UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008.

UCHWAŁA NR XIV/105/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 w następujący sposób:

  1. w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr XIII/85/07 z dnia 14.12.2007 r. – Dochody budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – dochody w wysokości 200.000 zł zaplanowane w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , przenosi się do kolumny – Dochody majątkowe. Zmiana zakwalifikowania ww. dochodów do dochodów majątkowych nie zmieniła wartości ogółem planowanych na rok 2008 dochodów Gminy. Zmianie uległa suma planowanych dochodów bieżących z 8.351.207 zł na 8.151.207 zł, oraz suma planowanych dochodów majątkowych z 600.000 zł na 800.000 zł.

  2. załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XIII/85/07 z dnia 14.12.2007 r. – Zadania inwestycyjne w gminie Stare Czarnowo w 2008 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e:

Projekt uchwały przewiduje zmianę uchwały budżetowej na rok 2008 w następujący sposób:

  • w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr XIII/85/07 z dnia 14.12.2007 r. – Dochody budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – dochody w wysokości 200.000 zł zaplanowane w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, błędnie zostały zakwalifikowane do dochodów bieżących zamiast do dochody majątkowych. Zmiana zakwalifikowanie ww. dochodów do dochodów majątkowych nie zmieniła wartości ogółem planowanych na rok 2008 dochodów Gminy, pozostają one na poziomie 8.951.207 zł. Zmianie uległa suma planowanych dochodów bieżących z 8.351.207 zł na 8.151.207, oraz suma planowanych dochodów majątkowych z 600.000 zł na 800.000 zł.

  • w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr XIII/85/07 z dnia 14.12.2007 r. - Zadania inwestycyjne w gminie Stare Czarnowo w 2008 r, pojawiły się błędy rachunkowe – niepoprawnie ustawiona formuła sumowania kolumn. Po wprowadzeniu poprawnych reguł sumowania oraz wprowadzeniu poprawnej wartości zaplanowanego do zaciągnięcia w 2008 r. kredytu, zmianie uległy sumy końcowe w kolumnie nr 6 – było 9.502.000, jest 10.122.000, w kolumnie nr 8 – było 1.020.000, jest 1.870.000, w kolumnie 9 – było 3.150.000 , jest 2.300.000.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:53