UCHWAŁA NR XXVII/200/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.

UCHWAŁA NR XXVII/200/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zmianę granic administracyjnych pomiędzy Gmina Stare Czarnowo i Gminą Miasto Szczecin, polegająca na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin niżej wymienionych obszarów Gminy Stare Czarnowo:

  • część działki nr 101/2 z obrębu Śmierdnica Las, w ciągu ulicy Trzcinowej położonej w Szczecinie, obejmującej obszar o powierzchni około 0,48 ha;
  • część działki nr 109 z obrębu Śmierdnica Las, w ciągu ulicy Trzcinowej położonej w Szczecinie, obejmującej obszar o powierzchni około 0,76 ha;
  • część działek nr 108 i 109 z obrębu Śmierdnica Las, w ciągu ulicy Trzcinowej położonej w Szczecinie, obejmującej obszar o powierzchni około 0,16 ha.

§ 2. Załącznik graficzny obrazujący obszary przeznaczone do włączenia w granice administracyjne Gminy Miasto Szczecin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVII/200/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.

Pismem znak: WRMiFp-III/EP/0710/182/08 z dnia 16 lipca 2008 r. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wnioskował aby włączyć w granice administracyjne miasta trzy odcinki ulicy Trzcinowej, które aktualnie znajdują się na terenie Gminy Stare Czarnowo. Dokonanie przesunięcia granic wiązało się będzie z koniecznością geodezyjnego wydzielenia omawianych obszarów, dlatego też w piśmie znak: WRMiFP-III/0710/215/08 z dnia 22 września 2008 r. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin złożył deklarację o sfinansowaniu przez Miasto Szczecin tych działań.
Z uwagi na to, że ulica Trzcinowa jest jednym z elementów infrastruktury miasta, zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 11:55