UCHWAŁA NR XII/77/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XII/77/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz.1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2008 r. w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t
a/ powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 384,00 zł
b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 515,00 zł
c/ powyżej 9t 768,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t Załącznik Nr 1
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t 968,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t Załącznik Nr 2
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 832,00zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Załącznik Nr 3
7.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.862,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/291/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/77/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  /w tonach/ Stawka podatku /w złotych/ 
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna/osie jezdne/  z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 419,00 525,00
13 14 469,00 575,00
14 15 525,00 625,00
15   595,00  1.362,00
Trzy osie
12 17 469,00 575,00
17 19 525,00 625,00
19 21 575,00 732,00
21 23 732,00  1.145,00
23 25 1.145,00  1.665,00
25   1.145,00  1.665,00
Cztery osie i więcej
12 25 732,00 782,00
25 27 732,00  1.145,00
27 29 1.145,00  1.765,00
29 31 1.765,00  2.475,00
31   1.765,00  2.475,00

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/77/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa,
Ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej Mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia
Dwie osie
12 18   419,00   469,00
18 25   525,00   575,00
25 31   625,00   989,00
31   1.513,00 1.950,00
Trzy osie
12 40 1.362,00 1.877,00
40   1.877,00 2.525,00

 

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/77/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy
/w tonach/
Stawka podatku /w złotych/
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna/osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 262,00 323,00
18 25 373,00 424,00
25   475,00 560,00
Dwie osie
12 28 424,00 676,00
28 33 676,00 857,00
33 38 878,00 1.363,00
38   1.196,00 1,545,00
Trzy osie i więcej
12 38 726,00 989,00
38   989,00 1.293,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:59