Protokół Nr XXVII/05 z XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 28 października 2005 r.

Protokół Nr XXVIII/05


Protokół Nr XXVIII/05
z XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 28 października 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1520

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy, Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach - P. Przemysława Kozaka oraz pozostałe osoby.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 14 radnych na stan radnych - 15 (spóźnił się radny Kotylak B. - przybył o godz.1230 ).
Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2. Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (radni otrzymali ten porządek wraz z zawiadomieniem o sesji) tj.

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji tj. z dnia 19.09.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
  • informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVII sesji - 19.09.05r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się  na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych tj:
  • przewodniczącego rady gminy,
  • wójta gminy,
  • wojewody zachodniopomorskiego,
  • naczelnika urzędu skarbowego.
 11. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na  terenie gminy w I półroczu 2005 r. /w tym wykonanie budżetu/.
 12. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  w I półroczu 2005 r. / w tym wykonanie budżetu /.
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnioskował Wójt Gminy M.Woś  wnosząc o wprowadzenie : - projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r , w której zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł w dz.921 z przeznaczeniem na biblioteki . W uzasadnieniu tego projektu Wójt wyjaśnił, że w dniu wczorajszym wpłynęła informacja o przyznanej dotacji przez Ministra Kultury w kwocie 3.000 zł na biblioteki. Dlatego prosi o wprowadzenie tej sprawy do porządku (P.Ledwig A.- obecna na sesji w zastępstwie skarbnika gminy poinformowała, że ta dotacja jest przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Jest to ściśle określony cel).
W związku z powyższym przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały jako pkt 10 w porządku sesji / pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację /. Następnie poddał do przegłosowania porządek po wprowadzeniu powyższej zmiany i tak:
- za takim porządkiem głosowało 14 radnych (nieobecny był w tym czasie 1 radny).
Porządek po zmianach przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji tj. z dnia 19.09.2005 r.

Do protokołu z dnia 19.09.2005 r. (dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji ) nie wniesiono żadnych uwag.
- za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (1 radny był w tym czasie nieobecny)
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 28.10.05 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym

- informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach.

W pierwszej kolejności swoją informację przedstawił P.Przemysław Kozak - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach. m.in. poinformował o bieżących sprawach w działalności agencji dot. - systemu rejestracji zwierząt; Przypomniał, że jeśli chodzi o bydło, to należy w ciągu 7 dni zgłaszać do agencji wszystkie zdarzenia, przemieszczenia. Dotychczas były te zmiany wprowadzane do systemu niezależnie od terminu zgłoszenia. Obecnie są nowe wytyczne i rolnicy winni się do nich stosować. Również kończą się zapasy kolczyków / wystarczą jeszcze na ok.3 miesiące) i wówczas rolnicy będą musieli kupować kolczyki i ponosić koszt wydania paszportu (koszt paszportu 1,33 zł - dot. to również wydania nowego paszportu z winy rolnika , natomiast koszt zakupu kolczyków będzie zależny od ilości zamawianych kolczyków (np: koszt 1 kolczyka - ok.12 zł, powyżej 20 szt.- 5zł.). Jest 5 firm zajmujących się sprzedażą kolczyków. W przypadku sprzedaży zwierząt należy zwracać uwagę na datę sprzedaży i kupna (muszą być zgodne). Jeśli chodzi o trzodę chlewną, to termin składania wszelkich zdarzeń do agencji wynosi 30 dni. - wnioski rolno - środowiskowe; Wnioski z zakresu programu rolno - środowiskowego można składać do końca 2005r. Z uwagi na to, że większość terenu Gminy Stare Czarnowo są to obszary szczególnie narażone, dlatego są one wykluczone z dopłat tzw. poplonów. Na te poplony rolnicy składają najwięcej wniosków . Jest to dodatkowa dopłata do hektara od posianych poplonów (w granicach 520 - 570 zł). - działania dot. wsparcia gospodarstw nisko towarowych i zastosowanie do standardu unii europejskiej. Zmieniło się rozporządzenie w tej kwestii . Decyzje odnośnie tych dwóch programów będą wydawane w przeciągu 3 miesięcy od dnia uzyskania kredytacji przez agencję. W tej chwili dokonują kontroli administracyjnej złożonych wniosków i wzywają rolników do składania wyjaśnień. W przypadku tych wniosków jest tzw. koperta krajowa środków pieniężnych. Pieniądze będą wypłacane do wyczerpania puli. Wnioski były przyjmowane od lutego br. a nastopnie ogłoszono o zakończeniu przyjmowania wniosków. Obecnie przyjmowane są kolejne wnioski i w momencie ich przyjmowania wpisywane są daty i godziny wpływu. Będzie to brane pod uwagę podczas rozpatrywania kolejności zgłaszanych wniosków. Prowadzone kontrole mogą spowodować takie sytuacje, że dany wniosek nie kwalifikuje się, rolnik go wycofa i wówczas w to miejsce wchodzi kolejny wniosek. - zalesianie gruntów rolnych. Od 15.06 - 15.07.2006r. będzie można składać wnioski w zakresie zalesiania gruntów rolnych. Tutaj należy w pierwszej kolejności uzyskać postanowienie, później zalesić we własnym zakresie - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenie z urzędu gminy , że działki, które chce zalesić nie są sprzeczne ze studium uwarunkowań - a następnie uzyskać zaświadczenie od nadleśnictwa o zalesieniu. Wówczas taka osoba może otrzymać refundację /

Radny Grzywiński stwierdził, że obecnie jest to nierealne, gdyż plany zagospodarowana przestrzennego gmin w 93% w kraju są nie aktualne /.

P.Kozak wyjaśnił, że wcześniej dot. to zgodności z planami zagospodarowania gmin, obecnie dot. to studium uwarunkowań. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to są one na etapie rozpatrywania wniosków i zgodnie z zapowiedziami trwać będą od 1 grudnia br. do 30 czerwca 2006r. Takie są zasady przyjęte w unii europejskiej.

Przewodniczący rady prosił przedstawiciela agencji o przesłanie do tutejszego urzędu krótkiej informacji na temat dzisiaj przedstawiany dla wiadomości sołtysów w poszczególnych sołectwach. W dyskusji radnych interesowały następujące sprawy:.

Radny Ruszczycki zapytał, jaka ma być kwota dopłaty.

Radny Zacharski uważał, że dla rolnika, jest trudno jechać aż do Bani po odbiór kolczyka. Jest to bardzo daleko i czy nie ma bliższego miejsca bądź innego rozwiązania w tym zakresie / Wójt uważał, że dobrym rozwiązaniem byłoby załatwianie tej sprawy poprzez gminę np: sołtysi wpłacają pieniądze w urzędzie i wówczas pracownik jedzie do Bani , wpłaca tam pieniądze i odbiera kolczyki./.

Radny Gorczyca zapytał, ilu rolników skorzystało z programu ułatwiania startu młodym rolnikom i w jakim terminie należało składać wnioski. Takie informacje dochodzą dla społeczeństwa późno. Zapytał również, czy we wnioskach rolno środowiskowych będą uwzględniane dopłaty dot. łąk i pastwisk.

W odpowiedzi na w/w pytania P.Kozak wyjaśnił, że brak jest rozporządzenia na temat dopłaty. Wg informacji w mediach ma być to kwota w granicach 507zł. On natomiast w 100 % nie może tego potwierdzić. Nie jest możliwe odbieranie kolczyków przez inne osoby z uwagi na to, że każde zwierzę na kolczyk ma nadawany systemowo numer, gdzie musi być podpis osoby zainteresowanej. Są to druki ścisłego zarachowania i wszystko musi się zgadzać. Jeśli chodzi o program dla młodych rolników , to zajmuje się tymi wnioskami oddział w Szczecinie. Na podstawie złożonych wniosków jest prognozowana pula środków na ten cel. Agencja miała obowiązek na dwa tygodnie przed zakończeniem puli środków ogłoszenie tego. Było złożonych wniosków na 135% tej puli na okoliczność, gdyby część z nich odpadło / radny Gorczyca zapytał, czy ten program już został całkowicie zamknięty w 2006 i 2007 r./. Nie został jeszcze zamknięty program, gdyż jest to okres budżetu unii europejskiej a czy będzie zatwierdzony w przyszłym budżecie to dokładnie nie wie. Jeśli chodzi o dopłaty dot. łąk i pastwisk - to są oddzielne dopłaty, dwa różne programy.

Radny Grzywiński zapytał, jak wygląda sprawa z biopaliwami, paliwem rolniczym itp. Pyta dlatego, gdyż rolnicy oceniają sytuację w rolnictwie po przystąpieniu do unii jako bardzo złą, rolnictwo jest upośledzone. Rekompensata wypłacana w kwocie 500 zł za 1 ha rekompensuje 2,5 tony zboża, pszenicy. Zapytał, czy coś się w tym zakresie zmieni, czy ustępujący rząd coś w tym kierunku robi , czy zostawi to dla nowego rządu. Słyszy się ciągle o różnych wymaganiach w stosunku do rolników jak: kolczyki, przeglądy oprysków itp. natomiast nie robi się nic, żeby sytuację w rolnictwie poprawić. Uważał, że jak tak dalej będzie, trzeba ogłosić upadłość w rolnictwie. Szczególnie są upośledzeni ci rolnicy, którzy mają duże gospodarstwa, których się namawiało do powiększania swoich gospodarstw, bo będzie lepiej. Jeśli ktoś się ustawił na jednokierunkową produkcję, to obecnie jest już w tzw. dołku. Dlatego też należy się zając tym rolnictwem, sygnalizować to poprzez zbieranie informacji w tym zakresie i przekazywanie ich wyżej do ministerstwa. Wcześniej były takie informacje zbierane i przekazywane dalej i ktoś o tym myślał. W tej chwili tak nie jest, nikt nic nie wie a tym bardzie zainteresowany, który skupuje. Są podawane różne informacje a później okazuje się, że nie przechodzą tam żadne partie a rolnicy ponoszą koszty transportu i zmuszeni są do sprzedaży po dużo niższej cenie. Jest wszystko poza kontrolą np. paszówkę się sypie na konsumpcyjną i sprzedaje jako konsumpcyjną.

Kierownik agencji wyjaśnił, że agencja ich to nie ten szczebel, nie zajmuje się takimi sprawami. Nie posiada żadnych szczegółowych informacji w zakresie biopaliwa, ceny paliwa itp. Mają takie same informacje ogólnodostępne co rolnicy. Osobiście sytuację w rolnictwie zna / ma w swojej rodzinie osoby prowadzące własne gospodarstwa rolne/.Agencja nie zajmuje się również zbieraniem informacji o których radny wspominał, ewentualnie wysyła się do ministerstwa informacje odnośnie zajęcia stanowiska w danej sprawie pod względem niejasności prawnych. Także agencja jest wykonawca pewnego zakresu polityki rolnej ( radny Kałucki zapytał, jakie są możliwości zakwalifikowania naszej gminy do gminy , gdzie jest teren o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Agencja dopłaca tylko do terenów administracyjnych płatności . Jest mu wiadomym, że wcześniej było to na zasadzie składanych wniosków z gminy. Obecnie nie jest zorientowany czy nadal tak jest. Instytut w Puławach zajmuje się klasyfikacją terenu a później ogłasza te informacje rozporządzeniem. Określane są tam tereny, obszary geodezyjne ,które będą należeć do obszaru niekorzystnych warunków zagospodarowania . W oparciu o to rozporządzenie są wypłacane pieniądze. (Wójt wyjaśnił, że miał okazję uczestniczyć w spotkaniu w Stargardzie z przyszłym ministrem (tak myśli) środowiska prof. Szyszko, gdzie tę sprawę przedstawił określając to jako paranoja. P.Szyszko przyznał mu racje w tej kwestii. Okazuje się, że ministerstwo rolnictwa poprzez swoją agenturę z Puław klasyfikuje tereny do obszarów priorytetowych a są tam brane pod uwagę 4 warunki gospodarowania.

Wójt uważał, że jest to po prostu rozdwojenie jaźni, gdzie ministrowi rolnictwa zależy na tym, by tych terenów było jak najmniej, żeby mniej dopłacać, natomiast minister środowiska zatwierdzał i proponował m.in. naturę 2000 i inne obszary chronione. W przypadku Gminy St.Czarnowo cała gmina jest w pewien sposób chroniona gospodarczo, natomiast ani jeden rolnik nie ma żadnego hektara z tego powodu. Na ten temat była rozmowa przed opiniowaniem planu parku krajobrazowego. P.Szyszko obiecał, że się tej sprawie przyjrzy/.

Radny Ruszczycki poruszył sprawę wytyczenia granic posiadanych gruntów przez rolników. Wielu rolników posiada mniejsza powierzchnie użytkowanych gruntów. Czy była by możliwość wytyczenia tych granic na koszt danego rolnika poprzez agencję. Radny Róg zapytał w jaki sposób można zmienić klasę ziemi, jak rozpocząć procedurę przeprowadzenia tej zmiany.
W odpowiedzi na powyższe pytania P.Kozak wyjaśnił, że nie mogą wytyczać granic inspektorzy agencji, lecz tutaj musi być osoba, geodeta z uprawnieniami. Ponadto inspektorzy, którzy mierzą faktyczne areały /to wszystko co jest posiane/ a nie powierzchnie pola. Jeśli chodzi o zmianę klasyfikacji gruntów, to na pewno trzeba zgłosić się z tą sprawą do starostwa do wydziału ewidencji gruntów. Tam pokierują, w jaki sposób to należy załatwiać.

Przewodniczący rady poinformował, że w lasach w Nadleśnictwie Gryfino robi się co 10 lat klasyfikacje i po poprzednich pomiarach każda gleba zwiększa swoją klasyfikację. Tak samo będzie w przypadku gruntów u rolnika (radny Grzywiński uważał, że w lesie tak będzie, natomiast w przypadku gruntów u rolnika tak nie będzie).

W dalszej części sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy M.Woś m.in.:

 • uczestniczył w posiedzeniu rady powiatu jako członek powiatowej rady zatrudnienia.
 • w posiedzeniu rady parków krajobrazowych. Ostatnio analizowano projekt dot. parku cedyńskiego Z uwagi na bardzo duże nieścisłości została ta sprawa na razie zawieszona.
 • w spotkaniu odbytym w Niemczech w Paschewalku związanym z organizacją opieki nad grobami żołnierskimi. Dot. to towarzystwa , z którego był organizowany obóz dla młodzieży w Lötnitz. W przyszłym roku taki obóz będzie organizowany na terenie naszej gminy w dniach 14 - 26.07.2006 r. Wniosek w sprawie dofinansowania jest w przygotowywaniu. Gmina nie powinna dopłacać do tego.
 • jest proponowane otwarcie cmentarza w Glinnej w dniu 15.07.05r. (wcześniej było rozpoczęcie budowy cmentarza). W tej sprawie odbyło się spotkanie(uczestniczył w nim) z udziałem Prezesa Fundacji Pamięć z W-wy, szefostwa tej fundacji z Niemiec w tym; konsula honorowego Niemiec, P.Sochańskiego B. dyrektora wydziału organizacyjnego itp.
 • zostały podpisane akty notarialne dot. działek PKP, które w całości są już gminne. Protokół przekazania również jest podpisany. Daleko jest posunięta procedura zmiany kwalifikacji własności czyli użytkowania wieczystego na własność.
 • zostały podpisane akty notarialne dot. działek w Binowie tj. P.Paczkowskich i P.Weber.
 • odbyło się kilka spotkań w sprawie projektu, przebudowy stadionu w Kołbaczu. Do tej pory wpływały pozytywne uzgodnienia dot. zatwierdzenia tego projektu i w zakresie pozwolenia na budowę. W dniu dzisiejszym wpłynęła negatywna opinia od służby konserwacji zabytków. Międzyczasie przeprowadził rozmowy, gdzie p.konserwator zapierała się, że musimy wystąpić do ministra kultury o zmianę decyzji. Jednak w wyniku tej rozmowy ustalono, ze jeśli do najbliższej środy dostarczymy nowe wiadomości do projektowanego przedsięwzięcia, to wycofa tę negatywną opinię i zostanie wydana pozytywna. Jest to kolejny problem jaki był z salą gimnastyczną. Chcemy poprawić stan tego stadionu min. zrobić boisko wymiarowe, ogrodzenie, bieżnię, wyremontować murawę, plac zabaw, skay park, postawić 3 kontenery, które w momencie oddania stadionu do użytku zostaną przeniesione do innych miejscowości (np.1 do Kartna, bo jest tam nowe boisko), będzie zmienione oświetlenie itp. Prace są w tym kierunku daleko zaawansowane i przy dobrych układach może ten stadion być już zrobiony w ciągu przyszłym roku. Takie miejsce , jakim będzie ten stadion dla Kołbacza się należy. Musimy w budżecie 2006 r. zagwarantować środki w kwocie 600.000 zł na ten cel, żeby otrzymać później dotację. We wniosku musi to być zagwarantowane a następnie po zakończeniu tej przebudowy te pieniądze zostaną nam zwrócone.
 • zmieniona została koncepcja OPS i OSP w GOK w St. Czarnowie. Jest szansa na to, żeby stworzyć tzw. blok czyli pomoc społeczna, OSP i główny punkty informacyjny gminy z funduszy unijnych. Jest już zezwolenie na budowę, jesteśmy na etapie przeprojektowania parteru, gdzie znalazłoby się miejsce również na bibliotekę. Także w przyszłym roku byłyby już te pieniądze na parter.
 • brał udział w spotkaniu z przedstawicielem kuratorium oświaty i naczelnikiem wydziału oświaty w starostwie na temat koncepcji utworzenia dodatkowego doradcy oświatowego na 1/2 etatu. Chodzi o to, żeby nauczyciele mogli się na bieżąco kształcić. Na razie jest to wszystko w fazie projektu.
 • uczestniczył w otwarciu nowego przejścia granicznego w Dobieszynie.
 • były kontakty szkoleniowe, prezentacje odnośnie podpisu elektronicznego. Koszt tego byłby nieduży w granicach 12.000 zł, jednak później należałoby płacić comiesięczne opłaty. Dlatego na razie od tego odstąpiono.
 • jak wcześniej informował uczestniczył w spotkaniu z prof. Szyszko, który jest typowany na ministra środowiska. Także kontakty takie na pewno się przydadzą w przyszłości.
 • w studium telewizyjnym uczestniczył z-ca wójta na temat programu pn. jutro o czterech rękach. Brało tam udział również 4 rolników z terenu gminy.
 • brał udział w konferencji organizowanej przez ENA na temat problemu zakupu energii elektrycznej.
 • jest złożony jeden wniosek do urzędu marszałkowskiego dot. drogi Stare Czarnowo- Dębina i drugi wniosek będzie złożony odnośnie drogi od do parku dendrologicznego. Okazuje się, że droga ta w części jest gminna a w części należy do drogi krajowej i autostrad. Także należy uruchomić całą procedurę, żeby to sprostować. Na pewno nie będzie przebudowy istniejącego tam bruku, lecz powinna być tam ścieżka rowerowa, spacerowa dla społeczeństwa.

(w czasie przedstawiania sprawozdania przybył na sesję spóźniony radny - Kotylak )

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 września 2005 r. przedstawiła w zastępstwie skarbnika gminy P.Anna Ledwig - pracownik działu księgowości min. stwierdziła, że po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta budżet kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.648.235 zł
 • po stronie wydatków - 6.608.235 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 3 września 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Dochody budżetowe w okresie 9 miesięcy br. (styczeń - wrzesień ) zostały zrealizowane w 74,39%. Oznacza to, że z 6.648.235 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 4.945.314 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z podatków i opłat lokalnych - 34,25 %, z subwencji z budżetu państwa - 33,29%, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 13,77%, z udziałów w podatkach - 9,48%.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 4.637.903 zł co stanowi 70,18 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie - 39,21% ogółu wydatków, na administrację publiczną - 21,85%, na opiekę społeczną - 19,44 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca września br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 307.411 zł i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną m.in. na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 9,63%.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.09.2005 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVII sesji - 19.09.05r.

Przewodniczący rady - przypomniał treść interpelacji złożonych na piśmie na jego ręce przez radnego Kowalczyka na poprzedniej sesji tj. w dniu 19.09.05 r.
/ zostały ona przekazane Wójtowi Gminy St.Czarnowo do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie/. Dotyczyły m.in. ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przycinki gałęzi drzew, które dotykają linii średniego napięcia oraz zajęcia stanowiska odnośnie rozrastającego się przy hydroforni na działkach " barszczu sosnowskiego". Następnie zapoznał z odpowiedzią wójta z dnia 27.09.05 r. i 10.10.05r. Złożone interpelacje i odpowiedzi Wójta stanowią zał. nr 5, 6, 7 i 8 do protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Chudak zgłaszał sprawy dotyczące Kołbacza:

 • wycięcia krzaków, drzewek przy hydroforni (na wysokości parku). Wyjeżdżając z Kołbacza nie widać nadjeżdżających z przeciwka pojazdów (Wójt poinformował, że drogowcy rozpoczęli prace m.in. przy wycince).
 • zajęcie stanowiska odnośnie wykonania tzw. lewoskrętu na drodze krajowej nr 3 w kierunku Kołbacza. Podjęcie działań w tym zakresie.(Wójt nie widzi tutaj żadnej możliwości wykonania tam dodatkowego pasa. Są określone szerokości, normy i taki pas się już tam nie zmieści. Drogowcy tłumaczą, że taka inwestycja się nie opłaca, gdyż będzie robiona obwodnica. Podejmował różne działania poprzez pisma, rozmowy w sprawie tego lewoskrętu i to nic nie dało. Był remont robiony i nie zrobiono tego).
 • przy fontannie jest odkryta studzienka, która jest nie widoczna i grozi to niebezpieczeństwem. Podjąć interwencję u Dyr. ZZD Kołbacz w tym zakresie.
 • o dofinansowanie obozu dla juniorów FAGUSA, który jest planowany w m-cu styczniu 2006r. - koszt uczestnika 330zł i nie wszystkich na to będzie stać.
 • przedstawić do wiadomości społeczeństwa projektowany stadion w wersji komputerowej. Jak on będzie wyglądał po remoncie (Wójt poinformował, że jest to możliwe , powiększy plan na arkuszu A-3 i dzisiaj jeszcze da radnym do zapoznania się).

Radny Ruszczycki. poruszył sprawy dot. Żelisławca.

 • co dzieje się z anteną tel., gdyż zauważył leżący tam sprzęt itp.
 • czy to możliwe, że w Żelisławcu wydano aż 11 zezwoleń (Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to możliwe. Zezwolenie traci moc po roku i wydaje się kolejne. Radna Łoś M. dodała, że wydaje się zazwyczaj dla 1 osoby 3 zezwolenia ogółem).
 • o zamontowanie lamp.

Radny Róg poruszył sprawy dot.Kołbacza

 • o zamontowanie progów zwalniających na ul. Bogusława. Tam jest bardzo duży ruch pojazdów i mieszkańcy tej ulicy proszą o to z uwagi na dużą ilość dzieci.
 • o ścięcie części terenu na wysokości byłego przejazdu kolejowego. Jest tam niebezpiecznie dla jadących pojazdów, trudno się tam wyminąć.

Radny Mielnicki poruszył sprawy dot. Dobropola:

 • remont drogi Dobropolu - Osetne Pole, by częściowo ją w lesie wyremontować jest nieprzejezdna.
 • opał na świetlicę (jest zimno). Czy będzie możliwy remont tej świetlicy. Większość lamp nie świeci (brak tam żarówek). Jest nie drożna rynna i woda przelewa się po ścianie.

Radny Gorczyca poruszył sprawy dot. Żelewa.

 • o oczyszczenie rowu melioracyjnego biegnącego od oczyszczalni. Została tam ścięta trawa, lecz rów nie jest wyczyszczony.
 • czy jest możliwość dokonywania pochówku w Żelewie -kto ten zakaz wprowadził, czy musi być na to zezwolenie.

Radny Smykla poruszył sprawy dot. Dębiny.

 • o podłączenie do sieci gazowej i jakim czasie może to nastąpić .
 • podłączyć wodę z ujęcia Miedwie. Są częste awarie , mieszkańcom pozapychały się w mieszkaniach pralki itp. Wnosi o powyższe sprawy w imieniu mieszkańców.

Radny Zacharski poruszył sprawy dot. Glinnej.

 • oczyszczenie rowów melioracyjnych (o których informował na poprzedniej sesji). Podjąć działania jak najszybsze , gdyż zbliża się okres zimowy i będzie spływająca woda zalewała posesję p.Szpilczyna.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Wójt wyjaśnił, że ta uchwała dot. zwiększenia dochodów o kwotę 5.000 zł w dziale Kultura fizyczna (na wniosek Klubu Fagus) i zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł w dziale Gospodarka Komunalna - wydatki inwestycyjne.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje rady tj. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na  2005r. (stanowi załącznik nr 9 do protokołu) i podał go do przegłosowania i tak -za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała Nr XXVIII/218/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005r. w spr. j/w i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana  przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie  Stare Czarnowo.

W tej części sesji brał udział przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie P.L.Jastrzebski.
W dyskusja nad projektem miejscowego planu radny Kałucki stwierdził, że w punktach 10 w każdej działce jest mowa o wysokości jednorazowej opłacie pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwały. Są różne wysokości tej opłaty od 0%-30 %. Dlaczego jest to tak zróżnicowane, od czego to zależy. Wygląda to na opłatę adiacencką. Czy reguluje to jakaś ustawa, gdyż uważa, że te wysokości opłat są w gestii gminy.
W odpowiedzi P.Jastrzębski wyjaśnił, że wysokości tych opłat faktycznie określa rada gminy. Są to propozycje, które może rada zmienić. Te opłaty wynikły z ich sugestii powstałych z konkretnych rozwiązań, innych zależności, które wcześniej powstały. Nawiązując do konkretnych przykładów dla niektórych określeń jak: 0%, 5%,10%,czy 30% wyjaśnia:
- 0% dot. terenów, które nie będą sprzedawane itp. np. cmentarze, drogi, ujęcia wodne, przepompownie itp. Są to działki, które w wyniku uchwalenia tego planu będą pełniły określone funkcje .
- 5% dot. tych właścicieli terenów co partycypowali w kosztach opracowania tego planu.
- 30% dot. pozostałych terenów .
Dlatego te opłaty są tak zróżnicowane. Tym planem rada uchwala zmiany przeznaczenia terenu np. z rolnego na zabudowę itp. wówczas wartość danego gruntu wzrasta o dany procent. Ten ustalony procent to faktycznie rodzaj opłaty adiacenckiej, ale nie związany z wydzieleniem działek, z uzbrojeniem terenu i jest to opłata planistyczna narzucona na podstawie ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym / rady Grzywiński rozumie, że jest to opłata planistyczna i czy możemy wprowadzić dwie opłaty). Tak, można wprowadzić dwie opłaty, które są niezależne od siebie.

Radny Kałucki uważał, że może zdarzyć się sytuacja, gdzie będą dwie opłaty -planistyczna i adiacencka w najwyższej wysokości tj. ogółem80%. Czy musimy stosować najwyższą opłatę (czy nie może być do 30 % sugerowała radna Cioch).
Dalej radny stwierdził, że wg wyjaśnień niskie procenty tej opłaty będą dotyczyły działek, które nie będą miały nabywców np. drogi, place zieleni itp. Natomiast na stronie 72 projektu uchwały jest mowa o działce o pow.0,26ha - zabudowaną pensjonatową i hotelową z funkcją mieszkalną jako towarzyszącą i opłata wynosi 0%.

Radny Grzywiński zapytał w jaki sposób były ustalane kwoty partycypacji w kosztach planu , na czyje konto wpływały pieniądze.

P.Jastrzębski wyjaśnił, że jest to działka gminna na str.72 projektu - była szkoła. Natomiast wysokość opłaty planistycznej musi być konkretnie określona. Kwoty udziału wpływały dna konto wykonawcy i ustalane były w zależności od powierzchni danej działki itp. Wysokości tych kwot były różne - 1.000 zł, 10.000 zł i więcej. Dzięki udziałom osób zainteresowanych zmniejszyły się koszty gminy(jaki koszt był całkowity planu , jaki gminy a jaki osób zainteresowanych - zapytał o to radny Kałucki). Dokładnie nie powie, lecz szacunkowo może powiedzieć, że kosz ogólny ok.100.000 zł, koszt osób zainteresowanych ok.90%.

Wójt uważał, że koszt wykonania planu wyniósł 120.000 zł, z tego 1/3 udział gminy i 2/3 udział innych osób.

Radny Zacharski zapytał, czy dopuszczalne jest pokrycie dachowe blachopodobne. Na komisji było wyjaśnione, że powinno być pokryte dachówką ceramiczną, cementową.

P.Jastrzębski wyjaśnił, że w niektórych momentach np. podczas remontu czy z uwagi na konstrukcję dachu nie musi być dachówka.
Poinformował ,że odnośnie tego planu odbyło się wiele spotkań z udziałem osób zainteresowanych / było tych osób bardzo mało).

Stanowiska komisji
Wszystkie stanowiska były pozytywne w sprawie zatwierdzenia tego planu.

W związku z brakiem dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi zał. nr 11) i uchwała została przegłosowana: - za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie uchwała / podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/ . Jest to uchwała nr XXVIII/119/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane pomniki przyrody na terenie gminy.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak: - za uchwała głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego /.
Jest uchwała nr XXVIII/220/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Dyskusja.
Radna Cioch zapytała, na co jest przeznaczona kwota 3.000 zł. Wie ,że na biblioteki , tylko na co konkretnie.
Wójt wyjaśnił, że dotyczy to zakupu nowości wydawniczych do dwóch bibliotek tj. Kołbacza i Starego Czarnowa.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie gminy dot. kwoty 3.000 zł.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
/ projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak: - za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest uchwała nr XXVIII/221/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.11 Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący rady zapoznał z treściami pism ,informacji złożonych przez wojewodę, przewodniczącego rady, wójta ,naczelnika urzędu skarbowego. Dot. oświadczeń złożonych przez wójta, przewodniczącego rady i radnych powyższych pracowników samorządowych.
W/g powyższych informacji oświadczenia zostały złożone w określonym terminie, wypełnione zgodnie z określonymi wymogami ustawy - za wyjątkiem kilku drobnych nieprawidłowości.
Szczegółowe informacje stanowią załączniki nr 17, 18, 19, 20 do protokołu.

Ad. 12 Informacja z działalności Gminnego Klubu Fagus i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w I półroczu 2005 r. / w tym wykonanie budżetu/.

Z uwagi na to, że informacja powyższa była już przedstawiana na posiedzeniach komisji, więc w dniu sesji nie była ponownie analizowana. Została ona pozytywnie zaakceptowana.

Na temat rekreacji na terenie gminy informacji udzielała P.M.Grzywińska - pracownik urzędu odpowiedzialny za te sprawy, m.in. zapoznała z organizowanymi imprezami w I półroczu br. i tak:
odbył się konkurs pn." najładniejsza palma wielkanocna" , puchar wójta, II edycja konkursu na temat "historia i walory przyrodnicze na terenie gminy", brano udział w sportowym turnieju miast i gmin, w maratonie gryfa pomorskiego ,organizowano w poszczególnych miejscowościach różne imprezy typu - choinka, wieczór kolęd , kulig, dzień wiosny, dzień dziecka, rajd rowerowy itp. Ponadto były przeprowadzane renowacje placów zabaw, remont boiska sportowego , były zakupione pawilony na dożynki gminne. W imprezach był duży udział mieszkańców, były fundowane nagrody dla uczestników rozgrywek. Łącznie na rekreację wydano 6.103,91 zł czyli 20 % zaplanowanego budżetu na ten cel.
Większość imprez jest planowanych w II półroczu br. m.in. dożynki gminne, które pochłoną co najmniej 1/3 budżetu rekreacji a pozostała kwota zostanie przeznaczona na dzień seniora oraz dofinansowanie konkursu na temat "puszczy bukowej"
Szczegółowa informacja z działalności Gminnego Klubu Fagus i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad.13 Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w I półroczu 2005 r. / w tym wykonanie budżetu/.

Do powyższej informacji nie było żadnych pytań ani zastrzeżeń / nie była ona odczytywana na sesji, gdyż radni otrzymali ją na piśmie do wiadomości/.  Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad.13 Zapytania sołtysów.

Sołtys Glinnej -Zaremba zgłaszała:

 • zimna woda i zimno w mieszkaniach,
 • jak wygląda sprawa własności bloków. Część mieszkańców twierdzi, że są gminne  inni że Kołbacza. Chodzi tutaj o tablice z numerami budynków - do kogo się z tym zwrócić. Dlatego prosi o konkretną informację w tej sprawie.

Sołtys Dębiny - Bas zgłaszał:

 • konieczność naprawy skrzyżowania dróg Dębina-Komorówko /po ostatniej awarii /,
 • dlaczego na drodze krajowej nr 3 jest brak tzw. lewoskrętu w miejscu gdzie jest  zielony szlak w kierunku drogi do Dobropola. Po ostatnim remoncie nie ma tam  tego oznaczenia a był od 45 lat. Obecnie trzeba aż jechać do parkingu, zawrócić i dopiero można dojechać do tej drogi.

Sołtys Starego Czarnowa - Baryła zgłaszała:

 • wycięcie 2 drzew /jesion/ na cmentarzu, które są w połowie suche i opadają z nich  konary,
 • wycięcie topoli na ul. gryfińskiej / wcześniej tam wycięto zdrowe drzewo a  pozostawiono suche/,
 • o dodatkowe oświetlenie na wysokości posesji P.Kamrowskiego. Tam dzieci  chodzą do biblioteki i jest ciemno.
 • zgłosiła się do niej grupa dzieci z prośbą udostępniania im sali na próby. Czy  może im otwierać, jeśli będzie dorosła osoba odpowiedzialna.

Wójt prosił, by w tej sprawie skontaktowała się z nim po sesji.

Sołtys Żelewa - Hoduń zgłaszała:

 • wycięcie drzewa na przystanku, które już zachodzi w przystanek/ o tym zgłaszała  podczas prowadzonej kontroli przez gminę/.
 • naprawę rynny na świetlicy / jest oberwana i cieknie/.

Sołtys Nieznania - Jaskólska zgłaszała:

 • czy będzie świetlica w tej miejscowości,
 • zamontowanie lampy na wysokości zakrętu przed wyjazdem z Nieznania / jest  tam bardzo ciemno i niebezpiecznie/.

Ad.15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

Odpowiedzi udzielał Wójt - Marek Woś i tak:

 • krzaki, lewoskręt, studzienka, dof. do obozu, stadion / zgłaszał radny Chudak/.
  Krzaki przy hydroforni mieli drogowcy dzisiaj wyciąć, natomiast studzienkę musi sprawdzić. Jeśli chodzi o tzw. lewoskręt na skrzyżowaniu w kierunku Kołbacza, to jak wcześniej mówił jest tematem cały czas bieżącym. Uważa, że tego nie da się zrobić. Drogowcy twierdza, że byłyby to nakłady milionowe. Jest to bez sensu skoro ma być tam robiona obwodnica. Być może nawet nie będzie tej obwodnicy, będzie ona odciążona/ może być nawet lokalną droga/, z uwagi na drogę ekspresową, która jest planowana między Żelisławcem a Gardnem.
  Sprawa dofinansowania do obozu juniorów jest realna, tylko trzeba przedłożyć na piśmie odpowiedni wniosek przez opiekuna z podaniem m.in. ilości osób, kosztem itp. Może być wówczas dofinansowanie czy to z OPS czy GKRPA.
  Wójt przedstawił schemat projektowanego stadionu/ każdy radny otrzymał taki schemat do wglądu i zapoznania się/. Omówił szczegółowo tę sprawę, m.in. poinformował, że koszt tej modernizacji wyniesie w granicach 600.000 zł , będzie dofinansowanie w 75 % z funduszy unijnych. Zmieniła się również koncepcja oświetlenia z uwagi na duży koszt ok. 250.000 zł / za 6 masztów /.
 • wieża tel. lampy / zgłaszał radny Ruszczycki/
  Wszystkie procedury odnośnie tej wieży zostały przeprowadzone i jest już ona montowana. Więc nie robią tego jako samowola budowlana. Było w tej sprawie wiele kłopotów ze strony mieszkańców Żelisławcu, dlatego do dnia dzisiejszego gmina nie ma pieniędzy z tego tytułu.
 • Jeśli chodzi o lampy, to były zamontowane na ul. krótkiej i niepodległości. Pozostała jeszcze lampa koło cmentarza do zamontowania.
 • progi zwalniające, rondo / zgłaszał radny Róg/.
  Jeśli tak wygląda sytuacja na ul. Bogusława to należy te progi zamontować, lecz w porozumieniu z Dyrektorem ZZD Kołbacz. Natomiast jeśli chodzi o wystający teren na wysokości byłych torów kolejowych, to teren również Kołbacza. Należałoby to w pierwszej kolejności uporządkować, żeby cokolwiek tam zrobić. Choć w wielu miejscowościach obecnie robi się specjalne ronda, żeby zwalniać.
 • droga do Osetnego Pola, świetlica / zgłaszał radny Mielnicki/
  W sprawie drogi do Osetnego Pola zostało wysłane pismo z petycją do Nadleśnictwa Gryfino. Czekam na odpowiedź.
  Natomiast sprawa opału i rynny na świetlicy jest do załatwienia.
 • rów melioracyjny, cmentarz / zgłaszał radny Gorczyca/
  PUWIS wie, że ma wyczyścić ten rów od oczyszczalni.
  Jeśli chodzi o cmentarz w Żelewie, jest on własnością gminy a nie parafii. Skoro jest zapotrzebowanie na dokonywanie tam pochówków , to poczyni starania w tym kierunku. Należy sprawdzić, czy został ten cmentarz zamknięty oficjalnie. Jeśli nie, to jest duża szansa na pozytywne załatwienie sprawy. Że względu na strefę ochronną może być kłopot, lecz spróbuje to załatwić / sołtys Hoduń poinformowała, że już się tą sprawą zajmowała i poinformowano ją, że musi być tutaj wybudowane pomieszczenie, pieczara do spalania ciał/.
 • sieć gazowa, ujecie wody / zgłaszał radny Smykla/
  Na razie nie widzi możliwości podłączenia sieci gazowej do Dębiny / na pewno nie będzie dużo chętnych do podłączenia się z uwagi na koszt/. Jest wiele innych ważniejszych inwestycji do zrealizowania. Jeśli będzie sprzedana ta sieć, wówczas będzie zależało właścicielowi na doprowadzenie tej sieci do Dębiny, Glinnej itp.
  Ze zmianą ujęcia woda jest podobnie. Ten wodociąg prowadzi wodę z Dębiny do Kołbacza i jest własnością instytutu. Instytut dostarcza wodę i z tego tytułu ma jakiś zysk. Także na razie nie widzi szans na zmianę ujęcia. Natomiast porozmawia z Dyr. Malinowskim na temat skarg dot. częstych awarii wody.
 • rów melioracyjny, przepust / zgłaszał radny Zacharski/
  Jeśli chodzi o sprawy tych rowów, to myśli, że do zimy zostaną załatwione.
 • zimna woda i zimno w mieszkaniach, własność bloków / zgłaszała sołtys Zaremba/.
  Często zabiera mieszkańców Glinnej i pyta o takie sprawy. Także nigdy nie usłyszał , że jest zimna woda i jest zimno w mieszkaniach. Wprawdzie był jeden taki dzień, gdyż nowy palacz nie umiał sobie poradzić z tym a teraz już jest dobrze. Będzie jeszcze zimno w jakimś dniu, gdyż trzeba wyłączyć dwa piece i naprawić /ciekną/. Bloki są własnością instytutu i do nich należy się zgłaszać po numerki. Gmina ich jeszcze nie przejęła. Jeśli przejmie, to na pewno oficjalnie to ogłosi. Jest tam jedna osoba, która podaje nieprawdziwe informacje do 7 dni / że gmina to przejęła i nie chce sprzedać mieszkań/. Jest to nieprawdą, gminie zależy na przejęciu i jak najszybszej sprzedaży tych mieszkań. Uważa ,że należy zorganizować zebrania / również w Glinnej/ we wszystkich miejscowościach na terenie gminy jeszcze pod koniec listopada br.
 • lewoskręt do Dobropola, remont skrzyżowania / zgłaszał sołtys Bas/
  Sprawdzi, jak wygląda sprawa z tym lewoskrętem na drogę do Dobropola.
  Postara się wymusi na Prezesie ZZD załatwienie naprawy skrzyżowania Dębina-Komorówko.
 • cmentarz, wycinka drzew, lampa / zgłaszała sołtys Baryła/
  W St. Czarnowie przy cmentarzu jest nawieziony materiał, niwelowany i wyrównywany teren na parking od strony baru. Co roku robią się tam duże dziury. W dniu wczorajszym miał być tam wycięty jeden jesion, natomiast z tych dwóch wnioskowanych dzisiaj drzew będą odcięte tylko chore konary. Jest ta sprawa dogadana ze strażakami.
  Jeśli chodzi o lampę na wysokości posesji P.Kamrowskiego , jest to zasadne i będzie zamontowana.
  Były również sygnały odnośnie pełnego pojemnika na śmieci przy cmentarzu w Żelisławcu. Zostanie on wywieziony w najbliższy poniedziałek / tutaj sołtys Karbowska wyjaśniła, że jest już ten pojemnik wywieziony, O tym zgłaszała tydzień wcześniej/.
 • rynny, drzewo / zgłaszała sołtys Hoduń/
  Rynna zostanie zrobiona, natomiast drzewo musi sprawdzić.
 • lampa, świetlica / zgłaszała sołtys Jaskólska/
  Lampa jest tam niezbędna i będzie zamontowana. Natomiast świetlica to kwestia czasu.

Ad.16 Wolne wnioski.

Radna Małecka podziękowała Wójtowi za podjęcie szybkich działań odnośnie zgłoszonego wniosku na przedniej sesji. Chodzi o to, że obecnie bardzo szybko można załatwić sprawy w księgach wieczystych.

Radna Cioch przypomniała wniosek dot. wycinki krzaków, które znajdują się przy wyjeździe z centrum Kołbacza na drogę wojewódzką w stronę Szczecina. Nic nie widać przez ten żywopłot.

Wójt poinformował, że drogowcy o tym wiedzą i mają to wyciąć.

Radny Smykla ponowił wniosek dot. zlikwidowania kałuży za rzeką w Kołbaczu , która znajduje się przy chodniku. Podczas deszczów nie można tam przejechać ani przejść / o tym wcześniej wspominał radny Kałucki/.

Radny Mielnicki zapytał, czy osoba opiekująca się świetlicą w Dobropolu będzie mogła być nadal zatrudniona. Bardzo dużo dzieci i młodzieży spędza tam czas i taka osoba jest tam potrzebna.

Wójt uważał, że tacy opiekunowie powinni być na świetlicach, żeby coś się tam działo.

Ad. 16 Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1520

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-01-2006 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2006 11:29