UCHWAŁA NR XVI/132 /08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XVI/132 /08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania nie odwołano Pana Kazimierza  Mendaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej  uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 28.03.2008 r. na XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo wpłynął wniosek grupy radnych dot. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.  Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) odwołanie przewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1 tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.  W dniu 28 kwietnia 2008 r. na XVI sesji, Rada Gminy Stare Czarnowo w wyniku tajnego głosowania nie odwołała Przewodniczącego Rady P.Kazimierza Mendaka.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2008 09:43