Protokół Nr XXX/05 z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 30 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXX/05


Protokół Nr XXX/05
z XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 30 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1500

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego zastępcę, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.
Stwierdził , że o czasie i porządku obrad zostali powiadomieni wszyscy Radni oraz, że w sesji uczestniczy 60% uprawnionych wobec czego jest ona zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji

 1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji tj. z dnia 28.10.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. ( zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 29.334 zł - dot. dz. 750, 758,  851, 854, 921).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę  do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości  oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji  podatkowych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr XXVIII /219/ 05 z dnia 28.10.2005r. w  sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dotyczącego  części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana  przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia,  Oświaty i Spraw Społecznych ( dot. powołania Piotra Kowalczyka). 
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Starym  Czarnowie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. 
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę porządku obrad wnioskował Wójt Gminy M. Woś wnosząc o wprowadzenie:

- projektu uchwały odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Starym Czarnowie

W związku z powyższym przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały jako pkt 16 w porządku sesji / pozostałe punkty porządku obrad otrzymują kolejną numerację ).

Po przyjęciu zmian porządku obrad poddano go pod głosowanie i tak:

- za przyjęciem głosowało 9 radnych ( nieobecnych było w tym czasie 5 radnych). Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Do punktu 2 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji tj. z dnia 28.10.2005 r.

Z protokółem XXVIII sesji z dnia 28 października 2005r zostali zapoznani wszyscy radni . Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
- protokół z XXVIII sesji z dnia 28 października 2005r został przyjęty jednogłośnie ( głosowało 9 radnych ,5-ciu radnych było nieobecnych w osobach Władysław Kałucki, Zenon Róg, Jacek Chudak, Czesław Mielnicki, Jacek Gorczyca i Bartosz Kotylak).
Przyjęty protokół stanowi załącznik nr 3

Do punktu 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś stwierdził miedzy innymi:

brak zainteresowania ze strony rodziców funduszem stypendialnym pomimo, że wiele rodzin kwalifikuje się do korzystania z tej formy pomocy.
Na dzień dzisiejszy do wykorzystania jest jeszcze 20 000 złotych.
Zwrócił się do radnych z prośbą o poinformowanie mieszkańców o możliwości składania dokumentów na przyznanie stypendiów dla uczącej się młodzieży w  przeciwnym wypadku fundusze te będą musiały być zwrócone.

 • została podpisana umowa notarialna pomiędzy Instytutem Zootechniki Kołbacz a naszą Gminą na przejęcie działek nr 515 i 92 (dot. drogi do Dębiny) i przekazanie przez Gminę na rzecz Instytutu zootechnicznego Kołbacz działki nr 64 położonej w obrębie Glinnej,
 • został podpisany akt notarialny dotyczący działki nr 160/1 położonej w obrębie Kartna ,
 • w Suchaniu w szkole funkcjonuje centralne ogrzewanie w oparciu o kotłownie ekologiczne tj. jeden piec na olej opałowy drugi na słomę. Słoma jest najtańszym źródłem energii a w szczególności na terenach wiejskich.
 • Inwestycje te nie są zbyt tanie ale w perspektywie czasu się zwracają i nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Ale dopiero jak zapoznamy się z funkcjonowaniem w praktyce, czy użytkownicy są z niej zadowoleni, jakie są koszty takiego ogrzewania to zastanowimy się na podjęciem takiej inwestycji.
 • uczestniczył dwa razy w wyborach do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej ( Szczecin i Gminy sąsiedzkie). Wójt poinformował, że on został członkiem zarządu gdzie będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został wiceprezydent Szczecina.
 • Z okazji "Dnia Niepodległości " uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez Starostwo w Gryfinie , a także uczestniczył w uroczystym apelu zorganizowanym przez grono pedagogiczne i uczni Zespolu Szkół w Kołbaczu.
 • W dniu 12 listopada 2005 roku uczestniczył w uroczystości ,,Dzień pomięci grobów żołnierskich', która odbyła się na cmentarzu niemieckim w miejscowości Glinna. W uroczystości uczestniczyła również delegacja z Niemiec i honorowy konsul Niemiec P.Sochański.
 • uczestniczył w konferencji w Lóknitz poświęconej współpracy regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolnej.
 • przeprowadził rozmowy z służbami konserwacji zabytków dot. modernizacji stadionu w miejscowości Kołbacz.
 • 20 listopada 2005r gościliśmy z Niemiec burmistrza z Ilov oraz panie archeolog z Uniwersytetu Poznańskiego które prowadzą prace w Bieżniku,
 • brał udział w wernisażu malarstwa Klubu i Kultury Kolejarza ,,MALACHIT' ze Stargardu Szczecińskiego. Impreza była zorganizowana z inicjatywy mieszkańców Kołbacza. Uroczystość odbyła się w Domu Konwersów była także pomoc ze strony sołtysa i Pani Kopczyńskiej W niedziele został otwarty wernisaż, natomiast w czwartek był konkurs dla dzieci (uczestniczyło około 30 dzieci). W piątek odbyło się zakończenie wernisażu, zaś w sobotę rozstrzygnięcie konkursu (dzieci otrzymały nagrody rzeczowe). Impreza była trafiona wiele osób spoza Kołbacza wzięło udział w tej imprezie a tym samym odwiedziło naszą gminę.
 • odbył się ostatni mecz rundy jesiennej V ligi Fagus - Kołbacz wygrał z Kłosem Pełczyce 1;0.
 • w dniu 24 listopada 2005r na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie został zorganizowany ,,Dzień Seniora'. W uroczystości oprócz gości udział wzięła młodzież szkolna , która deklamowała wiersze, śpiewała piosenki i tańczyła. Impreza była bardzo udana taka była też opinia uczestników.
 • Osiągnięcia zdobyte w Gminie Stare Czarnowo;
  • III miejsce w konkursie (na 17 drużyn biorących udział w imprezie ) ,,Czy znasz Puszczę Bukową', zdobyła młodzież szkolna pod opieką Pani Aliny Przybysz,
  •  w konkursie ogólnokrajowym pt. " Czysty Las" IV miejsce zdobyła młodzież szkolna "grupa ekologów" pod opieką Pani .Zawadzkiej (otrzymali nagrodę 2.000 zł ),
  • III miejsce w Mistrzostwach Świata Amatorów w Golfie zdobył Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Mendak.
 • poinformowano, że w naszym Urzędzie Gminy odbyło staż 19 osób , które zostały skierowane przez Urząd Pracy. W listopadzie kończą staż, za wyjątkiem jednej osoby, której przedłużono staż do 30 grudnia 2005r. oraz opiekunek do dzieci dojeżdżających do szkoły.
 • poinformowano, że ze względu na wysokie koszty oświetlenia ulicznego lampy zostaną założone w Nieznaniu 1 lampa, w Żelisławcu 2 lampy, w Kartnie 1 lampa i w Glinnej (zamiast w Starym Czarnowie) 1 lampa.
 • poinformował, że udostępnione zostaną wszystkie świetlce wiejskie, ale nie wie co w sprawie świetlicy w Glinnej. Sołtys Glinnej P.Zaremba oświadczyła, że nie może skontaktować się z jej właścicielem. Wójt skontaktuje się z nim osobiście,

(w czasie sprawozdania przybył na sesje spóźniony radny Mielnicki Cz. ).

Do punktu 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik gminy A. Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 21 listopada 2005 r. Budżet gminy uchwalony w grudniu 2004r, po zmianach wprowadzonych sześcioma uchwałami i czternastoma zarządzeniami na dzień 21 listopada 2005r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 6. 731.131 zł
- po stronie wydatków 6. 691.131 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków na dzień 21 listopada 2005 r przedstawiono radnym w załącznikach do informacji nr 1 i 2.

Dochody budżetowe w okresie 11 miesięcy br. ( styczeń - listopad ) zostały zrealizowane w 85,42%. Oznacza to, że na plan 6.731.131 złotych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 5.749.823 złotych.

Największy udział w dochodach stanowią odpowiednio:

 • podatki i opłaty lokalne - 32,84%
 • subwencje z budżetu państwa - 32,10%
 • dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych - 14,16%
 • udziały w podatkach 10,90%

Wydatki w omawianym okresie wykonane zostały w 79,52% i zamknęły się w kwocie zł 5 320 604.

Największy udział w kosztach stanowią odpowiednio:

 • wydatki na oświatę i wychowanie - 40,38%
 • wydatki na administracje publiczna - 21,63%
 • wydatki na opiekę społeczną -19,46%

Różnica między otrzymanymi do końca września br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę .429. 219 zł i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną m.in. na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Zobowiązania kredytowe na dzień 01stycznia 2005 r. stanowiły kwotę 640.000 złotych w tym:

- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00, zobowiązania zostały spłacone w całości. Zatem wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 0,00%
Na rachunku bieżącym dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 21 listopada 2005r stan środków stanowi kwota złotych 475.401,75
Ponadto posiadamy środki na lokacie terminowej (BS Chojna Oddział Stare Czarnowo) w kwocie złotych 500.000
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 21.listopada .2005 r. przedstawia zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jacek Chudak poruszył sprawy dotyczące miejscowości Kołbacz

 • barierki przy moście,
 • zapytał czy w miejscowości Kołbacz będzie zamontowana lampa?
 • przypomina o krzaku za hydrofornią.

Radny Jan Zacharski poruszył sprawy dotyczące miejscowości Glinnej

 • oczyszczenie rowów melioracyjnych (zgłaszał na ostatniej sesji),
 • przepływ koło posesji Pana Szpilczyna . Podjąć działania gdyż zbliża się zima , spływająca woda będzie zalewała posesję.

Radna Bogusława Cioch  poruszyła sprawy dotyczące miejscowości Kołbacz.

 • wyjazd z ul.Cystersów na główną drogę- zarośla zasłaniają wyjazd z lewej strony

Radny Czesław Mielnicki poruszył sprawy dotyczące miejscowości Dobropola Gryfińskiego:

 • drzwi wejściowe wymagają wymiany również należy uzupełnić szybę w wybitym oknie w świetlicy Dobropole,
 • prosił o opiekunkę do dzieci na świetlicy,
 • droga Dobropole Gryfińskie - Osetne Pole - wyremontować w lesie jest nieprzejezdna,
 • zabezpieczenie wodociągu Nowogardu. Czy awaria jednej pompy sprawi, że nie będzie wody,
 • wycinka drzew -topola uszkodzona koło krzyża oraz na ul. tzw. Okrężnej utrudnia widoczność,
 • o zamontowanie 2 lamp,
 • droga powiatowa do Kołowa-wyremontować.

 Radny Piotr Kowalczyk.

 • uzyskanie pomocy dla p.Marka Ruć (osoba niepełnosprawna), jaką kwotę otrzymał?
 • w Starym Czarnowie zamieszkuje osoba niepełnosprawna p.Czesław Blacharski ul.Szczecińska 38, opiekuje się nim osoba w starszym wieku, nie ma zlikwidowanych barier architektonicznych. Czy gmina pomoże w uzyskaniu wszelkiej pomocy,
 • jaka została uzyskana kwota za sprzedaż drewna na terenie gminy, kto był odbiorcą i ile zapłacił. Kwota za sprzedaż miała pokryć koszty ścięcia,
 • nie uzyskał wyczerpującej informacji dot. zezwoleń alkoholowych, prosi o podanie: kto wydał zezwolenie, kto uzyskał zezwolenie w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, ilość wydanych zezwoleń jednorazowych, kto je otrzymał oraz czy punkty sprzedaży spełniały zasady miejsca usytuowania.

Interpelacje złożone na piśmie w w/w sprawach stanowią załącznik nr 5, 6, 7.

Radny Władysław Kałucki poruszył sprawy dotyczące miejscowości Kołbacz.

 • przycinka żywopłotu przy ulicy Cystersów ( pobocza drogi zaśmiecone),
 • usunąć suche drzewo (topola) przy ulicy Warcisława (przy posesji Nowaków)
 • oświetlenie w Kołbaczu często się psuje,

Radny Wiesław Grzywiński poruszył sprawy dotyczące miejscowości Starego Czarnowa:

 •  na jakim etapie jest sprawa kanalizacji,

Radny Jan Zacharski zapytał czy w miejscowości Glinna będzie lampa?(Wójt odpowiedział, że do budynku trzeba by było przeprowadzić lampę na 4 słupach, kosztowało, by to około 15 tyś),

Radny Jacek Chudak, zapytał czy w miejscowości Kołbacz będzie zamontowana lampa?( Wójt odpowiedział, że będzie tam zamontowana lampa w swoim czasie są bardziej potrzebne punkty, gdzie trzeba to załatwić).

Do punktu 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r  ( zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 29.334 zł - dot. dz.  750, 758, 851, 854, 921 ).

P. Skarbnik A. Baran omówiła proponowane zmiany stwierdziła m.in., że do budżetu gminy po stronie dochodów wprowadzić dodatkową kwotę - 29.334 zł, na którą składają się:

 • kwota 14.900 zł jaką otrzymaliśmy z tytułu odsetek od lokaty terminowej.
  Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie utworzenia trzech stanowisk komputerowych w bibliotekach (w Starym Czarnowie jednego stanowiska i w Kołbaczu dwóch stanowisk ).
 • kwota 4.000 zł zostanie przeznaczona na sprawy dot. przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • kwota 10.434 zł jest to kwota o zwiększonej subwencji oświatowej, została otrzymana na wniosek złożony przez Urząd Gminy . Przeznaczona jest na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkól w Kołbaczu.

Stanowiska komisji

Wszystkie 4 komisje rady tj.
-Komisja Rewizyjna,
-Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
-Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska,
-Oświaty i Spraw Społecznych,

pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie w proponowanych działach i rozdziałach.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2005r. (stanowi załącznik nr 8 do protokołu) i podał go do przegłosowania i tak -za uchwałą głosowało 12 radnych.( trzech radnych nie obecnych ).
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała Nr XXX/224/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie . j/w i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare  Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Stanowiska komisji

Wszystkie 4 komisje rady zaopiniowały pozytywnie proponowaną cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Czarnowo tj.27.88 zł, a wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5%

Dyskusja - brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

(stanowi załącznik nr 10 do protokołu) i podał go do przegłosowania:
-za uchwałą głosowało 12 radnych.( trzech radnych nie obecnych ). Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała Nr XXX/225/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie . j/w i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Do punktu 8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006 rok.

(doszedł radny Gorczyca),

Skarbnik gminy A.Baran wyjaśniła, że zmiana uchwały nr XXX/226/05  z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania   psów na rok 2006 rok, dotyczy § 4 punktu 2, w którym zostało określone do kiedy sołtysi mają sporządzić wykaz posiadacza psów, ponieważ na koniec marca jest termin płatności do podatków.
Zmiana dotyczy także § 6, w którym zmiana polega na tym, że Rada Gminy ma prawo wprowadzić zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowe. Stwierdziła, iż przedmiotem podatkowym w tej sytuacji jest pies,( poprzednio był zwolnienie dla emerytów i rencistów).

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowaną stawkę od posiadania psów tj. 10 zł i 30% za inkaso dla sołtysów od pobranej kwoty.

Dyskusja
Radny Piotr Kowalczyk zapytał czy emeryt i rencista jest zwolniony z podatku jeżeli ma dwa psy.
Skarbnik gminy ,wyjaśniła ,że emeryt i rencista jest zwolniony z podatku na dwa psy, taka odpowiedź uzasadniona jest w tej uchwale.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt  uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006 rok.

(projekt stanowi zał. nr 12 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana; - za uchwałą głosowała 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXX/226/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Do punktu 9 Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały proponowane stawki opłaty targowej, wnioskują o upoważnienie innej osoby do pobierania opłaty targowej.

Dyskusja
Zmiany uchwały omówiła Skarbnik gminy. Przedstawiła zmianę w § 2, co następuje: po konsultacji z RIO, dotyczy sprzedaży pierwszych płodów rolnych wyprodukowanych na terenie gminy Stare Czarnowo. Wyjaśniła, że zwolniony z opłaty jest rolnik, który wyprodukował płody rolne w gminie i pierwszy raz sprzedaje swoje płody rolne. Wyjaśniła też zmiany w § 3 ust.1, który dotyczy wyznaczenia na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy. Rada Gminy ma prawo wskazać inkasentów i wskazuje sołtysów, natomiast inna osoba np. członek rady sołeckiej itp. nie może pojawić się taki zapis w uchwale. Można natomiast wskazać imiennie osobę, która będzie upoważniona przez Wójta. Ten § 3 ust.1 pozostaje bez zmian.

Radna Bogumiła Cioch zapytała czy rolnik od drugiego rolnika, może kupić płody rolne?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że może kupić od drugiego rolnika, ale jak będzie chciał ten drugi sprzedać kolejnemu to już nie jest zwolniony z opłaty targowej, jest zwolniony tylko ten rolnik , który sprzedaje pierwszemu nabywcy.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt  uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok.

- za uchwałą głosowała 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie .Jest to uchwała nr XXX/227/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. (projekt stanowi zał. nr 14 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana.

Do punktu 10 Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2006.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusja
Radna Bogumiła Cioch - poruszyła sprawę, która dotyczy Klubu Golfowego Binowo. Stwierdziła, że uzyskała rachunek zysków i strat po przeanalizowaniu proponuje, aby pozostały stawki, które były wcześniej ustalone na komisjach,  (odczytała informację P. Wichrowskiej ).

Z uwagi na brak dalszej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2006.

(projekt stanowi zał. nr 16 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 13 radnych.Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXX/228/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17do protokołu.

Do punktu 11. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Skarbnik gminy Pani A. Baran przedstawiła informację odnośnie załączników w projekcie uchwały . W załącznikach zostały kwoty zaokrąglone do pełnych złotówek.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane stawki podatku od środków transportowych zarówno w projekcie uchwały jak i w zał. nr 1, 2, 3 do uchwały .

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

(projekt stanowi zał. nr 18 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 13 radnych.Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXX/229/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

(doszedł radny Kotylak)

Do punktu 12. Projekt uchwały w sprawie określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

(projekt stanowi zał. nr 20 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych.Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXX/230/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Do punktu 13. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr XXVIII /219/ 05 z dnia 28.10.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo

Wójt omówił uchwałę dotyczącą zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowa Wyjaśnił, iż Biuro Gospodarki Przestrzennej, wskazywało , że w przypadkach gdzie są siedliska, równocześnie może być tam lokalizowany dział usług. Natomiast Urząd Wojewódzki twierdzi że co innego jest budownictwo mieszkaniowe a co innego usługi i nie powinno się tego mieszać. Z uwagi na to należy podjąć uchwałę dotyczącą przestrzennego zagospodarowania.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały pojęcie proponowanej uchwały.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt  uchwały uchylający uchwałę nr XXVIII /219/ 05 z dnia 28.10.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo

(projekt stanowi zał. nr 22 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych.  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXX/231/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowały pojęcie proponowanej uchwały.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo

(projekt stanowi zał. nr 24 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana; - za uchwałą głosowała 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXX/232/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Do punktu. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych (dot. powołania Piotra Kowalczyka).

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak zapytał, kto jest za powołaniem na członka Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Piotra Kowalczyka.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych (dot. powołania Piotra Kowalczyka).

Dyskusja
Radny Wiesław Grzywiński był inicjatorem by radny Piotr Kowalczyk brał udział w pracach komisji , ale po dzisiejszych wystąpieniach jest przeciwny.

Głosowało;
- 3 głosy wstrzymujące się
- 10 głosów przeciwnych
- 1 nie głosował

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Starym Czarnowie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Przewodniczący Rady K.Mendak odczytał projekt uchwały wprowadzony na początku sesji w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stare Czarnowo odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.
Wójt powiedział, że z projektem uchwały radni zapoznali się na posiedzeniu wspólnych komisji, ale jeszcze krótko wyjaśnił na czym polega prywatyzacja Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały .

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stare Czarnowo odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.
( projekt uchwały stanowi załącznik nr 26. do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za uchwałą głosowało 14 radnych  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXX/233/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Do punktu 17. Zapytania sołtysów.

Pani Baryła M. Sołtys Starego Czarnowa - czy Urząd Gminy upoważnił firmę ALPOL z Poznania , która organizuje pokaz kołder i powołuje się na to, że pokaz organizowany jest właśnie prze z Gminę , są telefony, które zapraszają w imieniu Urzędu Gminy.

Sołtys m. Glinna p. Zaremba B. w imieniu Seniorów złożyła podziękowania Wójtowi oraz wszystkim organizatorom za zorganizowanie "Dnia Seniora". Impreza ta była bardzo dobrze odebrana przez uczestników.
Ponadto zapytała czy nie było by takiej możliwości, aby koło przystanku zamontować lampę , jest tam bardzo ciemno.

Sołtys m. Nieznań p.Jaskólska M. wnioskowała o odmalowanie wzdłuż jezdni pasów, oznaczenie poziome.

Sołtys m. Żelisławiec p. Karbowska D. - zapytała w którym miejscu planuje się zamontować lampy.

Do punktu 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje, zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt M. Woś i tak:

 • na zapytanie Radnego Jacka Chudaka w sprawie lampy, postawienia  barierki, krzaków.
  Wycinka zarośli została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Odnośnie barierki - stwierdził, że całą rzekę trzeba by było ogrodzić, gdyż   niebezpiecznie jest na całej jej długości. Po lewej stronie chodnika została  postawiona barierka , a tam jest inna sytuacja (zna ją doskonale). Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie to lampy zamontowane zostaną  w swoim czasie są bardziej potrzebne punkty, gdzie trzeba w pierwszej  kolejności to załatwić.
 • na zapytane radnego Jana Zacharskiego- przepust przy posesji Pana  Szpilczyna będzie zrobiony przed zimą. Przedłużyły się prace w innym  miejscu dlatego nie zostało to jeszcze zrobione.
 • na zapytanie radnego Władysława Kałuckiego w sprawie przycinki żywopłotu przy ulicy Cystersów, usunięcia suchej topoli, oświetlenia. Odnośnie psującego się oświetlenia zgłoszono do Zakładu Energetycznego oświetlenie naprawiono nie powinno być więcej awarii . Usuniecie topoli już zlecono.
 • na zapytanie radnego Czesława Mielnickiego - drzwi wejściowe do świetlicy w Dobropolu zostaną zrobione jak również uzupełni się brakujące oszklenie. Wszystkie świetlice zostaną obsadzone właściwymi ludźmi.
 • drogę do Osetnego Pola naprawi się przy udziale Nadleśnictwa Gryfino. Odnośnie ewentualnej awarii pompy zasięgnie się opinii PUBiSU o ewentualnych skutkach takiej awarii.
 • jeżeli chodzi o usunięcie topoli i wycinkę drzew przy ulicy Okrężnej w najbliższym czasie dokona osobiście przeglądu i wtedy podjęta zostanie decyzja.
 • na interpelacje p.Kowalczyka - odpowie w odpowiednim czasie.
 • na pytanie radnego Wiesława Grzywińskiego w sprawie kanalizacji - nie jest to problem finansowy lecz formalny dlatego, że wymagane są opinie środowiskowe przez Fundusz Spójności natomiast w naszym prawie nie musimy tych opinii wydawać. Fundusz Spójności ma określony swój czas do 2010r.
 • na zapytanie sołtys Pani M Baryły - Urząd Gminy nie upoważniał nikogo do zapraszania na pokaz kołder.
 • na zapytanie sołtys Pani D Karbowskiej przy jakiej ulicy będą zamontowane lampy w Żelisławcu- ulica Polna (na końcu) 1 lampa, ulica krótka 2, 1 lampa a odnośnie cmentarza przy przepompowni.
 • Jeśli chodzi o miejsca zamontowania lamp będzie to ; ul.Polna( na końcu) - 1  lampa, ul.Krótka 2 - 1 lampa, a odnośnie lampy koło cmentarza będzie  zamontowana przy przepompowni
 • na zapytanie sołtys B. Zaremby -zamontowanie lampy przy  przystanku autobusowym w Glinnej - lampa zostanie zamontowana w Glinnej przy przystanku zamiast w Starym Czarnowie. Tym bardziej, że koszt jednej lampy był ujęta w kalkulacji .

19. Wolne wnioski.

Radny Grzywiński W. podziękował Wójtowi za podjęcie działań dotyczących przeprowadzenia nitki wodnej do budynku na ul.Szkolnej 4. Przedstawił krótko sprawę jak wyglądała ta sytuacja.

Radna Łoś M. przypomniała wniosek dot. parkingu przy cmentarzu w Żelisławcu , nie ma gdzie zaparkować (jest wieża zrobiona, droga też jest lecz są krzaki, które należało by wyciąć).

Radny Kałucki W.- dot. utrzymania porządku przy ul.Warcisława -  utrzymanie porządku jest w kwestii Zarządu Dróg Wojewódzkich (odcinek od piekarni do kościoła). Radny zaproponował aby zatrudnić pracownika do prac porządkowych . Wójt zapytał, kto będzie sprzątał po imprezach przy boisku piłki siatkowej. Stwierdził, iż powinni się mieszkańcy zorganizować i wpłynąć na utrzymanie porządku.

Radny Piotr Kowalczyk - dot. budżetu na 2006r., kwota 235 tyś zł jest zaplanowana na remont drogi Stare Czarnowo - Dębina . Radny uważa, iż za tą kwotę można tylko wysypać szlakę i wyrównać dziury. Chciałby aby była ona z nawierzchnią asfaltową "z prawdziwego zdarzenia". Wójt porównał do tej drogi drogę w Binowie, która była też w taki sposób zrobiona. Obie te drogi są takie same tzn. "z prawdziwego zdarzenia" jak nazwał radny.

Wójt poruszył sprawę odnośnie pobierania opłaty targowej przez sołtysów. Zapytał ,,kto nie chce pobierać opłaty targowej w swojej miejscowości". W przypadku odmowy pobierania opłaty czynności te zostaną powierzone pracownikowi Urzędu Gminy. Sam osobiście stwierdził, że nie było poborcy na targowisku w Kołbaczu.

Sołtysi, którzy wyrazili zgodę na pobieranie opłaty targowej;

 • sołtys St.Czranowa Baryła - nie
 • sołtys Dębiny - nie
 • sołtys Kartna - tak
 • sołtys Żelewa - tak
 • sołtys Żelisławca -tak
 • sołtys Kołbacza - nie
 • sołtys Nieznania - tak
 • sołtys Binowa - nie obecny
 • sołtys Kołowa - nie obecny
 • sołtys Glinnej - tak
 • sołtys Komorówki - nie obecny
 • sołtys Dobropolu - tak

Wójt poinformował odnośnie pracy sołtysa miejscowości Kołbacz. Pana Piotra Kowalczyka.
Sołtys umieścił na tablicy ogłoszenie pt. "Apel do mieszkańców:", które dotyczyło udzielania pomocy finansowej przez OPS. Ogłoszenie to zostało podpisane przez Sołtysa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca treść ogłoszenia powinna być skonsultowana . Stwierdził, iż rozmawiał z kierownikiem OPS i otrzymał informację, że tam gdzie trzeba pomoc dociera. Wiele jest takich przypadków, że ludzie nie chcą, żeby im pomóc, lecz będziemy próbowali do nich dotrzeć.

Sołtys Kowaczyk stwierdził, iż napisał i podpisał to ogłoszenie, ponieważ boli go to, że ludzie przychodzą do niego a nie pójdą do radnych.

Wójt poinformował, że:

 • na terenie Instytutu (przy fontannie) jest suchy buk . Wójt mówił Prezesowi Instytutu Zootechniki aby wystąpił z wnioskiem o ścięcie drzewa, szpeci wjazd do miejscowości Kołbacz - słyszał, że to drzewo jest już rozdysponowane. Jeszcze parki nie wydały opinii, a pan Sołtys już rozdysponował drewno, nawet niektórzy wiedzą kto ma je otrzymać. Pan Sołtys przychodzi do gminy i obiecuje wielkiego plusa pracownikowi, który mnie przekona abym tego drewna nie dał x osobie.

Wójt odpowiedział, aby Sołtys Kowalczyk P. znalazł inne metody, po co stwarza niejasności.

- odnośnie wernisażu, który odbył się w Kołbaczu - przy jej organizacji też wystąpiły zakłócenia spowodowane zmianą godzin otwarcia wernisażu. Pomimo tych trudności cała impreza była bardzo udana i na wysokim poziomie.

Sołtys Kołbacza poruszył sprawę dotyczącą OPS. Sądzi, iż opieka społeczna nie udziela pomocy finansowej tym , którym powinna.
Wójt powiedział, że z wypowiedzi sołtysa wynika, że pracownicy OPS łamią prawo.

Radny Jacek Chudak poinformował, że p.Adrabińska pokazała mu podanie zaopiniowane przez sołtysa Kowalczyka.

Rodny Wiesław Grzywiński - na miejscu radnych z Kołbacza poczuł by się urażony , uważa, że współpraca radnych jest bardzo dobra. Nie słyszał, aby któryś z radnych z Kołbacza był zły .

Radna Bogusława Cioch - sądzi, że sołtys Kowalczyk nie spełnia pewnych zasad, aby współpracować z innymi radnymi, na 13 radnych nikt nie chce, aby był członkiem komisji. Twierdzi, że popierają go ludzie z uzależnieniami, nawet nie ma dobrego kontaktu z grupą AA. i przypisuje sobie osiągnięcia radnych.

Radny Czesława Mielnicki -twierdzi, że trzeba rozgraniczyć zadania sołtysa od roli i zadań radnego.

Do punktu 20. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad. 16 Zakończenie obrad XXX Sesji

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1500

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Protokołowała
Drwal Ewelina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 26-01-2006 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2006 10:59