ZARZĄDZENIE NR II/16/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR II/16/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z. 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z nóź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 5 – „Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej” do zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w części II – „Obowiązujący wykaz kont” w ust. B – „Konta pozabilansowe” dodaje się:
- konto 950 o brzmieniu:
„950 – Wydatki strukturalne
Konto 950 służy do ewidencji analitycznej według podziału klasyfikacji wydatków strukturalnych
Na koncie 950 po stronie Ma ujmuje się wartość poniesionych wydatków strukturalnych.
Na stronie Wn konta 950 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych na koniec roku budżetowego.
Konto 950 na koniec roku nie wykazuje salda.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-05-2009 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2009 09:24