ZARZĄDZENIE Nr II/4/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lutego 2009 w sprawie: wydatkowania środków z budżetu Gminy Stare Czarnowo w formie dotacji z działu 754, rozdział 75412 ? Ochotnicze Straże Pożarne, na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr II/4/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lutego 2009
 

w sprawie: wydatkowania środków z budżetu Gminy Stare Czarnowo w formie dotacji z działu 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2, 3 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.  W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXV/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 oraz Zarządzenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr II/3/09 z dnia 16 lutego 2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009, Gmina postanawia realizować w tym roku zadanie z zakresu wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wymienionych w załączniku do zarządzenia i przekazać na ten cel kwotę w wysokości 33.476,00 zł

§ 2.  Wójt Gminy Stare Czarnowo czyni odpowiedzialnym Skarbnika Gminy Stare Czarnowo za zawarcie odpowiednich umów z podmiotami wskazanymi w załączniku do zarządzenia.

§ 3 W przypadku ewentualnej zmiany w zapisach uchwały budżetowej na rok 2009, wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie oprawo do zmiany wysokości dotacji określonej w § 1 niniejszego zarządzenia, co skutkować będzie odpowiednimi zmianami umów z podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji.

§ 4 Wójt Gminy Stare Czarnowo zobowiązuje podmioty, o których mowa w § 1, do przedłożenia sprawozdań z wykonania zadania w terminach określonych w zawartej umowie.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr II/4/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lutego 2009 r.

 

Kwota dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

L.p. Jednostka OSP Kwota dotacji
1 OSP – Stare Czarnowo 16.966,00
2 OSP – Kołbacz 10.310,00
3 OSP – Żelewo 4.930,00
4 OSP - Żelisławiec 1.270,00
Razem 33.476,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 08:03