Protokół Nr XXIII/05 z XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 marca 2005 r.

Nowa strona 1

Protokół Nr XXIII/ 05
z XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 31 marca 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 – 1600

 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy; wójta, jego z-cę, skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było 15 radnych na stan radnych - 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 31.01.2005 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  / dot. kwot: 16.483 zł, 8.600 zł i 108.600 zł. /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenie zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w  spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji  dla Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjecie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na  terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2004.
 16. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na  terenie gminy w 2004r. – II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.
 17. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  w 2004 r. za II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.
 18. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie  Gminy Stare Czarnowo w 2004 r.
 19. Sprawozdania sołtysów z działalności za 2004 r.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku radny Grzywiński W. zgłosił wniosek w sprawie:
- wykreślenie z porządku dzisiejszej sesji pkt 11. dot. „ Projektu uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo”.
W uzasadnieniu podał, że z uwagi na dość grube opracowania w tej sprawie nie wszyscy radni zapoznali się z tymi opracowaniami (jest mu o tym wiadome), które będą w przyszłości skutkować na dalsze funkcjonowanie gminy. Dlatego też wnosi o skreślenie tego punktu z porządku dzisiejszej sesji. Proponował wprowadzenie tej sprawę ponownie do porządku sesji po zapoznaniu się z proponowanym programem i planem przez wszystkich radnych. Wnosił o przegłosowanie wniosku.

Przed przegłosowaniem zgłoszonego wniosku Wójt Gminy M.Woś wnioskował o podjęcie tej uchwały / nie wykreślaniu go z porządku dzisiejszej sesji/, gdyż opracowanie zarówno programu ochrony środowiska jak i planu gospodarki odpadami trwało dość długo. Na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji przedstawiał główne założenia. Opracowania te są wykonane prze firmę OBRYS Technika z Poznania, która wykonywała podobne programy i plany we wszystkich gminach powiatu gryfińskiego. Są tam zawarte opracowania profesjonalne.
Jest to zaopiniowane przez Zarząd Powiatu w Gryfinie i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wójt stwierdził, że z tego co mu wiadomo są pewne wątpliwości radnego odnośnie planu gospodarki odpadami a w szczególności budowy wysypiska w Starym Czarnowie. Uważał, że jest tu pewne niezrozumienie tematu, gdyż wysypiska nikt nie planuje budować i nie ma tutaj takiego projektu.
Po to była podejmowana w styczniu br. uchwała rady o przystąpieniem do uchwalenia miejscowego planu w miejscowości Stare Czarnowo, żeby opracować plan i m.in. z tą działką coś zrobić. Wyjaśnił, że akt notarialny musiał być w ten sposób sporządzony, gdyż podczas jego podpisywania ze starostwem powiatowym o przekazaniu tej działki w 2003 r. jeszcze obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego gminy mówiący o tym, ze ta działka jest przeznaczona na wysypisko śmieci. W 1992r. planowano w Starym Czarnowie budowę wysypiska, które nie zostało zrealizowane – stąd ten zapis w planie zagospodarowania.  Obecnie to wysypisko istnieje, ciągle dosypuje się śmieci. Na dziko użytkowane i nie może tak być, żeby te śmieci wiecznie tam leżały. Dlatego też po to wystąpiono o opracowanie miejscowego planu, żeby tą działkę zagospodarować w pewien sposób. Jedną z idei Wójta jest umiejscowienie na tym dzikim wysypisku kopalni kruszywa, a następnie zbiornika retencyjno-rekreacyjny / Wójt mówił o tym publicznie, wcześniej/. Również dobrze mogą tam powstać działki budowlane, jednak to wszystko zależy od rady. Będzie to proponował, natomiast rada się do tego odpowiednio ustosunkuje. Wójt jest zaskoczony tym, ze oskarża się go o celowe wprowadzenie w błąd rady, że „knuje” powstanie tutaj wysypisko śmieci. Dziwi się, że w ten sposób się to tak traktuje. Wójt zacytował zapis w proponowanym planie gospodarki odpadami / na stronie 71/ „ obecnie na terenie gminy znajduje się nieczynne składowisko odpadów komunalnych o pow.2,18 ha na działce nr 47/6 w obrębie Starego Czarnowa, na którym składowane były odpady komunalne z terenu gminy. W odniesieniu do w/w składowiska należy uzyskać decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określoną w przepisach …” Wójt wyjaśnił, że składowane były na tym dzikim wysypisku również odpady komunalne z terenu Szczecina i innych okolic. Jest to wszystko przepisami obwarowane i jeśli funkcjonuje taki pogląd, ze Wójt jest po to, żeby wysypisko tutaj wybudować, to się bardzo myli i to złośliwie.

Rady Grzywiński wyjaśnił, ze nikt tutaj niczego nie „knuje” , lecz zgłosił wniosek o wycofanie tego punktu , by radni zapoznali się szczegółowo z dokumentacją. Dlatego zgłosił wniosek o wycofanie z porządku – do przegłosowania.

Radny Kałucki zapytał, jakie będą konsekwencje, jeśli ten punkt zostanie przesunięty na następną sesję.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że konsekwencji prawnych z tego tytułu nie będzie. Jednakże po to się śpieszył, żeby jak najszybciej opracować te dokumenty do uchwalenia. Radni mogli się z tymi dokumentami zapoznać. Poza tym są pozytywne opinie obu zarządów i tutaj na pewno się już nic nie zmieni. Są to programy i plany, nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek sprzedaży i przesuwanie tego na kolejną sesję uważał za nie potrzebne. Jeśli będzie wola rady o wycofaniu z dzisiejszego porządku tej sprawy , to tak będzie. Wówczas zrobi się 15 egz. planu dla każdego radnego.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady K. Mendak poddał do przegłosowania wniosek radnego Grzywińskiego dot. wykreśleniem z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt 11 dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo”.

 • za takim wnioskiem głosowało 5 radnych.
 • wstrzymało się od głosowania 4 radnych
 • przeciw wykreśleniu głosowało 6 radnych.

Wniosek nie przeszedł.

W związku z powyższym przystąpiono do kontynuowania porządku obrad ustalonego przez przewodniczącego rady.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 31.01.2005 r.

Do protokołu z dnia 31.01.2005 r./ dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag; - za jego przyjęciem głosowało 15 radnych Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 31.03.2005 r.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.

Przewodniczący Rady K . Mendak przedstawił informację o pracy rady w  okresie międzysesyjnym i tak:

 • w dniu 25.02.2005 r. brał udział w spotkaniu przewodniczących rad w Cedyni.
  Było to już drugie spotkanie/ spotkania takie mają się odbywać co pół roku/.
  M.in. poruszano tam sprawę braku powiadomień przewodniczących z poszczególnych rad o sesjach powiatowych oraz informacji o inwestycjach na dany rok w danej gminie. Wystąpiono wspólnie z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie, żeby raz w roku /na początku roku budżetowego/ organizowano wspólne posiedzenie sesji i informowano przewodniczących, jakie pieniądze ze starostwa będą wydatkowane na poszczególne gminy.
 •  w dniu 7.03.2005 r. posiedzenie komisji rewizyjnej,
 • w dniu 9.03.2005 r. posiedzenie komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych,  były to posiedzenia zgodnie z planami komisji na 2005 r. Protokoły z posiedzeń znajdują się w dokumentacji danej komisji.
 • w dniu 21.03.2005 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady dot. spraw z zakresu XXIII sesji.
 • w dniu 14-15.03.05 r. komisja rewizyjna brała udział w szkoleniu w Międzyzdrojach w temacie : zadań komisji w procesie absolutorium, funkcji kontrolnej i opiniodawczej, nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego itp.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy M.Woś i tak:

 • wróciła księga gości w www.stareczarnowo.pl  Atmosfera się zmieniła na korzyść, są różne wpisy i na razie nie zauważył złośliwych. W okolicach świąt były wpisywane życzenia. Jest to forum dyskusyjne na łamach internetowych.
 • uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem administracji Nadleśnictwa Gryfino, które odbyło się w urzędzie i w Gryfinie. Tematem spotkania było uporządkowanie prawne dróg między drogami zakładowymi, nadleśnictwa i drogami gminnymi, ponieważ jest to w dalszym ciągu nieuporządkowane, a będzie to przedmiotem którejś z najbliższych sesji. Rada Gminy będzie musiała podjąć decyzję uchwałą w sprawie dróg. Nadleśnictwo najchętniej by wszystkie drogi przekazało gminie. Wówczas też wszystkie kłopoty spadają na gminę, m.in. odpowiedzialność za wypadki, uszkodzenia samochodu bądź odśnieżanie, posypywanie piaskiem itp.
 • odbyły się zebrania sprawozdawcze w poszczególnych jednostkach OSP. W sumie odbyły się trzy zebrania, tzn. w Żelisławcu, Starym Czarnowie i Kołbaczu. Natomiast w Żelewie zebranie się nie odbyło( coś złego dzieje się w OSP, nie dochodził dlaczego). W pozostałych zebraniach uczestniczył Komendant Powiatowych Straży P. Wojciech Tesar. Nie było żadnych sensacji poza tym, że bardzo mnie martwi postawa OSP w Żelewie ( gmina pomogła im dach zrobić, kupiono rynny itp.). Natomiast bardzo sympatyczna informacja tzn. było to również w prasie informowane, że w ramach przekazywania od Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w uznaniu zasług ochrony przeciwpożarowej, przekazują Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Star 240 oraz wóz kwatermistrzowski SKWW / w podpisie: Marek Kowalski).Uczestniczyłem w tych uroczystościach w dniu 9.02.05 w Smerdnicy przy tej strażnicy.
 • również w dniu 2.02. br. odbyła się Rada Parków Krajobrazowych w Gryfinie, gdzie czynnie uczestniczę w posiedzeniach, ponieważ właściwie wszystkie sprawy dotyczą naszej całej gminy i jej mieszkańców.
 • wykonaliśmy także objazd wszystkich miejscowości odnośnie weryfikacji wniosków składanych przez Państwa dotyczących nowych punktów oświetleniowych. Połowa tych wniosków co do ilości, została komisyjnie zaakceptowana, które były zasadne. Natomiast nie możemy zgodzić się z tym aby niektóre inwestycje kosztujące dziesiątki tysięcy złotych mogły być dziś przeprowadzone. Jeszcze się trochę wstrzymujemy z montażem, ponieważ jest teraz jaśniej, w każdym razie do jesieni to zostanie zrobione. Są takie sytuacje gdzie nie ma możliwości technicznych wykonania, np. w Żelewie gdzie jest wąska uliczka i nie ma możliwości przeprowadzenia tego po usytuowaniu słupa na tej ulicy (tak jest w stosunku do P. Osińskiej, gdzie trzeba by było 6 słupów dodatkowych postawić jakimś tam obejściem przez wioskę, żeby u niej 1 lampę zainstalować). Zaproponowałem Pani, że kupimy jej sprzęt tzn. halogen, który ona może podłączyć do swojego ZK. W dniu wczorajszym stwierdziła, że będzie musiała za prąd płacić. Jednak nie każdemu można zrobić tak ,jakby sobie życzył.  Wójt prosił, aby zapisać numer telefonu gdzie należy zgłaszać jakieś uwagi  dotyczące lamp: 4384185. A gdyby nie reagowali to bardzo prosi o informację.
 • byłem też na naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, gdzie omawiano sprawozdania, plany na przyszłość, bezpieczeństwo. Było także podziękowanie dla wójtów i burmistrzów, którzy wspomagali poszczególne rewiry dzielnicowych. Usłyszałem, że Stare Czarnowo w ogóle nie wspomagało, a jak pamiętam mieliśmy zaplanowane 3 tyś. zł w budżecie z czego wydatkowane zostało 2490 zł, m.in. drzwi wejściowe zostały zrobione. Taka była informacja (Komendant Łuszczewski wyjaśnił, że ta pomoc jest uwidoczniona w innym sprawozdaniu).
 • w tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z arcybiskupem Zygmuntem Kamińskim i z pozostałymi wójtami i burmistrzami odnośnie szlaku cysterskiego. Arcybiskup razem z Marszałkiem Województwa Zygmuntem Mejerem ma przejąć patronat nad naszym forum cysterskim, które będzie miało miejsce m.in. w Kołbaczu.
 • w pierwszy weekend czerwca nadaliśmy nazwę nowej miejscowości to jest przysiółek Dobropola czyli Sosnówko, dawne Osetne Pole – 2 budynki. Na spotkaniu z mieszkańcami taką nazwę ustalono w konsekwencji uchwał podejmowanych na poprzedniej sesji.
 • następnie mieliśmy spotkanie, najpierw w Gryfinie a potem tutaj, w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. W najbliższym czasie dostaniecie Państwo dość bogate opracowanie. Należy dokładnie się temu przyjrzeć, gdyż z mojej strony i moich współpracowników jest wiele takich momentów z którymi nie możemy się zgodzić w takiej wersji na uchwalenie tego programu. Bardzo by to ograniczało funkcjonowanie całej gminy, w szczególności jej mieszkańców np. zakaz rozbudowy dróg, zakaz odkomarzania, zakaz poboru wody ze zbiorników niższych niż 10 m.
 • mieliśmy także bezpośrednie kontakty z partnerską gminą Löknitz. Najpierw przedstawiciele byli u nas 3.03. 2005 r., natomiast my tam pojechaliśmy liczniejszą grupą i na 14 drużyn nasz Fagus wygrał wszystkie mecze (w pucharze zremisowali, ale w rzutach karnych wygrali).
 • uczestniczę też w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na temat aktywizacji zawodowej. Różne są projekty, programy dla przedsiębiorców a także dotyczące wójtów i burmistrzów.
 • byłem też na naradzie zorganizowanej w związku z uchwałami i opiniowaniem łowieckich planów hodowlanych. Każde koło łowieckie musi przedstawić plan hodowlany, który opracowuje się raz w roku, który jest opiniowany przez wójta czy burmistrza i zatwierdzany przez nadleśnictwo.
 • uczestniczyłem też w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która poświecona była 60 rocznicy państwowości polskiej na ziemiach zachodnich
 • odwiedził nas przedstawiciel Ministerstwa Administracji Spraw Wewnętrznych P. Wojciech Makowski, który zbierał końcowe opinie na temat wdrażania programu instytucjonalnego. Najwięcej dyskusji wywołała sprawa oświaty, my jesteśmy na 31 miejscu pod względem wydatkowania środków na jednego ucznia, natomiast z efektywnym uczeniem jest trochę gorzej.
 • odbyły się także takie sympatyczne uroczystości, np. konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, a także msza z okazji I rocznicy powstania klubu AA „Słoneczko”
 • natomiast 30 marca br. odbyło się ostatnie zebranie likwidujące Spółkę Wodną Miedwie, która oficjalnie już nie istnieje. Był likwidator, wydawało się, że są takie ogromne długi, ale tak wyszli, że pieniędzy nie dostał likwidator ani dyrektor. Natomiast wszystkie roszczenia, szczególnie pracowników zastały zaspokojone.
 • podpisałem także akt notarialny na działkę w Kołowie, która została sprzedana.
 • odbyło się także walne zgromadzenie w Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat ostatecznej wersji studium wykonalności. Na dzień dzisiejszy posiadam takie informacje, że w czerwcu wniosek zostanie złożony do funduszu spójności o pieniądze, uprzedzam, że będą mieli Państwo trochę pracy – trzeba będzie trochę podyskutować na temat przekazania majątku związkowi gmin. Nie wszystko, ale sieci wodociągowej, istniejącej oczyszczalni, tych którymi gmina włada i chce żeby je modernizować i budować nową oczyszczalnię ścieków w Kołbaczu. Natomiast Żelewo zostaje w takim kształcie jak jest. Kto wie czy nie będziemy musieli wydać kilku tysięcy na opracowanie oceny oddziaływania na środowisko przy budowie kanalizacji. Jest to proces, który trwa, ale wszystko musi być dopięte „na ostatni guzik”, ponieważ przepisy unijne są trochę niespójne z naszymi i trzeba to dopasować aby wniosek nie został odrzucony. Natomiast jak już mówiłem Komorówko, Kołowo i Binowo będzie miało swój system i staramy się żeby część Starego Czarnowa tzn. ul. Gryfińska też była w tym systemie, który będzie finansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.A.Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 28 lutego 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą  Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.490.620 zł
 • po stronie wydatków - 6.350.620 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta na dzień 28.02.05 r. budżet kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.531.384 zł
 • po stronie wydatków - 6.391.384 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 28.02.05r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu  w kwocie 140.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dochody budżetowe w okresie tych 2 miesięcy br. zostały zrealizowane w  18,18 %. Oznacza to, że z 6.531.384 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 1.187.189 zł.

Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 503.162 zł co stanowi 16,42 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport czyli 46,36 % ogółu wydatków. Na administrację publiczną 21,63 % i 17,77 % na opiekę społeczną.
Różnica między otrzymanymi do końca 28 lutego2005 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 137,877 % i stanowi ona nadwyżkę przeznaczona na spłatę zobowiązań pożyczkowych. 
Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł na koniec lutego br. 9,80%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 29. 02.2005 r. wynosił 316.898,90 zł.
Gmina złożyła dwie lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 28.02.2005 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie rani zgłaszali następujące interpelacje i zapytania:

Radny Ruszczycki wnosił o:

 • podjęcie działań odnośnie zlikwidowania kałuży w Kartnie,
  Była już ta sprawa wcześniej wnioskowana,/ sołtys obiecał pomóc /.
 • wycięcie krzaków przy drodze polnej w Żelisławcu.

Radny Chudak poruszył sprawy dot:

 • programu ochrony środowiska, który proponuje się do zatwierdzenia na dzisiejszej sesji. Wnioskował o przedłożenie radnym tych programów / w formie książeczek/ celem szczegółowego zapoznania się przez radnych, niezależnie czy ta uchwała zostanie podjęta. Osobiście zapoznał się z dokumentacją programu i planu.
 • wycięcia topoli na stadionie w Kołbaczu. Rozumie, że zostało to zrobione w celach bezpieczeństwa, lecz mieszkańcy wnoszą o dokładną informację w tej sprawie.
 • czy jest możliwość wykonania furtki przy drugiej bramie na cmentarzu w Starym Czarnowie/ brama druga jest zamknięta/. Umożliwiłoby to społeczeństwu skrócenie drogi do swoich grobów, które znajdują się na końcu cmentarza.
 • czy jest możliwość wykonania pewnego zabezpieczenia / w formie ogrodzenia/ od strony pola na wysokości przedszkola w Kołbaczu. W miesiącach zimowych często tam podchodziły z tej strony lisy do śmietników.

Radny Kotylak poruszył sprawy dot:

 • wprowadzenia programu „ Ikonka” na terenie województwa przez Ministerstwo  Nauki i Informatyzacji.
  Program ten polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych gmin na terenie województwa. Celem tego programu jest zapewnienie ludności taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu w ramach nowo powstających czytelni internetowych.  Jak Wójt się zaopatruje na wprowadzenie takiego programu w tutejszej gminie.
 • jakie są szanse na stworzenie w naszej gminie centrum integracji edukacji społecznej. Zajmowałoby się udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym, osobom po wyrokach itp. mających utrudniony dostęp do znalezienia pracy. Jest finansowane częściowo ze środków własnych / są to koszty utrzymania lokalu/,natomiast pensje dla osób zajmujących się tym centrum byłyby płacone z urzędu pracy , który kierowałby jednocześnie takie osoby do tego centrum. Prawdopodobnie informacja w tej sprawie była przesłana do urzędu w ubiegłym roku. Jak się Wójt zaopatruje na tę sprawę ?
 • wnioskował, by przy okazji wycinki drzew w Kołbaczu również przyciąć gałęzie na wysokości parku oraz w pozostałych miejscach, gdzie wychodzą gałęzie na drogę.
 • zapytał, czy w związku ze zmianą sieci internetowej nie byłoby korzystniejsze dla gminy przejście ze stacji internetowej w szkole na założenie łącza bezprzewodowego /zamiast korzystanie z modemu Telekomunikacji Polskiej/.
 • czy w miejsce wyciętych drzew na stadionie są planowane nowe nasadzenia?

Radny Zacharski

 • wnioskował o wycięcie gałęzi przy drodze biegnącej od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji sołtysa w Glinnej. Tam przechodzi oświetlenie i te konary drzew  /lip / dotykają przewodów. Zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców .
  W ubiegłym roku część gałęzi wycięto na jego interwencję, lecz obecnie należy dokonać wycinki wzdłuż całej drogi celem jej uporządkowania. Kto ma wykonać tę wycinkę ?
 • zgłosił, że na drodze biegnącej od posesji P.Kukli w kierunku Śmierdnicy znajduje się niebezpieczny łuk.  Do kogo należy się zgłosić w sprawie złagodzenia tego zakrętu.?
 • zapytał, czy będzie remontowana droga wojewódzka St.Czarnowo – Glinna. Chodzi szczególnie o odcinek od lasu w kierunku St.Czarnowa. Droga jest powybijana i należałoby ją uzupełnić, również pobocze /częściowo jest ona zrobiona/.

Radny Mielnicki wnosił o podjęcie działań w zakresie:

 • remontu drogi St.Czarnowo – Dobropole poprzez interweniowanie w zarządzie dróg powiatowych. Droga ta jest bardzo zniszczona, nieprzejezdna.
 • odnośnie dębu znajdującego się przy wyjeździe z lasu / gubi gałęzie /.
 • czy będzie możliwość w tym roku wyremontowania świetlicy a w szczególności zrobienia dachu, który zacieka a dodatkowo odpada tynk.

Radna Cioch poruszyła sprawy dot:

 • budowy sali gimnastycznej, Co dzieje się z tą sprawą, Wójt nie wspomniał o tym w swoim sprawozdaniu. 
 • plac targowy. Uważała, ze pomimo tego, że to nie jest nasz teren należałoby wspólnie pomyśleć nad jego uporządkowaniem. Chcieliby porozmawiać z Prezesem Malinowskim w sprawie zezwolenia na nawiezienie na tam żużlu itp. lecz prosi o poparcie Wójta.
 • wjazd do Kołbacza/ na wysokości byłych torów kolejowych/  Wjazd ten jest bardzo niebezpieczny i należałoby go trochę wyprostować co najmniej na odcinku ok.100 m. Jest bardzo niebezpieczny.
 • zgłosiła, że w związku z nastaniem wiosny można zauważyć w Kołbaczu tzw. brudy które należałoby uporządkować. m.in. chodzi tutaj o uporządkowanie chodnika po lewej stronie - od remizy OSP w stronę działek / jest on zniszczony, zarośnięty, krzywy itp./ Wnosiła o uwzględnienie tego w planach remontowych.
 • czy jest możliwość ustawienia śmietników / podręcznych/ wzdłuż drogi. Wcześniej w tej sprawie rozmawiała z prezesem spółdzielni, lecz nie podjęto działań w tym zakresie, a jest taka potrzeba. Radna uważała, ze radni z Kołbacza będą musieli się zastanowić nad sprawą osiedla / wspólnie ze spółdzielnią /.
 • dodatkowe oświetlenie.  Chodzi tutaj szczególnie przy bibliotece i na wysokości domu parafialnego/ młodzież w tym miejscu najwięcej się zbiera/.
 • ustawienie znaku drogowego do Kołbacza.  Jest ta sprawa uciążliwa dla mieszkańców i należałoby to załatwić.

Radna Małecka poruszyła sprawę:

 • wykonania offsetu przez ZWiK Szczecin. Jak wygląda sprawa wykonania tego offsetu przez ZWiK Szczecin. Podczas rozmów część robocizny miała być wykonana w tej formie. Czy coś jest już zrobione / m.in. miały być wykonane roboty na ul. Gryfińskiej/.

Radny Smykla poruszył sprawy:

 • remontu drogi z Dębiny do Kołbacza, która jest bardzo zniszczona, dziurawa itp.
 • wycinki gałęzi od krzyżówki w stronę Kołbacza / gałęzie wychodzą już na drogę zagrażając kierowcom.
 • złagodzenie wjazdu do Kołbacza / o którym wspominała radna Cioch/, były już tam wypadki,
 • w Dębinie należałoby podnieść studzienki/ była ta sprawa już wcześniej zgłaszana/,
 • załatwić sprawę oświetlenia w m. Dębina, które obecnie jest w gestii ZZD Kołbacz. Również drogi, chodniki osiedlowe są pozrywane i mieszkańcy sami nic nie mogą zrobić. Rozmawiał w tej sprawie z prezesem spółdzielni w tej sprawie i nadal nic nie jest robione.

Radny Róg

 • zgłosił, ze na wysokości szkoły na głównej ulicy jest zapadnięta studzienka ściekowa. Należy ją jak najszybciej zrobić/ informował o tym również prezesa spółdzielni/. Sugerował, że mogliby to zrobić osoby w ramach robót interwencyjnych.

Radny Kowalczyk wnioskował o:

 • zajęcie stanowiska w sprawie kursowania autobusu podmiejskiego do Kołbacza.
 • przejęcie przez gminę parku. Uważał, że uporządkowanie tego parku dla mieszkańców byłoby ważną rzeczą /na razie bez dodatkowych kosztów dla gminy typu oświetlenie itp./.

Radny Kałucki poruszył sprawy:

 • dodatkowego punkty oświetleniowe, Zainteresowani radni mieli być powiadomieni o erminie decyzji na dodatkowe punkty. Okazuje się, ze komisja już zdecydowała o tym i radni nie mieli wpływu na uzasadnienie swoich wniosków . Czy obecnie będą mogli mieć wpływ na podjęte już decyzje, osobiście chciałby swój wniosek uzasadnić.
 • uważał, że poruszane tutaj sprawy dróg i chodników osiedlowych są ważne i należałoby w pewien sposób zadbać o to.  Chociażby ul. Bogusława, która jest nieprzejezdna, bardzo zniszczona i takich jest więcej. Nie może tak dalej być.
 • sprawa śmieci/ mówiła o tym wcześniej radna Cioch/.  Myśli, ze należałoby zorganizować sprzątanie Kołbacza, gdyż przy rzece jest bardzo dużo rozrzuconych śmieci. Poparł sprawę usytuowania śmietników co najmniej przy  drodze głównej. Mogłaby te śmietniki raz na jakiś czas opróżniać osoba, która sprząta przystanki.
 • godziny pracy urzędu gminy. Otrzymuje wnioski od mieszkańców, ze nie mogą załatwić sprawy w urzędzie po godzinie 1500. Pomimo tego, że zmieniono godziny za czasów tej kadencji rady, to jednak w każdy poniedziałek urząd powinien być czynny, co najmniej do godziny 1630 , by mieszkańcy mogli załatwić swoje sprawy zapłacić np. podatki, sprawy związane z dowodem osobistym itp.

Radny Grzywiński

 • w imieniu młodzieży Starego Czarnowo prosił o przyśpieszenie prac rekultywacyjnych przy boisku / powstały koleiny/ i obsadzenie boiska drzewami.

Przewodniczący Rady K.Mendak

 • zapytał, jak wygląda wykonalność uchwały dot. ściągalności opłat targowych.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że dotychczas nie wpłynęła żadna kwota z tego tytułu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. / dot.  kwot: 16.483 zł, 8.600 zł i 108.600 zł. /.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie, które dotyczyły:

 • zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 16.483 zł w Dziale Różne rozliczenia w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej
 • zmniejszenia wydatków o kwotę 16.483 zł w Dz. Oświata i wychowanie (w tym przedszkole 15.000 zł - zakup usług remontowych i gimnazjum 1.483 zł – zakup usług remontowych) - zmniejszenie części subwencji.
 • zwiększenia dochodów o kwotę 8.600 zł w Dz. Administracja publiczna (w tym starostwo powiatowe na kwotę 2.300 zł zgodnie z porozumieniem na zadania zlecone i urzędy gmin na kwotę 6.300 zł z tytułu odsetek lokat terminowych)
 • zwiększenia wydatków o kwotę 108.600 zł (w tym w Dz. Gospodarka mieszkaniowa na kwotę łączną 106.300 zł ( w tym na zakup energii do kotłowni w Glinnej 6.300 zł i na zakup opału 100.000 zł ) oraz o kwotę 2.300 zł w Dz. Administracja publiczna na starostwa powiatowe.

Wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 100.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z pozostałych środków na rachunku bieżącym na koniec 2004 r.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie 2005 r./ w tym komisja budżetu wyraziła opinię nie jednogłośną /

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok (projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XXIII/186/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany program na 2005 r.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady Wł. Kałucki odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. (projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XXIII/187/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie określenie zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zasady i tryb umarzania - po zapoznaniu się w dniu sesji z opinią prawną dot. § 2 ust. 2 lit. a proponowanej uchwały.
Opinia prawna stanowi zał. nr 9

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenie zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
(projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Zach.)
Jest to uchwała Nr XXIII/188/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Na wspólnym posiedzeniu komisji wszystkie 4 komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany „Program Ochrony Środowiska” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo. Natomiast w dniu sesji opinie komisji były niejednogłośnie, po zgłoszeniu wniosku radnego Grzywińskiego w sprawie wykreślenia tej sprawy z porządku obrad.

Dyskusja

Radny Grzywiński poinformował, że w proponowanym Planie Gospodarki Odpadami mowa jest o działce 47/6, która w dniu 25.03.2003 r. została bezpłatnie przejęta przez gminę od starostwa z przeznaczeniem na wysypisko śmieci (taki jest zapis w akcie notarialnym z którym się osobiście zapoznał). Jest mu wiadome, że obecnie plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest już aktualny, lecz w momencie przejęcia tej działki plan był ważny. Mając tutaj wątpliwości zgłosił, dlatego wniosek o przeniesienie tego punktu na następną sesję. Chodzi o to, że nie mówimy oficjalnie o tym, że na terenie Gminy Stare Czarnowo lokalizujemy jakiś punkt utylizacji czy składowisko odpadów komunalnych. Dla niego wynika jednoznacznie, że takie zamiary były, dlatego uważa, że ta sprawa jest ważna i nie tylko dla niego lecz także dla mieszkańców. Wie, jaka jest opinia mieszkańców Starego Czarnowa w tym przedmiocie. Nie może wbrew swojemu sumieniu głosować za czymś co nie jest do końca wyjaśnione.

Wójt Gminy M.Woś był bardzo zaskoczony wypowiedzią radnego i nie mógł zrozumieć intencji i oskarżeń o świadome podpisanie aktu notarialnego, w którym jest zapis o przeznaczeniu działki nr 47/6 na wysypisko śmieci. Wcześniej dwukrotnie (jeszcze przed sesją) tłumaczył radnemu, na czym to polegało. Nadal dziwi się, że radny nie może tego zrozumieć, zatem wyjaśnia: faktem jest, że od lat funkcjonuje nielegalne wysypisko śmieci na terenie Starego Czarnowa, najpierw ktoś żwir wykradł a później zasypywane jest śmieciami. Nigdy nie myślał o powstaniu tutaj wysypiska śmieci. Nawet z formalnych względów ono by nie mogło powstać (parametry nie te, odległości od zabudowań, powierzchnia działki, konieczność zbierania śmieci co najmniej od 100.000 osób, itp.). Jest przekonany o tym, że nie może tutaj być wysypisko śmieci. Starostwo zaproponowało przejęcie tej działki bezpłatnie i my jako gmina możemy ponieść środki finansowe na opracowanie programu zagospodarowania tego nielegalnego wysypiska. To się obecnie czyni za jedynie 3.000 zł. Ma być to gotowe za około miesiąc. Na podstawie tego opracowania będzie wiadome co należy z tym zrobić, co wywieźć, co możemy zasypać, co zrekultywować itp. Wcześniej był zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, że działka 47/6 jest przeznaczona na budowę wysypiska śmieci, w związku z tym z 1992 r. była przywieziona już geomembrana i do dzisiaj trwa proces o to, czy był ona kupiona czy kradziona. Obecnie jest ona zlokalizowana w Mieszkowicach. Do końca 2003 r. funkcjonował w planie zapis, że ta działka jest przeznaczona pod wysypisko śmieci. Tego nikt nie zmieniał, a od 01.01.2004 r. nie funkcjonuje już ten plan zagospodarowania przestrzennego i obecnie ta działka może być np. jeziorem, nieużytkiem, rolna, oczkiem wodnym, terenem pod budownictwo przemysłowe itp. Tym co Rada Gminy ustanowi.
Została już podjęta uchwała o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Stare Czarnowo z myślą o tym, żeby zmienić plan w takim kierunku, jaki Rada uzna za stosowne (przedstawi kilka wariantów). Nie wierzy w to by ktoś mógł przekonać radnych, aby mogło tam powstać wysypisko śmieci. Należy o tym zapomnieć. Na komisjach informował, że dokumenty w tym zakresie są do wglądu i można było się z tym zapoznać. Jest to program i plan, które zawsze można zmienić, przedstawione są tam różne warianty. Wójt powtórzył, że żadnej spiskowej teorii na budowę wysypiska śmieci dla Gminy Stare Czarnowo nie ma. Dąży do tego, że wspólnie z pozostałymi gminami z powiatu Gryfińskiego zlokalizowali miejsce, gdzie te śmieci będą dowożone. Było proponowane miejsce w Czarnówku, teraz Myślibórz – a na pewno nie w Starym Czarnowie. Wójt wnosił o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Radny Zacharski wyjaśnił, że w zależności, jaki zapis jest w geodezji taki musi być akcie przekazania, np. działka była pod boisko sportowe i tak musiała przejąć gmina, a później uchwałą rady dokonano zmiany. Tak samo jest z działką pod wysypisko. Wyjaśnił, że rekultywacja to znaczy zmiana użytkowania.

Radny Grzywiński wyjaśnił powtórnie, że tutaj nie broni siebie, lecz sprawy. Jeżeli w akcie czyta jednoznacznie, że działka jest przeznaczona na wysypisko, to w jakim celu była ona przejmowana. Po to żeby ponieść nakłady finansowe, żeby przeprowadzić rekultywację. Nie przypomina sobie, by była mowa na temat przejęcia tej działki od starostwa. Zapytał, czy starostwo może zmusić gminę do przejęcia tej działki. Uważał, że jest ta sprawa nabrzmiała od lat. Po przeczytaniu tego planu tak wywnioskował. Po co była robiona symulacja. Chce być pewny, że wychodząc stąd wie, czym to się skończy.

Wójt wyjaśnił, że na temat przejęcia tej działki od starostwa musiała być uchwała Rady na podstawie, której mógł przejąć ją aktem notarialnym. Po to opracowywane są miejscowe plany, żeby przedstawić perspektywę zagospodarowania danego terenu. W pierwszej kolejności najpierw fachowcy muszą zbadać teren i przedstawić wnioski, które przedstawi Radzie. Wówczas Rada zdecyduje poprzez podjęcie uchwały, w jaki sposób można zagospodarować dany teren.

Radny Chudak stwierdził, ze na temat przejęcia tej działki rozmowa była na sesji. Jeśli chodzi o dokumentację dotyczącą tych planów zapoznał się z nimi w domu, ponieważ wypożyczył ją sobie. Nie wierzy w to, żeby Wójt oświadczając wobec 15 radnych, że nie może być tu wysypisko – chciał je zrobić.

Radny Róg stwierdził, że nie dziwi się radnym ze Starego Czarnowa, że bronią swojego elektoratu. Jakby na komisji wspólnej był przeczytany ten program to tych wątpliwości by nie było.

Wójt stwierdził, że tutaj powinno być elementarne zaufanie. Przedstawił argumenty i sprawa jest otwarta.

Radna Cioch stwierdziła, ze dołączone są dwie opinie pozytywne, które stwierdzają, że ten program jest dobrze przygotowany.

Przewodniczący Rady Mendak wyjaśnił, że przejęto tą działkę, aby zrobić z nią porządek. To Rada będzie decydowała, co z tą działką zrobimy.
Przypomniał radnym o kolejności procedur, podejmowania decyzji. Jest mu przykro, że radni nie mogą zrozumieć, że to właśnie oni podejmują decyzje. Przypomniał, ze w ubiegłym roku była mowa o rozpoczęciu od stycznia 2005 r. podejmowania uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania dla miejscowości Stare Czarnowo. Wcześniej Rada opracowała wieloletni plan inwestycyjny, gdzie nie ma żadnej mowy o budowie wysypiska śmieci. Działka ta została przejęta nieodpłatnie, żeby zrobić z nią porządek (dotychczas właściciel tej działki w ogóle się nią nie interesował. Osobiście rozmawiał z prof. Koćmitem z Akademii Rolniczej na temat przeprowadzania badań na tej działce. Prace te są robione przez trzy studentki za kwotę 3000 zł, na podstawie tych prac będzie wiadomo na temat jakości tych śmieci, będzie wszystko zinwentaryzowane i pomierzone. Także w momencie przyjmowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Starego Czarnowa będą gotowe materiały i radni ze Starego Czarnowa będą wiedli wielki prym a my będziemy im pomagać. Prosił o podjęcie tej uchwały z czystością sumienia i możliwością spojrzenia każdemu w oczy w przyszłości.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy
Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo.
(projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
- przeciw głosowało 2 radnych
- wstrzymało się od głosowania 2 radnych.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XXIII/189/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt „ Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo.
Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo” (projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;

- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XXIII/190/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady negatywnie opiniuje proponowane taryfy dot. zbiorowego i zaopatrzenia w wodę ( 2,07 zł / m3 netto ) oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ( 3,84 zł / m3 netto).

Dyskusja

Radny Zacharski zwrócił się z prośbą do sołtysów, by informowali mieszkańców w swoim miejscowościach, że rada negatywnie ustosunkowała się do proponowanych przez PUWIS Nowogard taryf wody i ścieków / tzn. nie podjęła uchwały z takim wysokimi taryfami/. Podobna sytuacja była w ubiegłym roku, gdzie rada nie przyjęła proponowanych stawek a przedstawiciele PUWIS informowali społeczeństwo w Glinnej, że stawki są takie, bo to wina rady.

Radny Kowalczyk uważał, że należałoby się zastanowić nad zerwaniem umowy z PUWIS, jeśli są takie sytuacje. Zapytał na ile lat jest podpisana z nimi umowa i czy są przewidziane tam inwestycje. Będąc ostatnio w Dębinie na oczyszczalni nie zauważył tam żadnej osoby, natomiast widział tam dużą dziurę i wodę, która płynęła z oczyszczalni.

Wójt wyjaśnił, ze nie jest żadną tajemnicą, ze zarząd gminy w poprzedniej kadencji podpisał z PUWIS Nowogard umowę na 25 lat. Natomiast jeśli chodzi o proponowane taryfy wody i ścieków to zostały one rzetelnie wyliczone. Żadnych błędów w tym się nie dopatrzył i nie tylko on. Niedawno osobiście był w Dębinie i pracował tam P.Łydko z Żelewo, który się tym zajmuje. Jednak nie ma obowiązku tam cały czas przebywać. Brama jest i ta oczyszczalnie funkcjonuje. Nie ma skarg od mieszkańców, rolników o zalewanych polach. Także te informacje są nie do końca prawdziwe. Plany są takie, że będziemy obejmować całą gminę nowym rozwiązaniem. Przed chwilą był uchwalany projekt plany aglomeracji i będzie się do tego dążyć. Jest to już daleko w procedurze, lecz na pewno krótsza niż 25 lat.
W Dębinie będzie za ok.3 lat przepompownia przy dobrych układach. Umowa z PUWIS w niedługim czasie zostanie rozwiązana / umowa jest zawarta od 2002 r. – 2027 r./. Oni w pewien sposób tam inwestują, utrzymują taki stan, żeby technicznie wszystko było sprawne.
Radny Róg stwierdził, że po zapoznaniu się z tym programem gospodarki wodno ściekowej rozumie to w ten sposób, ze wójt, rada w przyszłości dążyć będzie do przejęcia tej gospodarki na mienie gminy i poprzez stworzenie zakładu komunalnego itp. będzie to tak funkcjonować .

Wójt wyjaśnił, że nie koniecznie zakład komunalny w naszej gminie musi być.
Gmina Barlinek oraz PTK Pyrzyce ma swojego operatora a pozostałe gminy z tych 9 będzie miało operatora wyłonionego z związku gmin zlewni jeziora Miedwie, który będzie działania na terenie tych gmin. Wójt przypomniał, że gmina musiała wykupić grunt od mieszkańca Kartna pod oczyszczalnie ścieków, od mieszkańca Żelisławca pod wodociągi, cały system w Kołbaczu został włączony do obsługi . W Żelewie cały system kanalizacyjno- ściekowy został oddany do użytku w 1994 r. a gmina w ubiegłym roku dopiero wdrażała do eksploatacji. Okazało się , ze ta oczyszczalnia na dziko funkcjonowała. Jeśli ktoś myśli, ze się w tym kierunku nic nie robi, to jest w błędzie .Mamy ul. Gryfińską łącznie z pozwoleniem na budowę  Gmina nasza jest w związku gminy. Poczyniono wszelkie starania w kierunku przejęcie tych wszystkich wodociągów, sieci kanalizacyjnych na terenie gminy, by później bez żadnych problemów można było prowadzić inwestycje. W każdej miejscowości jest jakiś przyczółek, gdzie gmina może inwestować.

Radny Kałucki poruszył sprawę planu remontów i inwestycji prowadzonych przez PUWIS Nowogard. Przypomniał, ze w ubiegłym roku radni dość szczegółowo sprawdzili przedstawiona kalkulację i plan remontów. Chcieli zainwestować w oczyszczalnie w Dębinie i Kołbaczu, w który nie byli właścicielami. Stwierdził, że ta rada nie ufa tej firmie, wyliczenia kosztów wody i ścieków nie są wiarygodne.
Tym bardziej, jeśli coś znajduje się w planie remontów, co nie jest ich. Dlatego stanowiska poszczególnych komisji są negatywne odnośnie proponowanych taryf wody i ścieków.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. (projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny / 0 głosów /.
- przeciw podjęciu proponowanej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała nie została podjęta.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Proponowany regulamin omówiła P.Grzywińska M./ pracownik urzędu ds. oświaty/; m.in. stwierdziła, ze ten regulamin zawiera zasady, jakimi będzie się Wójt kierował przydzielając decyzją administracyjną stypendium szkolne i zasiłek. Ministerstwo określiło dotację na ten cel w kwocie 9.391 na 10 miesięcy/ która miesięcznie wyniesie kwotę 939,10 zł/. Sprawdzała to i urząd marszałkowski 3 krotnie  to potwierdził, również urząd wojewódzki. Będzie jeszcze w tej sprawie monitowała w Warszawie, gdyż tak nie może być. Jest 160 wniosków i gdy została by ta kwota podzielona, wówczas wyniesie na 1osobę 5,80 zł. Ustawa nas obliguje do tego, że nie można dać mniej niż 44.80 /Wójt poinformował, ze podobna sytuacja była w Gm. Bielice, gdzie mieli otrzymać kwotę 7.000 zł, jednak okazało się, że otrzymają,  70.000 zł / . Do ręki nie otrzymuje dana osoba, lecz zostanie wydana decyzja i musi przedstawić rachunki i wówczas otrzyma pieniądze. Te pieniądze muszą wystarczyć jeszcze na miesiąc: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Nowe wnioski będą przyjmowane w m-cu wrześniu br. Jest ok. 20 wniosków, gdzie dochód na 1 osobę wynosi do 79 zł a są wnioski o dochodzie 14 zł na osobę/. Najwięcej wniosków jest w grupie najwyższej, gdzie dopłata będzie do 80%. Następnie prosiła radnych o dokonanie poprawki w regulaminie w § 12 pkt.4 i 5 /winno być do 100% i 80 % /.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany regulamin - po wprowadzeniu dodatkowych zmian w dniu sesji.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo (projekt stanowi załącznik nr 17 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych / 3 radnych było nieobecnych w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta / podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Zach./.
Jest to uchwała Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2004.

Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2004 r. przedstawił Przewodniczący Komisji W. Grzywiński, który m.in. stwierdził:

GKRPA składa się z 7 osób tj. Grzywiński W. Górska A. Bednarek G. Łoś M. Łuszczewski M. Suzynowicz St. Sipko D.
Za nadzór koordynację wykonywanych zadań odpowiedzialny jest pełnomocnik d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych P. Dorota Sipko.  Na realizację zadań wykorzystywane są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2004 r. dokonano wpłat na kwotę 59.390 zł, z tego wydatkowano kwotę 53.901 zł. niewykorzystane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań w następnym roku budżetowym.
Szczególnym zadaniem komisji jest udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie. Kolejnym zadaniem jest prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapełtycznych.
Komisja realizuje swoje zadania przy współpracy z Zespołem Szkół w Kołbaczu, OPS, radami sołeckimi i innymi podmiotami. Nawiązano współpracę z Klubem Anonimowych Alkoholików „Feniks” w Gryfinie. Komisja pokryła koszty pobytu dla 10 osób na obozie szkoleniowo-terapeutycznym na ogólnopolskim zjeździe alkoholików. Wspiera się grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współ uzależnionych poprzez zakup materiałów pomocnych w rozwijaniu działalności. Prowadzone były działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Podjęto działania do zatrudnienia osób do prowadzenia działań socjoterapełtycznych / po rezygnacji osoby prowadzącej działalność świetlicy środowiskowej w Kołbaczu/. Dla dzieci uczęszczających w zajęciach świetlicowych finansowano dożywianie, również brały one udział w Ogólnopolskim Maratonie Trzeźwości w Żabnicy. Organizowano wyjazdy na letnie kolonie dla 15 dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka, dofinansowano wycieczki szkolne z programem profilaktycznym dla 14 dzieci, sfinansowano szkolenie 2 osób łącznie z dojazdami.
Komisja współfinansuje imprezy organizowane w sołectwach na terenie gminy/odbyło się 11 imprez w 6 miejscowościach/. Ważnym zadaniem wynikającym z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zakresie przestrzegania warunków sprzedaży. W roku 2004 nie stwierdzono rażących zaniedbań w tym zakresie. Komisja wydała 17 opinii w tym okresie odnośnie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W informacji szczegółowo przedstawiono wszystkie wydatki poniesione na działalność komisji w 2004 r.  Szczegółowa informacja z działalności GKRPA za rok 2004 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 16. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie gminy w 2004r. – II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.

Informacje z działalności Klubu GKS FAGUS za 2004 r. wraz z informacją dotyczącą rekreacji w gminie przedstawiła P. M.Grzywińska (pracownik Urzędu d.s. sportu i rekreacji), która m.in. stwierdziła, że budżet na działalność klubu FAGUS wyniósł 43.419,68 zł w tym w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 28.683 zł w drugim półroczu – 14.736,68 zł. środki przeznaczone były na zakup sprzętu i odzieży sportowej, materiałów budowlanych, energię, wodę, opłaty za ścieki, usługi transportowe itp. Klub FAGUS w rundzie jesiennej zajął VI miejsce i ma szansę na awans do IV ligi. Za wsparcie finansowe podziękowano firmie Baron-Drób i eL Te oraz . P. Smykli.

Jeśli chodzi o rekreację to w II półroczu organizowano wiele imprez i konkursów m.in.:

 • turnieje siatkarskie, w których brały udział drużyny z Kołbacza, Starego Czarnowa i Binowa; wydano na ten cel 1200 zł.
 • gminne dożynki, które odbyły się w Starym Czarnowie i wydatkowano 7900 zł
 • zakupiono nagrody za kwotę 300 zł dla zwycięzców konkursu „Czy znasz Szczeciński Park Krajobrazowy?”
 • Dzień Seniora w Starym Czarnowie gdzie wydatkowano 800 zł, w którym uczestniczyli seniorzy z terenu całej gminy (150 osób). Tę imprezę współfinansowała GKRPA i włączyło KGW z Glinnej i Starego Czarnowa
 • 50-lecie pożycia małżeńskiego, gdzie poniesiono kwotę 300 zł
 • wykonano place zabaw w Kołowie, Binowie, Żelewie, Nieznaniu, Żelisławcu, Dobropolu na łączną kwotę 5.500 zł.
 • na znakowanie i konserwację szlaków turystycznych wydatkowano 750 zł.
 • na imprezy lokalne w miejscowościach wydano kwotę 400 zł.

 Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 87,22% Szczegółowa informacja z działalności Klubu FAGUS wraz z informacją z działalności rekreacji stanowią załączniki nr 20 i 21 do protokołu.

Ad. 17 Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2004 r. za II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.

Informację z działalności przeciwpożarowej w II półroczu 2004 r. przedstawił  P.Zb.Ślęzak / pracownik urzędu ds. p.poż/, który m.in. stwierdził:
Na terenie Gminie St.Czarnowo działają 4 jednostki OSP tj. Stare Czarnowo, Kołbacz, Żelisławiec i Żelewo.
Jednostki te brały udział przy gaszeniu pożarów ,w zdarzeniach drogowych i innych  / St.Czarnowo w 19 zdarzeniach, Kołbacz w 10 zdarzeniach/. Przedstawił preliminarz wydatków poniesionych w 2004 r. na działalność przeciwpożarową w gminie / zakupy w tym: paliwa, materiałów budowlanych, sprzętu ratowniczego, woda i energia, badanie lekarskie, delegacje, diety, ubezpieczenia wozów strażackich itp./ Ogółem wydatkowano kotew 62.526,20 zł co dale 100%  wykonnia budżetu zaplanowanego na te działalność.  W miesiącu październiku 2004 r. jednostki OSP były kontrolowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Przeprowadzona kontrola wypadła pozytywnie w stosunku do oceny wykonanej w 2003 r. stwierdzono doża poprawę w działalności OSP Stare Czarnowo w związku ze zwiększeniem zainteresowania działalnością społeczną ludzi młodych znających rzemiosło pożarnicze. Wyniki kontroli pozytywnie świadczą o zaangażowaniu wójta gminy w sprawę zapewnienia jak najlepszej ochrony przeciwpożarowej w swojej gminie. Również tak duża pozytywna zmiana byłby niemożliwa bez wsparcia Rady Gminy i inicjatyw lokalnych społeczności z poszczególnych OSP. W związku z powyższym podziękowano wójtowi i radzie gminy za wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie. 
Szczegółowa informacja z działalności przeciwpożarowej wraz z załączonym protokołem z kontroli stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 18. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2004 r.

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznym na terenie gminy w  2004 r. przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowego w Starym Czarnowie przedstawił P. M. Łuszczewski, który m.in. stwierdził: że w tym okresie na terenie gminy zaistniało 65 przestępstw ( w tym 3 przestępstwa popełnione przez nieletnich), tj:
* 38 przeciwko mieniu
* 27 innych czynów, tj. wypadki drogowe – 3 ze skutkiem śmiertelnym, kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym itp.
W porównaniu do 2003 roku ogólna ilość przestępstw nieznacznie spadła, lecz wzrosła ilość przestępstw popełnionych przeciwko mieniu.
Z zaistniałych przestępstw w 2004 r. aktem oskarżenia objęto 27 postępowań, a 17 zostało umorzonych wobec niewykrycia sprawców bądź braku znamion przestępstwa. Ogólna wykrywalność przestępstw w roku 2004 wyniosła 64,58%. Stwierdzono 390 wykroczeń za które nałożono 80 mandatów karnych. Sporządzono 31 wniosków o ukaranie oraz zastosowano środki tzw. pouczenia. Przeprowadzono 83 interwencje w tym 53 domowe. Zatrzymano i doprowadzono 40 osób 3 trzech nieletnich będących uciekinierami z domu dziecka w Binowie. Sporządzono ogółem 690 wywiadów oraz czynności zleconych, zabezpieczano miejsca zdarzeń, zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Legitymowano osoby i kontrolowano obiekty.
Rewir Dzielnicowych współpracuje z Strażą Leśną Nadleśnictwa Gryfino w celu poprawy bezpieczeństwa, przeprowadzano wspólne służby na terenach leśnych i w okolicach ośrodków wypoczynkowych. Poprzez prowadzone kontrole nie odnotowano przypadków utonięć, kradzieży, pożarów itp.
Także współpraca z samorządem lokalnym układa się prawidłowo, z inicjatywy wójta gminy zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe w budynku Policji. Otrzymano pomoc w zakresie wyposażenia w materiały biurowe, a także udostępniono korzystanie z kserokopiarki Internetu. Planuję się szerszą współprace z Państwową Strażą Rybacką i Kołami Łowieckimi w celu wyeliminowania procederu kłusownictwa. W celu poprawy estetyki w miejscowościach na terenie gminy wspólnie z władzami samorządowymi i sołtysami planuje się wprowadzenie działań kontrolnych w celu właściwego zagospodarowania obejść i obiektów. Kierownik podziękował radzie i wójtowi za współpracę.
Szczegółowa informacja na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 19. Sprawozdania sołtysów z działalności za 2004 r.

W tym punkcie sprawozdania przedstawili za II półrocze:

 1. sołtys sołectwa Starego Czarnowa M.Baryła
  • brała czynny udział w organizacji gminnych dożynek (jako starościna), na których zaprezentowano miejscowość a także zorganizowano loterią fantową i grilla.
  • wspólnie z KGW prowadzono stałą opiekę nad świetlicą wiejską
  • współdziałała w Dniu Seniora, zabawy andrzejkowej i sylwestra
  • czynnie uczestniczyła w obradach Rady Gminy poruszając wiele problemów dotyczących mieszkańców
  • organizowano kuligi dla dzieci, święto pieczonego ziemniaka (wspólnie z proboszczem parafii),
  • mobilizowała mieszkańców do przeprowadzenia porządków na terenie plebani i kościoła  Sołtys podzięk

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:53
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
   Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:53