UCHWAŁA Nr XXVII/197/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób następujący:

 1. cena za 1 m3 wody w wysokości - 2,82 zł plus należny podatek VAT,
 2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o  wskazania wodomierza głównego w wysokości - 5,17 zł/m-c plus  należny podatek VAT,
 3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 wodomierza dodatkowego w  wysokości - 7,93 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 4. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 wodomierzy dodatkowych w  wysokości - 10,69 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 5. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 1 wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości - 2,76 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 6. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 2 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości - 5,52 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 7. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 3 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości - 8,28 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 8. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów  dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 3,43 zł/m-c plus należny  podatek VAT.
 9. cena wskaźnikowa - 3,29 zł/m-c plus należny  podatek VAT.

§ 2. Ustala się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

 1. cena za 1 m3 ścieków w wysokości - 6,90 zł/m-c plus należny podatek VAT,
 2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość  odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody  określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w  wysokości - 4,87 zł/m-c plus należny podatek VAT.
 3. cena wskaźnikowa - 7,37 zł/m-c plus należny  podatek VAT.

§ 3. Do opłat wymienionych w § 1 i 2 doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.

§ 4. Taryfy wymienione w § 1 i 2 dotyczą urządzeń eksploatowanych  przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie.

§ 5. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości - 1,75 zł plus należny podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków.

§ 6. Dopłata określona w § 5 ma zastosowanie do odbioru ścieków  dokonanych w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§ 7. Dopłata, o której mowa w § 5, będzie przekazywana z budżetu  Gminy Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie miesięcznie po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem odprowadzanych ścieków.

§ 8. Taryfy obowiązują przez 12 miesięcy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2009 r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 11:52