UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

UCHWAŁA NR XIV/110/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) , w związku z art. 67a, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020; z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu pobiera się opłatę miesięczną.

§ 2.

 1. Wysokość opłaty miesięcznej dla ucznia wylicza się jako iloczyn dni pracy szkoły w miesiącu i dziennej stawki żywieniowej ustalonej dla wydawanych posiłków.
 2. Dzienna stawka żywieniowa określa koszt produktów użytych do sporządzania posiłków w ciągu jednego dnia.
 3. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości:
  • 2,00 zł za posiłek (obiad) dla dzieci klasy „0” i dzieci w wieku 3-5 lat,
  • 1,20 zł za posiłek (śniadanie) dla dzieci w wieku 3-5 lat,
  • 3,00 zł za posiłek (obiad) dla pozostałych dzieci.

§ 3.

 1. Pracownicy szkoły oraz osoby spoza szkoły mogą korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 2. Dyrektor szkoły określa cenę posiłku opłacaną przez pracowników szkoły oraz inne osoby spoza szkoły odpowiadającą pełnym kosztom jego przygotowania przez stołówkę szkolną tj. koszty produktów, wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania stołówki.
§ 4.
 1. Korzystający ze stołówki wnoszą opłatę, o której mowa odpowiednio w § 2 i § 3 z dołu, nie później niż do 5 dnia każdego następnego miesiąca.
 2. Opłaty pobiera intendent szkolny za pokwitowaniem i odprowadza je do kasy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

§ 5.

 1. W przypadku nieobecności osób korzystających ze stołówki, intendent szkolny pomniejsza opłatę o należność za dni nieobecności z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Oświadczenie o planowanej nieobecności odbiera sekretarka szkoły lub intendent szkolny nie później niż w dniu nieobecności do godziny 730.

§ 6. Za uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie zasiłków celowych na zakup posiłków opłaty wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e

Od 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 181, poz. 1292 ). Zgodnie z nowymi przepisami, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:55