UCHWAŁA NR XXV/176/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz.

UCHWAŁA NR XXV/176/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dla działki nr 43/139 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz, Gmina Stare Czarnowo stanowiącej drogę dojazdową do bloków mieszkalnych nadaje się nazwę „Anny Jagiellonki”. Przebieg ulicy określony został w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Kołbacz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXV/176/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

W celu uregulowania stanu prawnego istniejącej w miejscowości Kołbacz drogi łączącej ulice Warcisława i Cystersów dokonano wydzielenia geodezyjnego z działki nr 43/129.
W wyniku podziału powstała działka nr 43/139 o powierzchni 0,2237 ha obejmująca swym zasięgiem ww. drogę.
Dotychczasowa nazwa zwyczajowa przedmiotowej drogi brzmi „ulica Anny Jagiellonki”.
Z uwagi na wieloletni okres używania tej nazwy przez społeczeństwo Kołbacza należy ją zachować.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:12