Protokół z obrad

Protokół Nr XI/ 07
z XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 10 września 2007 r. w godz. od 1200-1530
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, zaproszonych gości tj. Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu P. Stanisława . Nowaka i dotychczasowego Dyrektora P. Grażynę Łogin, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał (nie brali udziału w sesji radni: Dudziński Mieczysław i Róg Zenon. – nieobecność usprawiedliwiona).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki wraz z projektami uchwał i zawiadomieniem o terminie sesji otrzymali radni przed sesją), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Gminy; z dn. 06 i 26.07.07 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I  półrocze 2007 r.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje na IX sesji tj. z dn. 06.07.07 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.(dot.  zwiększenia dochodów o kwotę 30.100 zł i wydatków o kwotę 63.100 zł w proponowanych działach) – druk nr 1/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.(dot.  zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł w  proponowanym dziale) – druk nr 8/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku  pracy z radnym – druk nr 2/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego  zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych - druk nr 3/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w  miejscowości Stare Czarnowo (dot. dz.nr 367/2 i dz.nr 555/3 z  obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo) – druk nr 4/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w  Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego(dot. dz.nr 9/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz) – druk nr 5/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego – druk nr 6/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  gruntowej (dot. dz. nr 147/2 w obrębie ewidencyjnym Kołowo) – druk nr 7/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia  roku szkolnego 2007/2008,
  • dyskusja.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

(podczas odczytywania porządku obrad przewodniczący Rady prosił radnych o dopisanie pkt.” Interpelacje i zapytania radnych”, który został pomyłkowo ominięty). Porządek j/w stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Gminy tj. z dnia 06 i 26.07.07 r.

Do protokołów z dnia; 06.07.07 r. i 26.07.07 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń (protokoły były doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
- za przyjęciem protokołów j/w głosowało 13 radnych.
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie i stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu tj. z dnia 10.09.2007 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 06.07. 2007 r. do 10.09.2007 r. tj. do dnia dzisiejszej sesji; m.in. :stwierdził:

 • został zawarty akt notarialny dotyczący wykupu mieszkania w Glinnej, które gmina przejęła od Instytutu w Kołbaczu,
 • uczestniczyłem w rozmowach w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino oraz Urzędzie Miejskim w Szczecinie w sprawie parku przemysłowego, który ma być przyczynkiem do rozwoju terenów Gardno – Żelisławiec. Jest to związane z budową drogi S -3,
 • odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. Komisja konkursowa wybrała Pana Stanisław Nowaka, który już został zatwierdzony przez Kuratorium. Także w dniu 03.09.2007 r. wspólnie otwieraliśmy rok szkolny 2007/2008,
 • odbył się już II przetarg na remont dróg gminnych i dojazdowych do pól wspomagany przez środki z Urzędu Marszałkowskiego. Przetarg ten ponownie nie został rozstrzygnięty zarówno na drogę Dębina – Komorówo jak i Kołowo – Binowo. Dlatego też musieliśmy zmienić projekt drogi Dębina – Komorówo. Wspólnie ustaliliśmy, że ta droga jest obecnie pilniejsza do remontu. Mam nadzieję, że teraz w ogłoszonym ponowie przetargu znajdzie się wykonawca drogi do Komorówki. Droga w tym roku zostanie wyremontowana. Wszystkie dokumenty związane z tą sprawą zostały przesłane do Dyrektora Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim. Jest nasza prośba o przesunięcie środków z drogi Kołowo – Binowo na drogę Dębina – Komorówo. Powinno tych środków wystarczyć, tylko żeby znalazł się wykonawca.
 • mieszkańcy gminy porządkują swoje sprawy i tam gdzie trzeba staramy się do nich dojechać,
 • w dniu 08.08.2007 r. przedstawiciele Państwowego Związku Piłki Nożnej odbierali wspólnie stadion w Kołbaczu po przeprowadzonym remoncie, celem zakwalifikowania go do rozgrywek piłkarskich,
 • budowa sali gimnastycznej w Kołbaczu przebiega w dobrym tempie. Kompletny wniosek został złożony do Ministra Sportu o środki (termin upływał w dniu 31.08.2007 r.). Na ten temat już dyskutowano wcześniej na sesjach,
 • w dniu 10.08.2007 r. odbyła się publiczna dyskusja dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołowo. Okazało się, że w tym spotkaniu uczestniczyli urzędnicy opracowujący ten plan, natomiast nie było żadnego mieszkańca tej miejscowości pomimo tego, że o tym spotkaniu były podane ogłoszenia, zgodnie z przepisami. Później odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kołowa z inicjatywy sołtysa, gdzie wszystkie sprawy zostały dokładnie wyjaśnione,
 • uczestniczyłem w uroczystości „Dnia Wojska Polskiego” w jednostce wojskowej w Podjuchach,
 • odbyło się I spotkanie zespołu d/s zmian w studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Spływają z terenu gminy wnioski o zmiany w studium. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy będzie można już podjąć dalsze uzgodnienia studium, co z kolei daje podstawę w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania. Na Stare Czarnowo oferty już spływają odnoście opracowania miejscowego planu,
 • w Pyrzycach odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Wspólnie z 8 gminami będziemy podejmować dalsze działania w zakresie uzyskania środków na budowę sieci kanalizacyjnej,
 • oświadczam, że w ramach własnego wkładu przystępujemy do opracowania dokumentacji dla miejscowości Stare Czarnowo dot. wykonania systemu kanalizacji tej miejscowości. Nie będziemy czekać na decyzje odnośnie pozostałych miejscowości w tej sprawie, gdyż to może potrwać jeszcze dłuższy czas. Poza takimi miejscowościami jak; Dobropole, Komorówo i Nieznań pozostałe miejscowości posiadają częściowo kanalizacje. Także miejscowość Stare Czarnowo będziemy wykonywać w pierwszej kolejności w ramach własnego wkładu,
 • odbyła się kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, jest wystąpienie pokontrolne. Są pewne uchybienia, które należy usunąć,
 • gościliśmy delegację z partnerskiej Gminy Löcknitz, którzy przybyli do nas już z gotowym opracowaniem dot. monografii. Jest to wspólne nasze przedsięwzięcie za pieniądze europejskie, które będzie wydane w języku polskim i niemieckim. Chce powiedzieć, że na terenie tej gminy osiedliło się dużo naszych młodych małżeństw, jest dużo małych dzieci i nie ma już miejsc w przedszkolach. Chcą budować nowe przedszkole, stąd prosili o wsparcie poprzez wystosowanie listu intencyjnego. Taki list został opracowany i przekazany odpowiednim władzom w Gminie Löcknitz,
 • z inicjatywy sołtysa Kołbacza i młodzieży powstała rada młodzieży przy radzie sołeckiej. Jednym z pierwszych działań tej rady było zorganizowanie festynu w okresie wakacji, który wypadł pomyślnie. Widzi się coraz więcej działań i inicjatyw w tej miejscowości,
 • chce podziękować wszystkim za udział w dożynkach gminnych, osobom za organizację tych dożynek, gdyż pracy było bardzo dużo. Dziękuję młodzieży z Zespołu Szkół w Kołbaczu. Jak było widać dużo osób, gościło i uczestniczyło. Każdy mógł się poczęstować owocami, które ufundował nam właściciel hurtowni owoców. Jednocześnie jest on nabywcą fermy w Dębinie.

Ad. 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. poinformowała, że informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2007 r. Takie informacje zostały przekazane w wymaganym terminie. Jest opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 05.09.2007 r. odnośnie przesłanej informacji (Opinia jest pozytywna).

Dyskusja - brak.

Szczegółowe sprawozdane z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu natomiast opinia RIO załącznik nr 7.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 sierpnia 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr III/12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
      w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
      w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach siedmioma uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta na dzień 31.08.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 9.568.826,40 zł
Po stronie wydatków - 11.168.826,40 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 31 sierpnia 2007 r. zostały zrealizowane w 64,39% tj. do kasy wpłynęło 6.160.901,56 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 28,90 %. z subwencji z budżetu państwa 28,31 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - to 16,65 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 6.006.976,86 zł co stanowi 53,78 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – 28,61 % ogółu wydatków, na administrację publiczną  20,22 %, na opiekę społeczną 16,02 % ogółu wydatków.
Spory udział w wydatkach gminy ma również kultura fizyczna i sport tj. 18,20 % ogółu wydatków.

Różnica między otrzymanymi do końca sierpnia 2007 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 153.924,30 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na dzień 31.08.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań  kredytowych - wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych  dochodów wyniósł 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 31.08.2007 r. widnieje kwota w wysokości 217.370,65 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Dyskusja;

Radna Cioch zapytała, czy wpłynęły jakieś faktury dot. budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu?

W odpowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na bieżąco są realizowane faktury, również z dochodów jako odsetki z lokat (radny Grzywiński – na jaką kwotę wydatkowano środki na dzień dzisiejszy?). Posiada łączne zestawienie wydatków dot. sali gimnastycznej i stadionu tj. 1.093.326,96 zł; z tego na stadion wydatkowano kwotę w granicach 200.000 zł a resztę na salę gimnastyczną.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.08.2007 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Dobrzański;

 • w jakim terminie i przez kogo nastąpi wycinka drzew – topoli w Dębinie?.
  Proponuje, żeby to wykonali mieszkańcy, z przeznaczeniem tego drzewa na opał.

Radna Cioch;

 • w jaki sposób została załatwiona sprawa opału i obsługi w kotłowni w Glinnej? Czy zostały podjęta działania w zakresie utworzenia „wspólnoty”, gdyż zbliża się sezon zimowy i będzie trzeba ogrzewać mieszkania.

Radna Froncala;

 • czy będzie zrobiona siłownia dla młodzieży w Starym Czarnowie?
  Sprawa ta była już wcześniej zgłaszana.
 • czy byłaby możliwość zorganizowania placu zabaw przy ul. Gryfińskiej, na gminnej działce?.
  Dotychczasowy plac zabaw zlokalizowany jest przy byłej szkole, w dużej odległości. Tutaj natomiast jest bardzo dużo dzieci, również z ulicy Słonecznej i jest prośba młodych mam, żeby ten plac zabaw zlokalizować na nieużytkowanej działce gminnej.

Radny Żerebecki;

 • jaka jest możliwość wykonania boiska do kosza na dotychczasowym placu zabaw obok przedszkola?
  Z taką prośba zwróciła się do mnie młodzież.
 • podjęcie działań w zakresie uporządkowania terenu wyciętego żywopłotu przy drodze na wysokości wyjazdu z centrum Kołbacza,
 • załatanie dziur na ul. A. Jagiellonki (przy stadionie).

Radny Piątkowski;

 • czy jest szansa, żeby do końca bieżącego roku zakończyć remont świetlicy w Żelewie?.
  Jak się dowiedzieliśmy na ten remont jest przeznaczona kwota 30.000 zł. Natomiast w/g moich wyliczeń na ten remont potrzeba około 80.000 zł, gdyż samo pokrycie dachu wyniesie w granicach 25.000 zł. Należałoby poszukać dodatkowych środków i zakończyć ten remont.

Radna Marczewska;

 • w jakim terminie zostanie zamontowany komputer w świetlicy w Dobropolu?. (komputer obiecany był jeszcze podczas remontu świetlicy). - wyremontować drogi;
  Szczególnie chodzi o drogę Stare Czarnowo – Dobropole oraz Dobropole w kierunku Smerdnicy (do Sosnówka). Tutaj droga jest piaskowa i nie można przejechać. Należałoby ją na tym odcinku utwardzić, zasypać dziury.
 • udrożnić studzienkę znajdującą się na wysokości posesji P.Sicińskich.
 • doposażyć plac zabaw (znajduje się tam tylko 1 drabinka i 1 huśtawka).

Radny Grzywiński;

 • podziękował za poważne potraktowanie przez Wójta sprawy kanalizacji w Starym Czarnowie. Rozumie, że potrzeby gminy są duże, jest brak środków finansowych. Na wspólnym posiedzeniu komisji doszliśmy do porozumienia, konsensusu i myślę, że ten temat zostanie zamknięty i przystąpimy do realizacji kanalizacji Stare Czarnowo. Uważa, że jest to najważniejszy w tej chwili problem w Gminie Stare Czarnowo.

Radna Cymerman:

 • cieszę się, że w Kołbaczu jest wspaniała młodzież, lecz jest również pewien margines młodzieży, której życie koncentruje się na przystankach PKS. Przystanki te są przez nich zaśmiecane, dewastowane, pojemniki przewracane i wiatr to wszystko roznosi.. Dlatego też proponuje, żeby od czasu do czasu policjant (najlepiej tam zamieszkujący) przespacerował się tam w czasie służby i zobaczył, co się dzieje, co ta młodzież tam robi. Uważa, że samo pojawienie się tam policji na pewno w części zmieni zachowanie tej młodzieży.
 • uzupełnić brakujący kawałek szosy (zaraz za mostem) w Kołbaczu między szosą a chodnikiem. Jest to bardzo niebezpieczne podczas wymijania się pojazdów a w tym czasie n p. jedzie rowerzysta itp.
 • ograniczyć prędkość pojazdów, gdyż kierowcy nie stosują się do odpowiedniej prędkości, jaka obowiązuje zgodnie z przepisami podczas przejazdu przez miejscowość Kołbacz. Jest to bardzo niebezpieczne.

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje na IX sesji tj. z dnia 06.07.2007 r.

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z treścią interpelacji złożonych (na piśmie przez radnego Dobrzańskiego) w dniu 06.07.2007 r. tj. w dniu IX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Interpelacje dotyczyły m.in. przyznania środków finansowych na remont kaplicy przedpogrzebowej w Dębinie, udostępnienia kopii pisma odnośnie przejęcia klubu w Dębinie od Instytutu Zootechniki w Kołbaczu, wykupu mieszkania w Jezierzycach od Nadleśnictwa, kosztów zamontowania i wykonania kominków w Kołowie i Żelewie, udostępnienia kopii r-ku dot. kominków jak i remontu i przeróbek byłego GOK oraz remontu straży pożarnej, wyceny i sprzedaży gruntów gminnych sprzedanych dla Zakładu Wodociągów w Szczecinie, wykazu robót w ramach offsetu itp.
Następnie przewodniczący Rady odczytał pismo - odpowiedź Wójta na powyższe interpelacje, co zostało przesłane radnemu oraz do wiadomości przewodniczącemu Rady w określonym terminie.

Odczytane interpelacje radnego oraz odpowiedź Wójta stanową załączniki nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.(dot. zwiększenia dochodów o kwotę 30.100 zł i wydatków o kwotę 63.100 zł w proponowanych działach) – druk nr 1/XI.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu dotyczący m.in. zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę ogólną 30.1000 zł (w dz. 750 – 12.000 zł i w dz. 926 – 13.100 zł), zwiększenia wydatków o kwotę ogólną 63.100 zł (w dz. 750 – 7.000 zł, dz. 921 – 30.000 zł, dz. 926 – 26.100 zł), zmniejszenia wydatków o kwotę ogólną 33.000 zł (dz. 851 – 8.000 zł, dz. 926 – 25.000 zł). Wyjaśniła, że proponowany projekt uchwały analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji został zmieniony na wniosek komisji tj. nie ma kwoty 5.000 zł proponowanej na zwiększenie wydatków na działalność klubu Fagus. W tej sprawie jest zaproponowana kolejna uchwała w porządku sesji.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany budżetu na 2007 r. W proponowanej uchwale j/w nie ma dofinansowania dot. klubu Fagus - zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji.

Opinie komisji stanowią zał. nr 10,11,12,13 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /63 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł w proponowanym dziale) – druk nr 8/XI.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu dotyczący zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł w dz. 926 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 926 na działalność klubu Fagus.

Przewodniczący Rady zapoznał z pismem (prośbą) Zarządu klubu GKS Fagus Kołbacz o dofinansowanie klubu w kwocie 5.000 zł.
W uzasadnieniu podają m.in. iż zabraknie im środków na transport zawodników na mecze ligowe. W budżecie pozostała im do końca roku kwota 8.446,21, gdzie muszą z tego wydatkować jeszcze kwoty na zapłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów dot. gospodarza, trenera, za pranie odzieży sportowej i sędziowanie – co daje łącznie kwotę w wysokości 8.460 zł. W/ ich wyliczeń na transport zawodników będą musieli wydatkować kwotę 4.959 zł.
Pismo Zarządu Klubu GKS Fagus stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Stanowiska komisji; 

Wszystkie cztery komisje negatywnie wypowiedziały się odnośnie zwiększenia wydatków na działalność klubu Fagus. W swoich uzasadnieniach przewodniczący poszczególnych komisji m.in. stwierdzili, że będą żądać dodatkowych wyjaśnień i jeśli będą one do przyjęcia, to być może na kolejnej sesji pozytywnie zaopiniują tę sprawę. Tym bardziej, że podczas przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną było wiele uwag do działalności klubu. Na razie klub ma jeszcze pieniądze na działalność, chcą się przyjrzeć, w jaki sposób będą te środki finansowe w okresie miesiąca września i października b r. wydatkowane. Jeśli będzie to robione sensownie, zgodnie, wówczas do sprawy wrócimy.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało - 0 radnych.
- przeciw głosowało - 12 radnych,
- wstrzymało się od głosowania - 1 radny.

Uchwała nie została podjęta.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – druk nr 2/XI.

Przewodniczący Rady poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 07.09.2007 r. radny Róg prosił komisje o wyrażenie zgody na rozwiązanie jego stosunku pracy z Zespołem Szkół z Kołbaczu.
Wyjaśnił również, że w tej sprawie nie będzie stanowisk poszczególnych komisji, wiec przystępujemy od razu do dyskusji.

Dyskusja:

Radny Grzywiński stwierdził m.in. – tak, jak to powiedział przewodniczący Rady, radny Róg prosił komisje o wyrażenie zgody na rozwiązanie jego stosunku pracy. Dlatego na wyraźną prośbę radnego Roga zgadzamy się na podjęcie tej uchwały tj. rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Zainteresowany i Wójt doszli do porozumienia i radny Róg będzie pracował na innych zasadach. W innym przypadku komisja rewizyjna nie wyraziłaby zgody na podjęcie takiej uchwały.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (projekt uchwały stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /64 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik wraz z uzasadnieniem nr 19 do niniejszego protokołu.

Zanim przystąpiono do kontynuowania dalszego porządku obrad Wójt Gminy M.Woś wręczył nominację na sołtysa sołectwa Kołowo dla Pana Andrzeja Kotuła (nowo wybrany sołtys nie otrzymał tego aktu wcześniej, gdyż podczas wręczania nie był obecny na sesji).

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych-druk nr 3/XI,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Odczytał propozycje kandydatów zaproponowane na wspólnym posiedzeniu komisji tj. Froncala Bożena, Dobrzański Władysław, Róg Zenon, Paczka Wiesław, Drwal Marcin.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywne zaopiniowały proponowane kandydatury do zespołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu /, uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /65 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że powołany zespół na posiedzeniu dokona wyboru przewodniczącego zespołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej miejscowości Stare Czarnowo (dot. dz.nr 367/2 i dz.nr 555/3 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo) – druk nr 4/XI,

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten projekt dot. działki nr 367/2 i nr 555/3, na której zlokalizowany jest budynek administracyjny Urzędu Gminy i parking.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radna Froncala dodatkowo poinformowała, że komisja rolnictwa sprawdziła dodatkowo zakres zaawansowanych prac w budynku nowej siedziby Urzędu, uwag nie było. Opinia komisji jest pozytywna odnośnie proponowanej uchwały.

Radny Grzywiński dodatkowo wyjaśnił, że ten projekt uchwały dot. sprzedaży dotychczasowego budynku siedziby Urzędu Gminy wraz z podjazdem i parkingiem był już wcześniej przedstawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Odstąpiono wówczas od ujęcia go w porządku sesji, z uwagi na krotki czas do analizy nad tym projektem. Może znajdzie się inny sposób na jego zagospodarowanie. Obecnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie przeznaczenie tej nieruchomości do sprzedaży, siedziba Urzędu Gminy wkrótce zostanie przeniesiona do budynku zmodernizowanego ( po byłym GOK).Chodzi o to, żeby ten obiekt sprzedać za stosowne pieniądze, żeby obiekt miał swojego właściciela i nie zostawiać go bez zagospodarowania. Ma złe doświadczenie z tym związane. Dlatego komisja rewizyjna jest za jego sprzedażą, by obiekt miał swojego właściciela i nie niszczał.

Przewodniczący Rady nawiązał do bloków w Dębinie, które niszczały od wielu lat. Teraz mają swojego właściciela i można zobaczyć jak wyglądają.
Nawiązał również do pozostawionych, budynków przez Panią Nowak w Starym Czarnowie, które niszczeją, nie mają właściciela a są w centrum miejscowości i na pewno wszyscy na tym tracimy (radny Grzywiński stwierdził, że chodziło mu o budynek po byłej szkole).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej miejscowości Stare Czarnowo (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do protokołu /, uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /66 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik wraz z uzasadnieniem nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego(dot. dz.nr 9/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz) – druk nr 5/XI,

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten projekt dot. działki nr 9/10 zabudowanej budynkiem po byłej Szkole w Kołbaczu.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w; w tym komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja rewizyjna zastrzegły, by w ogłoszony przetargu zaznaczyć, iż przeznaczenie winno być zgodne z zaleceniami konserwatora zabytków.

Dyskusja;

Radna Cymerman dodatkowo dodała, że całe swoje życie zawodowe jest związane z tym budynkiem. Ciężko tam wspólnie pracowali, niektórzy radni byli jej uczniami. Dlatego prosi Wójta, żeby ten budynek dobrze sprzedać, by nie oddawać go za „grosze”. Każdy wie, jak ten budynek w tej chwili wygląda a ona czuje się, jakby zostało sprzedane jej całe życie zawodowe.

Radna Cioch dodatkowo wnioskowała, żeby ten obiekt został sprzedany w dobre ręce.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu /, uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /67 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – druk nr 6/XI,

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten projekt dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 54 w Starym Czarnowie.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radna Froncala dodatkowo poinformowała, że komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska uważała, że sprzedanie tego lokalu zmniejszy koszty utrzymania tego lokalu przez gminę.

Radny Grzywiński dodatkowo wyjaśnił, że może ktoś zarzucić Radzie, że nie myśli o mieszkaniach socjalnych dla mieszkańców, pozostawieniu tego mieszkania na mieniu gminy itp. Omawialiśmy ten temat z Wójtem i takie mieszkania mają być w Kołbaczu. A tutaj, jeśli znajdzie się właściciel, to na pewno zrobi porządek w tym lokalu, który obecnie jest w bardzo złym stanie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu /, uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /68 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. dz. nr 147/2 w obrębie ewidencyjnym Kołowo) – druk nr 7/XI.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten projekt dot. działki nr 147/2 położonej w Kołowie, która jest własnością P W. Iwaszki.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radna Froncala dodatkowo poinformowała, że komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska zapoznała się w terenie z położeniem tej działki, która proponowana jest na poszerzenie terenu oczyszczalni w Kołowie. Wójt wynegocjował za nabycie tej działki kwotę nie przekraczającą 35.000 zł brutto. Komisja biorąc po uwagę powyższe uzasadnienie Wójta, jak również wynegocjowaną cenę nabycia działki pozytywnie opiniuje ten projekt uchwały.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu /, uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XI /69 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008,

Informację z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/08 przedstawił P. Stanisław Nowak, który pełni obowiązki Dyrektora szkoły od dnia 01.09.2007 r. m.in. stwierdził; - ponieważ funkcję Dyrektora objął z dniem 1 września 2007 r. informację przygotował wspólnie z dotychczasowym Dyrektorem P.G.Łogin (P.G.Łogin odeszła na emeryturę i pracuje w szkole na ? etatu). Zostały przeprowadzone remonty w budynku szkoły (klasach dydaktycznych, świetlicy, gabinetach dyrektora i wicedyrektora, sekretariacie i pokoju nauczycieli) i w budynku przedszkola. Również wyposażono sale lekcyjne, świetlice w meble, zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami itp. Dokonano przeglądu wszystkich obiektów szkolnych pod względem bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, to łącznie jest zatrudnionych 36 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele dokształcają się, podnosząc swoje kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów. Od nowego roku szkolnego 2007 r. zatrudniono 3 nauczycieli (informatyk i 2 nauczycieli katechetów).
Łącznie do Zespołu Szkół w Kołbaczu uczęszczają dzieci z obwodu Gminy Stare Czarnowo jak i Gminy Kobylanka (nie uczęszczają dzieci z Domu Dziecka z Binowa) – ogółem 418 dzieci i młodzieży (dot. szkoły podstawowej, gimnazjum, zerówki i dzieci 3-5 dzieci).Uczniowie mają zapewniony dojazd i opiekę. Mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Będzie zorganizowania tzw. szklanka mleka dla wszystkich chętnych uczniów. Jest ustalony plan lekcji i dowożenia, który obowiązuje od 03.09.07 r. Szkoła zapewnia uczniom pomoc w zakresie opieki pedagoga, logopedy. Są zorganizowane zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyka korekcyjne. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna z kącikiem czytelniczym oraz komputer z dostępem do Internetu.
Działają również koła przedmiotowe i zainteresowań; informatyczne, plastyczne, biologiczne, teatralne, chór, „żywego słowa”, SKS. Każdy nauczyciel będzie prowadził nieodpłatnie zajęcia z uczniami lub grupą uczniów zgodnie z potrzebami szkoły, w celu podniesienia jakości kształcenia. Konieczne jest utworzenie nowej sali komputerowej, gdyż dotychczasowa sala nie spełnia określonych wymogów i standardy. Jednym z priorytetów ministerialnych jest rozszerzenie informatyki i techniki informatycznej, wspomaganie komputerowe wszystkich przedmiotów. Jako Dyrektor tej szkoły rozpoczął prace od 1.09.2997 r. i teraz zauważa niektóre rzeczy m.in. budynek przedszkola, który jest w bardzo złym stanie. Dlatego, będzie uwzględniał te sprawy w budżecie gminy, żeby co możliwe tam uratować, wyremontować, a to będą dodatkowe koszty.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radna Cioch stwierdziła m.in. dziękuje dotychczasowej Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu P. Grażynie Łogin za współpracę „zawsze chciałam dobrze dla szkoły…”. Przedstawia nowemu Dyrektorowi szkoły skład osobowy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego (radna zapoznała ze składem komisji). Chce powiedzieć, że analizując przedstawioną informację nie wiedziała o tym, że nauczyciele mogą pracować nieodpłatnie po 2 godziny tygodniowo. Zawsze za każde dodatkowe zajęcia było płacone. Dlatego życzę Dyrektorowi, żeby to zrealizował. Cieszę się również, że działają takie koła zainteresowań, jak również to, że spostrzega Dyrektor to, co do tej pory nie było na forum - chodzi tutaj o przedszkole. Ma tutaj pełne poparcie komisji budżetu. Analizując sprawozdanie budżetowe za I półrocze b r. można zauważyć, że są pieniądze na zakup wyposażenia, gdzie można zakupić komputery i nowe wyposażenie do sali komputerowej. Także tutaj nie będzie problemu. Chce powiedzieć, że jest przeciwnikiem realizowania wydatków na koniec roku kalendarzowego. Z reguły tak było dotychczas, że wykorzystywanie wydatków następowało w miesiącach listopad i grudzień „walczyła o to, lecz bezskutecznie..”. Dlatego myśli, że nasza współpraca obecnie dotycząca realizowania budżetu, wydatków będzie wyglądała inaczej, układała się dobrze. Będzie robiła wszystko, jako przewodnicząca komisji budżetu, by poprawić sytuację w szkole i tych pieniędzy było jak najwięcej.

W odpowiedzi P.Nowak stwierdził m.in. - nauczyciel wg karty nauczyciela winien pracować 40 godzin tygodniowo i w tych godzinach są również inne zajęcia – jako dydaktyczne. Nie jest to jakaś nowość. Jeśli chodzi o to wykonanie budżetu będzie wydawał środki na koniec roku, gdyż dotychczasowy Dyrektor zatrzymała środki i postara się je wydać na potrzebne potrzeby. Teraz już należy dokonać zmian między paragrafami odnośnie potrzeb w przedszkolu z przeznaczeniem na nowe drzwi. Ma prośbę, żeby środki ustalić w budżecie na 2008 r. na Zespół Szkół w Kołbaczu a nie rozdzielać tego na poszczególne rozdziały dot. szkoły podstawowej, gimnazjum, gdyż sprawia to nam duży kłopot przy planowaniu budżetu.

Radny Piątkowski stwierdził m.in. słyszeliśmy tutaj od Pana Dyrektora o dobrych warunkach BHP, lecz nie usłyszałem o podejmowanych działaniach w zakresie zapobiegania narkomani, innych uzależnień w szkole, przedostawania się obcych osób do szkoły itp. Czy są podejmowane jakieś działania w tym zakresie.
W odpowiedzi Dyrektor szkoły wyjaśnia m.in. na dzień dzisiejszy podjęte zostały pewne kroki i w porozumieniu z Wójtem, Skarbnikiem chciałby wprowadzić monitoring w szkole. Chce jednak poinformować, że przeprowadził rozeznanie w szkole na ten temat i takiego zagrożenia u nas na razie nie ma. Dlatego należy się zastanowić się, czy wydać teraz pieniądze na monitoring czy kupić coś, co jest w tej chwili niezbędne. W nowym budżecie na 2008 r. będzie ten monitoring zaplanowany. W szkole organizowanie będą spotkania z młodzieżą w gimnazjum (takie spotkania już organizowano)w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed takimi zagrożeniami. Chcemy wprowadzić w porozumieniu z Komendantem Policji specjalną kasetę o bezpieczeństwie, specjalny program. Jestem przeciwny wprowadzania do szkoły n p. prelegentów, Monaru itp. Są to pokazówki a nie programy profilaktyczne.

Radny Grzywiński zapytał, jak pracuje się Dyrektorowi w naszej szkole, jak ocenia kadrę, ponieważ przez ostanie lata nie mieliśmy większych uwag do funkcjonowania szkoły. Czy tak jest dobrze w tej szkole, czy czegoś nie zauważyliśmy, czy my radni możemy „spać spokojnie”. Jest Pan z zewnątrz i może nam obiektywnie to ocenić.

W odpowiedzi P.Nowak St. stwierdził m.in.- pytanie jest trudne, gdyż pracę rozpoczął w tej szkole od 1 września 2007 r. Dokładnie nie poznał pracy nauczycieli i może na to pytanie odpowiedzieć po drugim półroczu.
Chce jednak powiedzieć, że porównując tę szkołę ze szkołami w Szczecinie jest mile zaskoczony. Zna wiele gorszych szkół niż ta.

Radna Cymerman na wstępie przedstawiła skład osoby komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych informując jednocześnie, że komisja będzie chciała współpracować z nowym Dyrektorem szkoły. Ostatnie odbyto tam posiedzenie z udziałem P.Matejczuk, na którym m.in. wypracowano wniosek dot. ogrodzenia szkoły w celu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Chce powiedzieć, że była długoletnim Dyrektorem Szkoły w Kołbaczu, do której początkowo uczęszczało 68 dzieci, natomiast w momencie odchodzenia na emeryturę było już 420 dzieci. Współpracowała wówczas z nauczycielami, którzy dojeżdżali również ze Szczecina. Później spotykając się z nimi bardzo pozytywnie wypowiadali się o naszej szkole, gdyż bardzo dużo w niej się nauczyli. Dlatego jest jej milo, że Pan Dyrektor tak dobrze ocenia naszą szkołę.
Szkoła przeszła do nowego budynku w dniu 07.01.1989 r. i niedługo będzie obchodziła swoje 20 lecie.
W odpowiedzi Dyrektor stwierdził m.in. – świadomie podjął wezwanie do tej szkoły, przystąpił do konkursu. Wcześniej jednak zrobił rozpoznanie. Pod koniec września b r. będzie miał już niezbędne dokumenty, plany itp. i będzie chciał wówczas spotkać się z sołtysem, radą sołecką, radnymi i porozmawiać o różnych sprawach. Jest otwarty na współpracę. Miał już okazję uczestniczyć w gminnych dożynkach i niektóre osoby poznać.

Radna Marczewska pogratulowała stanowiska i życzyła nowemu Dyrektorowi Panu Nowak Stanisławowi dużo sukcesów i dobrej współpracy. Jednocześnie przypomniała, że miała przyjemność współpracować z nim przez okres 1 roku w szkole nr 37, być może jej nie pamięta.

Przewodniczący Rady K.Mendak w imieniu poprzedniej Rady jak i obecnej Rady podziękował dotychczasowej Dyrektor Szkoły w Kołbaczu Pani Grażynie Łogin za dobrą współpracę życząc jednocześnie dużo sukcesów w obecnej pracy na ? etatu w tej samej szkole oraz dobrej emerytury. Przewodniczący Rady podziękował za poczęstunek.

P.G.Łogin (dotychczasowa Dyrektor szkoły) m.in. podziękowała za zaproszenie na sesję, za wieloletnią współpracę z Radą Gminy, Wójtem, Przewodniczącym Rady, sołtysami. Zawsze będzie pamiętać o tym, co było dobre. Życzy dużo sukcesów nowemu Dyrektorowi Szkoły, by sprostał oczekiwaniom Rady i dobrej, rzeczowej współpracy.

Ad. 17 Zapytania sołtysów.

Sołtys z Dobropola – Mielnicki Cz. poparł tutaj wnioski radnej, która zgłaszała sprawy Dobropola,
Ponadto zgłaszał sprawy;

 • kradzieży kabla telefonicznego. Przy samej drodze jest wykopany rów około 0,5 m na odcinku 2-3 m długości, w którym znajdował się kabel w ziemi. Jest to niebezpieczne dla przejeżdżających tam pojazdów,
 • o załatanie dziur i oczyszczenie poboczy (zarośnięte pobocza krzakami) przy drodze Dobropole - Smerdnica,
 • o załatanie dziur na drodze Dobropole – Sosnówko (droga jest na pewnym jest nieprzejezdna),
 • czy nowa siedziba Urzędu będzie przystosowana dla osób Niepełnosprawnych?,
 • ustawić pojemnik na odzież używana, jeśli byłaby taka możliwość.

Sołtys z Kołbacza – Kopczyńska St.

 • podziękowała za kosze przy Domu Konwersów i placu zabaw.

Sołtys z Glinnej – Łuczak J;

 • wyciąć wystające konary drzew (dębów), które rosną przy drodze w kierunku Gryfina (zaraz za lasem, po prawej stronie). Grożą one bezpieczeństwu przejeżdżających tam kierowców pojazdów. Należałoby to zgłosić do zarządu dróg wojewódzkich.
 • proponuje zaprosić na sesję przedstawicieli Nadleśnictwa Gryfino w sprawie remontu drogi (bruku do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Może wspólnie dojdziemy do porozumienia, gdyż nie można tą drogą jeździć.
 • w imieniu mieszkanki bloku 25 zgłasza o braku światła na klatce schodowej (była już ta sprawa zgłaszana pracownikowi Urzędu i dotychczas tego nie zrobiono.

Sołtys z Kołowa – Kotuła A.

 • podziękował za tablicę ogłoszeniową do świetlicy,
 • ustawić kosz na śmieci przy świetlicy,
 • opróżnić zapełnione szambo znajdujące się przy świetlicy,
 • ustawić pojemnik na zbiórkę makulatury (są ustawione pojemnik na szkło i butelki plastykowe),
 • poprawić stan drogi Dobropole – Stare Czarnowo, z której korzystają mieszkańcy Kołowa oraz drogi Kołowo – Dobropole, na której należy załatać dziury.

Dyrektor Zespołu Szkół St.Nowak zapoznał z pismem – petycją rodziców w sprawie wydłużenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu od godziny 800 do 1530 (dotychczas jest do godz. 1300). Jest zapisanych 17 dzieci i są podpisy 17 rodziców. Dlatego też chce to poddać pod rozwagę Wójta, Rady. On widzi to w ten sposób, że w godzinach od 800 do 1300 byłyby prowadzone z tymi dziećmi przedszkolnymi zajęcia dydaktyczne, natomiast od godz. 1300 do 1530 zajęcia opiekuńcze. Drugą sprawa jest to, że od tego roku szkolnego w klasach I szkoły podstawowej wprowadza się już język angielski, w związku z czym dodatkowo będzie wprowadzonych 60 godzin. Jest problem z organizacją zajęć i należy jak najszybciej podjąć działania w zakresie wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń w szkole.
Dlatego też proponuje przeprowadzić adaptację strychu. W/g informacji dotychczasowej Dyrektor P.Łogin była już ta sprawa rozważana. Jest to sprawa bardzo pilna do załatwienia, gdyż w przyszłym roku będzie problem z realizacją zajęć obowiązkowych, nie mówiąc już o zajęciach dodatkowych. A te zajęcia dodatkowe są niezbędne dla uczniów zdolnych, jak również dla uczniów, które mają trudności w nauce (są to grupy 5 – 8 osobowe).

P.Łogin (była dyrektor szkoły) wyjaśniła, że jest podjęta uchwała przez Radę Gminy dot. przedszkola, w której m.in. jest zapis, że jeśli będzie większa ilość dzieci niż połowa, wówczas jest możliwość przedłużeniu czasu pracy przedszkola do godziny 1500, jeśli będą rodzice chcieli. Jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które będą musieli ponieść rodzice tych dzieci. Także takie informacje należałoby przedstawić rodzicom. Chce powiedzieć, że w zeszłym roku robiła już takie przymiarki w tym zakresie, wystąpiła do organu prowadzącego, stąd jest uchwała m.in. o takim zapisie. Po przedstawieniu kosztów, jakie rodzice Ci mieliby ponieść z tego tytułu wielu rodziców się wycofało i wówczas było mało chętnych dzieci.

Ad. 18 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak;

 • wycięcie topoli (zgłaszał radny Dobrzański);
  Myślę, że chodzi tutaj radnemu o wycinkę topole przy boisku. Jest to teren Instytutu w Kołbaczu i nie może tam sam ingerować w ich sprawy, organizować wycinki drzew. Jest to niebezpieczna praca i musi to wykonywać osoba z kwalifikacjami w tym zakresie. Jest daleki od tego, by wykonywali to osoby prywatne bez uprawnień. Natomiast chce powiedzieć, że jest zainteresowany tym terenem, gdzie można coś pożytecznego tam zrobić dla mieszkańców tej miejscowości.
 • opał i obsługa w kotłowni w Glinnej (zgłaszała radna Cioch),
  Jesteśmy przygotowani do sezonu zimowego, jeśli chodzi o opał do kotłowni w Glinnej. Jest tam zgromadzone drewno z przeprowadzanych wycinek drzewostanu i częściowo trzeba opał dokupić. Są w Glinnej jeszcze 3 mieszkania do wykupienia, dlatego musimy jeszcze zabezpieczyć ogrzewanie, utrzymywać palaczy. Robimy to jak najtańszym kosztem.
 • siłownia, plac zabaw (zgłaszała radna Froncala),
  W Kołbaczu młodzież chciała, by taką siłownie tam zorganizować. Został zakupiony sprzęt przez sponsora i okazało się, że przez okres 1 roku skorzystało z niej około 20 osób (wg informacji tylko 3 osoby wykupiły karnety). Jest bardzo zawiedziony taką sytuacją a było tym duże zainteresowanie młodzieży. Dlatego nie obiecuje zorganizowania takiej siłowni w Starym Czarnowie. Chyba, że będzie grupa młodzieży, która podejmie inicjatywy w tym zakresie, jest potrzebny instruktor itp. Musi tutaj widzieć zaangażowanie młodzieży i wówczas zobaczymy.
  Jeśli chodzi o plac zabaw, to pomyślimy o tym na wiosnę przyszłego roku.
 • boisko do kosza, żywopłot, dziury na drodze (zgłaszał radny Żerebecki);
  Kompleks boisk powstanie przy budowanej sali gimnastycznej w Kołbaczu. Było widać przed budową tej sali, że takie boisko tutaj było do kosza. Można by było zorganizować prowizorką takiego boiska, tylko musiałby to ustalić wspólnie z radą młodzieży, radnymi, sołtysem.
  Doraźnie są drogi remontowane, łatane dziury. Każdy radny, sołtys ma prawo mówić o dziurach na drogach. Tam, gdzie możliwe staramy się je, remontować, łatać dziury. Nieustannie interweniujemy w zarządach dróg zarówno powiatowym jak i wojewódzkim. Na pewno droga przy stadionie również będzie zrobiona. Żywopłot zostanie sprzątnięty.
 • świetlica (zgłaszał radny Piątkowski);
  Myślę, że do końca bieżącego roku będzie ta świetlica wyremontowana i będzie można tam zorganizować sylwestra w przyzwoitych warunkach. Chce przypomnieć, że okna zostały zakupione jeszcze w zeszłym roku, natomiast remont był przewidziany w II półroczy b r. Także proszę o trochę cierpliwości.
 • komputer, remonty dróg, studzienka, plac zabaw (zgłaszała radna Marczewska);
  Został już zawieziony komputery do świetlicy w Dobropolu około trzech tygodni temu, do Dębiny do świetlicy również. Dziwię się, że radna tego nie zauważyła. Studzienka miała być już dawno zrobiona, sprawdzi to.
  Z doposażeniem placów zabaw wstrzymujemy się do wiosny przyszłego roku. Na temat drogi biegnącej obok posesji P.Łyżwińskiego już informował. Kiedyś zmierzył odległość drogi asfaltowej aż do ul. Nauczycielskiej i okazało się, że jest ona tylko o 400 m. dłuższa. Zostały dziury załatane, możemy tam pojedziemy wspólnie i sprawdzimy. Nie będziemy dwóch dróg robić. Jak ktoś nie umie jeździć, to niech korzysta z drogi asfaltowej (radna Marczewska wyjaśniła, że chodzi tutaj o zasypanie dziur. Zaraz za brukiem jest piasek i nie można przejechać. Ostatnio zakopał się tam mercedesem mieszkaniec Dobropola, bo takie są koleiny. Wójt stwierdził, iż porozmawia z nadleśnictwem i może coś wspólnie poradzimy z tą drogą.
 • młodzież na przystankach, uzupełnienie kawałka szosy, ograniczenie prędkości (zgłaszała radna Cymerman);
  Porozmawia z Komendantem Policji, by zainteresowali się od czasu do czasu młodzieżą przesiadującą na przystankach w Kołbaczu.
  Zagrażającą szczelinę między szosą a chodnikiem zabezpieczymy.
  Jeśli chodzi o ograniczenie prędkość na drodze przez Kołbacz, to jest tam ustalona prędkość 40 km/godz. Jedynie pozostaje tam danie sygnału dla Policji.
 • kradzież kabli, drogi, osoby niepełnosprawne, pojemniki (zgłaszał sołtys Dobropola Cz.Mielnicki);
  Jeżeli chodzi o kabel w ziemi, jest to bardzo wstydliwa sprawa dla telekomunikacji, nadleśnictwa, policji, sądu. Bo nawet złapanie na gorącym uczynku złodzieja tego kabla jest traktowane jako mała szkodliwość (przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi tutaj w tym przypadku o braku właściciela tego kabla. Nie ma kto założyć sprawy za kradzież. Są to stare kable, linie co już nie działają A teraz nie ma komu zasypać tych wykopanych rowów po skradzionych kablach - w puszczy bukowej jest 17 km wykopanych rowów).
  Na temat dróg już mówił, natomiast pobocza będą wycinane.
  Jeśli chodzi o pojemnik na odzież używaną, to w każdej miejscowości raczej ich nie ustawimy. W Kołbaczu był taki pojemnik i został zlikwidowany, nie wiem dlaczego? (sołtys Kołbacza Kopczyńska St. wyjaśniła, że ten pojemnik był zlokalizowany na terenie obecnie budowanej sali gimnastycznej i w momencie rozpoczęcia budowy został ten pojemnik zlikwidowany. Jest on jednak potrzebny w Kołbaczu).
  Dalej Wójt informuje – w nowej siedzibie Urzędu Gminy nie będzie windy ( choć początkowo była ona planowana), ze względu na kształt i wymiary klatki schodowej, nie ma możliwości na jej zamontowanie.
  Jeździliśmy i sprawdzaliśmy, jak to wygląda w innych Urzędach, jak często jest ona używana przez petentów i okazało się, że bardzo rzadko z niej korzystano (w Urzędzie w Stargardzie Szczecińskim może 2 razy).
  W związku z taką sytuacją będzie utworzony w nowym Urzędzie Gminy na parterze punkt informacyjny dla interesantów, w którym pracownik będzie jakby takim łącznikiem między osobą niepełnosprawną (i nie tylko) a danym stanowiskiem pracy znajdującym się na I i II piętrze budynku (będzie on załatwiał daną sprawę tego petenta bądź zawoła kompetentnego pracownika).
 • konary drzew, droga, brak światła (zgłaszał sołtys Glinnej Łuczak J.);
  Sprawa wycięcia wystających konarów drzew zostanie zgłoszona do zarządu dróg wojewódzkich.
  Nie będziemy remontować drogi do Ogrodu Dendrologicznego Glinnej, dopóki nie wymusimy od sąsiadów zza Odry partycypowania w kosztach remontu tej drogi. Mamy o wiele ważniejsze drogi do zrobienia, na terenie gminy np. w Dobropolu, Żelisławecu, Żelewie (tutaj należy zrobić między wsią a lasem normalną drogę).
  Na temat braku światła na klatce był dzisiaj zainteresowany i będzie to zrobione. Tylko dziwię się, że takie sprawy zgłaszane są na sesji, to trzeba zgłaszać na bieżąco do danego pracownika.
 • kosz, szambo, pojemnik na makulaturę, droga (zgłaszał sołtys Kołowa Kotuła A.);
  Sprawa kosza i wywozu szamba zostanie załatwiona
  Jeśli chodzi o pojemnik na zbiórkę makulatury, to na pewno nie przejdzie ta sprawa. Rozmawiał już o tym z firmą, która się tym zajmuje i stwierdzili, że nie ma sensu takich pojemników ustawiać na wsiach, możne to spalać na bieżąco.
  Jaki jest stan dróg, to wie i będziemy w miarę możliwości te drogi naprawiać, łatać dziury.

Ad. 19 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady K.Mendak zgłosił wniosek do komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska, żeby na 2008 r. ustalili harmonogram kolejności wykonywanych remontów poszczególnych dróg na terenie gminy. Można by było ustalić taki harmonogram już do końca kadencji Rady, gdyż często wracają te sprawy na sesjach.

Radna Cioch poinformowała, że zostały w Zespole Szkół w Kołbaczu wymienione okna, natomiast od strony kościoła nie są wymienione.
Czy jest w planie budżetu wymiana okien powiązanych z klatką schodową i drzwi bocznych w budynku szkoły ? Tutaj nie mówi o drzwiach wyjściowych, gdyż to było już zaplanowane do wymiany.

Wójt wyjaśnił, że w budżecie szkoły były zaplanowane środki na wymianę okien, część środków dofinansowano z MEN na nasz wniosek. Także było razem środków około 100.000 zł. Został ogłoszony przetarg i przedsiębiorca, który go wygrał przetarg za swoją robotę wziął kwotę w granicach 70.000 zł. Także pozostały jeszcze środki ponad 30.000 zł i w ramach tych środków wykonano roboty, wymieniono okna w łazienkach, bibliotece szkolnej i pomieszczeniu gospodarczym w porozumieniu Dyrektorem szkoły P.Łogin. Wykonał dalsze prace ten sam wykonawca. Obecnie czekamy na nowy budżet 2008 r. i będą wykonywane dalsze wymiany okien, również te od strony kościoła od klatki schodowej i drzwi boczne. Nie wyobrażam sobie, żeby to tak pozostawić i będzie dalszy ciąg robót.

Radny Żerebecki wnioskował, by przedszkole było czynne do godziny 15?? a nie 13 ?? (jest prośba rodziców). O tym Dyrektor szkoły już informował i żeby to wspólnie rozstrzygnąć.

Wójt wyjaśnił, że nie jest to żaden problem, jest to zależne od odpowiedniego zorganizowania.

Radny Dobrzański stwierdził, że wg informacji Wójta żadna miejscowość nie otrzyma pieniędzy na remonty kościołów.
Natomiast, jeśli chodzi o wycinkę drzew, to niech gmina weźmie fachowca, który je wytnie i niech mieszkańcy wezmą sobie to drzewo na opał itp.

Radny Kałucki uważał, że należałoby się dokładnie przyjrzeć kosztom ogrzewania szkoły. Szkoła kupuje energię cieplną od Spółdzielni mieszkaniowej Płonia, która jest bardzo droga. Dyrektor zgłaszał tutaj potrzebę wydatkowania środków a tych pieniędzy nie ma. Dokładnie zapoznał się z informacją za I półrocze b r. i zauważył, że jest wydatkowana kwota 89.000 zł łącznie z energią elektryczną. Natomiast Urząd Gminy wydał w ciągu tego okresu kwotę 27.000 zł za ogrzewanie gazowe. Czy nie było by zasadne wybudowanie tam kotłowni gazowej, gdzie te koszty ogrzewania będą na pewno mniejsze.

P.Łogin G. wyjaśniła, że w szkole jest miernik ciepła i w zależności od temperatury zewnętrznej tyle jest pobieranej energii cieplnej. Nie korzystamy z ciepłej wody, której nie ma w szkole. Jest jedynie w bojlerach i tutaj jest oszczędność. Jeśli będą wymienione wszystkie okna, to na pewno będzie mniej tego ciepła zużywane. Zostało wymienione całe oświetlenie i są oszczędności z tego tytułu (radny Kałucki stwierdził, że „Wspólnota” płaci z metra ? i po roku ma już oszczędności w granicach 30%).
Ustalono, że należałoby do tej sprawy wrócić i dokładnie wszystko przeanalizować.

Ad. 20 Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:47