Protokół Nr  XI / 03 z XI  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 15 września 2003r.

Protokół Nr XI / 03

Protokół Nr  XI / 03 z XI  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 15 września 2003 r. w godz. od 12.00 - 17.00


Obrady XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo o godzinie 12.00

otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy tj. Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy i przedstawicieli prasy, itp.  Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 7.07.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja Wójta  z przebiegu wykonania budżetu gminy St.Czarnowo za I półrocze 03r. 
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. / dot. zwiększenia wydatków  budżetu   gminy  o kwotę 29.265 zł – część oświatowej subwencji ogólnej na 2003r./ .
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2003r. / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 167.090zł – część rekompensującej subwencji ogólnej na 2003r. oraz zwiększenie dochodów  o kwotę 1.060.000 zł – wpływy ze sprzedaży działek wodociągowych/.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały. 
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni   wraz z przepompownią ścieków w  Kołbaczu  / dot. działek : nr  9 / 4 i  9 / 5 /.  
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały. 
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy sieci wodociągowej  w Kołbaczu .
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały. 
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni wraz z  kanalizacją  w Dębinie /dot. działki nr 11/3/.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały. 
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy studni i hydroforni  w Nieznaniu / dot. działki nr 42 / 4 /.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 14.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Kołbaczu /dot. działki nr 43 /129/.     
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 15.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  w Dębinie  / dot. działki nr 91 / 2 zabudowanej kościołem/.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały. 
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. przeznaczenia terenu pod lokalizację stacji bazy telefonii komórkowej – teren działki o nr ewidencji geodez. 3/3 położonej w obrębie Śmierdnica – las /.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały. 
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. obrębu Żelewa i Kołbacza/.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały. 
 18. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego / ds. wydania opinii o zgłoszonych  kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie /.
  1. zgłaszanie kandydatów 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowisko komisji ds. zmiany statutów sołectw, 
  2. stanowiska komisji, 
  3. dyskusja,  
  4. podjęcie uchwały. 
 20. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku  szkolnego    2003 / 04 .
 21. Informacje sołtysów z działalności za I półrocze 2003r.                                 
 22. Zapytania sołtysów.
 23. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad  XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji wnioskował Wójt Gminy P .Marek Woś tj. wnosił o wprowadzenie następujących spraw:
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII /54/ 03  Rady Gminy Stare Czarnowo   z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół   w Kołbaczu, -  projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu,
- w pkt.” sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym” wprowadzić p.pkt.  „ informacje przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rozwoju Rolnictwa”. 
Dotyczy ta sprawa sołtysów.

Dodatkowo Przewodniczący Rady P.Mendak zgłosił , ze  na prośbę  Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu /musi być na godz.14.00 w Starostwie na swojej komisji/ zostanie  przeniesiona z pkt. 20 – informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/04 – na pkt 6 / po pkt. 5 - informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r./.
Następnie poinformował, że proponowane projekty uchwał zgłoszone przez Wójta zostaną wprowadzone :
- jako pkt 21 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII /54/ 03  Rady Gminy   Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu   Zespołu Szkół   w Kołbaczu ,  - jako pkt 22 - projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu,
- w pkt. 4  wprowadza się ppkt  „ informacje przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji    Modernizacji Rozwoju Rolnictwa”. 
Wprowadzone do porządku obrad zmiany  zostały  przegłosowane,  przyjęto je jednogłośnie.
/W wyniku wprowadzenia w/w wniosków nastąpiła zmiana numeracji w porządku/.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 7.07.2003r.

Do protokołu Nr XI / 03 z dnia 7.07.2003r. / doręczony radnym przed dniem sesji /nie wniesiono żadnych uwag.
 - za przyjęciem  protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół  został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia.15.09.2003r. 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt Gminy P.Marek Woś  przedstawił  sprawozdanie z swojej działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia  7.07.03r. do dnia dzisiejsze sesji a mianowicie:

- odbył spotkanie z P.A.Durką  pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecina ds. współpracy  z gminami. Decyzji żadnych na razie nie podjęto w tej sprawie..
- w Starostwie odbywa się cykl spotkań prowadzonych przez Firmę z Poznania  ABRYS  opracowującą strategię gospodarki ściekowej, komunalnej. Biorą w tym spotkaniu udział wszystkie gminy.
- brał udział w szkoleniu w zakresie biuletynu informacji publicznych, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,.
Wójt zapraszał wszystkich do zapoznania się  ze stroną internetową Gminy Stare Czarnowo oraz biuletynem informacji publicznych, gdzie znajdują się prawie wszystkie informacje dot. naszej gminy.
- uczestniczył w imprezach organizowanych przez  Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki  dot. m.in. współpracy Pomorza z Magdeburgiem ; odbyła  się ciekawa prezentacja.
- ma stały kontakt, współpracę  z woj. służbami konserwacji zabytków szczególnie odnośnie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu. Wymaga ta sprawa ciągłych uzgodnień 
Posiada już  pismo z Balic na temat możliwości sprzedaży działki  z boiskiem , na której może być wybudowana sala gimnastyczna. Zabytki wyrażają na to zgodę.
Został już ogłoszony przetarg na projekt tej sali oraz modernizację GOK.
Przetarg  został rozstrzygnięty i w dniu  20.11.03r. będzie miał gotowy projekt łącznie z pozwoleniem na budowę sali gimnastycznej. Będzie chciał jeszcze w tym roku wystąpić do wszystkich możliwych źródeł o dofinansowanie tej  inwestycji.   
- odbyły się również przetargi na remont dogi Żelisławiec – Drzenin / roboty są tam już rozpoczęte/, remont szkoły / dodatkowe roboty typu; posadzka na stołówce byłego przedszkola, schody, drzwi przesuwane na I piętrze budynku szkoły itp./.
- uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów . 
- w dniu 25.07.2003r. podpisał ostateczny akt notarialny z ZWiK na sprzedaż działek tzw. wodociągowych,
- w dniu 28.07.2003r. odbyło się zebranie  z mieszkańcami  Starego Czarnowa na wniosek radnych, gdzie uczestniczyło ok. 40 osób.
- również odbyło się zebranie z mieszkańcami Binowa  w dniu 28.08.2003r. dot. dowozu dzieci do szkoły. Były tam także  poruszane inne sprawy m.in. budowa  kanalizacji sanitarnej w Binowie. Wójt stwierdził, że tutaj oczekiwania mieszkańców są szybsze  niż  jego możliwości. Uważał, że należy wszystko odpowiednio inwestować. W pierwszej kolejności  załatwić sprawy Kołbacza i  Starego Czarnowa, gdzie ponoszone są opłaty karne a następnie inwestycje w pozostałych  miejscowościach.
- posiada już decyzję Wojewody o uwłaszczeniu  9 działek  z PKP / na 11 zgłoszonych/.
W sprawie  pozostałych 2 działek były wątpliwości, lecz materiały zostały skompletowane i wysłane do PKP. Także jest  szansa, że w najbliższym czasie te działki zostaną gminie przekazane.
- został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki w Żelewie. Uchwała Rady  w tej sprawie była podjęta.
- odbył  spotkanie z Dyrektorem Rejonu Energetycznego Szczecin na temat współpracy. 
Są wspólne  przedsięwzięcia, które należy zrealizować m.in. przesunąć słupy  stojące  przy ul. Słonecznej w St.Czarnowie. Została ta droga poszerzona o 2 metry, wchodząc w grunty prywatne i jest to nie uregulowane aktem notarialnym. Są tam wykonane krawężniki i idzie
w prywatnych gruntach kanalizacja. Stąd wniosek, że geodeci działali nie skutecznie- stwierdził Wójt.
- chce przejąć na mienie gminy od firmy Bik w Żelewie wodociągi, które zostały zbudowane na osiedlu rekreacyjnym a obecnie mieszkalnym. Jest tam 9 domów i sieć wodociągowa, którą chcą  przekazać gminie za darmo. Jest ta sieć technicznie zrobiona dobrze, lecz np. liczniki są zamontowane w piwnicach a PUWIS domaga się, by były one dostępne przed budynkami .Wójt uważał, że  słusznie się tego domagają. Jeśli to zostanie wykonane przez tę firmę, wówczas gmina to przejmie .
- miał rozmowę na temat  przyszłych ewentualnych gmin partnerskich  ze strony zachodniej    Gm. Prenzlau oraz Gm. Achum. Dlatego chce działać na tych dwóch gminach , gdyż jedna jest potrzebna dla Euroregionu Pomerania  a druga na inne fundusze.
 - złożył list intencyjny do Starostwa powiatowego w sprawie dofinansowania remontu drogi
Kołowo - Dobropole. Remont   ten zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.
- zostały ustawione w Starym Czarnowie znaki drogowe dot. krów .Ma zapewnienie, że będą takie same znaki ustawione w dniu jutrzejszym w innych miejscowościach, także w Żelewie. 
- uczestniczył w sesji  Rady Powiatu w Gryfinie dot. m.in. dyżurów aptek.
Projekt aptekarzy zwyciężył i nocnych dyżurów nie będzie. Czynne będą do godz. 23.00 i od 7.00 rano.
- był na rozmowach z P.Starostą  w sprawie Domu Dziecka w Binowe, gdyż jest propozycja , by ten dom przenieść do Chojny a są tam miejsca pracy. Okazuje  się, ze na razie nie przekażą go nam, gdyż  radni się nie zgodzą. Jednak podczas podejmowania decyzji będą brali tutejszą gminę  pod uwagę.
- odbył spotkania z PUWIS Nowogard  w sprawie eksploatacji naszych wodociągów i kanalizacji . Okazuje się, że w Binowie wycieka bardzo duża ilość wody z hydroforni do jeziora. Również ciekła tam woda podczas eksploatacji  przez Goleniów / wg wyliczeń Wójta
około 4.5 mil. litrów rocznie /.
- w dniu jutrzejszym tj. 16.09.br. odbędzie się  spotkanie z PUWIS i ZWiK, gdyż chce m.in.  uporządkować sprawy w Żelewie. ZWiK ma to przejąć.
- powstało stowarzyszenie Kołbacz, które jest na  etapie rejestracji. Sprawa  tworzenia stowarzyszenia wynikła około półtora miesiąca temu – byli u niego jego twórcy – Ksiądz . Doburzyński D. P. Mazurkiewicz Wł. i  P. Waniowski  M.  Ich inicjatywa zaciekawiła go, chciał z nimi współpracować, lecz nie w tym kierunku W dniu 9.09.03r. był na spotkaniu z założycielami tego stowarzyszenia.
Wójt uważał, że inicjatywa, jaka tam się zrodziła  - budowa bądź odbudowa grodziska starosłowiańskiego z IX wieku pod Żelewem nie jest  dobra. Takie stowarzyszenie powinno zająć się tymi dobrami jakie są tj. zabytkami Kołbacza i na bazie tego zdobyć pieniądze. A tam zaproponowano m.in. budowę muzeum,   organizowanie festiwali piosenki dawnej, bicie się maczugami itp  Ponadto  w drugim pkt. działalności  stowarzyszenia jest mowa o dotacjach z Urzędu Gminy. Poinformował tam tych założycieli,  że w takie propozycje nie wchodzi, jednak przeszkadzać im nie będzie.
Na pewno gmina  im w tym nie pomoże. / Radny Kotylak wyjaśnił, że ta inicjatywa wypłynęła od jednego z członków tego stowarzyszenia  i jest mu wiadomo, że ona nie przeszła. Było to niezgodne ze statutem/.
- Wójt odczytał list od Posła na Sejm Pana Wojciecha Długoborskiego skierowany do Wójta, Rady Gminy i mieszkańców gminy/ list ten był odczytany również na dożynkach gminnych /.m.in. podziękował za zaproszenie na dożynki i przeprasza, że nie mógł uczestniczyć w nich
z powodu obowiązków służbowych.
Zapoznał również z listem  Starosty Gryfińskiego o podobnej treści.
Wójt uważał, że jesteśmy zauważeni zarówno przez Posła jak i Starostę.
- w  dalszej części sprawozdania poruszył sprawę dożynek gminnych, które odbyły się wdniu 13.09.03r. w Starym Czarnowie.
Uważał, że prezentacje z poszczególnych miejscowości / Glinnej, Kartna, Dobropola, Binowa, Żelewa, Starego Czarnowa / były rewelacyjne , tylko dziwi  go nieobecność Kołbacza w tej prezentacji. Za te prezentacje otrzymali bony, za które sołtysi otrzymają pieniądze i mogą je przeznaczyć na konkretne potrzeby w sołectwie. Będzie to  w ramach wspomagania sołectw - Wójt podziękował za udział tych miejscowości w dożynkach.
Została przy okazji tych dożynek wyremontowana świetlica w St.Czarnowie.

Po wystąpieniu Wójta  zabrał głos Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji Rozwoju Rolnictwa w Baniach Pan Przemysław Kozak.
m.in. przedstawił obowiązujące od dnia 01.07.03r. zmiany w nowym rozporządzeniu do ustawy weterynaryjnej w zakresie:
- trzody chlewnej i bydła
- inwestycji w  gospodarstwach rolnych
Określa ona, że trzoda chlewna musi być kolczykowana lub  dopuszcza się tatuowane, ale tych sztuk, które są bezpośrednio kierowane do uboju.
W danym gospodarstwie każda sztuka będzie miała ten sam numer 3-cyfrowy.
Dlatego tez rolnicy posiadający trzodę chlewną muszą się do nich zgłaszać  o nadanie numeru gospodarstwa i otrzymają specjalną księgę. Zgodnie z tym rozporządzeniem rolnicy powinni  pobierać u nich kolczyki. Jest to kwesta Agencji w W-wie, która ogłosiła przetarg na kolczyki i nie wiadomo kiedy one będą. Także na dzień dzisiejszy te kolczyki nie obowiązują tylko tatuowanie . 
W dyskusji sołtysi zgłosili, że zarówno w Żabowie jak i Stargardzie nie przyjmą trzody bez kolczyków i wydają je rolnikom. Co robić w takiej sytuacji.

P.Kozak stwierdził, że dopóki są te kolczyki w gminie to wydawać je, natomiast informować rolników o zgłaszanie się do nich, do Bani celem nadania numeru swojego gospodarstwa i księgi rejestracji/ koszt księgi 2,25zł/. Te sprawy są załatwiane u nich odręcznie w dniu przybycia danego rolnika, który musi przybyć osobiście i złożyć wniosek

Wójt stwierdził, że ten numer jest wydawany tylko raz rolnikowi i powinni tam pojechać.
Nie wszyscy jeszcze byli w Bani.

Sołtys Żelewa P.Hoduń uważała, że  wygodniej byłoby, gdyby to pracownicy  z Bani przyjechali do Urzędu Gminy w określonym terminie w celu umożliwienia załatwienia tej sprawy przez rolników.
Ustalono, że te sprawy są do załatwienia i zostaną ustalone w przerwie z sołtysami.

Dalej P.Kozak poinformował, że bydło zostało za kolczykowane i należy listę tych rolników do nich zgłaszać. Oni natomiast przekazują te listy weterynarii, która ma nad Agencją nadzór  w sprawie oznakowania. Chodzi o to, że polowa rolników tego faktu nie zgłasza.
Ponadto nastąpiły zmiany w SAPARD dot. inwestycji w gospodarstwach rolnych.
Dopuszcza się tutaj do udziału w programie SAPARD rolników ubezpieczonych poza KRUS.
W ramach  modernizacji trzody chlewnej i bydła można kupi ciągnik / do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest ten ciągnik/.
Również omówił sprawę  ubiegania się o wsparcie finansowe  w oparciu o podwyższenie  produkcji mleka i sprzedaży mleka. 
Jeśli ktoś jest zainteresowany programem  SAPARD może zgłosić się do Agencji w Bani celem uzyskania dokładniejszych  informacji.  
Dalsze ustalenia omówiono w przerwie.

Następnie Przewodniczący Rady P.Mendak przystąpił do pkt. 6 z uwagi na to, że P.Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu musi wyjechać do Gryfina, a pkt 6 był analizowany po  pkt 5.

Ad.6 Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2003 / 04 .

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu P.Grażyna Łogin przedstawiła sprawozdanie dot. przygotowania szkoły do roku szkolnego 2003/2004. / radni otrzymali to sprawozdanie do wiadomości w dniu sesji /.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr  4 do protokołu  
m.in. przedstawiła zakres  prac remontowych, jakie zostały przeprowadzone w okresie wakacji w budynku szkoły, budynku  byłego przedszkola i sali gimnastycznej.
Zakupiono niezbędne środki do konserwacji i utrzymania czystości w obiektach  szkoły oraz artykuły biurowe.
Kadra pedagogiczna, administracja i obsługa przedstawia się następująco :
- 35 nauczycieli / w tym: 5 nauczycieli dyplomowanych, 25 mianowanych, 4 kontraktowych,  3 stażystów/, brakuje nauczyciela języka angielskiego,
- 1 referent w administracji,
- 11 pracowników obsługi  / w tym: 1 woźna, 4 sprzątaczki, 1 konserwator, 1 kierowca,
  1 kucharka, 1 pomoc kucharki, 1 woźna oddziałowa, 1 intendent - ˝  pomoc kuchenne/.
Jest 1 dyrektor, 1 wicedyrektor, 2 pedagogów, 3 wychowawców świetlicy – 2 etaty świetlicy,
1 bibliotekarka, 1 nauczyciel logopeda i 1 terapeuta.
Potrzeby dot. bazy:
- naprawa  podłóg  w 6 salach lekcyjnych / zalecenia sanepid /.
- naprawa poszycia dachu budynku przedszkola oraz ogrzewanie / cieknie dach i są zalewane  
  sale /, dzieci wchodzą na ten dach, pomimo zabraniania im. Jest słabo dogrzewana sala „O”
- cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej.
Chodzi  tutaj o bezpieczeństwo dzieci. Tutaj są potrzebne środków w ramach zadań zewnętrznych własnych.
Są potrzebne pomoce dydaktyczne do nauczania zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
Należałoby doposażyć bibliotekę szkolną o książki dla uczniów. Nie tylko lektury, lecz uczniów najmłodszych a także poradniki dla nauczycieli.  
Również potrzebne są  pomoce dydaktyczne  do nauczania wychowania fizycznego, komunikacyjnego, pomoce specjalistyczne do zajęć logopedycznych i terapeutycznych, doposażenie świetlic szkolnych i sali informatycznej, zakup zabawek do przedszkola.
P.Łogin poinformowała, ze jest w kontakcie z P.Skarbnik  i na koniec września będzie wiedziała jaki jest stan budżetu oświaty, jakie są możliwości i wówczas zaplanuje co i w jakiej ilości ,w jakim zakresie będzie można zakupić na potrzeby szkoły.
Od wielu lat nie były zakupione pomoce dydaktyczne, nie była doposażona świetlica szkolna itp. „ z wiadomych powodów”.

W dyskusji radna Małecka zapytała, co było powodem że nie zostały zakupione pomoce dydaktyczna, wyposażenie  do biblioteki szkolnej itp. Czy zapoznała się z wykonaniem  budżetu? - są tam pieniądze. Wg informacji za I półrocze 2003r.w budżecie na gimnazjum są środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Są one nie wykorzystane

W odpowiedzi  P.Łogin poinformowała, że nie zakupiono tych pomocy i wyposażenia z powodu braku środków w budżecie. Z wykonaniem budżetu zapoznała się do miesiąca czerwca 2003r. Wie, że są w budżecie pieniądze na środki, rozmawiała już w tej sprawie z obecną P.Skarbnik na temat zakupu pomocy dydaktycznych  i otrzymała odpowiedź, że wydatki na oświata będą najprawdopodobniej przesunięte z paragrafu, ponieważ niektóre paragrafy są już wykorzystane i być może również środki na pomoce. / P.Łogin prosiła Skarbnika Gminy o potwierdzenie tej odpowiedzi/. Na koniec września będzie wiedziała, ile środków ma na danych paragrafach i wówczas będzie mogła  dysponować tym budżetem.
Są tam wydzielone środki oddzielnie na szkołę podstawową i  gimnazjum.

Radna Cioch stwierdziła, że w gimnazjum jest zatwierdzona kwota 10.000zł na zakup pomocy i książek i do końca czerwca  br. nie zostało z tego wydane ani grosza. Nie sądzi, by  P.Skarbnik nie zezwoliła na zakup książek do biblioteki. / podobna sytuacja jest ze środkami na szkołę podstawowa, gdzie wykorzystano 2,37% na plan  17.300zł dodała radna Małecka /.

P.Łogin wyjaśniła, że wie jakie są środki w budżecie. Od  poprzedniej P.Skarbnik otrzymała    prośbę o przedstawienie zapotrzebowania. Złożyła to zapotrzebowanie, lecz w budżecie nie było pieniędzy na   pomoce dydaktyczne. Dopiero później okazało się, że znalazły się w budżecie te  pieniądze, które ona  wcześniej zaplanowała a nie były one ujęte. Jest w posiadaniu dokumentów, jakie otrzymała  wcześniej a jakie później

Skarbnik Gminy – P.Baran stwierdziła, ze mogło to dotyczyć przesunięcia małych kwot jak 100zł a nie 10.000zł czy 17.000. Jest tu zero wykonania.

Dalej P.Łogin stwierdziła, że wie o tych środkach, tylko na ile będą one przesunięte i na ile będzie je mogła realizować. Na pewno zostaną one wykorzystane.
Otrzymała  informacje z wykonania budżetu do końca czerwca.

W dalszej dyskusji radna Cioch stwierdziła, ze jako przewodnicząca komisji budżetu bardziej interesuje ją budżet. W sprawozdaniu Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu nie ma żadnej informacji na ten temat.  Dlatego prosi o informację na temat zakupu materiałów i wyposażenia, gdzie jest wykorzystane 64,88% środków za okres  I półrocza br.
Chciałaby wiedzieć co zostało w ramach tego zakupione. Są  przekroczone wskaźniki  w § dot.- zakupu usług medycznych  78.57% i dot.- zakupu usług pozostałych 70,54%. Dotyczy to szkoły podstawowej. Natomiast w  gimnazjum  jest 0,00% wykorzystane w § – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W protokole komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych/ która była na kontroli w szkole/ jest m.in. stwierdzenie, że wg informacji Dyrektora  szkoły brakuje w szkole pomocy naukowych / osobiście czytała ten protokół /.
Radna stwierdziła, że od czasu pracy w Radzie nie zauważyła żadnego zainteresowania ze strony  P.Łogin odnośnie wykonania budżetu. Uważała, że integralną częścią w sprawozdaniu i bardzo ważną powinno być finansowanie i wykonanie budżetu. Opracowując budżet robiono wszystko, żeby szkoły otrzymały maksymalną wysokość środków, tyle na ile było złożone zapotrzebowanie. Również na tej sesji zostanie jakby utworzona rezerwa  dla szkoły. Także Rada dba o to, żeby pieniądze były na szkoły. Jednak z całą odpowiedzialnością chce stwierdzić, że zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum do końca roku szkolnego czyli do  m-ca czerwca  br. dyrektorzy tych szkół nie interesowali się jakie jest wykonanie budżetu.  Obecnie, żeby wydać 27.000zł  w okresie 3-ch miesięcy na pewno będzie trudno .W gimnazjum  wykonanie w § - zakup  pomocy ... jest 0 %, natomiast w §  - zakup usług pozostałych  wykonanie wynosi 81,27%. Są jeszcze inne mniejsze przekroczenia. Zapytała  Dyrektora Zespołu Szkół na co zostały wydane te pieniądze, czy się orientuje, czy posiada klasyfikacje w tym zakresie – czy są to telefony, poczta, ksero itp.      
Minęły już trzy kwartały i powinna przedstawić Radzie wykonanie budżetu oświaty w tym sprawozdaniu. Jako przewodnicząca komisji budżetu czekała na taką informację. 
W związku z powyższym wnioskowała / zgłosiła ten wniosek do Wójta Gminy/, żeby do najbliższej sesji Dyrektor szkoły P.Łogin przedstawiła Radzie szczegółowe wykorzystanie  przekroczonych wskaźników.    
W dalszej dyskusji zapytała  P.Łogin, czy w budżecie na rok 2003 miała wakaty na zatrudnienie nauczycieli.

Dyrektor P.Łogin stwierdziła, ze  miała przygotować sprawozdanie dot. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego a nie  sprawozdanie finansowe  z wykonania budżetu.
Jeśli jest taka potrzeba i prośba , to na pewno takie  sprawozdanie przygotuje w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy, która wie i odpowie – co to jest zakup usług pozostałych , gdyż gospodarka finansowa jest prowadzona przez Urząd Gminy. Spotka się ze Skarbnikiem , wypunktuje  sobie pewne rzeczy szczegółowo, gdyż musi wziąć to co dotyczyło szkoły podstawowej, bo Dyrektorem Zespołu Szkół została od dnia 1.09.2003r.  Prosiła jednak, by jej nie zarzucać, ze nie wykorzystała środków na pomoce dydaktyczne, bo w tym momencie jest to dla niej krzywdzące. Ona nie narzeka na brak środków, lecz stwierdza fakt, że będą  zakupione pomoce dydaktyczne. Nie prosi w informacji o środki. Wcześniej nie mogła dysponować tymi środkami na pomoce w szkole podstawowej, może to zrobić dopiero od 1.09.03r.  W rozmowie z P.Skarbnik  ustaliła, ze po zakończeniu m-ca września br. ma uzyskać informację jak będzie wyglądała realizacja budżetu  po dokonanych przesunięciach na poszczególnych paragrafach w  szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu. Na pewno nie zmarnuje środków, które są przeznaczone na pomoce dydaktyczne itp.
P.Łogin poinformowała, że zostało zatrudnionych 2 nauczycieli i były  te wakaty ujęte w budżecie.

Przewodniczący Rady P.Mendak stwierdził /w usprawiedliwieniu Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu /, że  może nie być na dzisiaj  przygotowana P. Dyrektor szkoły odnośnie wykonania  budżetu w oświacie . Dlatego tez  prosił, żeby taką szczegółową informację przygotowała  na najbliższą sesję.
Wnosił o dalsze pytania  odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Radny Zacharski zapytał,  jakie są inne nauczane języki obce  w szkole, oprócz języka angielskiego.

Radny Kotylak zapytał:
- czy wchodzenie dzieci na dach budynku nie jest kwestią  drabinek.
Czy nie można ich zdjąć /Wójt poinformował, że te drabinki nie mogą być zdjęte, bo na dachu jest papa i  przepisy ppoż. na to nie pozwalają/. 
- co ma być dodatkowo zakupione do sali informacyjnej.

Radny Chudak  zapytał / w imieniu rodziców/, czy byłaby możliwość otwierania  przedszkola  chociaż o 1 godzinę wcześniej, żeby przyprowadzić dziecko. 
W odpowiedzi P.Łogin poinformowała, ze  w szkole  jest nauczany również język niemiecki w kl.1-3 jako język dodatkowy. Myśli, że nadal będzie on kontynuowany w kl.4-6, natomiast w klasach gimnazjalnych jest koło języka niemieckiego.
Jeśli chodzi o wchodzenie dzieci na dach budynku będzie musiała apelować na zebraniach do rodziców. Poprosi również sołtysa, by powiesił odpowiednią wywieszkę na tablicy ogłoszeń.
Na salę internetową trzeba zakupić: żaluzje pionowe, myszki i podkładki do komputerów,  musi być poprawiona podłoga itp. 
Jeśli chodzi o przedszkole, to jest otwierane o godz.7şş, natomiast Panie rozpoczynają pracę od godz.8şş.  Można jednak już od godz. 7şş przyprowadzić dziecko , gdyż jest już woźna oddziałowa dla 5-latków i tym dzieckiem się zaopiekuje.

 Po  informacji dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu przystąpiono do pkt. 5

Ad. 5 Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy St.Czarnowo za I półrocze 2003r.
 
Wójt P.Marek Woś  poprosił Skarbnika Gminy  o przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokoły. 

Skarbnik Gminy P.A.Baran poinformowała, ze tę informację otrzymał każdy radny do zapoznania, jest dość obszerna,  więc omówi ją  skrótowo.  
m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy w St.Czarnowie z dnia
17 marca 2003r. i uchwałą Nr IX/ 60/03 z dnia 19 maja 2003r. oraz trzema zarządzeniami
Wójta Gminy tj. Nr I/6/03 z dnia 28.03.03r. Nr I/16/03 z dnia 10.06.03r. i  Nr I/19/03
z dnia 30.06.03r. plan budżetu gminy a I półrocze 2003r. kształtuje się następująco:
Po stronie dochodów   -  5.540.979 zł
w tym:
Dotacja celowa                    478.640 zł
Po stronie wydatków  -  5.420.979 zł
w tym:
Zadania  zlecone                 478.640 zł
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 120.000zł.
Planowana nadwyżka  przeznaczona jest na spłatę raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie.
Planowane dochody zostały wykonane  w I półroczu 2003r. w 53,79%, natomiast wydatki wykonano w 61,37 %.
Realizowane dochody w dużej mierze wyznaczone są przez wskaźniki, na poziom których gmina nie ma wpływu. Są to: udziały w podatkach stanowiących  dochód państwa, subwencje i dotacje. Natomiast gmina może  oddziaływać na wielkość  wpływów  w dochodach własnych tj. w realizacji podatków, opłat lokalnych i majątku gminy.
Z uwagi na to, że zostały uchwalone  przez Radę Gminy stawki podatku niższe niż określone w rozporządzeniu - dochody gminy w I półroczu br. uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 204.206 ,- zł. Udzielone ulgi, umorzenia i zaniechanie poboru podatku spowodowały utratę dochodów w wysokości 12.474 ,- zł.  
Najwyższy procent z realizacji dochodów to: subwencje państwowe – 41,68% oraz podatki i opłaty  - 36,08%.
Najwyższy procent z realizacji wydatków to: oświata i wychowanie, kultura fizyczna i sport – 46,03%, administracja publiczna  - 24,25% , opieka społeczna i ochrona zdrowia  - 11,57%.
Na dzień 30.06.2003r. gmina posiadała niewymagalne  zobowiązania  na kwotę 191.160,- zł.
Są to takie zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie minął.  Nie mamy zobowiązań, które są przeterminowane.
Na koniec czerwca br. wynik wynosi  346.053,-zł i jest to deficyt gminy pokrywalny z rachunków kredytów bankowych.
Skarbnik zapoznała również z uchwałą Składu Orzekającego  Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.09.2003r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stare Czarnowo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Opinia jest pozytywna z drobnymi uwagami.
Opinia Składu Orzekającego RIO stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Dyskusja - brak

Ad. 7 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.Baranprzedstawiła informację  z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31.07.2003r. Radni otrzymali te informacje w dniu sesji do wiadomości.
Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Skarbnik stwierdziła m.in. – po dokonanych zmianach  w budżecie dwoma uchwałami Rady Gminy i trzema  zarządzeniami Wójta  plan budżetu na dzień 31.07.2003r. kształtuje się następująco:
Po stronie dochodów   -  5.546.979 zł
w tym:
Dotacja celowa                    484.633 zł
Po stronie wydatków   -  5.426.972 zł
w tym:
Zadania  zlecone                  484.633 zł
Różnica miedzy planowanymi dochodami a wydatkami w dalszym ciągu wynosi 120.000zł i jest nadwyżką budżetową,  która przeznaczona jest na spłatę  raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie. 
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 62,63%. Oznacza to, że z zaplanowanych na ten rok 5.546.972 zł. do kasy gminy wpłynęła  kwota 3.473.822zł. Największą ich część stanowią subwencje  z budżetu gminy w wysokości  1.378.610 zł. Stanowi to 39,69% wszystkich dochodów  oraz wpływów z podatków  i opłat lokalnych. Istotne pozycje w budżecie stanowią także  wpływy z dotacji  celowych na realizację  zadań zleconych gminie ustawami, dochody z realizacji zadań własnych  i wpływy z udziałów gmin w podatkach, które stanowią  dochód budżetu. 
Wydatki w ciągu tego okresu zrealizowano  w 69,08%. Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na : oświatę i wychowanie, kulturę  fizyczną i sport / 45,14%/,  na  administracje publiczną / 24,02%/, na opiekę społeczną /12,49% ogółu wydatków/.
Różnica między dochodami / na koniec lipca/ a wykonanymi wydatkami  stanowi  kwotę 272.967,-zł.  Jest to deficyt pokryty ze środków  kredytu w rachunku bieżącym, który został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w St.Czarnowie.
Zobowiązania kredytowe na rok 2003 wynoszą kwotę 1.440.000zł. Spłacona została w dniu 28.07.03r. II rata pożyczki z W.F.O.S.i G.W. w Szczecinie w wysokości 140.000zł co spowodowało, ze wskaźnik  zadłużenia  ogółem do planowanych rocznych dochodów
ogółem  wniósł  na koniec lipca br.23,44%. Stanowi to dobry wynik przy zastrzeżeniu Ministra, by zadłużenie jednostki na koniec roku nie  przekroczyło  60% dochodów.
Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym zobowiązań  wynikających ze spłaty rat kredytu i pożyczek nie może być większa niż 15% planowanych dochodów budżetu  na dany rok – u nas  wynosi to 9,34%.

Dyskusji – brak.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie wnioski i zapytania zgłaszali n/w  radni.

Radny Ruszczycki  wnosił o:
- zmianę godzin pracy w Urzędzie Gminy.
Konkretnie chodzi o poniedziałki, gdzie wcześniej można było załatwiać sprawy do godziny 17.łş, obecnie do 15łş. Są w tej sprawie skargi mieszkańców gminy. Ponadto odbywają się w te dni komisje, sesje  i często jest potrzeba udziału w nich pracownika. Uważał, ze godziny pracy w Urzędzie powinny być przystosowane dla ludzi a nie odwrotnie.
- ponowił sprawę tablicy ogłoszeniowej w Żelisławcu.
- wyremontowanie drogi – ul. Okrężną  przy okazji remontu drogi Żelisławiec w kierunku Drzenina. Uważał, że tam nie będzie dużych nakładów finansowych.

Radny Zacharski  zgłosił:
- że jest potrzeba zamontowania 1 lampy od strony wjazdu do Glinnej  przy bloku.
Społeczeństwo twierdzi, że jest tam ciemno i jeżdżą tam również samochody.
Zapytał w czyjej  jest to  kompetencji / gminy czy Kołbacza /.

Radny Gorczyca wnosił:
- o remont drogi do Komorówki.
Jakie są problemy  z tym remontem.
- o wycięcie drzewa / dąb/, który rośnie na wysokości posesji P.Kurowskich w Żelewie
/ po przeciwnej stronie drogi/ i jego konary zagrażają zadaszeniu ich budynku  podczas wichury. Dlatego tez proszą o podcięcie tego drzewa przez odpowiednie służby.
Ponadto znajduje się  drugie drzewo przy wjeździe do Żelewa  kolidujące z linią energetyczną  oraz zagrażające przejeżdżającym tam pojazdom  / konary drzewa  są bardzo nisko opuszczone/.

Radny Kotylak  zapytał, w jakim terminie  będzie przeprowadzona naprawa chodniki w Kłbaczu i kto te roboty będzie wykonywał.

Radny Grzywiński  wnioskował o postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżających do Szkoły w Kołbaczu / przy placu kolejowym w Starym Czarnowie /.

Radny Kałucki  zgłosił, że Wspólnota  Mieszkaniowa w Kołbaczu napisała już 2 pisma do Urzędu Gminy / ponad 2 m-ce temu / i nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Również nie otrzymali odpowiedzi na pismo dot. podcięcia drzew. Dlatego tez chciałby  uczulić Urząd co do terminowych odpowiedzi na pisma.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 9  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. / dot. zwiększenia    wydatków  budżetu   gminy  o kwotę 29.265 zł – część oświatowej subwencji   ogólnej na 2003r./ .

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rewizyjna, Rolnictwa, Rzemiosła i ochrony Środowiska oraz Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaakceptowały  proponowane zmiany  budżetu gminy dot. kwoty 29.265 zł.  

 Stanowiska  komisji w poszczególnych sprawach odnośnie XI sesji stanowią załączniki nr : 7, 8, 9, 10 do protokołu. 

Skarbnik Gminy P.Baran wyjaśniła, że te pieniądze gmina uzyskała od M.Fin. na nasz wniosek dot. dofinansowania remontu w szkole. Były  zalecenia sanepidu odnośnie szkoły.  

Dyskusja  - brak.

W związku z brakiem dyskusji  w  tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 11 do protokołu/  w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003r. i uchwała została przegłosowana :
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/69/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2003r./ dot. zwiększenia   dochodów i wydatków o kwotę 167.090zł – część rekompensującej subwencji  ogólnej na 2003r. oraz zwiększenie dochodów  o kwotę 1.060.000 zł – wpływy ze  sprzedaży działek wodociągowych/.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały  proponowane zmiany  budżetu gminy.  

Skarbnik Gminy P.Baran omówiła proponowane zmiany budżetu tj. ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.227.090zł w tym:  kwota  1.060.000zł   dot. wpływów ze sprzedaży działek wodociągowych, które ZWiK zobowiązał się w podpisanym  akcie notarialnym zapłacić gminie jeszcze w tym roku. Natomiast  kwota 167.090zł  jest to  część  rekompensującej subwencji ogólnej na 2003r. przekazanej przez M.Fin. Kwota ta została w całości rozplanowana na poszczególne działy w wydatkach. Z łącznej  kwoty wydatków 559.200zł / po odjęciu kwoty subwencji oświatowej 167.090zł / przeznaczamy kwotę
392.110 zł. na  wydatki jeszcze w tym roku. Ponadto z tej  kwoty należy odjąć kwotę , którą proponujemy wydać na projekty budowlane dot. sali gimnastycznej w Kołbaczu, GOK w Starym Czarnowie. Te sprawy znajdują się w planie inwestycyjnym gminy. Natomiast z kwoty  wodociągowej wydajemy 263.410zł na wydatki bieżące. Pozostałe pieniądze pozostają jako nadwyżka budżetowa w kwocie 667.890zł  z przeznaczenie na inwestycje w tych i najbliższych latach / świetlica w Binowie,  działka P.Kleszków/.

Dyskusja  - brak.

W związku z brakiem dyskusji  w  tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 13 do protokołu/  w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003r. i uchwała została przegłosowana :
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/wi stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy   oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków w Kołbaczu dot działek: nr 9/4 i 9/5/.  

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły  zgodę na przejęcie na mienie gminy  oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków w Kołbaczu tj. działek nr 9/4 i 9/5.

Dyskusja.

Wójt P.M.Woś  omówił powyższy projekt uchwały.
m.in. poinformował, ze  dotychczasowy  właściciel – Spółdzielnia Mieszkaniowa Płonia w Kołbaczu  eksploatuje tę oczyszczalnię ścieków , która nie spełnia żadnych norm.
Spółdzielnia nie ma możliwości  uzyskania dotacji na modernizacje tego typu urządzenia, natomiast gmina ma.  Podjęto wspólnie  działania  już w styczniu w zakresie zawieszenia kar, które spółdzielnia płaci ,lecz nic nie udało się zrobić.     
Wójt stwierdził że w programie modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji systemu wodociągowego jest to jeden z elementów najważniejszy. Na bazie tego będzie się modernizować tę oczyszczalnie, do której podłączone zostanie  Stare Czarnowo.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski / jednocześnie Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Plonia w Kołbaczu/ stwierdził, że z chwilą wybrania ich na radnych zaczęto porządkować  gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. W pierwszej kolejności próbowano zawiesić część kar, jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków .  Nie udało się tego załatwić, gdyż  oczyszczalnia nie była w trakcie realizacji budowy inwestycji. Dlatego też należy uregulować sprawy własnościowe. Gdy gmina stanie się właścicielem tych urządzeń  i działek, wówczas ma pełne prawo do wystąpienia o wszelkiego rodzaje fundusze pomocowe.     
W przypadku przejęcia tej oczyszczalni przez gminę, nadal Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie operatorem tej oczyszczalni, będzie nadal ją eksploatować. W ten sposób była ta sprawa ustalana.  Zmienia się forma własności, natomiast nie zmienia się forma eksploatacji tej oczyszczalni. Po ostatniej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska    wspólnie z Wójtem muszą do 30.09.2003r. złożyć informację o  podjętych już działaniach formalno-prawnych odnośnie tej oczyszczalni. Także dzisiaj podejmowane uchwały w tej sprawie są jakby  udokumentowaniem podejmowanych działań w tym zakresie.

Radny Zacharski/w uzupełnieniu wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady/  wyjaśnił, że sprawa ta była dokładnie omawiana  na posiedzeniu komisji. Gmina przejmuje te obiekty, natomiast nie będzie ponosiła żadnych ewentualnych kar z tego tytułu, lecz eksploatator.

P.Piechowski oświadczył, że użytki i wydatki będzie ponosiła nadal Spółdzielnia.
Nie obciąża to pod żadnym względem gminę. Obojętnie, kto jest właścicielem danego urządzenia wodno – kanalizacyjnego opłaty ponosi eksploatujący. W porównaniu z ubiegłym rokiem te opłaty się trochę zmniejszyły z powodu zmiany ustawy-zmienił się wskaźnik o 200% Po podjęciu uchwał dot. przejęcia tych urządzeń przez gminę będzie już wybrany wykonawca    / takie dokumenty zostaną przekazane do woj.insp. och.środ. wraz z załącznikami/,  wówczas będzie można występować o wstrzymanie tych kar, podwyższonych opłat do czasu wybudowania nowej oczyszczalni. Musi to być jednak wszystko w fazie budowy.

Radną Cioch interesowała  data przewidywanego przejęcia całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obawia się, że jak gmina  przejmie  na siebie tą sieć, to później koszty  eksploatacji, kary spadną na gminę. Jednocześnie wie, że jeśli tej sieci gmina nie przejmie na własność, to nie może wystąpić o fundusze pomocowe. Ponadto nie wiemy do końca,  kto wygrał przetarg  w sprawie całej modernizacji. Kiedy rozpocznie się ta modernizacja.
Czy nie będzie to duży okres od momentu przejęcia tej sieci przez gminę a datą rozpoczęcia  modernizacji, w którym mogą wystąpić  pewne kłopoty dla gminy. 

Wójt P.M.Woś uważał, że to będą różne daty przejmowania tej sieci. Wg udzielanych tu informacji - operator ponosi  wszystkie konsekwencje eksploatacji. Pomimo tego, że  gmina to przejmie, całość opłat za energię, podatki itd. ponosić dalej będzie operator.
Gmina tylko będzie właścicielem. Jeśli chodzi o przetarg, to odbył się przetarg  / II stopień /
4.09.03r. i są propozycje.  Na jego rozstrzygnięcie jest 45 dni. Z tym dokładnie zapozna Radę. Natomiast wyłania się inna szansa w komitecie sterującym, gdzie może zapaść decyzja, że możemy wchodzić w pierwsze dofinansowanie po wejściu naszym do Unii Europejskiej w maju 2004r. Zakres  zawartej umowy będzie zależny od tego, czy będziemy na początku listy. Jeśli będzie to pewne, to żeby tego przetargu nie stracić podpisze się prawdopodobne umowę na część modernizacji oczyszczalni ścieków w Kołbaczu i kanalizacji w Starym Czarnowie.   
Natomiast, jeśli będziemy na końcu tej listy, to będzie trzeba pod[pisać umowę na całość robót.

W związku z brakiem dalszych dyskusji  w  tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 15 do protokołu/  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków w Kołbaczu  /dot działek:nr 9/4 i 9/5/. i uchwała została przegłosowana :
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/71/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 12  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy sieci    wodociągowej  w Kołbaczu .

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły  zgodę na przejęcie na mienie gminy sieci wodociągowej w Kołbaczu od Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia.

Dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski wyjaśnił, ze  jest to podobna sprawa  co z oczyszczalnią. Spółdzielnia przekazuje na mienie gminy sieć wodociągową , która w dalszym ciągu będzie przez spółdzielnię eksploatowana do chwili zmiany operatora dostawcy wody na ZWiK Szczecin. 
W związku z brakiem dalszych dyskusji  w  tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 17 do protokołu/  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy sieci wodociągowej  w Kołbaczu .
i uchwała została przegłosowana :
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/72/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy    oczyszczalni wraz z  kanalizacją  w Dębinie / dot. działki nr 11 / 3 /.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły  zgodę na nieodpłatne przejecie na mienie gminy oczyszczalni wraz z kanalizacją w Dębinie / dz.nr 11/3/ od Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu.                                                                                                                                                                                                                       
Dyskusja.

Radny Rógzapytał, kto jest operatorem obecnie tej oczyszczalni w Dębinie.
/ operatorem jest Zakład Doświadczalny w Kołbaczu poinformował Wójt/.

Radny Kałuckizapytał, czy Zakład Doświadczalny w Kołbaczu będzie nadal operatorem  tej oczyszczalni, czy wyraża na to chęć z chwilą przejęcia przez gminę.
Chodzi o to, żeby później nie było z tym problemu.
Stwierdził, że odnośnie urządzeń przejmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej były wyjaśnienia Prezesa, natomiast  odnośnie Zakładu Doświadczalnego nic nie wiemy.
Proponował, żeby w uchwale dopisać, że przejmiemy tę oczyszczalnię pod warunkiem , że będą operatorem tej oczyszczalni.
Wójt P.M.Woś, uważał, że takiego zapisu nie możemy wprowadzić do uchwały. Na pewno   nie będzie żadnego problemu. Te sprawy będą załatwiane kompleksowo we wszystkich miejscowościach. Prawdopodobnie doprowadzi się  do tego, że w przeciągu przyszłego roku zdobędziemy operatora na terenie gminy. Natomiast do tego czasu Zakład Doświadczalny będzie nadal tym operatorem. Jeśli będzie potrzeba, to będzie można wykorzystać na tej oczyszczalni te pół etatu  mając osoby zatrudnione z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
Tutaj nie ma żadnego problemu. Nie wykonanie jakiejkolwiek uchwały spowoduje skomplikowanie przyjętego zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski stwierdził, że zna tę oczyszczalnię, jest podobna  co w Kołbaczu , jest mniejsza.  Jednak nie może wypowiadać się w tej sprawie za ZZD Kołbacz.
Uważał, że jeśli będzie jakaś wątpliwość, to wspólnie z Wójtem i Prezesem Malinowskim  
będą to wyjaśniać. Nakłady z tego tytułu będą niewielkie.
Uważał, że jest zasadne te uchwały podjąć, żeby nic nie blokować. Przyjęto zadanie, że kompleksowo regulujemy gospodarkę  wodno- ściekową.
W związku z brakiem dalszych dyskusji  w  tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 19 do protokołu/  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni wraz z kanalizacją w Dębinie
i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/73/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy studni  i hydroforni  w Nieznaniu / dot. działki nr 42 / 4 /.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły  zgodę na nieodpłatne przejecie na mienie gminy studni i hydroforni w Nieznaniu / dz.nr 42/4/ od Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu.

Dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski poinformował, że jest to podobna sprawa co wcześniej omawiano – uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej.

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie odczytał projekt uchwały / stanowiący zał. nr 21 do protokołu/  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy studni i hydroforni  w Nieznaniu / dot. działki nr 42 / 4 /i uchwała została przegłosowana :
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/74/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/wi stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze  bezprzetargowej w Kołbaczu / dot. działki nr 43 / 129 /.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę  na nabycie nieruchomości w drodze  bezprzetargowej w Kołbaczu / dot. działki nr 43 / 129 / od Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu. 

Dyskusja.

Wójt P.M.Woś  poinformował, że dotyczy to   części terenu, na którym powstanie sala  gimnastyczna w Kołbaczu  tj. korty tenisowe, boisko sportowe  wraz z całą infrastrukturą.
Sala gimnastyczna ma być usytuowana na wysokości trafostacji, blisko przyłączy. 
Wójt dodatkowo wyjaśnił, ze w Kołbaczu nie ma ul.A. Jagielonki , jest to droga należąca do działki 129. Jest to korzystny  dla gminy układ.  Rzeczoznawcy  wycenili działkę nr 43/129 o powierzchni 25517 m˛ na kwotę około 95.000,- zł. W tym roku płacimy 10 %  a w następnych 3 latach  po 30% pozostałej ceny. Będzie również stadion na mieniu gminy, z którego korzystała gmina. Zakład Doświadczalny nie będzie jego remontował, a gmina również nie mogła,  gdyż nie jest naszą własnością. Przy sali gimnastycznej będą znajdowały się  szatnie dla sportowców / nie będzie utrzymywany dotychczasowy barak/. Również świetlicę planuje się tam zlokalizować, by wszystko było w jednym kompleksie. Wkrótce ma otrzymać przygotowywaną ponowną koncepcję na to zadanie.  

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski stwierdził, że zmiana właściciela  odnośnie stadiony  jest jakby spełnieniem wymagań mieszkańców  Kołbacza, naszych wyborców w stosunku do gminy, radnych. Chodziło o to, żeby ten stadion stał się stadionem komunalny, podobnie jak jest to stosowane w każdym mieście, nawet na zachodzie . Miasto remontuje, inwestuje w stadiony a zespoły, które tam działają -  korzystają z niego w różny sposób.
Uważał, że ta sprawa wymagała takiego uregulowania.

Zastępca Wójta P.Piskorz wnioskowała o wprowadzenie do projektu uchwały  w treści  § 1 wyrazów  „ w drodze bezprzetargowej” po wyrazie „nabycie” W uzasadnieniu podała, iż w  nagłówku uchwały jest ten zapis, natomiast w treści jego nie ma. Uważała, że jest to ważniejsze w treści uchwały.
Ustalono, że należy wprowadzić w § 1 projektu uchwały wyrazy „w drodze bezprzetargowej”
W związku z brakiem dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z wprowadzonym zapisem w § 1 uchwały   w sprawie wyrażenia zgodę  na nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Kołbaczu  / stanowiący zał. nr 23 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana:  
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/75/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze    bezprzetargowej  w Dębinie  / dot. działki nr 91 / 2 zabudowanej kościołem/.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę  na zbycie nieruchomości w drodze  bezprzetargowej w Dębinie / dot. działki nr  91/2 /.

Dyskusja.

Wójt P.M.Woś  poinformował, że jest to uregulowanie zaszłości Na gruncie gminnym jest wybudowany  przez społeczeństwo kościół w Dębinie. Dlatego też, należałoby ten grunt zbyć na rzecz Parafii w Kołbaczu w drodze bezprzetagowej.
Dotyczy to powierzchni 2074m˛.  Wójt uważał, że należy nowemu Dziekanowi pomóc, gdyć  kościół ten wymaga remontu.
W związku z brakiem dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały stanowiący zał. nr 25 do protokołu /z wprowadzonym zapisem w § 1 uchwały ‘ w drodze bezprzetargowej”/ w sprawie wyrażenia zgodę  na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Dębinie i uchwała została przegłosowana: 

- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała Nr XI/76/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. przeznaczenia terenu pod lokalizację stacji bazy telefonii komórkowej – teren działki o nr ewidencji geodez. 3/3 położonej w obrębie Śmierdnica – las /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo /dot. przeznaczenia terenu pod lokalizację stacji bazy telefonii komórkowej – teren działki o nr ewidencji geodezyjnej  3/3 położonej w obrębie Śmierdnica – las /.

Dyskusja.

Wójt P.M.Woś  poinformował, że działka ta znajduje się za osadą jadąc szerokimi liniami wysokiego napięcia w stronę Jezierzyc. Zamieszkuje tam rodzina Czajkowskich.
Tam ma być lokalizacja stacji bazowej telefonii  komórkowej.

W związku z brakiem dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem /stanowiący zał. nr 27 /  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo i uchwała została przegłosowana: 
- za uchwałą głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/..
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XI/77/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / dot. obrębu Żelewa i Kołbacza/.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały proponowane zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo i Kołbacz dla obszarów oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1,2,3,4,5
- przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowe, jednorodzinnej i rekreacyjnej.

Dyskusja – brak.

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały /stanowiący zał. nr 29 do protokołu /  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo dot. obrębu Żelewa  i Kołbacza  i uchwała została przegłosowana:  
- za uchwałą głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/..
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XI/78/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad.19 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego / ds. wydania opinii o zgłoszonych  kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie /.

Z-ca Wójta P.Piskorz omówiła  powyższą sprawę. Stwierdziła m.in. że zgodnie z ustawą o ustroju sądów przed wyborem ławników do Sądu Rada Gminy musi powołać zespół opiniodawczy, który ma wydać opinie o zgłoszonych kandydatach przed podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym. Także powołany zespół otrzyma dokumenty związane z kandydatami
tj. zgłoszenia  kandydatów, informacje z rejestru karanych ludzi, informacje z Rewiru Policji w Starym Czarnowie  o danym kandydacie. Wybory ławników winny nastąpić do końca
m-ca października 2003r.   

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski poinformował, że na posiedzeniu wspólnym komisji zaproponowano osoby do zespołu opiniodawczego tj.

 •  Jacek Gorczyca
 • Wiesław Grzywiński
 • Bartosz Kotylak
 • Władysław Kałucki
 • Kazimierz Mendak
 • Edward Piechowski
W dniu sesji nie zgłoszono  innych propozycji.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały /stanowiący zał. nr 31 do protokołu /  w sprawie powołania zespołu opiniodawczego w składzie j/w i uchwała została przegłosowana: 
- za uchwałą głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XI/79/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 32 do protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenie statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały propozycje komisji statutowej odnośnie statutów sołectw na terenie gminy / radni na posiedzeniach komisji analizowali proponowane statuty sołectw/.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski  / jako przewodniczący komisji statutowej/ poinformował o kilku korektach, które należy dokonać w proponowanych wcześniej statutach tj.
- w § 4 ust.1 wykreślić pkt 3 
      pkt 2 winien brzmieć „sołtys”.
- w § 6 ust 2 – zmiana brzmienia „ Rada gminy  może  powierzyć  sołectwu zarządzanie
   i korzystanie  ze składników mienia  komunalnego stanowiącego  własność  gminy  w  
   oparciu o zasady określone w niniejszym statucie”
-  § 16 otrzymuje nowe brzmienie” Wójt gminy może  zawiesić w czynnościach sołtysa, który  
    nie wywiązuje się ze swych obowiązków lub dopuścił się przestępstwa”.  
Dokonane zapisy w ust. 2 tego paragrafu są niezgodne z ustawą – rada gminy nie może odwoływać sołtysa. Należy to do kompetencji zebrania wiejskiego – mówi o tym § 28 statutu. Dlatego wykreślamy te zapisy.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z załącznikami w ilości 12 szt. /stanowiący zał. nr 33 do protokołu  /  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo  i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XI/80/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 34 do protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały  w sprawie zmiany  uchwały Nr VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego  Statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały proponowane zmiany w statucie dot.§ 2 i 52 ust.2  z uwagą, by w § 2 dopisać miejscowość „ w Kołbaczu”.po wyrazach
‘ Szkole Podstawowej”.

Dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski wyjaśnił, że zmiany te dotyczą załącznika do tej uchwały  odnośnie używania pieczątek / była 1 pieczątka – będą 2 pieczątki oddzielne na każdą szkołę w Zespole Szkół w Kołbaczu oraz  zmiana wieku dziecka , w którym rozpoczyna obowiązek szkolny / 7 lat/ oraz kończy szkołę w gimnazjum / 18 lat/.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie odczytał projekt uchwały /stanowiący zał. nr 35 do protokołu  /  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:08