UCHWAŁA NR XVII/135/08 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR XVII/135/08
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

  • Treść uchwały
  • załącznik nr 1 – ark. 1 i ark. 2 – rysunek planu w skali 1:500;
  • załącznik nr 2 – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z oznaczeniem granicy obszaru objętego planem;
  • załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu;
  • załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-06-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 13:33