ZARZĄDZENIE NR II/8/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Stare Czarnowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE NR II/8/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Stare Czarnowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy Urzędu potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.
 2. Pozostałe jednostki budżetowe i instytucja kultury wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

§ 2.

 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
 2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne, tj. wydatki poniesione na realizację celu (projektu, działania, zadania) – określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE nie wykazuje się wydatków, które podlegają refundacji niezależnie od tego kiedy refundacja nastąpi.
 3. Każdy dokument księgowy potwierdzający wydatek (czyli faktyczny wypływ środków finansowych), winien być opisany pod kątem kwalifikowalności, tzn. jeśli wydatki nie kwalifikują się do wydatków strukturalnych, obowiązuje negatywny opis.
 4. Do obliczenia wydatków strukturalnych należy przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym.
 5. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i opisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku.
 6. Ustalam wzór pieczątki w celu klasyfikacji wydatków strukturalnych:

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
w wysokości ………………..…. (słownie: ……....………
……………………………………....………......….…..…....
KOD ………………………
…………………….……                ……….……….………….
               (data)                                (podpis pracownika)

§ 3. Referat Księgowości dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce.

§ 4

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe, roczne zestawienie wydatków strukturalnych według wzoru sprawozdania Rb-WS i przedstawiają je Skarbnikowi Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. Dane w zestawieniu wykazuje się w złotych i groszach.
 2. Referat Księgowości sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonania wydatków strukturalnych Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
 3. Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS o wydatkach strukturalnych sporządza Referat Księgowości w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego i przekazuje do Ministerstwa Finansów.

§ 5. W celu sporządzenia sprawozdania Rb-WS za rok 2008 zobowiązuję pracowników Referatu Księgowości, dokonujących wydatków budżetowych do wyodrębnienia wydatków strukturalnych za rok 2008 na koncie pozabilansowym 950 – Wydatki strukturalne, wraz z ewidencją analityczną

§ 6 . Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-05-2009 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 21-05-2009 09:09