ZARZĄDZENIE Nr II/38/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2008 roku. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu.

ZARZĄDZENIE Nr II/38/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 listopada 2008 roku.


w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Jelcz L090M/S, nr rej. ZGR N251, rok produkcji 2002, poj. 4580 cm3, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu, o którym mowa  w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 października 2008 roku.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr II/38/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z 12 listopada 2008r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo
Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10
tel/fax 0913124131

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu typu Jelcz L090M/S, nr rej. ZGR N 251, rok produkcji 2002, poj. 4580 cm3.

Cena wywoławcza wynosi – 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.)
Do ceny zakupu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie (sala konferencyjna) w dniu 17.11.2008 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanego przedmiotu, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. W przypadku gdy oferent, który wygra przetarg nie zapłaci pozostałej części ceny w ciągu 7 dni od dnia przetargu, traci wadium.
Ustala się wartość jednego postąpienia na kwotę 500,00 zł.

Autobus można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 w Starym Czarnowie przed budynkiem Urzędu Gminy  w dniach od 03.11.2008 do 14.11.2008 r.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym  Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, pok. 28 w godzinach pracy urzędu tj. od 715 do 1515 tel. 091-3124158.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr II/38/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z 12 listopada 2008r.

 

REGULAMIN
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (licytacji )na sprzedaż samochodu.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego na sprzedaż samochodu.

§ 2. Przetarg pisemny nieograniczony, zwany dalej przetargiem ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży samochodu.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Czarnowie na 10 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Ponadto informacja o przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4. Przetarg odbędzie się 17 listopada 2008 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

§ 5. Cenę wywoławczą ustalam w wysokości 50.000,00 zł. (sł. pięćdziesiąt tysięcy zł.) - netto.

§ 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełnią wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

§ 7.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu, zapoznania się z jego dokumentacją oraz Regulaminem przeprowadzenia przetargu w godz. od 1000 do 1400 w dniach od 03-14.11.2008 r.
  2. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, pok. 28, tel. 091-3124158.

§ 8. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:

  1. Zbigniew Ślęzak – Przewodniczący komisji
  2. Bogdan Drabiński – Sekretarz komisji
  3. Marek Kamrowski – Członek komisji

§ 9. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które złożyły oferty oraz zaoferowały cenę.

§ 10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej cenę wywoławczą.

§ 11. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

§ 12. Umowa zostanie zawarta najpóźniej do dnia 24 listopada 2008 r.

§ 13. Zastrzegam sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:12