, że w trakcie przejmowania tego stanowiska ujawniły się tam  faktury z poprzedniego okresu i inne dokumenty.   
Następnie Wójt poprosił swego Z-cę o zapoznanie z zaleceniami  pokontrolnymi - z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy przez RIO Szczecin , która  odbyła się  w okresie od 22.10.2002r. – 14.02.2003r.  za okres 200-2002r.   

 • Z-ca Wójta P.Piskorz  zapoznała z treścią protokołu pokontrolnego, w którym zawarte są uchybienia  i nieprawidłowości  w działalności gminy w zakresie spraw organizacyjnych , budżetowych, finansowych , sprawozdawczości i zamówień publicznych m.in.
 • nie uregulowano działalności Biblioteki  Publicznej w St.Czarnowie,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadali pełnomocnictw do działania jednoosobowego,  
 • nie ustalono procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym oraz zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych  w związku  z realizacją zadań,
 • nie objęto kontrolą  co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych,
 • nie dostosowano planu kont do obowiązującego stanu pranego,
 • brak comiesięcznych zestawień sald księgi głównej,
 • podejmowano decyzje o odroczeniach płatności podatków  bez udokumentowania,
 • wykazane w sprawozdawczości budżetowej skutki finansowe w związku z zastosowanymi ulgami, były niezgodne z ewidencją  księgową,
 • nie przestrzegano terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy  oraz składek  na konto zakładowego funduszy świadczeń  socjalnych,
 • brak informacji miesięcznych i rocznych  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • bieżące wydatki budżetowe łącznie  z zobowiązaniami przekroczyły roczny plan wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
 • brak planu amortyzacji określającego stawki i kwoty rocznych odpisów środków trwałych,
 • nie oznaczono środków trwałych  numerami identyfikacyjnymi,
 • sprawozdania budżetowe były sporządzane niezgodne z ewidencją księgową,
 • brak potwierdzeń  zarządców  lokali mieszkalnych odnośnie danych  zawartych we wniosku o przyznanie dodatki mieszkalnego,
 • brak kontroli podatkowej,
 • brak danych niezbędnych  dot. środków transportowych,
 • w wielu przypadkach nie pobierano opłaty skarbowej od podań,
 • nie ustalono przez Radę Gminy i nie pobierano opłat adiacenckich z tytuły wzrostu wartości nieruchomości,
 • nie przestrzegano przepisów w zakresie ustalania i pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • nieprawidłowo rozliczano podróże służbowe,
 • nie przestrzegano postępowania o zamówieniach publicznych na roboty budowlane i kopii oferty najkorzystniejszej.

Szczegółowy protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4 Interpelacje i  zapytania  radnych.

W tym punkcie radni ustosunkowali się do odczytanego wcześniej protokołu pokontrolnego i tak:

Radna Cioch stwierdziła że szokują ją niektóre rzeczy, które tutaj usłyszała m.in. sprawa odsetek  ZUS  na kwotę ok.48.000zł. 
Z przedstawionej informacji przez  Skarbnika Gminy na poprzedniej sesji wynikało, że nie były uregulowane składki ZUS i powstały z tego tytułu odsetki.
- dlatego też zapytała Skarbnika Gminy, jak wygadała realizacja innych zobowiązań / pozostałe usługi, remonty dróg , sprawa zlecone itp./.
- jak wyglądała sprawa zapłaty tych  zobowiązań. Czy tam również był przekroczony termin  płatności.
Radna uważała, że z tym ZUS wiążą się i następne odsetki, skoro w m-cu styczniu br. tak duża kwota została zapłacona.  
- również chciałby wiedzieć, ile te odsetki wynosiły za te miesiące, co było uregulowane w styczniu 2003r.
Nie bardzo rozumie – co to znaczy , że były nie podliczone księgi.
Na spotkaniu komisji budżetu Skarbnik Gminy dała 100% pewności, że te  zobowiązania zostały uregulowane  z roku 2002r./ które przeszły na 2003r./
Wtedy było 717.000zł.a na komisji budżetu już było 770.000zł. Uważała ,że  skoro nie są podliczane zestawienia księgi głównej – to  nie ma możliwości ustalenia prawidłowości sald. Co wiąże się to z tym, że  nie było zgodności zapisów księgowych z sprawozdawczością.  / jak wykazano w protokole pokontrolnym /.  Nie wyobraża sobie prowadzenie księgowości bez podliczenia  miesięcznych , nie ustalając sald. Jest niedopuszczalna taka sytuacja.
Jeżeli cały rok było to tak prowadzone, to ma pytanie  - co robiła w tym czasie księgowość?
Również jest zastrzeżenie odnośnie ustalania podatków na rok 2002-2002.
Jest tutaj stwierdzony brak kontroli przez Skarbnika Gminy.
Radna uważała, że powinny być założone kartoteki pojazdów z wszystkimi danymi pojazdu. Jeśli nie było tutaj kontroli , to jest wątpliwość czy te podatki zostały dobrze ustalone.
Reasumując powyższe radna Cioch wnosiła o odpowiedź od Skarbnika Gminy na następujące pytania:
- jak wyglądała spłata zobowiązań  w 2001 –2002r.
Czy tam są też przekroczone terminy, czy też były płacone odsetki.
Uważała, że w pierwszej kolejności powinny być zapłacone składki ZUS.
- kto poniesie konsekwencje za te odsetki.
Powinien ktoś za to ponieść odpowiedzialność, skoro nie były na bieżąco prowadzone  i księgowane dokumenty. Wówczas tak wygląda ta realizacja i powstają odsetki. Poinformowała, że była podczas przekazywania dokumentów przez  Skarbnika Gminy P.Aksamitowską  i musi stwierdzić, że znalazły się dokumenty z 2002r. nie mówiąc już, że było dużo dokumentów z 2003r. nie zaksięgowanych..
W związku z powyższym prosiła o odpowiedź na swoje zapytania na następnej sesji.

Wójt P.M.Woś  poinformował, że jest nawet  przypadek, gdzie faktury z 2000r. nie były zapłacone  na kwotę ok.130.000zł .Wykonawca prace wykonał i nie zostało mu zapłacone i wystąpił na drogą sądowa. Same koszty sądowe wynoszą ok.15.000zł. i są również wysokie odsetki.
Będzie się  orientował, jakie są możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności.    

Radny Kotylak stwierdził, że  w tym protokole jest  określone, kto ponosi odpowiedzialność za te nieprawidłowości i uchybienia.

Czy będzie wniosek Wójta do sądu o ukaranie tych osób.

Z-ca Wójta P.Piskorz  poinformowała, że nie ma określonych konkretnych procedur , czy to w ustawie o finansach publicznych czy innych.. Są określone w niektórych przypadkach kary dyscyplinarne, arbitrażowe. Myśli, że  niektóre sprawy jak: przywłaszczenie mienie /a tu takich nie ma/, niegospodarność itp. mogłyby się  nadawać do ukarania wynikające z kodeksu  karnego, czy cywilnego. 

Wójt uważał, że jeśli któraś z tych spraw będzie się kwalifikowała do skierowania na drogę postępowania karnego , to na pewno podejmie działania. 
Jednak widzi, że są tutaj sprawy , które  są trudne do udowodnienia jak np. odsetki, których nikt nie wziął a doprowadził do tego, że  naraził gminę na straty.

Radny Grzywiński uważał, że tutaj wynika odpowiedzialność z kodeksu cywilnego,chociażby sam fakt wypłacenia bezprawnego ryczałtów za limity km. „ lekką ręką się rozdawało gminne pieniądze...”

Przewodniczący Rady P.Mendak przypomniał, że  w tym momencie Komisja Rewizyjna będzie  miała co robić. To wystąpienie pokontrolne, jest jakby wskazówką  do  dokonania przez komisję kontroli dokumentów. Także  czeka Komisję Rewizyjną  dużo pracy. Następnie przystąpił do kolejnego punktu porządku.  

Ad.5 Stanowisko Rady Gminy w sprawie  powołania  komisji  negocjacyjnej do rozmów z Gminą Szczecin / dot. działek wodociągowych/.  

Przewodniczący Rady P.Mendak  zapoznał z dotychczasowym statusem  prawnym nieruchomości położonych w Gminie Stare Czarnowo – obręby:  Nieznań, Kołbacz i Żelewo, a pozostających w posiadaniu ZWiK  - Ujęcie Wody Miedwie . Gmina Stare Czarnowo pozostaje w sporze sądowym i pozasądowym z Gminą Szczecin.
M.in. ogółem  dotyczy to 24 działek o łącznej powierzchni  21,7564 ha.    
Wszystkie nieruchomości posiadają  księgi wieczyste, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gryfinie – wydział ksiąg wieczystych, w których właścicielem jest Gmina Stare Czarnowo.
Prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Gryfinie  w dziale i wskazanych księgach został dokonany wpis „ prawa zarządu gruntów, budowli i urządzeń wodociągowych  „ na rzecz ZWiK, którego to prawa istnienie kwestionuje Gmina St.,Czarnowo.
Prawa własności zostały zaskarżone  na rzecz tutejszej gminy.
wniosek Gminy Szczecin  sąd zakazał  Gminie Stare Czarnowo dokonywania jakichkolwiek  rozporządzeń spornych nieruchomościami.
Sąd Okręgowy w Szczecinie nieprawomocnym wyrokiem  ustalił , że właścicielem gruntów jest Gmina Stare Czarnowo. ZWiK nie posiada prawa trwałego zarządu tych gruntów, lecz jest właścicielem budynków, budowli i urządzeń  wodociągowych na nich posadowionych.. 
Został oddalony wniosek ZWiK  ostateczną decyzją administracyjna Naczelnego Sądu  w Szczecinie  o stwierdzenie dotychczasowego zarządu..
Toczą się przed M.S.W.i A. postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji  stwierdzającej nabycie własności gruntów przez Gminę Stare Czarnowo i Gminę Szczecin.
Decyzją z dnia 19.12.1991r. Wojewoda Szczeciński stwierdził nabycie z dniem 27 maja 1990. przez Miasto Szczecin  z mocy prawa własności szeregu działek położonych na terenie Gminy Szczecin ora mienia należącego do Rej. Przed. Wod.i Kanal. w Szczecinie. Natomiast decyzją z dnia 22 września 2000r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nabycie przez Gminę Stare Czarnowo z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości będących na dzień 27 maja 1990r. w zarządzie  Rej. Przed.Wod.i Kanal. w Szczecinie / obecnie ZWiK/  położonych w obrębie ewid. Kołbacz.
mocy decyzji Wojewody z 1991 r. Gmina Szczecin nabyła z mocy prawa majątek Rejonowego Przedsiębiorstwa znajdujący się  na nieruchomościach położonych w Gminie Stare Czarnowo, które to nieruchomości z mocy prawa stały się własnością Gminy Stare Czarnowo. /jako gminy właściwej, z uwagi na miejsce położenia nieruchomości/.
W dniu 28.12.2000r. Rada Gminy w St.Czarnowie podjęła uchwałę  dot. wyrażenia zgody na zbycie tych działek.
Następnie zlecono rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie wyceny nieruchomości. – sporządzono operat szacunkowy na kwotę 2.234.300 zł./ z czego na działki gruntowe przypada 812.100 zł/.
Zarząd Gminy wezwał ZWiK sp. z o.o do wydania gminie nieruchomości w stanie wolnym od rzeczy i osób. Odpowiedz ZWiK była negatywna  uzasadniając tym, iż  dysponują tytułem prawnym do posiadania tych nieruchomości na obszarze Ujęcia Wody Miedwie.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gmina szczecin , na mocy którego tut. gmina zobowiązała się  do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomości na rzecz  spółki lub gminy Szczecin na warunkach negocjacyjnych.
Wójt Gminy P.T. Osóch  ustosunkował się negatywnie  do pisma  ZWiK dot. stwierdzenia  zarządu przysługującego im na dzień 5.12.1990r. - wyjaśniając że  takie uprawnienie służy tylko państwowym i komunalnym osobom prawnym a nie spółce  z o.o.
W lipcu 2001r. tut. gmina po raz pierwszy wezwała  ZWiK do uiszczenia opłat z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości na jej terenie na kwotę  71.231,61 zł. Opłata obowiązywała od 1.10.2000r. Drugie wezwanie wysłano w maju 2002r. – Odpowiedź ZWiK negatywna.
ZWiK wnosi o powołania zespołu negocjacyjnego  celem realizowania  zapisów zawartych w porozumieniu  z dnia 23.03.2001r. Ze swej strony  powołano taki zespół.
W dniu 18.09.2001. została zawarta umowa  zlecenie z Zespołem Adwokackim w Szczecinie / Frydrykiewicz, Falko, Pełczyński/ na  prowadzenie spray o wydanie gminie nieruchomości znajdujących się  na jej terenie a  będących w posiadaniu ZWiK Szczcin. Umowa jest zawarta na kwotę 55.022zł. z czego do tej pory zapłacono dwie raty / 10.004 zł i 15.006zł /, pozostało 30.012 zł. 
 W styczniu 2003r. Zarząd Miasta Szczecin wezwał Gminę Stare Czarnowo o oddanie im w użytkowanie wieczyste  nieruchomości położonych w obrębie Żelewa, Nieznani i Kołbacza wraz z przeniesieniem prawa własności budynków  budowli i urządzeń  znajdujących się  na tych działkach.
W styczniu 2003r. Obecny Wójt P.M.Woś poprosił Prezydenta Miasta Szczecina   o spowodowanie sfinalizowania rozstrzygnięcia sporu toczącego się  pomiędzy Gminą Stare Czarnowo  a Gminą Szczecin  i ZWiK .
W odpowiedzi Prezydent P. Jurczyk wyznaczył  swego z-cę  i radcę prawnego do prowadzenia rozmów, natomiast ZWiK wyznaczył ze swej strony do prowadzenia negocjacji radcę pranego z Kancelarii Prawniczej .
Adwokat działający  na zlecenie tut. gminy P.Falko  w dniu 13.03.2003r. poinformował , iż w trakcie rozmów  z pełnomocnikiem ZWiK  i Gm. Szczecin pojawiła się kwestia  zgodnego zawieszenia dwóch  postępowań  sądowych.
Pojawił się projekt nowego porozumienia celem zakończenia  wieloletniego sporu i uregulowania sytuacji prawnej tych nieruchomości .
W m-cu kwietniu 2003r. na zlecenie ZWiK  został  wykonany operat szacunkowy  z wyceną  nieruchomości gruntowych w zarządzie ZWiK – Zakład Produkcji Wody Miedwie – na łączna kwotę  894.710zł.
Są proponowane dwa warianty tj.
I wariant -  oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie
Stopa procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % - 25 % ceny nieruchomości gruntowej.
Wyniesie to  przy 15 %  kwotę 134.206,50 zł, przy 25 % - 223.677,50zł.
Opłata roczna  3% - 26.841,30 zł
II wariant – sprzedaż nieruchomości.
Cena – wartość wynikająca z operatu szacunkowego tj.894.710,00 zł plus kwota tytułem zapłaty na rzec gminy za korzystanie z nieruchomości za czas, gdy stanowiły one własność Gminy Stare Czarnowo – łącznie 1.8000.000zł.
W obu wariantach ZWiK opłaca podatek od nieruchomości, który zgodnie e złożoną deklaracją wynosi rocznie 381.190,20 zł i jest on w terminie regulowany.

Dyskusja.

Po przedstawieniu przebiegu  historii powyższych działek Przewodniczący Rady  P.Mendak stwierdził, ż w dniu dzisiejszym spotkaliśmy się po to, żeby Rada wybrała  ze swego składu zespół negocjacyjny  do prowadzenia rozmów z Gminą Szczecin dot. działek wodociągowych. By wypracować wspólne stanowisko, które będzie przedstawione  później na  Radę Gminy do podjęcia decyzji. Chodzi o to, żeby zakończyć ten wieloletni spór. Zespół ten będzie musiał się zapoznać  szczegółowo z dokumentami, które stanowią kilkadziesiąt stron. W dniu 14.04.2003r. podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji  zostanie ustalony plan działania tego zespołu.  
Proponował, żeby w skład tego zespołu negocjacyjnego weszli:
- przewodniczący stałych komisji Rady,
- przewodniczący Rady,
- wiceprzewodniczący Rady.
oraz osoby z Urzędu Gminy proponowane przez Wójta. 
Wnosił o inne propozycje.

WójtP.M.Woś  stwierdził, że Rada Gminy stworzy ze swego składu grupę osób  do negocjacji, on natomiast ze strony Urzędu Gminy deklaruje:
- P.Agatę Baran   -  Skarbnika Gminy, 
- P.Nowickiego Kazimierza.

Radny Grzywiński zapytał, czy  to Biuro Prawne, z którym  Zarząd Gminy  zawarł umowę jeszcze funkcjonuje.

Radny Zacharski zapytał, czy w dalszym ciągu toczy się sprawa w  sądzie.
odnośnie tych działek.

W odpowiedzi Wójt .M.Woś poinformował, że umowa z biurem prawnym jest tak sformułowana, że nie ma żadnych szans  by się z nie wycofać lub nie płacić.
Wójt zacytował niektóre zapisy umowy, gdzie m.in. w § 3  mówi się o wynagrodzeniu zleceniobiorcy w wys.55.022 zł i są tam określone terminy  spłat poszczególnych kwot.
Dalej stwierdził, że toczy się  5 różnych spraw, w różnych instytucjach /  czym mówił już wcześniej /.Są to sprawy wytoczone przez Gminę St.Czarnowo, Gminę Szczecin i ZWiK. Z tym, że na dzisiaj są one zawieszone i mogą być w każdej chwili odwieszone. Jednak ma nadzieje, że  do tego nie dojdzie.

Radna Cioch zapytała Wójta, czy kwota 55.000,00 zł jest to wynagrodzenie  brutto czy netto / Wójt odp. ze jest to kwota brutto/.

Radna stwierdziła że nie przypomina sobie, żeby w budżecie gminy była kwota  30.000zl. w wydatkach / poparła radną Skarbnik Gminy stwierdzając, że takiej kwoty nie było w zobowiązaniach /.

Radny Melnicki zdziwił się, że  nic się tutaj nie mówi, że tak mała gmina jak Stare Czarnowo  wygrała  z tak dużym miastem, jak Szczecin. Uważał, ze  te dwie przedstawione wersje przez przewodniczącego Rady  są nie do przejęcia.
Wcześniej czy później nastąpi uwłaszczenie tego zakładu i Gmina Stare Czarnowo straci jakąkolwiek kontrolę nad tym zakładem i wtedy straty będą jeszcze większe.

P.T.Osóch / były Wójt/ stwierdził, że  jeśli ma być obciążony jakimś ciężarem obciążającym go, to mógłby Radzie przedstawić  pewne sprawy, które są radnym nie jasne. Jego wiedza jest bogata odnośnie tych działek. Jeśli będzie taka wola Rady, to przedstawi te spawy dokładnie. Uważał że decyzja , która będzie podejmowana przez Rade dzisiaj będzie decyzją dla pokoleń - nie tylko dla tej Rady czy dla niego. Są to istotne i bardzo ważne sprawy dla gminy.

Przewodniczący Rady P.Mendak  wyjaśnił, że  w dniu dzisiejszym nie będą podejmowane żadne decyzje poza powołaniem zespołu negocjacyjnego.
Przypomniał, że w dniu 14.04.2003r. odbędzie się wspólne posiedzenie, na którym zostaną określone  kierunki działania tego zespołu. Zaprosił na to spotkanie  byłego Wójta oraz radnych, którzy nie są w komisjach.
Poinformował radnego Mielnickiego, że w każdej chwili może uczestniczyć w posiedzeniach komisji , nie będąc ich członkiem /radny Mielnicki uważał, że może być wyproszony z takiej komisji/.
W dalszej dyskusji stwierdził, że ta Rada kontynuuje wcześniej podpisane porozumienie jeszcze przez byłego Wójta P.Z.Dropa i jego Zcę  P.T.Osócha.

/ P.Osóćh stwierdził, że  tak to wcześniej wyglądało, gdy podpisywali to porozumienie .W momencie, kiedy wiedza  została wzbogacona doszli do wniosku, że jest to niekorzystne, nie zgodne z prawem i odstąpili od tego/.

Przewodniczący Rady wnosił o ustosunkowanie się do propozycji  przedstawianie dot. zespołu negocjacyjnego. 

Radny Gorczyca wnioskował, żeby do  zespołu negocjacyjnego  nie powoływać przewodniczącego komisji rewizyjnej. Nie dlatego że jest uprzedzony do tej osoby i mu się nie podoba, lecz dlatego, by później była obiektywna  do tej spawy. Również wnioskował, żeby przy wyborze tego zespołu określić jego kompetencje.

Radny Ruszczycki proponował do tego zespołu  radnego Mielnickiego, jeśli nie ma być w składzie przewodniczący komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady uważał, że tutaj jest jakieś nieporozumienie i ponownie  odczytał końcowe zapisami  cytowanego wcześniej dokumentu / stanowiącego załącznik nr 5 do protokołu/. Wynika z niego, że w ciągu 3 m-cy P.Falko 
działający na zlecenie tut. gminy oraz zespół negocjacyjny Rady i druga strona będą negocjować  w tej sprawie, nic nie będzie ten zespół podpisywać. Będzie  później przedstawiana ta sprawa  na sesji i wspólnie podejmie się decyzje. Stwierdził że tutaj musi być zaufanie do siebie, gdyż inaczej nie będzie pracy w ani w Radzie ani w komisji. Kiedyś komisja rewizyjna będzie to kontrolowała .

Radny Grzywiński chciał usłyszeć jeszcze zdanie radnego Mielnickiego, który pracował nad tą sprawą przez półtora roku . Może ma jakąś propozycje  w tym zakresie i chce nas ukierunkować. Stwierdził że  również obecni radni szukają takiego wyjścia, żeby było korzystne przede wszystkim  dla tej gminy.     

Radny Mielnicki stwierdził, że z tych propozycji już wynika, że gmina chce się tego pozbyć. A jest to majątek strategiczny i można tak to wypracować, by gmina miała nad tym nadzór..

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski  był innego zdania niż radny Mielnicki i były Wójt. Uważał, że obecny Wójt wszedł  w tym momencie naprzeciw Radzie i wszystkim mieszkańcom gminy. Jawnie określił się co chce zrobić. Wyznaczył czyste reguły gry, chociaż mógł te reguły prowadzić sam jako Wójt Gminy . Jednak tego nie zrobił. Działają przy tzw. otwartej kurtynie w obecności sołtysów , byłego Wójta. Stwierdził, że podane tutaj propozycje są to tylko warianty. Jeśli znajdzie się w tym zespole , to na pewno będzie chciał zadowolić obie strony a szczególnie Gminę Stare Czarnowo.   
Jak powiedział przewodniczący Rady  dzisiaj nie będzie dyskusji nad wariantami, lecz zostanie powołany zespół do negocjacji i w dniu 14.04.2003r. opracujemy wspólnie strategię działania. Prawnicy będą kierowali tą sprawą, natomiast zespół będzie obserwował, dyskutował i przedstawione to zostanie Radzie i społeczeństwu. Uważał, że jest to czysta sprawa 
w dalszej dyskusji stwierdził, że będzie głosował  przeciw  wykluczeniu przewodniczącej komisji rewizyjnej z zespołu negocjacyjnego. Ten zespół nie jest komisją, którą trzeba kontrolować. Pracujemy  w tej Radzie wszyscy  i nie należy wykluczać jeden drugiego/ radny Gorczyca  stwierdził, że taka propozycja od niego padła , lecz w Radzie pracuje 15 radnych i każdy może mieć inne zdanie. Należy to przegłosować. Myśli, że przewodnicząca tej komisji się na niego nie obraziła/.

Przewodniczący Rady uważał, że do tego zespołu powinna wejść 1 osoba z komisji rewizyjnej / poparła go radna Cioch, stwierdzając, że  wie z doświadczenia półrocznej działalności w tej Radzie, jak wygada praca w komisji budżetu  czy rewizyjnej. Zawsze jest lżej pracować wspólnie, gdy 2 osoby nadzorują  wykonanie budżetu, jego realizację /.

Radna Małecka stwierdziła, że zawsze jest trudniej kontrolować kogokolwiek, jeśli nic się o tej sprawie nie wie.

Radny Kałucki wnioskował  żeby na tym spotkaniu w dniu 14.04.2003r. obecny był P.Falko, gdyż jest dużo pytań i wątpliwości.

Poparto tę propozycję radnego, P.Falko zostanie zaproszony na spotkanie.

W wyniku burzliwej dyskusji Przewodniczący Rady P.Mendak  poddał do przegłosowania wniosek radnego Gorczycy dot. nie powoływania do składu zespołu negocjacyjnego przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Wniosek nie przeszedł, nikt nie głosowano za tym wnioskiem.

Następnie poddał do przegłosowania - powołanie zespołu negocjacyjnego z radnych do prowadzenia rozmów z Gminą Szczecin w sprawie działek wodociągowych 
w składzie:

 • Mendak Kazimierz    Przewodniczący Rady Gminy,
 • Piechowski Edward   Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
 • Cioch Bogumiła         Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju   Gospodarczego,
 • Małecka Grażyna       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 • Zacharski Jan             Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła   i Ochrony Środowiska,
 • Kotulak Bartosz         Przewodniczący Komisji Zdrowia , Oświaty i Spraw   Społecznych.

 Zespół  taki został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

W dalszej kolejności P.Mendak poinformował, że  wspólne posiedzenie wszystkich radnych odbędzie się w dniu 14.04.2003r. o godzinie  12.00 .

W pierwszej części będą opracowane kierunki działania tego zespołu / tutaj zapraszał ponownie byłego Wójta / a później będą omawiane sprawy sesyjne. Komisja Budżetu i Rewizyjna ma jeszcze spotkanie 9.04.2003r. o godz.8.00.   

Poinformował również o statucie gminy, który obowiązuje już od dnia 28.03.2003r.

 Ad. 6 Zakończenie  obrad  VII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy   Stare Czarnowo.

 Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad sesji VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 18.00.

  

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:02