Protokół Nr XXVI/05 z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 czerwca 2005 r.

Protokół Nr XXVI/05

Protokół Nr XXVI/05
z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 27 czerwca 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1400 - 1600
 

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając zaproszonych gości w osobach: Janusz Kloczkowski - Dyrektor Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie , Krystyna Kołodzejczak - Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy; wójta gminy, jego zastępcę, skarbnika gminy, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 14 radnych na stan radnych - 15. Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych  ( nieobecny radny Gorczyca).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji, który był wcześniej doręczony radnym ;

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji tj. z dnia 06.06.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXV sesji - 06.06.05r.
 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn" budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie".
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji rady.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania .
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian, w związku z czym przystąpiono do jego kontynuowania.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 06.06.2005 r.

Do protokołu z dnia 06.06.2005 r.( dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji ) - radny Kowalczyk wnioskował o uzupełnienie wypowiedzi radnej Cioch / nie określił konkretnie o co chodzi).
Przewodniczący rady wyjaśnił, że nie jest to pierwsza sesja, żeby w tym momencie zabierać głos. Następnie poddał do przegłosowania przyjęcie protokołu;

 • za jego przyjęciem głosowało 13 radnych
 • wstrzymał się od głosowania 1 radny. Protokół został przyjęty i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 27.06.2005 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś m.in. stwierdził:

 • został podpisany akt notarialny w Gryfinie na sprzedaż działki w Starym Czarnowie,
 • jest w opracowaniu plan zagospodarowania m. Kołbacz ( program rozwoju miejscowego). Została przedstawiona koncepcja ( z udziałem sołtysa i rady sołeckiej), którą mamy zamiar realizować przy udziale funduszy zewnętrznych w granicach 80%. Dotyczy ona zagospodarowania boiska - remont ogrodzenia, budowa trybun, budowa szatni i sanitariatów itp. Po wybudowaniu hali gimnastycznej obiekty te byłyby przeniesione do innych miejscowości. Będą wykonane place zabaw, ogródek jordanowski - będą te sprawy konsultowane z mieszkańcami, radami sołeckimi.
 • w dniu 12. 06.05r. rozegrany został turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Stare Czarnowo . Wystąpiło 6 drużyn w tym: z Kołbacza, Dobropola, Dębiny, St.Czarnowa, Żelewa ( brak drużyn z pozostałych miejscowości z terenu gminy). Puchar zdobyła drużyna ze Starego Czarnowa i wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę piłki. Była również dla wszystkich grochówka.
 • odbył rozmowy z Zakładem Gazowniczy w Szczecinie na temat wykonania zaległych przyłączy do sieci gazowej. Szczególnie chodzi tutaj o mieszkańców, którzy wpłacili wcześniej pieniądze na te przyłącza. W czasie tej rozmowy poruszył również sprawę sprzedaży sieci. Jednak jest to w dalszej perspektywie.
 • prowadził rozmowy z zarządem dróg powiatowych, gdzie na cały powiat otrzymali kwotę 150.000 zł na wspólne inwestycje; z tego będziemy mogli wykorzystać kwotę w granicach 10.000 zł. Wspólnie zaproponowano, żeby z tej kwoty wybudować część chodnika w Binowie ( od strony Żelisławca w kierunku krzyżówki ). Dla bezpieczeństwa zostanie tam zrobiona wysepka.
 • odbył spotkanie z ZG OSP w Starym Czarnowie na temat gminnych zawodów pożarniczych, które odbyły się w dniu 25.06.05r. w Kołbaczu. Brały w nich udział 4 jednostki OSP tj: Kołbacz, Stare Czarnowo, Żelisławiec, Żelewo( w tym: po 2 drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców z Kołbacza i Starego Czarnowa). Wszystkie miejsca zajął Kołbacz ( dot. to szczególnie młodzieżówek). Jednostka z Żelisławcu wniosła pretensje , które okazały się później słuszne co do oceny. Jednak będą jeszcze zorganizowane przed międzygminnymi zawodami dodatkowe zawody i na pewno nie będzie już żadnej apelacji odnośnie oceny.
 • uczestniczył w naradzie z udziałem 26 jednostek- dyrektorów szkół i organów prowadzących ( Wójtów) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Z uwagi na niezbyt dobre wyniki w naszej szkole ( byliśmy na przedostatnim miejscu), musiał napisać plan poprawy, który okazał się skuteczny. O tym świadczą wyniki sprawdzianów tegorocznych. W tym roku nasza szkoła zajęła trzy pierwsze miejsca w powiecie.
 • Wójt prosił radnych i sołtysów o poinformowanie swoich mieszkańców pobierających emerytury i renty w KRUS o jednorazowych dopłatach. Winni oni złożyć oświadczenia o wysokości pobieranych rent do dnia 30.06.05r. ( mogą być składane również oświadczenia do końca września, wówczas te dopłaty będą wypłacane w terminie późniejszym). Dochód za ubiegły rok nie może przekraczać kwoty 9.600 zł. Dopłata będzie wynosiła 10 % z tej różnicy. Te sprawy będą podane w " naszych wieściach".
 • brał udział w organizowanym kolegium wójtów i burmistrzów województwa zachodniopomorskiego w Goleniowie. Również odbyło się takie kolegium z powiatu gryfińskiego. Najważniejszym tematem było podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu likwidacji wysypisk śmieci ( dot. to tych oficjalnych i nie oficjalnych wysypisk). W ramach stowarzyszenia Związku Gmin Dolnej Odry, które funkcjonuje będziemy realizować to przedsięwzięcie( do końca miesiąca października należy złożyć wniosek).
 • są przygotowane do podpisu tytuły wykonawcze dla podatników, którzy zalegają w płatnościach ( są to różne kwoty). Wójt uważał, że mieszkańcy niejednokrotnie lekceważą te sprawy, lecz on ma obowiązek po dokonaniu wcześniejszych procedur wysłać takie tytuły do komornika, co wiąże się później z większymi kosztami dla danego podatnika. Prosił o przekazanie tej informacji mieszkańcom w poszczególnych miejscowościach, żeby jak najszybciej uregulowali swoje zaległości( odczeka jeszcze te dwa dni z ich podpisaniem, choć tego nie powinien robić)

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik gminy A. Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 maja 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.490.620 zł
 • po stronie wydatków - 6.350.620 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta budżet kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.586.398 zł
 • po stronie wydatków - 6.546.398 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31 maja 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu  w kwocie 40.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dochody budżetowe w okresie 5 miesięcy br. ( styczeń-maj) zostały zrealizowane w 43,87%. Oznacza to, że z 6.586.398 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 2.889.148 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z subwencji - 35,29%, z podatków i opłat lokalnych - 34,81%, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 12,78%, z udziałów w podatkach - 8,12%.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 2.660.436 zł co stanowi 40,97 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport - 43,39% ogółu wydatków, na administrację publiczną - 21,90%, na opiekę społeczną - 18,83 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca maja br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 228.712 zł i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł na koniec maja br. 9,72%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 31.05.05r. wynosił 373.207,16 zł. Gmina założyła dwie lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.05.2005 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Dalej Skarbnik przedstawiła informację na temat pomocy materialnej dla uczniów; m.in. poinformowała, że w dniach 28-29 czerwca 2005 r. / za pośrednictwem pracowników gminy zostanę dostarczone mieszkańcom decyzje administracyjne dot. stypendium szkolnego. Będzie to realizowane na zasadzie refundacji - należy przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków na cele edukacyjne ( imienne faktury, rachunki na rodzica bądź ucznia potwierdzające dokonanie wydatków ). Dokumenty składać w sekretariacie urzędu. Wypłata stypendium socjalnego odbywać się będzie w dwóch terminach tj. 15.07.05r. ( tutaj dokumenty należy złożyć do dnia 8.07.br.) i 22.07.2005 r.( dokumenty należy złożyć do dnia 15.07.05r.). W nowym roku szkolnym 2005/06 wniosek wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie szkoły mieszczącej się na terenie gminy, do której uczęszcza uczeń bądź w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo do dnia 15.09.05r.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXV sesji - 06.06.05r.

Przewodniczący rady - przypomniał treść dwóch interpelacji złożonych na jego ręce przez radnego Kowalczyka na poprzedniej sesji tj. w dniu 6.06.05r.
/ została ona przekazana Wójtowi do załatwienia/, a następnie zapoznał z treścią pism - odpowiedzią Wójta z dnia 17.06.05 r. i 24.06.05r. Złożone interpelacje i odpowiedzi Wójta stanowią zał. nr 6,7,8,9 do protokołu.

Ad. 6 Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

W tym punkcie radni zgłaszali następujące interpelacje i zapytania:

Radny Zacharski - poruszył (w imieniu mieszkańców Glinnej i Dobropolu) sprawę osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Gryfinie bez prawa do zasiłku. Muszą te osoby co dwa miesiące się tam podpisywać, tracąc koszt dojazdu. Czy nie można by było, żeby te osoby załatwiały te sprawy w naszym urzędzie ( przyjeżdżałby pracownik z urzędu pracy w określony dzień i osoby te mogłyby się tutaj odhaczać). Prawdopodobnie jest tak sprawa załatwiona w Gminie Bielice).

Radny Róg - poparł propozycję swego przedmówcy. Chodzi o to, żeby Wójt zorganizował tę sprawę wspólnie z kierownikiem Urzędu Pracy w Gryfinie. By w jednym określonym dniu autobusem szkolnym dowieźć wszystkie osoby bezrobotne z terenu gminy ( nie tylko z Glinnej czy Dobropolu) celem odhaczenia się. Jest bardzo dużo osób, którzy naprawdę nie mają pieniędzy na dojazd do Urzędu Pracy w Gryfinie.

Radny Ruszczycki - poruszył sprawę badania gleby u rolników ; stwierdził, że na badanie gleby była zaplanowana w roku bieżącym kwota 2.000 zł. Były takie badania prowadzono w roku ubiegłym i prawdopodobnie były już w tym roku. Jako członek komisji rolnictwa chciałby wiedzieć u kogo były to badanie gleby już przeprowadzone. Są rolnicy, którym jest to zbędne ale są tacy, którym takie badania są potrzebne. Należałoby ustalić kolejność prowadzenia tych badań w/ g potrzeb i w jakich miejscowościach. - jak wygląda sprawa z dokończeniem chodnika w Żelisławcu.

Radny Mielnicki -zgłosił sprawę dwóch mieszkańców ze Starego Czarnowa ( dot. Jaworskiego i Paklepy, którzy się do niego zwrócili) . Osoby te nie mają swojego mieszkania, mają być wyeksmitowani przez właściciela budynku. Chodzi o to, żeby przydzielić im lokal zastępczy. - wnosił o przyśpieszenie sprawy wykoszenia poboczy drogi Stare Czarnowo - Dobropole oraz o uzupełnienie nawierzchni.

Radny Grzywiński - wyjaśnił, że zgłaszana przez radnego sprawa dwóch mieszkańców Starego Czarnowa jest znana nie od dzisiaj " cieszy się ,że kol. radny go wyręczył..." Z Wójtem na ten temat już rozmawiał, zna ten temat i jeśli będzie jakieś lokum, to na pewno o tym pomyśli. Druga sprawa to - dokończenie wykoszenia rowu przy ulicy głównej w kierunku lasu ( prawą stronę rozpoczęto, lecz dalej nic nie jest robione). Prosił o doprowadzenie tego do porządku, zakończenie tych prac).

Radny Kowalczyk - złożył interpelację na piśmie dot. dzieci, które nie wyjechały na wakacje. Czy jest opracowany wspólnie że szkołą program zajęciowy, . - zgłosił wniosek w sprawie uzupełnienia wypowiedzi radnej Cioch dot. protokołu z XXV sesji w pkt. " odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radych, zapytania sołtysów". Interpelacja złożona na piśmie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny Kotylak zapytał, na jakich zasadach są zatrudnieni ludzie, którzy kładą chodnik przed remizą OSP w Kołbaczu. Uważał, że te prace idą im dość długo na tak małej powierzchni, a w tym czasie mogliby np: wykosić trawę.

Radna Małecka poinformowała, że na jednym z ostatnich posiedzeń komisji zdrowia brał udział lekarz z Ośrodka Zdrowia w Kołbaczu. Rozważano tam m.in. sprawę przejęcia ośrodka przez gminę. W wyniku dyskusji ustalono, że wcześniej były prowadzone rozmowy na ten temat, jeszcze za czasów poprzednich kadencji rady. Jest ten ośrodek własnością ZZD Kołbacz, natomiast Ośrodek Zdrowia w Starym Czarnowie został sprzedany na cele, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wg informacji P.Jahns opłaca czynsz za dzierżawę tego ośrodka w ustalonej wysokości. Zapytała, czy w przyszłości taki ośrodek by się gminie nie przydał, czy nie warto by było pomyśleć o przejęcie tego ośrodka na mienie gminy? Może zmienić się kiedyś lekarz, natomiast budynek pozostanie wówczas gminny, choć jeden na terenie gminy.
- poinformowała o programie pn. szkoła marzeń skierowany do szkół wiejskich. Są tam środki przeznaczone z funduszy europejskich przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne w szkołach . O to mogą występować dyrekcje szkół a także samorządy. Czy w tej sprawie został złożony wniosek?.

Radna Cioch przypomniała, że na poprzedniej sesji był poruszony problem boiska, stadionu w Kołbaczu ( że będzie dofinansowanie budowy, remontu stadionu). Chodzi o to, żeby osoba odpowiedzialna za utrzymanie płyty boiska również dbała o teren w pobliżu stadionu / za ogrodzeniem, pomiędzy ławkami itp. /.Tereny te są zarośnięte i należałoby zmobilizować sportowców poprzez prezesa do utrzymania tam porządku.

Radny Róg poparł radną Cioch, jednocześnie wnioskując o sprawdzenie czyj jest teren znajdujący się obok sklepu P.Antolowej ( teren jest nieskoszony , znajdują się tam wysokie chaszcze itp.).

Radny Smykla przypomniał, że na poprzedniej sesji właśnie wnioskowało o wytyczenie granic terenu przeznaczonego na budowę sali w Kołbaczu. Jest tam bałagan, teren zaniedbany i znajdujący się tam tzw. cypel ( o którym mówił radny Róg) jest nie koszony. Prawdopodobnie jest to teren gminny.

Radny Kałucki wnioskował o uzupełnienie ubytków na drodze z Kołbacza w stronę Nieznania. Nie były podjęte ze strony drogowców żadne działania od ostatniej sesji, na której ten wniosek składał.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie".

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie" a następnie poprosił Dyrektora Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie P.J. Kloczkowskiego oraz Dyrektora WFOŚ i GW. P.K. Kołodziejczak do omówienie sprawy.

Dyrektor  Kloczkowski wyjaśnił, że reprezentuje Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Gmina wstąpiła do tego związku m.in. dlatego, żeby realizować cele strategiczne gminy jak: budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych. Pojawiła się szansa od 2004 r. na zrealizowanie tego projektu na terenie Gminy Stare Czarnowa a także na terenie całej zlewni J. Miedwie. Z uwagi na to, że jest to jedno z większych jezior w Polsce a zarazem rezerwat wody pitnej dla m. Szczecina szczególne są wymagania odnośnie ochrony tego akwenu. Stąd też powstała możliwość wspólnego zadania na terenie poszczególnych gmin należących do tego związku. Wniosek projektu tego zadania zostanie złożony przez Związek Gmin Zlewni J. Miedwie i będzie on współfinansowany ze środków funduszu spójności. Model projektu jest podzielony na trzech beneficjentów tj. Spółka z o. o. PPK Pyrzyce obejmujące teren Pyrzyc, Gminę Barlinek obejmującą teren tej gminy oraz Związek Gmin Zlewni J. Miedwie obejmujący wszystkie pozostałe gminy należące do tego związku ( St.Czarnowo, Bielice, Warnice, Stargard Szczeciński, Przelewice i Kobylanka, która w tym momencie nie jest objęta z uwagi na sytuację jakby geopolityczną. Zakres rzeczowy Gminy Kobylanka nie był tak znaczący, by wpłynęło to na cały projekt). W ramach tego przedsięwzięcia na terenie Gminy St. Czarnowo realizowane będą zadania :
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Dębina, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Nieznań, Stare Czarnowo o łącznej długości ok.32 km / 12 przepompowni), - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dębinie, Glinnej, Kartnie i Kołbaczu (dotychczasowe nie spełniają określonych wymogów i nie nadają się do dalszej eksploatacji), -budowa oczyszczalnie ścieków w Kołbaczu.
Są załączone do projektu uchwały proponowane źródła finansowania oraz prognozowane stawki opłat na lata 2006 - 2020, wyliczone przez konsultantów studium wykonalności przy pewnych założeniach. Jednym z nich był poziom dofinansowania z funduszu spójności, kolejne założenie to dochód dyspozycyjny na mieszkańca, jaki jest w poszczególnej gminie. Parametry wyliczano na podstawie otrzymanych informacji m.in. z urzędów skarbowych. Jednak nie są to końcowe wskaźniki a muszą być wyliczone z uwagi na wymogi unii europejskiej. Wskaźnik dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Wg niego są to stawki, ceny maksymalne, które mogą się zmniejszyć w trakcie procesu inwestycyjnego.

W dyskusji m.in. - przewodniczący rady zapytał, jakie gminy zrzeszone w tym związku podjęły już takie uchwały?

Radny Kowalczyk - czy jest dostępne studium wykonalności, gdyż nie zna tego dokumentu a jest mowa w § 2 projektu uchwały o akceptacji studium wykonalności projektu opracowanego przez PROEKO Sp. z o.o.

Radna Cioch uważała, że w tabeli ( w nagłówku) powinno być określone w jakich jednostkach są podane kwoty ( jest jej wiadomym, że są to tysiące, po skontaktowaniu się że Skarbnikiem Gminy). Druga sprawa to wartość VAT od nakładów. Zgodnie z ustawą ogólnie ta wartość nie jest ani kosztem ani przychodem. Także podana tutaj kwota z VAT zostanie odebrana w pewnym okresie z urzędu skarbowego. Rozumie, że ta wartość jest podana od całości inwestycji. Zapytała, czy nie zasadne byłoby wykazanie tylko tej części VAT, pierwszej, która w okresie tych 6o czy 180 dni będzie zwrócona przez urząd skarbowy. Uważała, ze jest to duża kwota i ten VAT jest trochę niepokojący. Wg wcześniejszej informacji skarbnika gminy związek będzie chciał zaciągnąć kredyt na początkowy okres spłaty tego VAT. Prosiła o więcej informacje w tej sprawie.

P.Kloczkowski poinformował, że dotychczas podjęto uchwałę w tej sprawie w Gminie Stargard w dniu 24.06.05r.- jednogłośnie i w Gminie Barlinek w dniu dzisiejszym o godz.13oo już podjęto uchwałę - jednogłośnie, dzisiaj również w Gminie Stare Czarnowo, natomiast w Gminie Przelewice będzie analizowana w dniu 28.06.05r. W pozostałych gminach powinny być podjęte uchwały do końca miesiąca czerwca br. Jeśli chodzi o studium wykonalności, jest ten dokument dostępny (w formie elektronicznej), można się z nim zapoznać. Zawiera 500 stron (dwustronnie)  Wartości w tabelach są rzeczywiście podane w tysiącach. Przyjęto, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i nie może być zwrócony w 100% przez fundusz spójności. Jeśli by tak było wówczas nie moglibyśmy z tego skorzystać w formie zarobkowej. Przypomniał, że związek w trybie przetargu wybiera operatora, gdyż jest on beneficjentem dla pozostałych gmin zrzeszonych w tym związku. Drugą przesłanką jest to, że w całości zostanie on nam zwrócony (jako koszt inwestycyjny) w ciągu 60 dni pod warunkiem, że związek będzie płatnikiem VAT. W tabeli jest on rozpisany, są podane całe kwoty łącznie z nakładami i VAT. Trudno by było rozpisać dla radnych np. miesięcznie jak to by wyglądało. Dlatego związek przedstawił tutaj całe źródło dofinansowania. To nie znaczy, że należy zaciągać pożyczkę na całość inwestycji na okres 4 lat. Można to zrobić w poszczególnych etapach.

Radny Grzywiński stwierdził, że w tabeli są podane stawki za odbiór ścieków netto na lata 2006 - 2020. Początkowe stawki do 2008 r. są jeszcze do przyjęcia, natomiast na dalsze lata - już od 2010 r. one wzrastają. Na pewno w ciągu trwania inwestycji w okresie 4 letnim się jeszcze zmienią. Miały te stawki zmniejszać się ( takie mieliśmy informacje, że do 2012 r. miały rosnąć a później miały maleć), jednak z tabeli wynika, że tak nie jest. Już w 2010 r. ta stawka wynosi 11,60 zł. skąd są takie wyliczenia, społeczeństwo ubożeje i dla nich są one za wysokie. W dalszej części radny zapytał, czy gminy, które są w tym związku mają stawki podobne, czy były przez nich negocjowane. Jak ta sprawa wygląda. Jest dla niego niewyobrażalne, że już wiadomo jest co będzie w 2020 r. jakie będą stawki, ile to będzie kosztować.

Skarbnik Gminy A. Baran wyjaśniła, że w tabeli nr 5 jest przedstawiony udział prognozowanego obciążenia opłatami za dostarczanie wody i odbiór ścieków i tam wynika, że rosną stawki ale też rosną dochody. Także udział mieszkańców w dochodach jest coraz niższy np. W 2010 r. ten udział wynosi 6, 56 % a w dalszych latach maleje. To samo jak prognozuje się wzrost stawek, tak samo wzrost dochodów. Mniej będziemy płacić ale będzie też mniej w naszych dochodach.

Wójt wyjaśnił, że od poprzedniej sesji, na której o tym informował zmieniły się wyliczenia, również odpadła Gmina Kobylanka. To spowodowało zmianę wysokości stawek po roku 2012. Nie chciał wprowadzić w błąd rady. Obecnie wyliczone stawki są ostateczne.

Radny Zacharski stwierdził, że wg tabeli największy udział w wartości nakładów ma Gmina Stare Czarnowo - bo aż 23.98%. Gmina Stargard jest większa a ma mniejszy udział.

Radny Róg zapytał, czy rada będzie miała wpływ na stawki wody i ścieków.

Wójt wyjaśnił, że nasza gmina ma więcej zadań do realizacji i te stawki będą obowiązywały od momentu realizacji tej inwestycji. Także te 23% wynika ze stanu kanalizacji ( danych oczyszczalni ) na terenie gminy, gdzie nic się w to nie inwestowało. Jeśli chodzi o taryfy wody i ścieków, to ustawa się nie zmieniła. Nadal będzie musiała być wyliczona kalkulacja w tym zakresie przez eksploatatora i przedstawiona radzie. Każdy będzie mógł zajrzeć do tych dokumentów. Nie wiadomo co będzie z budżetem unii, Jest to ostatnia szansa, żebyśmy się załapali w uchwalonym już budżecie na 2006 r. Inaczej za kilka lat społeczeństwo nas rozliczy. Nie ma innego sposobu, niż budowa kanalizacji w ramach tego wniosku. Że swoich funduszy nie ma możliwości tego wykonać. Tutaj jest okazja do 85% zwrotu za inwestycję. Na temat studium wykonalności dyskutujemy co najmniej od roku, na każdej sesji jest o tym mowa i nie sposób wydrukować dla każdego radnego taki dokument 500 stronicowy (o czym mówił radny Kowalczyk).

Radny Kałucki stwierdził, że w projekcie uchwały znajduje się miejscowość Nieznań, która - jak sobie przypomina - miała być wyłączona z tego systemu. Wójt wyjaśnił, że to dot. m. Kołowo, Komorówko i Binowa, natomiast Nieznań będzie podłączony do oczyszczalni w Kołbaczu.

P.Kołodziejczak - Dyrektor W.F.O.Ś. i GW. W Szczecinie wyjaśniła, że Związek Gmin Zlewni J.Miedwie jest beneficjentem dla kilku gmin w tym: Gminy Stare Czarnowo, dlatego stawki za ścieki są wyliczane dla całego związku i będą miały wg wyliczeń matematycznych tę samą stawkę. Lecz jest to tylko papier i każda gmina może czy to w drodze negocjacji czy w innej formie prowadzić rozmowy z operatorem na temat wysokości stawek. Stan finansowania inwestycji jest kontrolowany przez 5 lat od zakończenia inwestycji przez komisję europejską i przez ten okres należy utrzymać to a potem jest trochę dobrowolności. Więc nie trzeba tego traktować jako obowiązujące prawo co znajduje się w studium wykonalności. Jest to tylko model matematyczny, który pozwala komisji, że projekt się sam sfinansuje. Ponadto W.F.O.Ś.iG.W. zadeklarował się na udzielenie pożyczki oprocentowanej maksymalnie do 2% na udział własny czyli na pokrycie podatku VAT, który nie może być pokryty z dotacji gminy. To co zostało w pierwszej wersji wyłączone z tego projektu jak np: Kołowo - wojewódzki fundusz będzie starał się zrealizować, żeby kompleksowo to zrobić. Będą chcieli, żeby w tym zakresie wójtowie wspólnie z związkiem składały kolejny wniosku już do funduszów strukturalnych do urzędu marszałkowskiego. Również będą z środków woj. fund. finansować to, co do tego projektu nie weszło. Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli jak ważny jest ten projekt dla wojewódzkiego funduszu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie". (projekt stanowi zał. nr 11 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowała 13 radnych.
- przeciw głosował 1 radny
Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała nr XXVI/203/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji rady.

Przewodniczący rady zapoznał z wniesionymi oświadczeniami następujących radnych:

 • radnego Piotra Smykli dot. rezygnacji ze składu komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych jednocześnie wyrażając chęć pracy w komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska,
 • radnego Piotra Kowalczyka wyrażającego chęć pracy w komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych,
 • radnego Wł. Kałuckiego dot. rezygnacji z członka komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska w związku z wyborem jego na wiceprzewodniczącego rady.

Oświadczenia stanowią załącznik nr 13, 14,15 do protokołu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych dot. komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych oraz komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska. W tej uchwale proponuje się w pkt.1 § 1 odwołanie z komisji oświaty radnego Smyklę i powołanie radnego Kowalczyka, natomiast w pkt.2 odwołanie z komisji rolnictwa radnego Kałuckiego i powołanie radnego Smyklę. ( projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Dyskusja:

Radny Grzywiński uważał, że ta uchwała powinna być inaczej sprecyzowana, czy nie powinny być tutaj 4 podpunkty - oddzielnie powołujące radnych do danej komisji i oddzielnie odwołujące z danej komisji. Powinno być głosowanie nad każdym punktem oddzielnie tj. dot. powołania jak i odwołania

Przewodniczący rady wyjaśnił, że prawnicy ten projekt tak sformułowali, zaakceptowali, także prawnie jest on przygotowany dobrze. Osobiście chciał, żeby były 2 oddzielne uchwały.

Radna Cioch stwierdziła, że prawnicy mają prawo też się pomylić i również nie zgadza się z treścią proponowanej uchwały ( poparła radnego Grzywińskiego). Uważała, ze powinny tutaj być 4 oddzielne uchwały ( dla każdej osoby oddzielna uchwała).

Radny Róg zgłosił sprzeciw w sprawie wyborze radnego Kowalczyka do komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych. W uzasadnieniu m.in. podał, iż P. Kowalczyk prawdopodobnie bawi się w bardzo niebezpieczną grę; w Internet w którym zaraz na początku oczernił radę gminy, radnych a ostatnio nawet jego osobę jako " Róg Zenon". Wykorzystuje do tego prawdopodobnie niepełnoletnie dzieci, które piszą na polecenie radnego( dlatego jest z błędami). Uważał, że taki radny nie powinien mieć miejsca w komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych. Mówi nieprawdę do radnych, wójta, przewodniczącego. Stwierdził, ze jeśli P. Kowalczyk zostanie wybrany do komisji oświaty on rezygnuje z tej komisji. Nie będzie współpracował jako wieloletni działacz z takim człowiekiem.
W dalszej dyskusji poinformował, że na stronie internetowej "księga gości w Gminie St.Czarnowo znajdują się wypisane wypowiedzi na jego temat. Wcześniej zgłosił do prokuratury wniosek z powództwa cywilnego i z chwilą wybrania P. Kowalczyka na radnego zaprzestał. Jednak obecnie uważa, ze zrobił błąd i na pewno sprawę ponowi. Jest mu wiadomym, że radny będzie ukarany z urzędu jako czynnik społeczny.

Radny Kowalczyk trzykrotnie oświadczył, że żadnego wpisu osobiście nie robił, nikomu nie nakazywał pisać pod jego dyktando. O tym co dzieje się na sesji , to mówi świadomie, nic nie przekręca. A każdy z mieszkańców, nawet ten nieletni ma prawo się wypowiedzieć. Mógłby także o radnym Rogu powiedzieć, lecz nie będzie mówił.
W dalszej swojej wypowiedzi wyjaśnił, że chodzi tutaj o jednego nieletniego, który pytał się jego, czy może wysłać do Internetu informację. Osobiście poinformował go, że jeśli uważa, że może to wysłać to niech wyśle, lecz powinien się pod tym podpisać Tak zrobił, jest podpisana ta informacja. Dlatego uważał, że nie należy mieć do niego o to pretensji.

Radny Kotylak stwierdził, że dopóki nie zostanie udowodniona ewentualna wina radnemu Kowalczykowi, to powinniśmy głosować nad podjęciem proponowanej uchwały. Kroki odwoławcze z komisji podjąć po udowodnieniu ewentualnej sprawy.

Radna Cioch zgłosiła wniosek formalny o nie podejmowanie uchwały w tym temacie na dzisiejszej sesji. Wnioskowała o przygotowanie oddzielnych uchwał na każdą osobę.

Przewodniczący rady poddał do przegłosowania wniosek formalny radnej Cioch ( żeby nie podejmować tej uchwały na dzisiejszej sesji )i tak:
- za takim wnioskiem głosowało 13 radnych,
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Wniosek przeszedł ( nie będzie podejmowana uchwała w dniu dzisiejszej sesji).

Przewodniczący rady poinformował, że uchwała w sprawie zmian w składzie komisji rady będzie ujęta w porządku kolejnej sesji, którą przewiduje się pod koniec sierpnia br. Zostanie to przygotowane w dwóch projektach uchwał ( tak jak proponował wcześniej), choć w niektórych gminach jak np. w Gryfinie odwołuje się i powołuje do danej komisji w jednej uchwale, w jednym punkcie ( zapoznał z uchwałą o podobnej treści już podjętą przez Radę w Gryfinie).

Radna Cioch uważała, że przygotowanie tej sprawy w 4 uchwałach nie będzie przestępstwem a wówczas każdy radny będzie mógł się wypowiedzieć co do danej osoby /radną poparli inni radni/.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe  obwody głosowania.

Wójt M. Woś poinformował, że w związku z ustalonymi wyborami do sejmu i senatu oraz na prezydenta jest potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania. Chodzi tutaj o potrzebę włączenia m. Mazurkowo do obwodu, żeby Ci mieszkańcy mogli u nas glosować. Czeka nas również następna zmiana, która dot. nazwy Sosnowo. Jest ta sprawa w procedurze załatwiania.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVI/204/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r . w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych okręgach wyborczych.

Przewodniczący rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych w okręgach wyborczych. Proponuje się tutaj również 9 okręgów jak było w poprzedniej uchwale. Zostało wprowadzone sołectwo Nieznań które wcześniej należało do Kołbacza oraz miejscowość Mazurkowo, które należy do sołectwa Kołowo.

Dyskusja.

Radna Cioch wnioskowała, żeby w Kołbaczu był jeden okręg wyborczy z tą samą liczbą radnych. W uzasadnieniu podała, iż 3 lata temu w czasie wyborów do rady gminy mieszkańcy byli niezadowolenie z podziału Kołbacza na 2 okręgi.

Radny Kotylak uważał, że należałoby sprawdzić, w jaki sposób ustawa to reguluje, ilu mieszkańców przypada na jeden okrąg, czy będzie można prawnie ustalić jeden okrąg w Kołbaczu?.

Wójt zobowiązał się do zasięgnięcia opinii prawnej w tej sprawie a w tym czasie przystąpiono do kolejnego punku porządku sesji.

Radny Chudak uważał, że lepiej by było, gdyby sołectwo Nieznań przydzielone było do okręgu nr 7 łącznie z sołectwem Żelewo (w uchwale proponuje się sołectwo Nieznań łącznie z ul. Cystersów w Kołbaczu). Wówczas mieli by większą szansę mieć swojego radnego z Nieznania. Sołtys Komorówki Żygadło zapytał, czy Komorówka mogłaby mieć radnego z Dębiny ( obecnie ma radnego z Żelewa, który niezbyt interesuje się mieszkańcami Komorówki).Jest bliżej, jest wspólna droga łącząca te dwie miejscowości, mieszkańcy mają lepszy kontakt z mieszkańcami Dębiny, z radnym. W tej kwestii Wójt, inni radni poparli sołtysa.

W dalszej części obrad przewodniczący rady poinformował, że jest w posiadaniu dwóch opinii prawnych, w których to jeden z prawników nie widzi przeciwwskazań a drugi nie widzi podstaw do zmiany w proponowanej uchwale dot. okręgów w Kołbaczu ( czekamy jeszcze na jeden telefon ).

Wójt uważał, że jeśli jest to jego propozycja tej uchwały , to biorąc głosy w dyskusji proponuje wprowadzić do niej następujące zmiany:

- sołectwo Nieznań połączyć z sołectwem Żelewo jako jeden okręg
- sołectwo Komorówko połączyć z sołectwem Dębina jako jeden okręg
- całe sołectwo Kołbacz jako jeden okręg 6 - mandatowy.

Ogółem będzie 8 okręgów wyborczych.

Radni pozytywnie to zaakceptowali.

Przewodniczący rady uważał, że jeśli Wojewoda nam uchyli uchwałę w takiej wersji to się nic nie stanie, gdyż i tak zdążymy przed wyborami prezydenckimi uchwalić drugą.

Następnie odczytał projekt uchwały sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych okręgach wyborczych( projekt uchwały po zmianach stanowi załącznik nr 19 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVI/205/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r . w sprawie j/w .i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 11. Zapytania sołtysów.

Sołtys Komorówki - Żygadło poruszył sprawy:

 • droga do Komorówki ( nic nie jest tam zrobione, chodzi o tzw. dołek),

Sołtys Starego Czarnowa - Baryła uważała, że na sesji nie powinno być takich sytuacji jak dzisiaj w stosunku do jednego radnego, któremu zarzuca się winę bez jej udowodnienia , oskarża w sposób jawny w obecności przedstawiciela prasy. (Przewodniczący rady wyjaśnił, że każdy radny odpowiada za to co mówi. Był taki punkt w temacie danej uchwały i radni mogli się wypowiedzieć).

 • wnioskowała o wykoszenie terenu cmentarza w St.Czarnowie.

Sołtys Kartna - Golec poruszył sprawy dot:

 • boska sportowego ( co dalej z tym boiskiem, gdyż młodzież chce tam grać w piłkę),
 • muru kościelnego.

Sołtys Kołbacza - Kowalczyk wnioskował:

 • o podjęcie działań w zakładzie energetycznym w zakresie przecinki gałęzi drzew, które dotykają linii średniego napięcia, przebiegającej przez działki w Kołbaczu. Zagraża to bezpieczeństwu użytkownikom tych działek.
 • by w przyszłości nie działo się tak jak było w minioną sobotę w Kołbaczu. Jednocześnie odbywały się trzy imprezy zarówno dla Kołbacza jak i dla gminy jak : mecz, impreza w Żabnicy, zawody strażackie i mieszkańcy nie wiedzieli na jaką imprezę iść. Uważał, że można by było zawody strażackie zorganizować w innym terminie.

Sołtys Żelewa - Hoduń

 • zgłosiła brak kosza przy jeziorze (robi się tam nieporządek).

Ad. 12. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje, zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak:

 • sprawa dojazdu osób bezrobotnych ( zgłaszali radni: Zacharski, Róg).
  Ma odpowiedź z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, że nie ma możliwości dowozu jednocześnie wszystkich osób bezrobotnych na jeden termin celem odhaczenia się w urzędzie pracy, czy przyjazdu ich przedstawiciela do tutejszego urzędu. To co robią inne gminy jest wbrew prawu.
 • badanie gleby, chodnik w Żelisławcu ( zgłaszał radny Ruszczycki).
  Badanie gleby jest częściowo finansowane przez budżet gminy. Są wykonywane co kilka lat na poszczególnych areałach. W 2004 r. były te badania przeprowadzane przed wszystkim w Kartnie i Żelisławcu. Nawet zgodził się na to, żeby rolnikom mającym grunty na terenie Gminy Gryfino, były też badane grunty z tych pieniędzy. Są też rolnicy, którzy mają grunty na terenie Gminy Widuchowa, lecz tam badania nie będą robione, nie wyraził na to zgody. W 2005r. były już badania robione w miejscowościach: Kołowo, Binowo, Komorówko, Dobropolu oraz w Kartnie i Żelisławcu ( po 1 rolniku, u których nie badano gleby w 2004 r.). Badania są ważne co 4 lata. Są robione tam, gdzie jest konieczność, pilnuje tych spraw.
  Chodnik w Żelisławcu - to temat drogi wojewódzkiej i nie należy go łączyć z chodnikiem w Binowie ( to sprawa dróg powiatowych). O tej sprawie pamięta. Na to zadanie zarząd dróg wojewódzkich chciał od gminy 60 % udziału w kosztach i nie można się na to zgodzić, gdyż to jest ich zadanie. Najważniejsza część tego chodnika jest zrobiona, gdyż był tam niebezpieczny odcinek i zdecydowanie
  bezpieczeństwo się poprawiło. Być może do tej pory ta sprawa byłaby już zakończona, ale warunkiem tego było przestawienie krzyża, który znajduje się na środku drogi. Były sprzeciwy niektórych mieszkańców i dlatego nic się nie posunęło w tym zakresie. Wójt nadmienił, że w Żelisławcu są osoby , które są niezadowolone cokolwiek by się tam zrobiło, lecz większość jest zadowolona. Nawet była taka miła inicjatywa młodzieży przy koszeniu terenu wokół świetlicy, gdzie nikt ich o to nie prosił( otrzymali w nagrodę piłki i siatkę).Także chętnie do tej miejscowości jedzie. Natomiast w Glinnej było tyle hałasu o to, że Wójt nie pozwala im grać w piłkę. Teraz gmina zrobiła bramkę, skosiła trawę , radny dał im farbę do pomalowania i nie było komu cokolwiek zrobić. Mają wszystko , a nawet nie brali udziału w turnieju o puchar Wójta (miejscowość Dobropole jest o wiele mniejsza, ale radny zorganizował tam drużynę do udziału w pucharze Wójta). Jest tam tyle młodzieży, lecz brak jest jakiejkolwiek inicjatywy. Z drugiej strony jest w Glinnej prężnie działające KGW, jest koło fotografików, które robi ładne zdjęcia ( zapozna z nimi radnych) i to go cieszy. Również przykładem wielu inicjatyw jest działalność sołtysa z Nieznania.
 • lokale zastępcze dla 2 mieszkańców St.Czarnowa, wykoszenie trawy przy drodze do Dobropola ( zgłaszał radny Mielnicki).
  Jeśli chodzi o P.Jaworskiego i Paklepę, to wyjaśnił już to radny Grzywiński. Z Państwem Łaskim gmina ma podpisaną umowę i płaci za zamieszkanie P.Jaworskiego. Natomiast sprawa P.Paklepy to inny temat, jest też znana i też będzie to załatwione.
  Są już rozpoczęte prace związane z wykaszaniem terenu przy drogach.
 • polbruk przy wjeździe do remizy OSP w Kołbaczu( zgłaszał radny Kotylak)
  Praca przy kładzeniu tej nawierzchni przy remizie rzeczywiście była mozolna, lecz to robili osoby, które nigdy tego nie kładli. Nawet dwukrotnie pracownik urzędu odpowiedzialny za te rzeczy podejmował decyzję o rozbiórce częściowo położonej już nawierzchni. Jednak należy wiedzieć, że przez lata na ten teren były wylewane różne nalewki ( beton, asfalt itp.) i musieli ok. pół metra kopać w głąb, żeby móc to dobrze zrobić. Prace zbliżają się już ku końcowi i wkrótce będzie ładny wyjazd a przy okazji ładny chodnik na tym odcinku.
 • ośrodek zdrowia w Kołbaczu, program pn. szkoła marzeń ( zgłaszała radna Małecka)
  Wcześniej w sprawie przejęcia tego ośrodka przez gminę podejmował osobiście działania jeszcze w poprzedniej kadencji. Jednak jest to prywatna działalność lekarza i nie możemy go wspierać .Miał szansę ten budynek wykupić ( radna Małecka wyjaśniła, że wszystkie grunty wokół tego ośrodka zostały sprzedane i pozostał jedynie budynek . Czy nie warto byłoby to przejąć od Kołbacza. Byłby gminny i można później go wydzierżawić na te cele). Wójt zastanowi się nad tą sprawą. Musi to dokładnie rozeznać jak to prawnie wygląda. Obecnie myśli o przejęciu( wykupie) budynku, w którym się mieści przedszkole( tutaj musi być uchwała rady).
  Jeśli chodzi o program pn. szkoła marzeń, to nie zna sprawy. Wejdzie w kontakt z dyrektorem szkoły i jeśli będzie jakaś szansa, to na pewno będą działać w tym kierunku.
 • porządek na stadionie ( zgłaszała radna Cioch oraz radni: Róg i Smykla),
  Wójt przyznał, że idealnego porządku na stadionie nie ma, lecz wcześniej teren między ławkami był wykoszony. Pozostał nie wykoszony częściowo teren pod halę sportowa (przy sklepie P.Antolowej ), który jest również gminny. Próbowano to skosić, lecz się nie udało tyle tam kamieni. Ma to na myśli i to zostanie zrobione.
 • droga do Nieznania ( zgłaszał radny Kałucki)
  Są takie sprawy zgłaszane zarówno w zarządzie dróg powiatowych jak i wojewódzkich. Ta sprawa jest również zgłoszona. Są już częściowo wyremontowane niektóre drogi przez drogowców (radny Kałucki stwierdził, że jest to droga wojewódzka i od wiosny nie uzupełniono tych ubytków znajdujących się na odcinku zaraz za mostem w Kołbaczu czy za zakrętem w kierunku Nieznania przed wzniesieniem). Wójt ponagli tę sprawę.
 • droga do Komorówki ( zgłaszał sołtys Żygadło)
  Gmina nie będzie utrzymywać z trzech stron dróg biegnących do Komorówki ( w tym drogi w stronę Będogoszczy, gdzie rozmowy przeprowadzone nie dały rezultatu). Chodzi tutaj szczególnie o utrzymanie drogi Dębina - Komorówko( nie rozmawiał jeszcze na temat tego "dołka").
 • boisko sportowe, mur kościelny ( zgłaszał sołtys Golec)
  Są wykonywane roboty na boisku w Kartnie. Jeszcze w tej sprawie będzie prosił o pomoc mieszkańców.
  Jeśli chodzi o mur kościelny, to najpierw należy wykosić wystające chwasty przy tym murze wokół kościoła ( chwasty są wrośnięte w ten mur). Dlatego też trzeba coś dać od siebie , żeby coś dostać od gminy.
 • linia energetyczna, imprezy ( zgłaszał sołtys Kowalczyk) Zgłosi do zakładu energetycznego sprawę linii energetycznej przebiegającej przez działki w Kołbaczu. Jeśli chodzi o zawody strażackie - zostały zaplanowane na ten termin przez Zarząd Gminny OSP w St.Czarnowie. Uczestnicząc w tych zawodach Wójt nie zauważył tłumu ludzi ani na stadionie ani w kościele ( było w granicach 20 osób). Nie było to konkurencją dla mityngu w Żabnicy ( wg informacji kierowcy autobusu pojechała tam tylko 1 osoba do Żabnicy) . Więc z czego sołtys robi problem, każdy idzie na tę imprezę na jaką chce (sołtys Kowalczyk wyjaśnił, że chodzi o to by na przyszłość wziąć to pod uwagę i nie robić trzech imprez w jednym dniu. Tych imprez jest niewiele i można by było np. co tydzień coś organizować i byłaby jakaś atrakcja dla mieszkańców. Być może jeśli byłyby w tym dniu tylko zawody strażackie i coś tam jeszcze to więcej byłoby mieszkańców. Miał zorganizowaną drużynę w siatkówkę i z tego część poszła do straży pożarnej na zawody. Osobiście w Żabnicy był w tym dniu wspólnie z P.Sowińskim, podtrzymał honor Kołbacza - wygrał 1 puchar i zajął dwa drugie miejsca .Dalej wyjaśnił, że wg informacji dzieci już nie było zapisów na wyjazd bo był już pełen autobus). Radny Grzywiński stwierdził, że zna tę sprawę i wyjaśnił, że P.Sowiński obraził się na Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo nie dostał pieniędzy (jest ich 4 w komisji a żądania w stosunku do Wójta mają bardzo duże). Oświadczył, że sam będzie organizował w tym roku wyjazd do Żabnicy ( bierze od wójta autokar i on się tym wszystkim zajmuje). Wcześniej było ustalone, że pojadą z GKRPA takie osoby jak: pełnomocnik , P.Górska i ewentualnie w razie potrzeby P.Bednarek. Chcieli jak co roku to zorganizować. Jak się później okazuje pojechał P.Sowiński sam. - cmentarz ( zgłaszała sołtys ze St.Czarnowa). Teren na cmentarzu zostanie wykoszony.
 • kosz nad jeziorem w Żelewie ( zgłaszała sołtys Hoduń) Miała być ta sprawa już załatwiona, będzie musiał sprawdzić czyją jest to winą - czy pracownika urzędu czy Retmana ( sołtys Hoduń wyjaśniła, że prawdopodobnie Retmana, gdyż z urzędu w tej sprawie do niej dzwoniono).

Ad. 13. Wolne wnioski.

Radny Zacharski

 • nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Wójta odnośnie młodzieży w Glinnej. Na ich prośbę załatwił piasek u sołtysa i własnym ciągnikiem chciał go przywieść z ich pomocą. Nikt z młodzieży nie raczył przyjść i sprawa się zakończyła (sołtys Zaremba uważała, że piasek powinien być dla dzieci - do zabawy w piaskownicy , natomiast ich rodzice zabierają go sobie do chlewków czy garaży. I to mija się z celem). -zapytał, co ze sprawą pomostu ( zgłaszała tę sprawę wcześniej sołtys), - wnosił o zadbanie terenu plaży przy Wiskozie, gdzie częściowo jest teren gminny przy jeziorze ( jest tam nieporządek, bałagan). Jest sezon letni i korzystają z tego mieszkańcy oraz osoby spoza gminy ( kierownik rewiru P.Łuszczewski dodał, że tutaj należy również wspomnieć o drodze Żelisławiec - Binowa, na której nie widać żadnego znaku tak jest zarośnięta).

Radny Kotylak

 • poinformował, że sam jest strażakiem i zna realia zawodów, jak one się odbywały. Gminne zawody OSP nigdy nie przyciągały niewiadomo jakie rzesze kibiców, zawsze odbywało się to kameralnie. Także nie należy mówić, że zawody strażackie zabrały komuś widzów.

Radny Smykla

 • zapytał, czy były przeprowadzone rozmowy z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia na temat utrzymania dróg własności spółdzielni. Drogi są w złym stanie, są niedrożne studzienki itp.(radna Cioch poinformowała, że w dniu 30.06.05 r. odbędzie się spotkanie spółdzielcze).

Wójt wyjaśnił, że prezes spółdzielni jest dla niego partnerem i nie może naciskać, żeby remontował drogę. Prezes jest osobą wybieralną. Koło szkoły dziura miała być zrobiona po wykonaniu chodnika i tak się nie stało, chodnik zrobiono a dziura jest nadal.

Radny Kowalczyk

 • zapytał, czy byłaby możliwość refundowania biletów przez opiekę społeczną za dojazd osób bezrobotnych do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, czy jest to prawnie możliwe. Jest w ścisłym kontakcie z urzędem pracy, ma przesyłane od nich oferty (Wójt odpowie na to pytanie na następnej sesji - poinformował przewodniczący rady).

Sołtys Hoduń

 • zapytała, czy gmina może pomóc mieszkańcom Żelewa w utylizacji eternitu, którym mają pokryte mieszkania i stodoły. W Szczecinie jest refundacja na te cele.

Radna Łoś

 • zgłosiła, że droga Żelisławiec - Binowo jest bardzo zarośnięta, przy budynku byłej szkoły w Binowie znajdują się drzewa , które zasłaniają drogę ( zaraz za ogrodzeniem jest słaba widoczność i jest niebezpiecznie ).

Przewodniczący rady stwierdził, że sołtysi z Binowa i Kołowa bardzo często nie uczestniczą w sesjach " chyba raz w roku..." dlatego zwraca się z prośbą do wójta o zadbanie o gminne obiekty na terenie gminy tj. świetlic. Uważał, że świetlica w Kołowie jest najohydniejszym obiektem, wokół zarośnięta trawą i krzakami. Należy teren uporządkować, wykosić. Podobnie przy pozostałych obiektach. W Kołbaczu również należy wykosić pozostawiony teren pod budowę sali.

Ad. 14. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1600.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-09-2005 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2005 11:54