Protokół Nr XIII / 03 z XIII  Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 21 listopada 2003r.

Protokół Nr XIII / 03
Protokół Nr  XIII / 03 z XIII  Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 21 listopada 2003r. w godz. od 14.00 - 15.00


Obrady XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 14.00 Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, Komendanta Rewiru Dzielnicowego Policji itp.

Stwierdził na podstawie listy obecności, że jest quorum -obecnych było w tym czasie 13 radnych / radny Chudak J. spóźnił się, natomiast  nie uczestniczył w sesji radny Piechowski E -. nieobecność usprawiedliwiona/.- można obradować i podejmować uchwały.

Ogółem w sesji brało udział 14 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 27.10.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy St.Czarnowo.  
  1. stanowisko komisji statutowej, 
  2. stanowiska komisji stałych ,
  3. dyskusja,  
  4. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.  /dot. zwiększenia wydatków o kwotę 190.928zł. w dz: 600, 750, 853, 854, 900, 921 /.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad  XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Nie zostały wniesione żadne zmiany do w/w porządku obrad sesji.

Obrady były prowadzone zgodnie z ustalonym porządkiem przez Przewodniczącego Rady

Ad. 3 Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 27.10.2003r.

Do protokołu Nr XII/ 03 z dnia 27.10.2003 rok, który był doręczony radnym przed dniem sesji - nie wniesiono żadnych uwag.
 - za przyjęciem  protokołu głosowało 13 radnych/ nieobecnych  2 radnych/.

Protokół  został przyjęty jednogłośnie  i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia 21.11.2003r.

Ad. 4  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym;

Wójt Gminy P.Marek Woś  przedstawił  sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia   27.10.03r do dnia 21.11.2003r. – dnia dzisiejszej sesji.
Stwierdził, że w tym czasie wydarzyło się  wiele interesujących spraw m.in.
- uchwała dot. zakazu polowań zbiorowych odbiła się szerokim echem w całej Polsce.
Ukazały się artykuły w Głosie Szczecińskim, Kurierze, 7 dniach Gryfina. Również interesował się tą sprawę redaktor „ Przekroju”. Jest także pozytywny odzew na stronie internetowej .
Uchwała ta będzie wykonywana zgodnie ustaleniami Rady, będzie pilnował, by była przestrzegana przez koła łowiecki. Wspólnie z Przewodniczącym Rady był u Wojewody na rozmowie na ten temat. Niektórzy starają się nawet o to, żeby tę uchwałę wycofać poprzez  odpowiednie wpływy.- co jest to niemożliwe. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi.
- odnośnie ścieków z jednostki wojskowej Miedwie / o to zapytał na poprzedniej sesji radny Gorczyca/, to czeka na pismo od nich. Telefonicznie poinformowano, że  nie mają takiej sytuacji, są zdziwieni tą sprawą. Szczegółowo Wójt poinformuje o tym po otrzymaniu  pisemnej odpowiedzi z jednostki wojskowej.  
- odbył wspólnie z Przewodniczącym Rady 2 spotkania Zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie / 2 wyjazdowe – Pyrzyce, Barlinek i Szczecin/. Było spotkanie z Posłem Wojciechem Długoborskim i Senatorem  Zbigniewem Zychowiczem  celem  spowodowania wprowadzenia  rozbudowy kanalizacji i wodociągów zlewni Jeziora Miedwie do funduszy strukturalnych.      
Są obawy, że te gminy wokół jeziora Miedwie nie są w stanie przebić się przez ministerialne bariery. Poseł Długoborski obiecał, że zorganizuje spotkanie z ministrem  / w dniach 25 - 27.11.03r./ i wówczas  pojedzie tam pełen skład tutejszego zarządu. Chodzi o to, żeby nasz projekt został włączony do funduszy strukturalnych.
- ma kontakt z Urzędem Marszałkowskim – departamentem integracji europejskiej.  
Organizowane jest szkolenie dla przedstawicieli gmin  w dniach  4 - 6.12.03r. w Międzyzdrojach na temat uczestnictwa w korzystaniu z funduszy akcesyjnych. Jest  to szkolenie bezpłatne, ponosi się tylko koszt dojazdu, 
- był na rozmowach u Komornika Sądu Rejonowego w Gryfinie  odnośnie działki w Binowie, którą to komisja rolnictwa miała zaopiniować ewentualnie co dalej z tą działką zrobić.   
Wójt uważał, że do tej sprawy jeszcze w dniu dzisiejszym wrócimy.
- podpisywał akt notarialny na sprzedaż działki w Starym Czarnowie / działka obok budynku weterynarii/. Odbyła się procedura przetargowa na tę działkę.  
- w ramach programu instytucjonalnego odbyło się spotkanie z udziałem P.Kuniewicz, Kafla  itp.
Wielu pracowników Urzędu jest w ten program zaangażowanych .
- odbyło się Kolegium Wójtów i Burmistrzów w Mieszkowicach, gdzie głównym tematem było zjednoczenie się, celem uzyskania środków  na budowę kanalizacji,
- spotkał się  z Dyrektorem PKS P.Szymańskim  i  P.Ziętkiem z Zarządu Dróg Wojewódzkich.na temat przystanków – a w szczególności przystanku w  miejscowości Żelisławiec. Tam musiał być usytuowany przystanek / z 6 przystanków zakupionych/. Inne zostaną ustawiono w miejscowościach: Dębina, Nieznań, Kołbacz, Stare Czarnowo, Binowo. Wójt apelował, by radni, sołtysi zwrócili uwagę na te przystanki, by ich nie niszczono, by mogły służyć przez lata.
Ma nadzieję, ze zostanie to uszanowane przez społeczeństwa, młodzież.
- w Żelisławcu rozpoczęto budowę chodnika, natomiast w przyszłym roku planowana jest tam przebudowa głównego skrzyżowania i zorganizowanie w odpowiedni sposób przystanku.      
- posiada  zezwolenie na wycięcie trzech drzew / 1 zostało już wycięte /. Jest jeszcze kwestia krzyża w Żelisławcu, który stoi na terenie własności dróg wojewódzkich / na środku drogi / i zostanie on przestawiony. Całe  tam skrzyżowanie ma być przebudowane ze środków zarządu dróg wojewódzkich .Na dzień dzisiejszy jest to prowizorka.
- w dniu 14.11.03r. wspólnie z Przewodniczącym Rady, sołtysem , Dyrektorem Zespołu Szkół w Kołbaczy i przedstawicielami młodzieży w dniu żałoby narodowej uczestniczyli w Glinnej. Odbyło się tam składanie wieńców pod krzyżem, traktowano ten dzień jako dzień żałoby za naszych poległych żołnierzy.
- wspólnie z Z-cą Wójta uczestniczył w  Starostwie w szkoleniu na temat korupcji w prawie i samorządzie. Były tam przedstawiane przykłady.
- uczestniczył również przy przejęciu trzech  samochodów  bojowych  dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.  
- międzyczasie były kłopoty z telekomunikacją.- ze światłowodem, który położony jest m.in. przez  Stare Czarnowo i obsługuje łączność z południem Polski. Podczas porządkowania skarpy przy cmentarzu okazało się, że znajdują się 20 cm od głównej krawędzi skarpy dwa kable pod ziemią. Starali się udowodnić, że bez zezwolenia wykonujemy prace ziemne. W wyniku podjętych działań przeprosili nas i wkopany jest teraz ten kabel poniżej gruntu.
Skarpa została zagospodarowana  posadzonymi roślinami, które są odpowiednio zaznaczone przed kradzieżą. 
- przetarg dwu - stopniowy ogłoszony w marcu br. po wielu rozmowach , próbie dogadania się będzie musiał być unieważniony. Wysłał już oficjalne pismo  w sprawie unieważnienia przetargu. Wójt uważał, ze w takiej postaci jaką chciał ewentualny wykonawca, nie można było podpisać z nimi umowy. W rozmowach  uczestniczyli oprócz  pracowników Urzędu Gminy również Przewodniczący Rady oraz radcy prawni, którzy okazali się dobrymi fachowcami.     
Nie można było dopuścić do tego, żeby gmina w przyszłości / po podpisaniu tej umowy / miała jakieś nieprzyjemne konsekwencje a szczególnie Wójt.
- Wójt ustosunkował się do remontu drogi rolniczej Żelisławiec – Drzenin. Stwierdził, że jeżeli ktokolwiek popełnił błąd to on , natomiast tego błędu tutaj nie widzi. / na podstawie posiadanych dokumentów/. Wszystkie dokumenty wskazują na to, ze trzeba było taką drogą pójść albo jej nie robić. Przedstawiał tę sprawę wcześniej na dwóch komisjach Rady. Uważał, że droga jest  zrobiona solidnie, była tam komisja rolnictwa  i to sprawdziła. Jeśli będą pytania, to chętnie na nie odpowie.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;

Informację o pracy Rady w okresie między sesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak. m.in. stwierdził:
- w dniu 13.10.2003r. wspólnie z radnym Kałuckim reprezentował Radę  na spotkaniu z P.Kuniewicz  odnośne programu instytucjonalnego gminy.
- w tym samym dniu  wspólnie z Wójtem  i innymi osobami/ Wójt już  o tym wspominał/ był na rozmowie w EKO-WARKU  w sprawie negocjacji umowy dot. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tylko dzięki naszym prawnikom umowa ta nie została podpisana, która była tak sprecyzowana, ze w przyszłości gmina miałaby duże kłopoty.
- w dniu 17.11.2003r. pracowała komisja doraźna nad poprawkami do statutów sołectw z udziałem sołtysów  z terenu gminy. Zostały unieważnione przez Wojewodę niektóre  paragrafy wcześniej uchwalonych statutów. Uczestniczył w pracy tej komisji.   
- w dniu 19.11.2003r. odbyły się posiedzenia dwóch komisji tj. komisji rewizyjnej, w której uczestniczył oraz posiedzenie wyjazdowe komisji rolnictwa, która dokonała przeglądu stanu drogi Żelisławiec – Drzenin po przeprowadzonym remoncie oraz drogi do Komorówki i Żelewa.
Nie posiada protokołów z tych posiedzeń, przedstawi je na następnej sesji.
- uczestniczył również w spotkaniu z Dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich P.Ziętkiem odnośnie remontu chodnika w Żelisławcu. Podczas rozmowy sam dyrektor proponował, wykonanie parkingu przy sklepie z 50 % udziałem właściciela sklepu, podobnie zaproponowano to drugiemu właścicielowi sklepu w Żelisławcu / ma być w tej sprawie odpowiedź/.
Nie było dyskusji na temat pozostawienia tam krzyża / należy go przenieść w inne miejsce/, 
- brał udział w spotkaniu  u Wojewody / Wójt również o tym wspominał/ odnośnie podjętej uchwały w sprawie zakazu polowań zbiorowych. Nie było to zbyt miłe spotkanie.
Wojewoda wcześniej nie znał treści tej uchwały/ miał tę sprawę przekazywaną telefonicznie/, więc osobiście zacytował mu zapisy w uchwale. Wojewoda wówczas zmienił trochę zdanie w tej sprawie. Została przekazana mu informacja o całkowitym zakazie polowań zbiorowych. P.Mendak stwierdził, że ten zakaz jest częściowy i przy dobrej woli członków koła łowieckiego
/ jest 9 mieszkańców naszej gminy w tym kole/  nie ma tutaj żadnego problemu. Rada jest po to, żeby dbać o naszych mieszkańców oraz o tych których się zaprasza. Wszyscy uczestniczyli nad pracami  w zakresie profilu naszej gminy i tam nie ma punktu, dziedziny, gdzie nie mówi się o turystyce, o ścieżkach rowerowych nawet międzynarodowych. Uważał, ze ta sprawa na pewno będzie wracała , są  prowadzone różne działania, by tę uchwałę  uchylić. Wojewoda również straszył, że jej nie podpisze. Jego prawnicy pracowali nad tą uchwałą , sprawdzali ją  i dopiero Rada podjęła te uchwałę.
- odbyły się 2 uroczyste imprezy z okazji Dnia Seniora tj.
w dniu 18.11.2003r. w St.Czarnowie, gdzie zaproszeni byli mieszkańcy z miejscowości: St.Czarnowo, Dobropole, Glinna, Gliniec, Żelisławiec, Kartno,  Binowo.  Uczestniczyło tam około 80 osób. Uroczystość była bardzo ładnie przygotowana przez Radę Sołecką ze St.Czarnowa, z Glinnej i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem dzieci szkolnych Zespołu Szkół w Kołbaczu  oraz kapeli  z Wełtynia.
Druga uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu 20.11.2003r. w  Zespole Szkół w Kołbaczu, gdzie zaproszeni byli mieszkańcy z miejscowości: Kołbacz, Dębina, Komorówko, Żelewo, Nieznań, Kołowo. Frekwencja była bardzo mała – 24 osoby, małe zainteresowanie mieszkańców. 
Do organizacji imprezy włączyła się tutaj również Rada Sołecka ze Starego Czarnowa.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy P.Agata Baran stwierdzając, że  m.in. budżet gminy na 2003r. został uchwalony w marcu br.. Po dokonanych zmianach w budżecie
5 uchwałami rady gminy oraz zmianami wprowadzonymi przez Wójta 7 zarządzeniami plan budżetu na dzień 31.10.2003r. kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów  - 7.020.907,-zł
 • po stronie wydatków  - 6.122.089,-zł

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 898,818,-zł. Jest przeznaczona na spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie oraz na dalszy rozwój  inwestycyjny gminy.
Dochody budżetowe w okresie od m-ca stycznia do października zostały zrealizowane w 77,56%. Oznacza to, że do kasy gminy wpłynęła kwota 5.445.513,-zł. Z tego największą  ich część stanowią subwencje z budżetu państwa w wysokości 1.976.689,-zł – co stanowi 36,30% oraz wpływy z podatku i opłat lokalnych w kwocie 1.832.417,-zł- co stanowi 33,65%.
W całości dochodów istotną pozycję stanowią również wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami – co stanowi 7,76%, dochody z realizacji zadań własnych
-co stanowi  13,66% oraz wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- co stanowi 6,32%. Wydatki w ciągu 9 m-cy br. zamknęły się w kwocie 5.159.696,-zł
- co stanowi 84,28% planu ogółem .
Z tego najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – co stanowi 45,08% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczono 24,45%, a na opiekę społeczną 12,35% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca października 2003r. dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 285.817,-zł  i stanowi ona nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę zobowiązań kredytowych . Saldo rachunku bankowego Urzędu Gminy na 31.10.2003r. wynosiło 212.505,42zł plus 300.000,-zł w r-ku bieżącym, z którego  możemy korzystać.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo na dzień 31.10.2003r. stanowi zał. nr  4 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Gorczyca . przypomniał sprawę:
- hydrantów w Żelewie . Czy były dokonane kontrole stanu sprawności tych hydrantów. Wykonanie hydrantów nawierzchniowych (co najmniej 4-ch).

Radny Mielnicki. poruszył sprawę remontu drogi z Dobropola do Osetnego Pola. Stwierdził, że nie widzi  żadnego remontu na tej drodze (poparła go sołtys P.Myszkowska).

Przewodniczący Rady poinformował, że ten odcinek drogi ok. 4km. na tej drodze miał być zrobiony do dnia sesji (tak obiecał jemu i Wójtowi Nadleśniczy).
/Wójt w czasie sesji skontaktował się telefonicznie w tej sprawie z Nadleśniczym, żeby wpłynął na wykonawcę na wyremontowanie w jak najszybszym terminie  niebezpiecznego odcinka drogi, na którym jest dziura/ .

Radny Róg Z. wnosił o zamontowanie oświetlenia pomiędzy Domem Konwersów, a Domem Opata (na wysokości biblioteki) w Kołbaczu. Jest tam największe skupisko młodzieży.
Również. poinformował, że Rada Sołecka w Kołbaczu myśli o osobach bezdomnych, potrzebujących pomocy  Jest możliwość ugotowania gorącego posiłku (zupy) dla takich osób za małą odpłatnością.

Wójt poinformował, że jest opracowywany program i  na terenie całej gminy będzie się odtwarzać punkty świetlne, stawiać nowe jak będzie potrzeba. Tak jak to zrobiło Gryfino.
Był już na takim spotkaniu organizowanym przez Dyrektora Wieczorka. Czeka na to, gwarantuję tutaj oszczędności. Wójt proponuje wstrzymać się z tym oświetleniem do czasu otrzymania projektu umowy.

Radna Małecka zapytała, czy na terenie gminy istnieje problem bezdomności. Co zrobiono, gdyby taki problem zaistniał w czasie zimy. Czy są inne osoby potrzebujące pomocy (samotne, chore, rodziny bezrobotne z małymi dziećmi). Czy są w jakiś sposób zabezpieczone.

Radny Kotylak  zapytał , czy można oznakować w jakiś sposób lewoskręt do Kołbacza na krzyżówce (tam niedawno wjechał w pole autobus ).

Przewodniczący Rady P.Mendak przypomniał, że ten temat został odłożony do momentu rekonstrukcji tego skrzyżowania. Także może to potrwać  jeszcze ok. roku czasu. Myśli, że może do tego tematu należy wrócić.

Ad. 8   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy St.Czarnowo.  

 Przewodniczący Rady P.Mendak / w zastępstwie przewodniczącego komisji statutowej/  zapoznał  z protokołem posiedzenia komisji statutowej z dnia 17.11.2003r. która z udziałem sołtysów sołectw z terenu gmin / zasięgnięcie opinii społecznej/ analizowała statuty sołectw. m.in. w czasie posiedzenia zapoznano się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.10.2003r. dot. stwierdzenia nieważności § 6 ust.1 pkt 5, § 10 i 11 statutów  sołectw stanowiących załączniki od nr 1 do 12 do uchwały Nr XI / 80 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.  Analizując wcześniej uchwalone statuty oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  wspólnie  zaproponowano zmiany do wcześniej uchwalonych statutów.
Szczegółowe zmiany są przedstawione w protokole z posiedzenia wspólnego komisji i sołtysów, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. P.Mendak poinformował, że w dniu dzisiejszym / przed sesją / zostały wprowadzone dodatkowe zapisy w  projekcie statutu sołectwa / radni otrzymali te projekty / w związku z końcowym zapisem w piśmie Wojewody.  Mówi się tam o braku zapisów w naszych statutach dot. zakresu  i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostek pomocniczych. Dlatego tez został wprowadzony dodatkowy  rozdział / 8 / - kontrola i nadzór nad sołectwem. Zapoznano się  z  poszczególnymi §  tego rozdziału. Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje Rady tj. Komisja Rewizyjne, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska  oraz Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt statutów sołectw.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 6, 7, 8, 9 do protokołu.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady P.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw  Gminy Stare Czarnowo / który stanowi wraz z 12 załącznikami - załącznik nr 10 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak:  
- za uchwałą głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia /.
to uchwała nr XIII/89/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  21.11.2003r. w sprawie j/wi stanowi wraz z załącznikami – załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 9   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.

 /dot.zwiększenia wydatków o kwotę 190.928zł. w dz.600,750,853,854,900,921 Skarbnik Gmny P.Agara Baranomówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.

m.in. poinformowała, że w uchwale  dokonano rozdysponowania na planowane  wydatki budżetu
gminy części subwencji ogólnej z budżetu państwa wprowadzonej do planowanych dochodów budżetu gminy uchwałą z dnia 27.10.2003r. a nie rozdzielonej  w całości na planowe wydatki.
Kwota nie rozdysponowanej części subwencji ogólnej wynosi 110.928 zł a  pozostałe 80.000zł powiększające wydatki budżetu gminy w dz. 600  Transport i łączność  zostało pokryte z planowanych dochodów , wprowadzonych do budżetu uchwałą z dnia 15.09.2003r. w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Skarbnik wyjaśniła, że na projektowanie ogrzewania gazowego Urzędu Gminy są pieniądze,  płacone z GFOŚ i GW i w miesiącu listopadzie zostaną  przeksięgowane z wydatków bieżących na wydatki GFOŚ i GW.
z pismem  Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu dot. zwiększenia  budżetu w dz.854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza  - świetlice szkolne o kwotę 6.500zł. oraz z pismem Kierownika OPS dot. zwiększenia wydatków w dz. 853.- Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe  o kwotę  50.000zł 
Skarbnik  poinformowała , że na przestrzeni ostatnich lat  zawsze wkraczaliśmy w nowy roku z zaległościami  dot. dodatków mieszkaniowy, co powoduje rozbieżności w sprawozdaniach  Urzędu Gmina  a  Ośrodkiem Pomocy Społecznym. 

Stanowiska komisji

Wszystkie 4 komisje Rady  pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany  budżetu - po szczegółowym wyjaśnieniu przez Skarbnika jak również Wójta wątpliwych zgłaszanych na wspólnym posiedzeniu komisji.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady P.Mendak odczytał 
uchwały w sprawie zmiany budżetu/ który stanowi załącznik nr 12 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak:  
- za uchwałą głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIII/90/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  21.11.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10  Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Sołectwa  Glinna P.Zaremba
- zgłosiła poprawkę do protokołu z XI sesji  w temacie jej wypowiedzi odnośnie uczęszczania dzieci na naukę języka niemieckiego - jest tam dopisane „nieodpłatnie z terenu Glinnej”.
Chodzi o to, że nie wszystkie dzieci są uczone nieodpłatnie, tylko część dzieci. Być może podczas swojej wypowiedzi na tej sesji źle się wyraziła. Nie chce by powiedziano, ze mówi to, co nie jest prawdą.
- zapytała jak wygląda sprawa Jeziora w Glinnej, gdyż chcieliby uporządkować pomost itp. Prawdopodobnie ktoś kupił ten pomost i chce go rozbierać. Wnosiła o wyjaśnienie tej sprawy.
- zgłosiła , że chcą zamontować  swoją  tablicę informacyjną  we własnym zakresie.
- poinformowała, że odnośnie Dnia Seniora nie tylko włączyły się sołectwa, lecz także Panie  z Kół Gospodyń Wiejskich.
Wójt poinformował, że właśnie chciał powiedzieć na temat tablic , gdyż  trzy  tablice są do odbioru w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował,  że w jego wypowiedzi były  wymienione  KGW  ze St.Czarnowa i Glinnej./ P.Zaremba stwierdziła, że być może nie dosłyszała tego, chodzi o to, żeby te Panie wiedziały, że się je zauważa/.  Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec - poinformował o notatce w prasie na temat muru kościelnego w Kartnie. Wg tej informacji ten mur  remontują mieszkańcy. Proponował swoje cegły, jeśli zabraknie na mur.
 / Wójt stwierdził, że na temat notatek prasowych trudno dyskutować/
- przypomniał, że nadal znajduje się woda na skrzyżowaniu /Wójt nie widzi tam żadnych kałuży/ .

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo P.Baryła
- wnosiła o dorobienie kompletu  kluczy do sali w St.Czarnowie.
Często zabiera te klucze z Urzędu / na zebrania, które się  odbywają w godzinach wieczornych, czy inne imprezy i nie jest wstanie oddać do godziny 15.00. Są  kłopoty z oddaniem ich
Dlatego wnioskuje o dodatkowy komplet oraz ustalenie osoby  odpowiedzialnej.

Sołtys Sołectwa Żelewo P.Hoduń
- zgłosiła, że do chwili  obecnej nie została spuszczona woda w świetlicy w Żelewie. Miał być zrobiony zawór przez Nowogard, by tę wodę spuścić i zakręcić. Nic nie zrobiono a  zimą zamarza tam zegar / Jest nowo wymieniony wodomierz  - uzupełnił  radny Gorczyca 

Sołtys Sołectwa Dobropole P.Myszkowska
- przypomniała sprawę przywrócenia kursu autobusu  PKS relacji Żelewo- St.Czarnowo-Gryfino   przez Dobropole. Czy będzie ten kurs przedłużony do Dobropole. 

Sołtys Sołectwa Żelisławiec  P.Karbowska
- podziękowała Wójtowi  za  przystanek
- również za tablicę , którą  odbierze.

P.Kotylak  C.– przedstawicielka  Rady Sołeckiej z Kołbacza
- stwierdziła, że miała dwa tematy do poruszenia.
Jeden z nich dot. oświetlenia i Wójt już na ten temat odpowiedział
Drugi temat,  to  sprawa ewentualnych posiłków dla  osób biednych, bezdomnych - również ten temat był poruszany,

Ad. 12 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
Na zgłaszane  interpelacje, wnioski radnych i zapytania sołtysów odpowiadał Wójt i tak:
- sprawa hydrantów w Żelewie / zgłaszał radny Gorczyca /.
Wójt poinformował , ze na temat hydrantów  rozmawiał z Nowogardem  w dniu wczorajszym.
Także temat jest aktualny, będą  te sprawy załatwiać
- sprawa  remontu dziury na drodze z Dobropola do Osetnego Pola / zgłaszał  radny Mielnicki/
W tej sprawie rozmawia już od pół roku z Nadleśniczym.  Już  nie wie co ma na ten temat powiedzieć. Nadleśniczy nawet  w jego gabinecie dzwonił do wykonawcy na zrobienie tego odcinka drogi. Wójt myśli, ze wkrótce to zostanie wykonane.
- lewoskręt  / zgłaszał radny Kotylak/
Wystąpi z pismem w tej sprawie do Dyrekcji Generalnej Krajowych Autostrad.
Jest już projekt przebudowy tego skrzyżowania i  trzeba  podjąć działania, żeby tę sprawę umieścili.
- pomoc dla ludzi biednych, bezdomnych, dożywianie/zgłaszali: radna Małecka, Róg, P.Kotylak C/
Z tego co się zorientował oficjalnie takich ludzi  bezdomnych nie ma na terenie gminy. Nie ma  takiego  problemu. Mogą się pojawić i myśli, że w takim przypadku jesteśmy w stanie się szybko zorganizować. Wójt uważał, że tutejszy OPS funkcjonuje prawidłowo. Są określone przepisy, które wytyczają warunki do  udzielania pomocy. Był przypadek , że gotów był zaraz reagować,  odnośnie pomocy przy wykupie recepty dla chorego dziecka. Z jego punktu widzenia, to matka wyglądała na osobę chorą  a nie dziecko. Jak się później okazało , to konkubent tej osoby odmówił pracy jako osoba bezrobotna w naszym Urzędzie. To jest jeden z przykładów, a jest ich   o wiele więcej. Natomiast jeśli są osoby w Kołbaczu i jest potrzeba dokarmiania  takich osób to jest stołówka w przedszkolu  i można dodatkowo ugotować o te 20  zup więcej / gotują 120  obiadów /. Można  ustalić, kto za to będzie płacił, lecz w pierwszej kolejności trzeba  rozeznać tę sprawę- czy będą takie osoby i ile. Wójt myśli, że Rada na pewno będzie za tym, by parę złotych przeznaczyć w budżecie na te zupę. Jest jednak  niemożliwością, żeby rozwozić zupę po całej gminie
W dyskusji na ten temat P.Kotylak C.  poinformowała, że miejsce na gotowanie zupy jest, również jest odpowiednia osoba Tylko trzeba ten temat dokładnie  zbadać/.
Komendant Rewiru P.Łuszczewski uważał, że  nie ma ludzi bezdomnych, lecz są biedni, którzy są mało zaradni. Są osoby, którym nie chce się pracować, często nie chcą sobie sami pomóc. Jeśli byłaby taka potrzeba zabezpieczenia pomieszczenia dla osoby bezdomnej, to mogłoby być w budynku / obok sali gimnastycznej w Kołbaczu. Na pewno Dyrektor Malinowski wyraziłby zgodę na to./ są wolne pomieszczenia /.
Wójt uważał, że w tej chwili  nie ma takiej potrzeby, a jeśli będzie to na pewno problem się rozwiąże takiego pomieszczenia.
Radna Małecka  stwierdziła, że  w swoim wystąpieniu nie miała takiego stwierdzenia, że OPS źle działa. Tylko chodzi o to, że są osoby którym pomoc finansowa nie jest potrzebna  jak :osoby samotne, chore nie mogące sobie sami np. zorganizować drzewo na zimę.. Czy takie osoby są na terenie gminy / Są takie osoby i my im pomagamy – stwierdził Wójt/.     
P.Zaremba uważała, że zdarzają się przypadki, że ktoś jest głodny. Był u niej głodny mężczyzna / tak mówił / i pytał  o drogę do St.Czarnowa. 
-sprawa oświetlenia  /zgłaszał radny Róg Z /
Te sprawę Wójt wyjaśnił wcześniej.
- mur kościelny, woda na skrzyżowaniu / zgłaszał sołtys Golec/
Wójt stwierdził, że to co było do zrobienia przy w tym roku przy tym murze, to już wykonano.  Pozostałe roboty rozpoczną się od wiosny przyszłego roku / ksiądz o tym wie/. Największa dziura została załatana i może uda się usunąć tam drzewa i wówczas zrobi się wszystko w całości. 

Wójt prosił sołtysów o trochę cierpliwości w niektórych sprawach.

Jeśli chodzi o wodę na skrzyżowaniu, to jej nie widzi pomimo  opadów. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie robiony w Kartnie chodnik i wtedy zrobi się o skrzyżowanie / odkryje się tę rurę i  wyczyści/.
- zawór w świetlicy w Żelewie / zgłaszała sołtys Hoduń/
Zostanie ta sprawa załatwiona jak najszybciej. Wójt uważał, że  takie małe ,drobne sprawy umykają  w przeciwieństwie do większych spraw.
 sprawa przywrócenia autobusu  przez Dobropole  do Gryfina o godz.13.55/ zgłaszała sołtys Myszkowska /.

Wójt poinformował, że w tej sprawie była negatywna odpowiedź z PKS,  zapozna z pismem.

Z-ca Wójta P.Piskorz  poinformowała, że jest pismo, lecz odnośnie autobusu do Kołbacza / nie do Dobropola/. Prawdopodobnie pomylono te autobusy i nie interweniowano w tej sprawie do PKS. Dokładnie jeszcze sprawdzi i jeśli tak jest , to zaraz ta sprawa  będzie załatwiana.

Ad. 13 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady P.Mendak/ w imieniu Rady/ prosił Wójta , by poprzez swoje służby / OPS, sołtysi itp./ zorientował się w krótkim czasie odnośnie ludzi bezdomnych, biednych na terenie gminy/. Uważał, że jest w Binowie lipowe drzewo, jeszcze nie rozdysponowane i można część uprzątnąć  i przekazać  osobom potrzebującym / pozostała część zostanie przeznaczona na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego/. Przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku  prosił sołtysów o zorientowanie się w swoich sołectwach , czy są tam osoby potrzebujące pomocy.
Wówczas zarzucano mu, ze może to spowodować napływ dużej ilości podań do Urzędu w tej sprawie. Jednak nie jest tak, są osoby których honor nie pozwala , by prosić o pomoc. Zna takie osoby, którym przywieziono drzewo, pocięto, złożono w szopie i jeszcze jest problem.

Radny Zacharski  poinformował, że w Glinnej nie może być  zorganizowane boisko w parku z uwagi na  negatywną  opinię Parków Krajobrazowych. Tak poinformował na zebraniu  / w którym uczestniczył / P.Kasprzak.  Jest to w rejestrze konserwacji zabytków.
Dalej poinformował, że komisja rolnictwa na wniosek z poprzedniej sesji dokonała przeglądu działek w Binowie oraz wyremontowanej drogi Żelisławiec – Drzenin.  
Droga  jest zrobiona dobrze i jest szeroka, poszerzona i mogą się wyminąć na niej dwa pojazdy.
Jest zrobiona zgodnie z planem, tylko komisja  wnioskuje dodatkowo o ubicie tłuczniem poboczy wałem. Jeśli chodzi o działkę nr 224 o pow. 0,55 ha jest to działka mała,  położona daleko w polu, natomiast działka  nr 64 o pow. 2,31 ha jest bardziej atrakcyjna, jest zaorana, budowlana, lecz  w planie zagospodarowania widnieje jako rolna. Należałoby ją przekształcić. Podczas przeglądu tych działek nie posiadali map, lecz będąc już w Urzędzie sprawdzili je na mapie. Sprawdzą to dokładnie w studium. Komisja uważa, że warto by było zastanowić się nad ta większą działką nr 64 .Radny Kałucki /w uzupełnieniu wypowiedzi przewodniczącego komisji rolnictwa /stwierdził, że tutaj jest jeszcze kwesta ceny, która jest bardzo wysoka za tę działkę.

Radny Mielnicki  stwierdził, że  komisja mała obiekcje  co do cen tych działek. Jedna o pow. 0,55 ha za kwotę 1.000zł, a druga o pow. 2,31 za kwotę 220.000zł / P.Mendak wyjaśnił, że dlatego takie są ceny , bo jedna działka jest daleko pod lasem  a druga w centrum miejscowości/.

Wójt poinformował, że  cena do licytacji wynosi 220.000zł i nie podlega to dyskusji. niższa nie może być, tylko wyższa. Dlatego też albo zgłaszamy chęć brania udziału w tej licytacji albo nie.
Rozumie, że na dzień dzisiejszy zostawiamy te sprawę  nierozstrzygniętą, nie podejmujemy decyzji czy przystępujemy do licytacji.

Przewodniczący Rady P.Mendakproponował, by przeczekać trochę, być może nikt nie kupi tej działki w pierwszej licytacji. Wówczas obniżą o 30 %, cena będzie niższa i wtedy upoważni się Wójta do  przystąpienia do drugiej licytacji.

Sołtys  Hoduń  zgłosiła, że  jest w Żelewie rodzina nie zameldowana / ich matka już nie żyje/.
Jest to rodzina bezdomna i czy mogą się zameldować tam gdzie mieszkają.

W odpowiedzi Z-ca Wójta P.Piskorz poinformowała, że  każdy może się zameldować w Urzędzie Gminy na podstawie tytułu prawnego do tego mieszkania. Jeśli takiego tytułu nie posiadają , to nie mogą się tam zameldować.  Powinni to uregulować w Sądzie.

Radny Kałucki zapyta, jak wygląda temat przejęcia hydroforni w Kołbaczu. Uważał, że powinna gmina to przejąć. Zapytał również, czy  zostało wystosowane pismo do Paan-Bus  odnośnie dojazdu młodzieży do Szczecina / przed godz. 7.00/. Zgłaszał to na poprzedniej sesji.
Zauważył , że cos się już zmieniło, nawet przyjeżdża dodatkowy, pusty autobus. Czy ta sprawa jest już tak załatwiona na stałe czy doraźnie.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że  otrzymał pismo z Instytutu Zootechniki w Balicach upoważniające Dyrektora Malinowskiego do zawarcia porozumienia z gminą na  4 obiekty tj. hydrofornia i stadion natomiast  Nieznań i Dębina w dalszej kolejności.
P.Malinowski miał opracować projekt  umowy i wspólnie z naszymi prawnikami mają się spotkać w tej kwestii w najbliższy poniedziałek. Jest tendencja , by  jak najszybciej to załatwić., Pisemnie jest gminie  przyrzeczona sprzedaż stadionu i hydroforni, tylko musi potrwać trochę procedura.
Jeśli chodzi o dojazdy  młodzieży do Szczecina przez autobusy Paan – Bus  to myśli, że będzie to działanie cykliczne do czasu rozładowania tej sytuacji. Wójt uważał, że takie interpelacje radnych skutkują. 
Dalej Wójt poinformował, że już jest na etapie tworzenia  zarządzenia dot .powołania zespołu doradczego w sprawie wodociągu i kanalizacji. Chciałby , żeby wydelegowano 2 ch radnych do pracy w tym zespole. Ponadto  chce powołać po 2 osoby z Urzędu Gminy i ZWiK. 
Wójt prosił radnego Smyklę o powiadomienie PKS odnośnie dojazdów autobusów / również gimbusa/ do skrzyżowania w Dębinie, z uwagi na prowadzone tam roboty przy przepuście. które  potrwają od poniedziałku do piątku.
Poinformował również o prowadzonych rozmowach z Gminą  Locknitz / położoną 20 km od przejścia granicznego w Lubieszynie /. Uważał, że powinno się zawrzeć / podpisać/  jeszcze w tym roku umowę  partnerską  odnośnie nawiązania współpracy  pomiędzy naszą i ich gminą.  
Poinformował, że przed chwilą otrzymał od Posła Długoborskiego  informację, ze  prawdopodobnie w dniu 27.11.2002r. odbędzie się spotkanie w Ministerstwie w W-wie w sprawie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie  / w temacie 150.000.000zł wyjaśnił Przewodniczący Rady . Oprócz Wójta Gminy St.Czarnowo  weźmie w tym spotkaniu udział również Wójt Gminy Stargard, Burmistrz Pyrzyc i Dyrektor  Zarządu  Biura Związku Zlewni J.Miedwie  /.   

Radny Gorczyca  zgłosił, że przypadkowo był świadkiem rozmowy , że P.Piechowski nie wyraża zgody na podłączenia  do prądu jednego z kiosków w Kołbaczu. Dotyczy to kiosku, który wcześniej stał  niedaleko szkoły a obecnie  został przeniesiony obok innych kiosków.  
Pani ta, nie jest wstanie pracować dłużej, gdyż jest ciemno i musi szybko zamykać  sklep.
Dlatego tez zwrócił się radny z apelem do radnych z Kołbacza , by w jakiś sposób wpłynęli na to, pomogli tej osobie.

Przewodniczący Rady P.Mendak wnioskował, żeby takie wnioski były składane na piśmie, dla dobra mieszkańców

Radny Grzywiński  / w imieniu swoim, mieszkańców a w szczególności dzieci szkolnych / podziękował Wójtowi za przeprowadzenie szybkiej akcji odnośnie przystanku w St. Czarnowie / na wysokości magazynów/.  Dzieciom się ten przystanek bardzo podoba

Wójt uważał, że tutaj jest również zasługa radnego, który wyszedł z tą propozycją, Rady, która przeznaczyła pieniądze  i przy tej okazji zakupiona aż 6 przystanków  /wiat/.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował , że  każdy z sołtysów przyjmie na stan to , co będzie  w danej miejscowości nowego. Mógłby również postraszyć młodzież, dzieci przed niszczeniem przystanków Komendant Policji. Uważał, że  sołtys P.Baryła  jest w radzie sołeckiej, w KGW i będzie to zespolona odpowiedzialność. / P.Baryła  stwierdziła, że  z tym nowym przystankiem będzie miała kłopot, gdyż mieszka po drugiej stronie miejscowości i trudno jej będzie dopilnować tego /. 
Dalej P.Mendak stwierdził, że został już rozwiązany problem  ustawienia przystanku w Dębinie
/były z tym kłopoty i interwencje/, jak również w Binowie. Uważał, że m.in. w takich sprawach powinna  odpowiadać i decydować rada sołecka w danej miejscowości.

Ad. 14 Zakończenie obrad  XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji  Przewodniczący Rady P.Mendak ogłosił zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Stare Czarmowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 15.30.

   

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:11