UCHWAŁA NR XX/154/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XX/154/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /; art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218/ oraz § 6 ust. 1, § 7, § 11 i załącznika nr 3 tabela I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Dz. U. Nr 73, poz. 431/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

* wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5050,00 zł brutto
* dodatek funkcyjny w kwocie 1720,00 zł brutto
* dodatek specjalny w wysokości wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego 2031,00 zł brutto
*  20% dodatku za wieloletnią pracę w kwocie 1010,00 zł brutto

§ 2. Traci moc uchwała nr III/13/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r. z wyjątkiem postanowienia dotyczącego dodatku funkcyjnego, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

 

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XX/154/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Aktualne wynagrodzenie w wysokości 8.140,00 zł /wynagrodzenie zasadnicze + dodatki w tym dodatek stażowy/ Wójt otrzymuje od 4 grudnia 2006 roku. Jest to jedyny dochód pobierany przez Wójta, nie przysługują Mu bowiem w odróżnieniu od innych pracowników Urzędu żadne nagrody /z wyjątkiem nagrody jubileuszowej/.
Pracownicy Urzędu corocznie otrzymują podwyżkę wynagrodzenia w skali określonej przez pracodawcę.
Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, w gminie liczącej do 15 tys. mieszkańców miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wójta może wynosić od 4200,00 zł do 5900,00 zł, a dodatku funkcyjnego od 1500,00 zł do 1900,00 zł /zał. nr 2 do rozporządzenia/ Kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrasta o kwotę 750,00 zł, zwiększa się również minimalna stawka dodatku funkcyjnego o kwotę 420,00 zł. W/w rozporządzenie w § 7 określa, iż wójtowi przysługuje dodatek specjalny „w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”.
Poprzednie rozporządzenie ustalało dodatek funkcyjny w przedziale od 1080,00 zł do 1550,00 zł, w związku z powyższym ustalono wójtowi gminy w/w dodatek w kwocie 1300,00 zł. Natomiast nowe rozporządzenie ustala nowy przedział dot. dodatku funkcyjnego w kwotach od 1500,00 zł do kwoty 1900,00 zł.
W związku z powyższym w chwili obecnej uchwalona wysokość na sesji Rady Gminy w 2006 r. dod. funkcyjnego jest niezgodna z obowiązującymi obecnie przepisami.
Zasadne jest zatem ustalenie nowego zaszeregowania uwzględniającego zmianę wysokości dodatku funkcyjnego oraz podwyższenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego o minimalną kwotę ustaloną wyżej cytowanym rozporządzeniem pozostawiając jednocześnie dodatek specjalny w poprzedniej wysokości tj. 30%
Mając na względzie powyższe proponuje się zmienić wynagrodzenie Wójtowi Gminy Stare Czarnowo będącego jednoosobowym organem wykonawczym Gminy, z całym bagażem kompetencji i osobistej odpowiedzialności za całokształt pracy.
Zakres wykonywanych przez Gminę zadań własnych, zleconych i powierzonych jest bardzo szeroki.. Gmina prowadzi wiele znaczących inwestycji wymagających ze strony Wójta stałego nadzoru i podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:49