Protokół Nr  XIV / 03 z XIV  Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 10 grudnia 2003r

Protokół Nr XIV / 03

Protokół Nr  XIV / 03  z XIV  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy  w dniu 10 grudnia 2003 r.  w godz. od 12.00 - 15.00

 
Obrady XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy - Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy - Komendanta Rewiru Dzielnicowego Policji, redaktora gazety 7 Dni Gryfina  itp. Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.11.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3.  podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 i poboru podatku rolnego  w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso;
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz   poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia  za inkaso na rok 2004;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2004;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3.  podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu  i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;  
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  / dot. dz. nr 232/3 położonej  w Żelewie /;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków  o kwotę 11.000 zł w działach. 756, 851, 853 /;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 16. 16. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad  XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę porządku obrad sesji wnioskował  Wójt Gminy P.Marek Woś tj; 
o wprowadzenie  3 projektów uchwał / porządkujących sprawy/ tj:

 1. Dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej. stanowiska komisji, W uzasadnieniu tej uchwały poinformował, że chodzi o wyrażenie zgody na dzierżawę dłuższą niż 3 lata lokalu, który zajmuje Telekomunikacja Polska S.A  Posiada tam swoje urządzenia / m.in. centralę telefoniczną / i do chwili obecnej nie płaciła gminie czynszu dzierżawnego. 
  Nie wyrażają zgody na dzierżawę do 3 lat, lecz na okres dłuższy, wieloletni. Dlatego wyszedł z tym projektem uchwały do Rady Gminy. Przy okazji podjęcia tej uchwały zostanie uporządkowana z nimi sprawa gazyfikacji.
 2. Zmiana uchwały Nr XLV/319/2002 z dnia 4.10.2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa.
 3. Zmiana uchwały Nr XLV/317/2002 z dnia 4.10.2002r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa.

Powyższe dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmian w miejscowym planie dotyczą obrębu Binowa. Biuro Regionalne Gospodarki Przestrzennej chce ten proces zakończyć jeszcze w tym roku, gdyż wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarce przestrzennej. Dlatego też proponowane są  w tych uchwałach drobne zmiany, by można było dalsze czynności wykonać. Jest obecny na sesji  P.Jastrzębski z Biura Regionalnego i te sprawy omówi. Wójt prosił, by te 2 uchwały były rozpatrywane w pierwszej kolejności / w momencie dostarczenia radnym materiałów w tej sprawie/ z uwagi na ograniczony czas  przedstawiciela Biura Regionalnego Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie.    

Przewodniczący Rady poinformował, że  projekt uchwały dotyczący dzierżawy lokalu jest już ujęty w porządku / jako pkt 16 /, on natomiast proponuje przesunąć projekty uchwał dot. stawek  podatków na 2004r. /łącznie z określeniem wzorów formularzy / jako pkt 4 – przed sprawozdaniem Wójta - na prośbę Skarbnika Gminy, która musi jak najszybciej te uchwały przesłać do RIO w Szczecinie w  celu ich zaopiniowania. Natomiast uchwały zmieniające uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie wprowadzić po uchwałach podatkowych , a w dalszej kolejności pozostałe sprawy.

W związku z powyższym  porządek obrad  XIV sesji będzie się  przedstawiał następująco:

 1. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.11.2003r.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia    podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 i poboru podatku rolnego  w  drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso;
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz   poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2004;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2004;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu   i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;  
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie  Binowa./ dot. XLV/319/2002 z dnia 4.10.2002r./;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie   Binowa./ dot. XLV/317/2002 z dnia 4.10.2002r./;
  1. dyskusja, 
  2. podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 10. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 11. Informacja o stanie finansowym gminy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   / dot. dz. nr 232/3 położonej  w Żelewie /;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków  o kwotę 11.000 zł w działach. 756, 851, 853 /;
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej;
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej;
  1. dyskusja,  
  2. podjęcie uchwały.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad  XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Wprowadzone do porządku zmiany zostały przegłosowane, przyjęte jednogłośnie przez 15 radnych.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.11.2003r.
Do protokołu Nr XIII/ 03 z dnia 21.11.2003 rok, który był doręczony radnym przed dniem sesji - nie wniesiono żadnych uwag.
- za przyjęciem  protokołu głosowało 15 radnych.

Protokół  został przyjęty jednogłośnie  i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia 10.12.2003r.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów,
Stanowiska komisji / z dnia 26-27.11.03r. i 1.12.03r./

Przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali o stanowiskach swoich komisji z dwóch posiedzeń i tak:

 • w dniach 26-27.11.03r. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  proponowała pozostawienie stawki z ubiegłego roku – 25 zł, a pozostałe komisje  tj. Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych zaakceptowały  proponowaną stawkę/ przez Wójta/ – 26 zł od każdego psa..
 • natomiast na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 1.12.2003r. /po ponownej analizie/ komisje  przychyliły jednogłośnie  się do nowo zaproponowanej przez Wójta stawki podatku od posiadania psa w wysokości 10 zł od każdego psa i wynagrodzenia za inkaso w wysokości 30 % od pobranej kwoty.

Stanowiska komisji w sprawach dot. XIV sesji  stanowią załącznik nr 4, 5, 6, 7 do protokołu.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów / stanowi on załącznik nr 8 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:
- za uchwała głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 91/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 9 do protokołu /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r./.

Przewodniczący Rady P.Mendak zwrócił się z prośbą do obecnych na sesji sołtysów, by poinformowali społeczeństwo w swoich sołectwach o ustaleniu stawki 10zł od psa/ niższej już stawki Rada nie może ustalić /. Płatność tego podatku dotychczas była zerowa. Dlatego też Rada uchwaliła tak niska stawkę, żeby każdy właściciel psa / za wyjątkiem osób zwolnionych ustawą z tego podatku/ mógł zapłacić ten obowiązujący podatek.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 i poboru podatku rolnego  w  drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso.

Stanowiska komisji / z dnia 26-27.11.03r. i 1.12.03r./

 • w dniach 26-27.11.03r. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie zaakceptowała  proponowanej / przez Wójta / ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2004r. tj. ceny 30 zł.- proponowała cenę 33 zł za 1 q żyta, a pozostałe komisje  tj. Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych zaakceptowały  proponowaną stawkę/ przez Wójta/ – 30 zł za 1 q żyta.
 • na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 1.12.2003r. /po ponownej analizie/ wszystkie 4 komisje Rady podtrzymały swoje stanowiska z wcześniejszych posiedzeń tj 3 komisje  przychyliły się do propozycji Wójta 30 zł za 1 q żyta a Komisja Budżetu proponowała cenę 33 zł za 1 q żyta. Wszystkie 4 komisje zaakceptowały proponowane wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranej kwoty.

Dyskusja – brak

Z uwagi na propozycje dwóch cen skupu żyta tj. 30zł i 33zł za 1 q Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski poddał w pierwszej kolejności do przegłosowania  stawkę  30zł / 3 komisje tak proponowały/ ;

 • za tą stawką głosowało 12 radnych
 • przeciwko tej stawce głosowało 3 radnych.

W związku z takim wynikiem głosowania, już nie głosowano stawki 33zł.
Przeszła cena 30zł za 1 q żyta .

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 i poboru podatku rolnego  w  drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso / stanowi on załącznik nr 10 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:

- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 92/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do protokołu /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r./.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2004.

Stanowiska komisji / z dnia 26-27.11.03r. i 1.12.03r./ 

Wojt K. Rolnictwa K. Rewizyjna K. Budż. K.Z.O.S.Sp
 P r o p o z y c j e  Wójta  i  komisji           Ustalono
 

 z dnia 26 - 27.11.03 r.                         

1.12.03r

1.Od gruntów: 

a/ związanych z prowadz. dział. gospod bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków

0,60 0,60 0,60 0,62 0,62 0,62
 od 1m2 pow. 
b/ od pól golfowych 0,40 0,40 0,40 0,37 0,40 0,38
 od 1m2 pow.uż 

c/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41
 od 1 ha pow.
d /pozostałych 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
 od 1m2 pow.uż
2.Od budynków lub ich części:  
a/ mieszkalnych 0,50 0,48 0,48 0,50 0,48 0,48
 od 1m2 pow.uż 
b/ związanych z prowadzeniem dział. gospod oraz od budynków mieszk. lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gospod. 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
 od 1m2 pow.uż 

c/ zajętych na powadzenie dział.gospod w zakresie obrotu kwalif.materiałem siewnym.

8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11
 od 1m2 pow.uż 

d/ zajętych na powadzenie dział.gospod w zakresie udzielania świadczeń zdrow

3,46 3,46 3,46 3,49 3,46 3,46
 od 1m2 pow.uż 

e/ pozostałych budynków

od 1m2 pow.uż 

  1.garaży

4,50

4,50

4,50

4,50 4,50

4,50

  2.budynków letniskowych

5,82

5,82

5,82

5,82 5,82

5,82

  3.pozostałych

4,00

3,80

3,80 3,80 3,80 3,80

3.Od budowli

 1.pola golfowe 1,50% 1,70% 1,70% 1,51% 1,55% 1,60%
  2.związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.
 • rurociagi przesyłowe i rozdzielacze sieci cieplnych
 • budowle odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,60%
 3.pozostałe 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Wszystkie komisje zaakceptowały pozytywnie proponowane zwolnienia z podatku w § 2 i 3 projektu uchwały / podobne jak proponowało Gryfino/ i wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od pobranych  wpłat. Proponowano również  wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 5 „ lub na r-k bankowy Urzędu Gminy”

Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Cioch dodatkowo wyjaśniła, że Komisja Budżetu podczas  dwóch posiedzeń w tej sprawie  zmieniła swoje stanowisko odnośnie dwóch stawek tego podatku, gdyż pozostałe komisje przekonały ich co do tej zmiany.  Natomiast nie przekonano ich co do ceny żyta – tutaj komisja brała pod uwagę wzrost bezrobocia na terenie gminy wzrasta i na pewno będą potrzebne większe środki na opiekę społeczną -  jednak zostali przegłosowani.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski poinformował, że niektórzy z obecnych na  dzisiejszej sesji mogą zauważyć, że podejmowane są uchwały bez żadnej dyskusji. Jednak wygląda to zupełnie inaczej na posiedzeniach przed sesyjnych / w tym na posiedzeniu wspólnym , w którym uczestniczył/, gdzie  była bardzo burzliwa, ostra dyskusja, wymiana zdań, wypracowywane są stanowiska poszczególnych komisji. Także w dniu sesji przedstawiane są już konkretne stanowiska wszystkich stałych komisji.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2004 / z stawkami ustalonymi na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 1.12.03r./ projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana :

- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 93/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do protokołu /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r./.  

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie ustalenie stawek podatku od środków transportowych   na rok 2004.

Stanowiska komisji / z dnia 26-27.11.03r. i 1.12.03r./

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały na wszystkich posiedzeniach komisji  proponowane przez Wójta stawki podatku od środków transportowych na rok 2004r. za wyjątkiem: stawek podatku od autobusów  tj.
- o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 30 .

Tutaj Komisja Budżetu proponowała utrzymanie stawki z ubiegłego roku – 1430zł / propozycja Wójta 1440zł /i utrzymała ją na wspólnym posiedzeniu, natomiast Komisja Zdrowia , Oświaty i Spraw Społecznych akceptowała propozycje Wójta na swoim posiedzeniu a na wspólnym posiedzeniu przychyliła się do stawki 1400zł. Pozostałe 2 komisje proponowały na dwóch posiedzeniach stawkę w wysokości 1400zł. 
- o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

Tutaj Komisja Budżetu również proponowała utrzymanie stawki z ubiegłego roku – 1800zł
/ propozycja Wójta 1830zł  / a na wspólnym posiedzeniu  przychyliła się do  propozycji pozostałych komisji – 1750zł, natomiast pozostałe 3 komisje na swoich posiedzeniach proponowały stawkę 1700zł a na wspólnym posiedzeniu przychyliły się do stawki 1750 zł.

Wszystkie  komisje pozytywnie zaakceptowały obniżenie stawek autobusów o 10 % w przypadku posiadania katalizatora.

Dyskusja.

Radna Cioch stwierdziła, że po zasięgnięciu informacji o ilości autobusów - o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 30 / okazało się, że nie ma takich autobusów na terenie gminy, więc Komisja Budżetowa przychyla się do propozycji pozostałych komisji tj. do stawki 1400zł.
/W związku z tym, że Komisja Budżetu przychyliła się do propozycji pozostałych komisji w części dot. stawki autobusu – do 30 miejsc nie było potrzeby dodatkowego głosowania w tej części/.

Radny Ruszczycki wyjaśnił, ze w roku 2003 stawki tego podatku / oprócz autobusów/ były zmniejszone o 50 %, natomiast na rok 2004r. podwyższone zostały stawki ok. 50 zł na samochodzie. Także proponowane stawki w porównaniu z innymi gminami są bardzo małe.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2004.

/ projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 94/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do protokołu /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r./.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu  i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.  

Stanowiska komisji / z dnia 26-27.11.03r. i 1.12.03r./

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały /na wszystkich posiedzeniach komisji / proponowane wzory formularzy deklaracji  dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym / projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 95/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r./.

Ad. 9 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa/ dot. XLV/319/2002 z dnia 4.10.2002r./

Przewodniczący Rady P.Mendak poprosił  P.Jastrzębskiego L. z Biura Regionalnego Gospodarki Przestrzennej o omówienie proponowanej przez nich uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV / 319/2002 z dnia 4.10.02r.dot. przystąpienia do sporządzenia  zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Binowo.  

P.Jastrzębski L. poinformował, że  proponuje się  zmianę dwóch uchwał tj. Nr XLV/319/2002 i XLV/317/2002 / jest w porządku w następnej kolejności / w sprawie j/w. Zmiany dotyczą   zapisów: w tytule uchwały , w § 1 i 2. Zapoznał z treścią nowych zapisów.
Stwierdził, że w 2002r. były podjęte przez Radę Gminy w tej sprawie 3 uchwały, z których 2 są w toku  realizacji , uzgodnień.
Problem polega na tym, że została zmieniona ustawa / wchodząca w życie od lipca 2003r./ o zagospodarowaniu przestrzennym - zmieniły się pewne  uwarunkowania . Także stare plany z dniem 31.12.2003r. tracą ważność. Z uwagi na to, ze nie są w stanie zakończyć prac w zakresie zmian w planie do końca tego roku, proponuje się wprowadzenie powyższych zmian w uchwałach. Przyjęte  zmiany pozwolą na zakończenie rozpoczętych  prac. 
W dalszej części P.Jastrzebski poinformował, że nowe przepisy ustawy nakładają na gminę szereg nowych obowiązków  m.in. wykonywanie  nowych opracowań - opracowanie ekofizograficzne terenu miejscowości Binowo tzw. wstępna analiza wszystkich uwarunkowań krajobrazowych , konserwatorskich  itp. by po przystąpieniu do zmian wyeliminować tereny, które z pewnych względów nie nadają się do zmian. Do każdego planu musi być przygotowana   prognoza skutków finansowych / odszkodowania, wykup gruntów, opłaty adiacenckie itp./  Uchwalając plan Rada rozstrzyga o jego realizacji i sposobie finansowania zadań z zakresu infrastruktury technicznej.
W dyskusji wyjaśnił, że te zmiany dot. różnych terenów miejscowości Binowo, które są   podzielone i objęte trzema uchwałami, lecz 1 nie ma szans, żeby ją zrealizować / o tę sprawę zapytała radna Cioch/.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady  P.Piechowski  /przed odczytaniem projektu uchwały / stwierdził, że  Rada Gminy bardzo dużo podejmuje uchwał dot. zmian w planie w porównaniu z innymi gminami. Należałoby oddać wyrazy uznania władzom gminy, że te prace są realizowane.
Następnie odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa / dot.uchwały Nr XLV/319/2002 z dnia 4.10.2002r. / stanowiący załącznik nr 18 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 96/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa./ dot. Nr XLV/317/2002 z dnia 4.10.2002r./

P.Jastrzębski wyjaśnił, że  ta uchwała dotyczy takiej samej sprawy co przed chwilą  omawiał. Chodzi tutaj o zmianę uchwały nr XLV/317/2002r z dnia 4.10.2002r. w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowa / dot. uchwały Nr XLV/317/2002 z dnia 4.10.2002r. stanowiący załącznik nr 20 do protokołu/ i została uchwała przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała Nr XIV/ 97/ 03 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r.  w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 11 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym;

Wójt Gminy P.Marek Woś  przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia 21.11.03r. do dnia sesji / 10.12.03r./.

Stwierdził, że w tym czasie zajmował się m.in. następującymi sprawami:

 • na nasz wniosek biuro projektowe doprojektowuje kanalizację ul. Gryfińskiej w Starym Czarnowie przy okazji modernizacji drogi 120. Będzie chciał uzyskać środki w trakcie realizacji inwestycji z innych źródeł. W przeciwnym razie trzeba będzie tam zainwestować gminne środki. Koszt projektu wyniesie ok.10.000zł. Będą musiały być wykonane dodatkowo wtórniki map – koszt ok.2.000zł. Przyłącza są zaplanowane na granicy gospodarstw. Wójt uważał, że jest zbyt małe zainteresowanie ludzi odnośnie przyłącza gospodarstw domowych do kanalizacji.
  Ma jednak nadzieję, ze  będą się sukcesywnie do tego przyłącza podłączać. Chodzi o to, żeby te rury wkopać w ziemię, by później tej ulicy nie kopać po raz drugi.
 • przywiózł własnym samochodem 154 sztuk konserw dla podopiecznych, które będą  rozdysponowane w dniu 15.12.2003r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w St.Czarnowie.
 • gmina  włączyła się w proces likwidacji barier dla osoby niepełnosprawnej / dot. P. Rucia z Glinnej /. Gmina doprowadziła do tego, że uzyskano zgodę od P.Malinowskiego na zmiany zarówno wewnątrz mieszkania jak i na zewnątrz. Zrobiony został kosztorys , wstępny projekt, lecz niestety ten podopieczny nie chciał się przez gminę prowadzić. W związku z tym gmina wyłączyła się z dalszego procesu, który miał się zakończyć wybudowaniem podjazdu /oni natomiast mają ambicję, żeby budować windę/.  
 • odbył spotkanie z prywatnym właścicielem obiektu, który ma być przeznaczony w części na świetlicę w Glinnej. Otwarcie świetlicy miało nastąpić w dniu 29.11.2003r. lecz nie doszło do tego. Wójt ma nadzieję, ze wkrótce ta świetlica tam powstanie.
 • została przywieziona motopompa dla OSP w Żelisławcu, która była w naprawie.
 • podpisał przedwstępną umowę na sprzedaż działki w Binowie / była w tej sprawie podjęta uchwała Rady Gminy/.
 • w dniu 3.12.2003r. był w wspólnie z Przewodniczącym Rady i Skarbnikiem Gminy na spotkaniu z Gminą Locknitz. Została tam podpisana umowa partnerska z Burmistrzem gminy, która zawiera ogólne  zapisy bez żadnych zobowiązań obu stron. Będzie można wspólnie sięgać po Unijne pieniądze i współpracować ze Szczecinem.
  Podczas tego spotkania zostali  zaproszenie na uroczystość związaną z Międzynarodowym Dniem Niepełnosprawnych , która odbyła się w dużej hali gimnastycznej. 
  Wójt uważał, że na podstawie prowadzonych rozmów widać już, że ta współpraca  z tą gmina będzie dobra.
 • uczestniczył  wspólnie z Przewodniczącym Rady w szkoleniu w Międzyzdrojach / bezpłatnie/,
 • w sprawie hydrantów rozmawiał z Dyrektorem PUWIS w Nowogardzie i ma być ta sprawa załatwiona, natomiast w dniu dzisiejszym tj.10.12.2003r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu PUWIS  w sprawie taryfy wody i ścieków. Uprzedził ich, że w tej Radzie jest kilku radnych – księgowych, którzy wychwycą pewne nieścisłości. W odpowiedzi  stwierdzono, ze są na to przygotowani. Złożą  w tej sprawie swoje taryfy, które Rada będzie  uchwalała. Wójt uważał, że należałoby dokładnie przeanalizować te taryfy, na które składają się koszty  jakie firma poniosła w 2003r. i z inwestycji  zaplanowanych na ten rok. Należy jak najszybciej działać w kierunku  budowy centralnego wodociągu, gdyż utrzymywanie tych wodociągów w poszczególnych miejscowościach jest  bardzo kosztowne dla gminy. 
 • w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Jeziora Miedwie w sprawie włączenia naszego wniosku  kanalizacyjnego do funduszu spójności. Okazuje się, że województwo zachodniopomorskie nie ma siły przebicia. 
 • Wójt poinformował, ze niedługo  będzie występował w projektem uchwały do Rady w sprawie opłaty planistycznej i adiacenckiej.  Dlatego, ze wielu prywatnych inwestorów posiadających grunty  zwiększa wartość swoich gruntów  przez to, ze gmina inwestuje / poprzez gazyfikację, kanalizację w przyszłości, remonty dróg itp./. Wartość ich działek wzrasta a gmina w zamian nie ma z tego nic.  Nawet za przystąpienie do gazyfikacji w Żelewie do dnia dzisiejszego żąda się zwrotu tych 500zł.  W tym temacie jest zwoływane zebranie w Żelewie.
  Wójt zwrócił się z  prośbą do sołtysów , by o terminie  takiego zebrania informowali go kilka dni wcześniej , a nie dowiaduje się 2-3 dni przed zebraniem / tj. 9.12.03r. a zebranie w Żelewie jest ustalone na dzień 12.12.03r/. Należy termin uzgodnić, gdyż ma również swoje prywatne życie w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele, a tu musi pojechać z uwagi na ważne tematy związane m.in. z gazyfikacją.        
 • Wójt poinformował, że już nasza gminę zauważają. Panie z KGW z Glinnej miały zaproszenie na wystawę do Warszawy do Hotelu Gromada. Wyjazd miał być na 1 dzień, więc zdecydowano, że nie pojadą. Natomiast pojadą  trochę później na dwudniową "„Wielkanocną Babę"
 • Prosił wszystkich sołtysów do rozliczenia się ze świadectw pochodzenia zwierząt i kolczyków.
   Został ustalony termin rozliczenia się sołtysów  ze świadectw i kolczyków do najbliższej środy tj 17.12.2003r. do godz.15.00.

Ad.12 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;

Przewodniczący Rady  Gminy P. Mendak K.poinformował o terminach posiedzeń poszczególnych komisji Rady w okresie między sesyjnym tj.

 • w dniu 26.11.2003r.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska,
 • w dniu 27.11.2003r. posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 
 • w dniu  1.12.2003r. wspólne posiedzenie wszystkich 4-ch komisji

Posiedzenia te dotyczyły spraw związanych z XIV sesją a w szczególności ustalenie stawek podatków na 2004r. Także sprawy te trzykrotnie były analizowane i dlatego w dniu sesji nie ma już tych dyskusji.
W dniu 3.12.03r. wspólnie z Wójtem, Skarbnikiem Gminy oraz radnym Grzywińskim  był na spotkaniu  w Gminie Locknitz / Wójt o tym już wspominał/. Są zainteresowani  naszą gminą ,  chętnie by do nas nawet przyjechali rowerami. Dużo wiedza  na temat naszej gminy m.in. zabytków, jezior itp. Uczestniczyła tam młodzież ze szkoły polsko niemieckiej , byli tłumacze Były nagrodzone prace dzieci niepełnosprawnych ze Stargardu i zostało to uwidocznione w kalendarzu na 2004r. Przyjazd delegacji z tej gminy do nas planowany jest na przełomie miesiąca stycznia - lutego 04r. O dokładnym terminie jeszcze poinformuje. 
Ponadto w dnia 4-5.11.03r.  brał udział w szkoleniu w Międzyzdrojach na temat pozyskiwania  Funduszy pomocowych ze Szwecji.
Przewodniczący Rady obiecał sołtysom, ze w roku 2004 będą zaproszeni na wspólne posiedzenie komisji , na którym będą omawiane i analizowane  stawki podatków  na 2005r. Uważał, że takie suche słowa jakie są czytane w dniu sesji nie odzwierciedlają tego, jak to wygląda w rzeczywistości / jak wcześniej wspomniał Wiceprzewodniczący Rady/. Chodzi o to, żeby sołtysi zobaczyli, w jaki sposób to się odbywa, jak przebiega dyskusja, jakie padają propozycje. Chociażby odnośnie stawki skupu żyta , gdzie była propozycja podniesienia tej stawki do maksimum dlatego , że  obowiązywałaby ona również dla ZZD Kołbacz. A za nich ten podatek płaci Minister – jako rekompensata utraconych podatków / im wyższa cena tym większa kwota rekompensaty – zyskano, by wówczas jej ok.30.000zł więcej/. A w zamian za ustalenie takiej ceny proponowano, by niektórym rolnikom Wójt mógł umorzyć ten podatek. Jednak Komisja Rolnictwa stała na swoim stanowisku, by ten podatek nie był aż taki wysoki.

Ad. 13 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.Agata Baranprzedstawiła informację o stanie finansowym gminy na dzień 30.11.2003r.

Stwierdziła m.in. że  budżet gminy na 03r. został uchwalony w marcu br. uchwałą Nr VI / 41/03   i po dokonanych zmianach w budżecie w ciągu bieżącego roku 6 uchwałami Rady Gminy oraz zmianami wprowadzonymi przez Wójta 9 zarządzeniami plan budżetu na dzień 30.11.2003r. kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów  - 7.032.598,-zł
 • po stronie wydatków  - 6.324.708,-zł

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 707.890,-zł. Jest przeznaczona na spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie oraz na dalszy rozwój  inwestycyjny gminy.
Dochody budżetowe w okresie od m-ca stycznia do listopada br. zostały zrealizowane w 84,93%. Oznacza to, że do kasy gminy wpłynęła kwota 5.972.748,08  zł. Z tego największą  ich część stanowią subwencje z budżetu państwa w wysokości 2.113.128 ,-zł – co stanowi 35,38% oraz wpływy z podatku i opłat lokalnych w kwocie 1.998.519 ,-zł- co stanowi 33,46 %.
W całości dochodów istotną pozycję stanowią również wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami – co stanowi 7,72%, dochody z realizacji zadań własnych
-co stanowi  14,37% oraz wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- co stanowi 6,72 %.Wydatki w ciągu 11 m-cy br.zamknęły się w kwocie 5.619.272,92 zł
- co stanowi 88,85% planu ogółem .
Z tego najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – co stanowi 44,94% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczono 23,85%, a na opiekę społeczną 12,20% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca listopada 2003r. dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 353.474,14 zł  i stanowi ona nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę zobowiązań kredytowych . Saldo rachunku bankowego Urzędu Gminy na 30.11.2003r. wynosiło 259.117,58 zł
Mamy zapewnienie z ZWiK Szczecin, że pozostałe pieniądze, których spłata przypadała do dnia 31.12.2003r. przekażą wcześniej, żeby te pieniądze wpłynęły do budżetu jeszcze w tym roku.
W momencie, kiedy te pieniądze wpłynął planuje się nimi spłacić kredyt w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo w kwocie 200.000zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo na dzień 30.11.2003r. stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 14 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Kotylak zapytał:
- na jakim etapie są postępy dot. projektowania i budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu.
Czy istnieje szansa na wykonanie jej w 2004r, czy Rada Gminy może zapoznać się z projektem tej sali, jeśli jest on już opracowany.
- wnioskował o ustaleniu zakazu wieszania różnych reklam i ogłoszeń na przystankach.
Są nowe przystanki a już są oplakatowane jak np. Kołbaczu.
Uważał, że są do tego tablice ogłoszeniowe w poszczególnych miejscowościach.

Radny Zacharski
- podziękował Wójtowi za chęć pomocy dla Pana Ruć / był to wniosek radnego Roga/.
Osobiście rozmawiał z jego matką, która podziękowała Wójtowi za pomoc w załatwianiu tego podjazdu dla  syna niesprawnego. Z jej rozmowy wynikało, że miała zapłacić 20 % kosztów a nie ma na to pieniędzy. Miała zwrócić się z tym do Wójta.
Radny uważał, że skoro ta Pani tak postępuje, to poruszy tę sprawę na zebraniu wiejskim.
- sprawa  świetlicy w Glinnej.
Radny poinformował, że zebranie wiejskie  ma się odbyć po 14.12.2003r. Zawiadomiony zostanie Wójt w odpowiednim terminie o tym zebraniu, o porządku /wcześniej się nie odbyło , gdyż nie było ani krzeseł ani stołów, pomieszczenie nie było jeszcze przygotowane do odbycia tam zebrania/. Obecnie odbyło się tam już zebranie KGW, brakuje jedynie wyposażenia.
Dlatego też zwrócił się z prośbą do Wójta o pomoc gminy  w wyposażeniu tego klubu.
- przystanek PKS.
Z uwagi a to, że ma być robiony w przyszłym roku remont przystanek prosił, żeby  zamontować drugą lampę oświetleniową na stojącym tam słupie i  skierowanie jej w kierunku przystanku / jest tam jedna lampa skierowana na drogę/. Na przystanku jest bardzo ciemno i dlatego młodzież przesiaduje tam i go niszczy.

Radny Grzywiński  wnosił:
- o rozważenie sprawy zamontowania progów zwalniających na ul. Świętego Floriana w Starym Czarnowie. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się na urządzane tam rajdy samochodowe w czasie organizowanych dyskotek. Ponadto na tej drodze znajdują się dziury, choć niedawno przeprowadzany  był remont. Znajdująca się tam szlaka podczas szybkiej jazdy rozpryskuje się na budynki, szyby itp. Dlatego tez uważał, że najlepszym zabezpieczeniem tego będą te progi zwalniające.

Radny Mielnicki  poruszył sprawy dot.
- remont drogi z Dobropola do Osetnego Pola.
Nadal nic się tam nie dzieje na tej drodze. Tam samochody urywają sobie miski olejowe. Radny obawia się,że poszkodowani kierowcy na tej drodze mogą żądać odszkodowania od gminy 
- remont drogi do P.Burakowskich, Drzewuckich, drogi w kierunku P.Grzelaków.vJest mu wiadomo, ze drga w kierunku P.Grzelaka jest droga powiatowa i tam wystarczyłoby puścić ciężki sprzęt i wyrównać znajdującą się tam szlakę, której jest tam nadmiar. Jeździ tą drogą Przewodniczący Rady i doskonale zna ją.
- przystanek dla dzieci dojeżdżających do Szkoły w Kołbaczu / przy świetlicy/.
Jest okres zimowy, są duże mrozy i dzieci wychodzą z domów w momencie, gdy przyjeżdża autobus szkolny. Wówczas ten odjazd przedłuża się i dzieci spóźniają się do szkoły.
Należałoby tę sprawę przyśpieszyć.
- zajad dla autobusów.
Wnioskował o nawiezienie szlaki na ten odcinek drogi, gdyż są tam dziury i dzieci wysiadający z tego autobusu mogą zrobić sobie krzywdę.
- zamontowanie lampy oświetleniowej  niedaleko kościoła dla bezpieczeństwa dzieci.

Radny Chudak
zapytał, czy jest możliwość zorganizowania w Kołbaczu pojemników na opakowania papierowe. Handlowcy wyrzucają swoje opakowania do śmietników i mieszkańcy nie mają miejsca w śmietnikach  na swoje śmieci.

Radny Smykla   wnioskował o:
- nawiezienie szlaki w miejsce  zawracania autobusu w Dębinie, gdyż są tam duże dziury
Autobus nie dojeżdża do przystanku,  na którym czekają  dzieci i pozostali mieszkańcy.
- zapytał, czy będzie coś robione odnośnie znajdującej się wysepka po byłych torach  w Kołbaczu. Miejsce to stwarza zagrożenie i niebezpieczeństwo dla jadących tam pojazdów / jest ona  z daleka niewidoczna/.
przyśpieszyć sprawę wykonania tzw. lewoskręt bądź  rozważyć inną możliwość oznakowania  tej drogi na skrzyżowaniu dróg do Kołbacza / często pojazdy wjeżdżają w pole/. 
- zgłosił, że bardzo dużo śmieci wywożonych jest w obrębie  Dębiny przez obce osoby.  Worki niejednokrotnie znajdują się  przy samej drodze. Należałoby  temu jakoś zapobiec.

Radny Róg  wnioskował o:
- zamontowanie tablicy informacyjnej na ulicy Bogusława w Kołbaczu.
Zamieszkują tam osoby  w starszym wieku, które zaopatrują się w sklepie u P.Antol. Do centrum nie chodzą  i często nie wiedza o wielu ważnych sprawach wieszanych na pozostałych dwóch tablicach. P.Antol nie chce , by wieszano różne ogłoszenia na jej sklepie
- zgłosił, że drogi osiedlowe są w tragiczny stanie / dziury/ a szczególnie droga obok stadionu.
Należałoby podjąć działania w tym zakresie

Radna Cioch poruszyła sprawy dot :
- kanalizacji ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie /o której Wójt wspomniał , że koszt projektu wyniesie ok.10.000zł oraz mapy ok.2.000zł/.
Zapytała Wójta czy ma wizje, skąd  wziąć dodatkowe środki na  sfinansowanie tej inwestycji, w przeciwnym wypadku należałoby te środki zabezpieczyć w budżecie. Z uwagi na to, że wkrótce rozpoczną się prace nad budżetem / planowane jest to w miesiącu styczniu 2004r./ dobrze byłoby, żeby już  było wiadomo, jak mamy ten budżet ustalić, czy środki na kanalizację muszą być zabezpieczone w tym budżecie. 
- parking dla autobusów szkolnych.
Radna uważała, że parking jest zrobiony dla autobusów szkolnych, natomiast już dwukrotnie był incydent, że wjeżdżają tam samochody dostawcze na chodnik i część trawnika niszcząc to. Proponowała, by wejść w kontakt z Prezesem i poszerzyć parking przy kiosku spożywczym 

Radny Ruszczycki  poruszył sprawy:
- klubu w Żelisławcu
Co dzieje się z tą sprawą.
- remiza strażacka.
Czy będzie ocieplane pomieszczenie remizy, stoi tam samochód bez wody.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    / dot. dz. nr 232/3 położonej  w Żelewie /.

Stanowiska komisji / z dnia 26 – 27.11.03r. i 1.12.03r./
Wszystkie 4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę /na w/w posiedzeniach /na zbycie nieruchomości nr 232/3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dyskusja.

Radny Gorczyca wyjaśnił, że działka nr 232/3 o pow. 462 m2 położona jest w Żelewie / za posesją P.Kwiatkowskich /. Nie jest to działka atrakcyjna, gdyż znajduje się tam kolektor ściekowy.  Prawdopodobnie chce ja nabyć osoba, która posiada w  pobliżu swoja działkę.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem / stanowi to załącznik nr 23 do protokołu/ i uchwała została przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało  15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest o uchwała Nr XIV/98/02  Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.12.2003r. w sprawie j/wi stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w działach. 756, 851, 853 /.

Skarbnik Gminy P.Baran omówiła projekt tej uchwały . Stwierdziła m.in. że proponuje się zwiększyć dochody i wydatki ogółem  o kwotę 11.000 zł  tj. w Dz.756 – o kwotę 9.000zł  i w Dz. 853 –  o kwotę 2.000zł. Wynika to z tego, że wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są wyższe niż  były planowane. Zapoznała z pismem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wprowadzenie tej kwoty do budżetu, by je następnie móc wydatkować min. na  zorganizowanie teatrzyku  dla dzieci w miesiącu grudniu br./ mają to w planie/. Na Opiekę Społeczną  zwiększyć dochody na zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Związane jest to z pismem  Agencji Własności Rolnej na dofinansowanie zadań z zakresu umowy  zawartej przez gminę na lata 2003 /4  z przeznaczeniem na pomoc dla byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarstw rolnych i członków ich rodzin.  
Skarbnik poinformowała, że te pieniądze z przeciwdziałania alkoholizmowi , które nie zostaną wydane  nie przepadają – przechodzą na następny 2004 rok.
Stanowiska komisji / z dnia 26 – 27.11.03r. i 1.12.03r./.
Wszystkie 4 stałe komisje  Rady pozytywnie zaakceptowały proponowane zmiany w budżecie zarówno odnośnie kwoty 2.000zł  / omawianej na posiedzeniach komisje / jak i  dodatkowo wprowadzonej  kwoty  9.000zł  do projektu uchwały w dniu sesji. 

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w działach. 756, 851, 853 / stanowi to załącznik nr 25 do protokołu/ i uchwała została przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało  15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest o uchwała Nr XIV/99/02  Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.12.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej

Przewodniczący Rady P.Mendak  poinformował, że będzie obecnie podejmowana uchwała nr 100 Rady Gminy.

Stanowiska komisji / z dnia 26 – 27.11.03r. i 1.12.03r./.
Wszystkie 4 stałe komisje  Rady pozytywnie zaakceptowały proponowaną uchwałę tj. ustalenie  opłaty  prolongacyjnej  w wys. 50% odsetek za zwłokę. 

Skarbnik Gminy P.A.Baran wyjaśniła, że ta opłata prolongacyjna będzie  wprowadzona z tytuły rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy.
Stawkę opłaty  prolongacyjnej ustala się w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, którą określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia i opłata ta nie może być wyższa niż 50 % .

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski  odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej / stanowi to załącznik nr 27 do protokołu/ i uchwała została przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało  15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest o uchwała Nr XIV/100/02  Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.12.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 28 do protokołu /uchwała podlega ogło

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 21-09-2004 21:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2004 21:45