Nabór na wolne stanowisko pracy

 Wójt Gminy Stare Czarnowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR
(zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego )

 1. Wymagania niezbędne:
  1. WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE
  2. BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
  3. OBYWATELSTWO POLSKIE
  4. ZNAJOMOŚĆ USTAW: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM, SAMORZĄDZIE GMINNYM, PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH, ORAZ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
  2. ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC INTERESANTÓW
  3. UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEGO ANALIZOWANIA TEKSTU
  4. UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEJ INTERPRETACJI OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW
  5. WYSOKA KULTURA OSOBISTA
  6. NIEPOSZLAKOWANA OPINIA
  7. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
  8. PUNKTUALNOŚĆ
  9. MILE WIDZIANE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE GMINĘ STARE CZARNOWO
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowych w tym obsługa administracyjno – techniczna komisji przetargowych w zakresie zamówień publicznych, realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
  2. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną;
  3. Nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu;
  4. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym w materiały biurowe i kancelaryjne;
  5. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
  6. Prowadzenie księgi inwentarzowej zakupionych środków ruchomych;
  7. Wykonywanie dodatkowych zadań przekazanych do realizacji przez Wójta
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  4. dokument poświadczający wymagany staż pracy (świadectwo pracy)
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. zaświadczenie lekarskie pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 23, pokój nr 2 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul./ Szczecińska 23, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTORA”, w terminie do dnia 16.10.2007r do godziny 1400
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne w wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-10-2007 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2007 13:41