Protokół z obrad

Protokół Nr XXVII/09
z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 27 lutego 2009 r. w godz. od 1400- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1400 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki.
Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, sołtysów, w tym nowo wybranego sołtysa Sołectwa Nieznań – Pana R. Bielskiego, oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. (Nieobecni radni: Mendak K., Drwal M.).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z wnioskiem Wójta o zwołanie sesji - zgodnie z art. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn.zm.) wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Wniosek wraz z proponowanym porządkiem oraz projektami uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu..
(Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji nadzwyczajnej i projektem uchwały - stanowi to załącznik nr 4);

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1/XXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/08 z dnia 28 marca 2008 r. – druk nr 2/XXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. osady Sosnówko, ul. Mostowej, ul. Topolowej, ul. Pyrzyckiej, ul. Dobropole) – druk nr 3/XXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. ul. Trzcinowej) – druk nr 4/XXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. osady Mazurkowo) – druk nr 5/XXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl – druk nr 6/XXVII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa” – druk nr 7/XXVII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku.

Radny Grzywiński zapytał, czy te wszystkie odczytane punkty, które zostały wymienione i projekty uchwał musiały być wprowadzone do sesji nadzwyczajnej. Uważał, że na pewno dotyczy to zatwierdzenia taryfy wody i ścieków, ale jakieś działki czy sprzedaż lokalu nie jest sprawą sesji nadzwyczajnej.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że jeszcze nie przeczytał uzasadnienia, dlatego też mogą być jakieś nieporozumienia. Dlatego odczytał uzasadnienie dotyczące zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Wójt Marek Woś prosił o wyłączenie z porządku sesji pkt 7 dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, bo faktycznie on tak z rozpędu został wprowadzony do porządku. Jesteśmy przygotowani na dyskusję i merytorycznie są przygotowane wszystkie dokumenty aby ta uchwała mogła być podjęta. Natomiast jeżeli ta uchwała ma wzbudzać jakieś domysły sensacyjne, to proponuje żeby ją wyłączyć porządku obrad. Pozostałe punkty są też nienadzwyczajne, najważniejszym punktem jest uchwalenie taryf punkt 2. Natomiast ze względów proceduralnych chciałbym aby wyczyścić sprawę dotyczącą regulacji granic z Miastem Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo. W tym celu trzeba uchylić uchwałę, która była podjęta 28 marca zeszłego roku. Poszliśmy już na minimum co można przekazać Szczecinowi, z tego powodu, że nie chcą nam zrekompensować terenów, które my utracimy.
Wójt ponadto prosił o włączenie dodatkowych uchwał dotyczących powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl oraz w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa”.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w miejsce wycofanego pkt 7 zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl, natomiast jako pkt 8 zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa”. Kolejne punkty otrzymują dalszą numerację.
Wiceprzewodniczący poddał przegłosowaniu wprowadzone zmiany w porządku sesji. Za takim porządkiem sesji głosowało 11 radnych „za”, „wstrzymało się” od głosowania 2 radnych.
Porządek został przyjęty.

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na trenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 1/XXVII.

W tej sprawie wnieśli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu

Dyskusja:

Radny Dudziński spytał, czy te stawki wody i ścieków wynegocjowano tutaj w gminie czy PUWiS samo wykalkulowało.

Wójt wyjaśnił, że umowa zawarta w 2002 r. z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie zgodnie z art.12 została wypowiedziana z okresem półrocznym tzn. w czerwcu z obowiązującym okresem do 31 grudnia ubiegłego roku (2008). W między czasie w październiku gmina ogłosiła nabór ofert na wykonanie usług wodociągów i kanalizacji, a jeszcze wcześniej państwo podjęliście uchwałą o możliwości wydzierżawienia urządzeń na 10 lat, to jest konieczne. Wysłaliśmy zaproszenia do czterech firm, a mianowicie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie, do Wodociągów Zachodniopomorskich i Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. Otrzymaliśmy za pierwszym podejściem 2 oferty. Początkowo została wybrana oferta Wodociągów Zachodniopomorskich, ale specjaliści dopatrzyli się tam błędów w ofercie i 9 grudnia 2008 r. ogłosiłem unieważnienie procedury, następnie ogłosiłem nowy przetarg, nabór nowych ofert. Zgłosiły się dwa przedsiębiorstwa Wodociągi Zachodniopomorskie i Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu. Mimo tego, że w proteście Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie określił jakie błędy zawiera oferta z Wodociągów Zachodniopomorskich, te same błędy zostały powielone. Termin był do 29 grudnia 2008 r. i oferty zostały rozpatrzone. W międzyczasie, aby była ciągłość obsługi, podpisałem aneks do wypowiedzianej umowy praktycznie, ale jeszcze na 2 m-ce przedłużyliśmy obsługę, czyli do końca lutego. Sprawdziliśmy wszystkie oferty i okazało się, że ofertą złożoną prawidłowo i korzystną dla gminy jest oferta Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie i jesteśmy przed podpisaniem umowy. Pozwoliłem sobie zwołać Nadzwyczajną Sesję, aby taryfy były zatwierdzone. Taryfy oczywiście obliczone na zasadach takich jak co roku były przedstawiane. To jest taka procedura, która obowiązuje każdą gminę i każde przedsiębiorstwo.

Radny Kałucki zapytał co to jest za pozycja cena wskaźnikowa, bo jest opłata abonamentowa każdego z wodomierzy, opłata abonamentowa od ścieków i jest cena wskaźnikowa. Czego ona dotyczy jest to 9 pkt. w przypadku wody i 3 pkt § 2 w przypadku ścieków.

Przedstawiciel PUWiS-u wyjaśnił że cena wskaźnikowa jest to cena średnia o ile wzrastają opłaty dotyczące wody od ścieków bądź o które maleją, jest to taka cena na średnią wszystkich tych cen.
Jest to określone z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, że mamy podać jakąś cenę wskaźnikową. Oczywiście obowiązują stawki te wyższe, czyli cena wody podana na tablicy i stawki abonamentowe, a to jest taka średnia w odniesieniu o ile rosną lub maleją. Tutaj otrzymali Państwo na 2009r. stawki za wodę i ścieki oraz stawki opłat abonamentowych – stawki te maleją. Powodem jest wzrost sprzedaży wody i wzrost sprzedaży ścieków w roku obrachunkowym oraz w poprzednim obowiązującym roku (2008). Ogólnie dla całej gminy, jak również stawki wyliczone od ilości odbiorców, które posiada przedsiębiorstwo. Głównie jest to wyliczane na poszczególne gminy, im więcej odbiorców jest w gminie, a w 2008 r. ilość odbiorców wzrosła.

Radny Grzywiński stwierdził, że w ostatnim okresie czasu w Starym Czarnowie leci bardzo żółta woda, bardzo brudna. Nie wiem czy się zmienił pracownik który obsługuje wodociąg. No coś się dzieje nie tak. Uznał też, że filtry, które znajdują się w studni głębinowej to do tej pory nie zostały wymienione. Są one popękane jakieś porcelanowe. Prosił żeby zwrócić na to uwagę ze względu, że ponownie podjęliśmy współpracę, aby nie było skarg i dobrze tą współpracę zacząć.

Przedstawiciel PUWiS wyjaśnił że może to być spowodowane zanikiem dostawy prądu. Filtry w studni nie są porcelanowe. Filtry w studni są po to aby nie pobierać piachu. To nie ma wpływu na jakość wody. Jakość tej wody poprawiana jest w inny sposób tj. odżelaźniaczami i odmanganiaczami, to i tak nie wpływa na jakość tej wody bo i tak jest ona wydobywana ze studni.
Sukcesywnie filtry są wymieniane tak powinno być jeżeli nie spełniają swoich norm. Na bieżąco woda jest analizowana.

Radny Dobrzański stwierdził, że swego czasu poprosił o wyliczenie jakie koszta Nowogard ponosi np. miejscowości Dębina. Jakie w stosunku miesięcznym ma opłaty z nas i jakie z tego tytułu są koszty Nowogardu. Czy takie coś dla miejscowości może uzyskać, żeby później mieszkańcom to przedłożyć, bo są dyskusje że oni nic tam nie robią, nic się nie dzieje.

Przedstawiciel PUWiS odpowiedział, że w Dębinie jest oczyszczalnia ścieków, ponoszą za to opłaty. Jest obsługa, co wiąże się z wynagrodzeniami. Koszty remontu, zużycie prądu. Te koszty są wyliczane, ale na całą gminę.

Wójt stwierdził, że jest jedna gmina, jest jedna taryfa dla wszystkich mieszkańców. Nie zgadza się, aby wyodrębniać poszczególne miejscowości, żeby nie wywołać niepotrzebnych dyskusji. Jeżeli gmina będzie inwestowała w jednej miejscowości dojdzie tam duża amortyzacja, to wtedy będą bardzo wysokie koszty. Pozostaniemy przy tym, że jest to taryfa dla gminy i niestety ja takiego wyliczenia nie przygotuję.

Radny Róg przyznał, że radny Dobrzański ma rację i może prosić o wyliczenie kosztów dla swojej miejscowości. Jeśli taka prośba jest to nie ulega to dyskusji, prosił aby ten wniosek wziąć pod uwagę.

Radny Grzywiński uznał, że planujemy budowę oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie. Zapytał więc przedstawicieli PUWiS czy będą zainteresowani poniesionym kosztem bo po wybudowaniu oczyszczalni i kanalizacji zapewne będą to obsługiwać. Gmina poniesie koszty a wy weźmiecie pieniądze z tego. Czy będziecie w jakiś sposób finansowo uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Przedstawiciel PUWiS odpowiedział, że taką informację przekażą Zarządowi ponieważ nie są upoważnieni, aby podejmować takie decyzje.

Wójt przypomniał, że już sygnalizował na poprzedniej sesji, że zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Państwa plan inwestycji. I taki plan inwestycji już ramowo został uzgodniony z szefostwem PUWiS-u, dopracujemy go do końca i przedstawimy Radzie Gminy do zatwierdzenia. Oczywiście komisje będą nad nim pracowały. Jeżeli Rada już go uchwali to będzie to obowiązywało i trzeba będzie na okres tych 10 lat przygotować się na to, że co roku w budżecie pieniądze należy zabezpieczyć. Mogę tylko zasygnalizować, że przewidujemy nitkę wodociągową między Kołbaczem a Starym Czarnowem, mówiłem o modernizacji oczyszczalni ścieków w Glinnej, Dębinie. Natomiast budowa sieci sanitarnej w Starym Czarnowie to jest inne zadanie, inny zakres i nie ma tego w ramach współpracy z PUWiS-em chyba, że PUWiS zdobywał równolegle pieniądze, ale na razie takich możliwości nie ma. Będzie to finansowanie jeżeli wszystkie nasze prognozy się ziszczą przez Fundusz Spójności.

Radny Róg poruszył sprawę jakie remonty PUWiS robił, do jakiej sumy, gdy np. pójdzie turbina, czy silnik czy to państwo płacicie jako PUWiS czy gmina

Przedstawiciel PUWiS odpowiedział że oczywiście, że wszystko tutaj ponoszą, nawet jeżeli mają przeznaczoną jakąś kwotę na remonty i ona się wyczerpie to i tak remont przeprowadzają we własnym zakresie.

Radny Dobrzański zasugerował, co by się stało jak byśmy podjęli uchwałę powołując spółkę przy Urzędzie Gminy i niechby ta spółka działała, pieniążki zostałyby u nas i koszta byśmy wynegocjowali tutaj w Urzędzie. To jest propozycja żeby taką spółkę założyć, powołać?
Spółka rozwijałaby się i zajęła jeszcze rowami, melioracją. Zaproponował, żeby Rada to przemyślała i na następnej sesji przedyskutowała.

W wyniku braku dodatkowych uwag Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo i poddał do przegłosowania projekt uchwały (stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 12 głosów „za” i 1 głos „wstrzymał się”– podjęła uchwałę Nr XXVII/197/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/08 z dnia 28 marca 2008 r. – druk nr 2/XXVII.

Radna Cioch poprosiła Pana Wójta aby odczytał pismo Prezydenta Miasta, to jest podane w uzasadnieniu. (zastępca wójta odczytał pismo, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Radni zapytali, w jaki sposób Gmina Miasto Szczecin mogła cokolwiek planować na terenach nie swoich.

Wójt wyjaśnił, że potencjalna rekompensata znajdująca się dzisiaj w granicach Miasta Szczecin, mieli prawo planować. Zresztą wcześniej to było ustalone, że ewentualnie rekompensatą będzie właśnie ta część, był taki warunek, aby gospodarstwa agroturystyczne ominąć, ale w Szczecinie nie ma o tym wiedzy.

Radna Froncala porównała powierzchnię podaną w tych trzech uchwałach i uznała, że będzie głosowała za tak, ale ma refleksję. Tyle było dyskusji należałoby te 6,03 ha przekazać i trzeba było wtedy to zrobić i dzisiaj Nadzwyczajnej Sesji byśmy nie zwoływali, żeby akurat w pośpiechu to zrobić. Będzie głosowała „za”.

Radna Marczewska stwierdziła, że jeżeli dobrze pamięta, miały być przekazane dosyć duże tereny i było to związane z jakimś podziałem jak idą granice w lesie. Jak to będzie rozwiązane teraz, kto poniesie koszty wymierzenia tych działek, miejscowości i ulic, które mają być przyłączone do Szczecina.

Wójt wyjaśnił, że przede wszystkim tutaj chodziło o ul. Chłopską. Leśniczówka jest w środku wydzielenia jednej wielkiej działki leśnej - chyba 38 ha. Jako, że jest to budowla służąca gospodarce leśnej nie było do tej pory potrzeby, żeby wydzielać działkę na drogę dojazdową. Gdyby to zostało przekazane dla Miasta Szczecina to wcześniej musiałaby być wydzielona droga i ileś by to kosztowało. Po rozmowach z mieszkańcami tej leśniczówki okazało się, że oni niekoniecznie chcą do Szczecina. Nie proponujemy tej Leśniczówki i ul. Chłopskiej przekazywać, nie ma tej kwestii.
Odpowiadając na pytanie p. B. Froncali proszę aby całe to zagadnienie postrzegać kompleksowo. Najpierw mówiło się tylko o tych budynkach gdzie mieszkają ci mieszkańcy, którzy rzeczywiście ciążą na Szczecin bo lekarz, komunikacja i szkoły i samochody rejestrowane w Szczecinie. To nie Gmina Stare Czarnowo popełniła błąd tylko gmina Szczecin zameldowała tych mieszkańców bezprawnie. W granicach administracyjnych gminy Stare Czarnowo mieszkali i mieszkają do dziś. Ale przy okazji regulacji można było też coś uzyskać dla gminy i dlatego była propozycja zresztą przyjęta przez Miasto Szczecin, że zrekompensują nam tereny, które są nieodłącznie związane z tymi budynkami jak leśniczówka na ul. Chłopskiej. Były także inne tereny jak ul. Topolowa, która w części należy do granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo. Budynek po UNIKON Też proponowaliśmy aby całe wydzielenie przeszło do Szczecina. Pamiętajcie, że to nie jest własność Gminy Stare Czarnowo. Zarządcami lub właścicielami są jakieś jednostki inne albo Nadleśnictwo Gryfino. Przypadku ul. Chłopskiej nie ma m2, który byłby własnością Gminy Stare Czarnowo, to jest wszystko Skarb Państwa w zarządzie Lasów Państwowych konkretnie Nadleśnictwo Gryfino. Teraz dyskutujemy nad uchyleniem uchwały, która proponowała większe obszary. Podjęta była 28.03.2008 r. przez Radę Gminy, nie została „skonsumowana”. Robiliśmy to dlatego 28.03.2008 r. żeby zdążyć wysłać wniosek do Rady Ministrów w sprawie regulacji granic, ale że Miasto Szczecin nie wywiązało się ze swojej części, zresztą się okazuje że nie chciało, bo chcieli trochę więcej czyli całą gminę. Dlatego wróciliśmy do tematu „od zera” i teraz po unieważnieniu uchwały z 28.03.2008 r.. chcę przedstawić koncepcję krótko, to jest parę punktów, ale uważam że dzisiaj jest czas żeby to załatwić przy okazji.

W wyniku braku dodatkowych uwag Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/08 z dnia 28 marca 2008 r. i poddał do przegłosowania projekt uchwały (stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosów „za” - podjęła uchwałę Nr XXVII/198/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. Osady Sosnówko, ul. Mostowej, ul. Topolowej, ul. Pyrzyckiej, ul. Dobropole) – druk nr 3/XXVII.

Radny Róg uznał, że wójt i przewodniczący byli za przyłączeniem Gminy Stare Czarnowo do Miasta Szczecin. Powinniśmy ludzi przyjmować, a nie oddawać. Spytał czy są płacone podatki z tych miejscowości od 108 osób i Pani Skarbnik powiedziała mu że tak.

Wójt przeciwstawił się temu co powiedział radny Róg. Ja jestem tym, który gminę broni. Oświadczam jeszcze raz publicznie, że moim zamiarem nie było przyłączenie Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasta Szczecin. Od początku mówiłem, że to byłby „grobowiec” dla tych terenów. Nie chodzi o żaden pośpiech jesteśmy dopiero po burzliwej dyskusji na temat taryf. Mieliśmy tu się spotkać żeby „klepnąć” taryfy. Nie, jest właśnie czas i na spokojnie można o tych działkach porozmawiać. Proszę nie doszukiwać się żadnego podtekstu żadnego podtekstu tu nie ma, jest normalnie prowadzona procedura. Pan chce żeby na ten temat rozmawiać w marcu, kwietniu. Teraz niech Pan wytłumaczy mieszkańcom bloku na ul. Topolowej na ul. Pyrzyckiej, mieszkańcom Mazurkowa, Sosnówka żeby oni mieli chęć u nas mieszkać. Oni na terenie naszej gminy są w sposób sztuczny tylko dlatego, że to były odrębne ewidencyjne Nadleśnictwa leśne i taki obręb jak Radziszewo Las i jak ktoś nie zna tych mechanizmów to powie gdzie Radziszewo a gdzie Binowo, po prostu takie granice były. W 1954 roku tereny dzisiejszego np. Szczecin Dąbie, Płoni, Śmierdnicy to był powiat Gryfino nie Gryfino.
Granice mam nadzieję, że będziemy w sposób pokojowy między gminami ustalać. Jest taka potrzeba, żeby tym ludziom ułatwić życie tych 108 mieszkańców chce mieszkać w Szczecinie nie dlatego że nie lubią Pana czy gminy, tylko dlatego, że im jest tak wygodnie. Tam mają do szkoły 1,5km, a tutaj 7 czy 8 km, a po za tym mają dojazd jest skomunikowanym ze Szczecinem.

Radny Róg uznał, że każde dziecko może chodzić do szkoły gdzie chce. Najpierw mieliśmy oddać Szczecinowi 2 ha, potem 102 ha, teraz 6 ha. Proszę aby komisja rolna sprawdziła to, pojechała i bez pośpiechu niech nas przekona.
Radny Kałucki stwierdził, że cała Rada tam była.

Radny Grzywiński spytał, czy już koniec będzie tych negocjacji, tego mierzenia, wyznaczania granic. Najpierw 2 ha, potem 102 teraz 6 i nie wiem czy to jest dobrze. Chciałbym rozmawiać z p. Adrabińskim, żeby potem nie było niejasności. Weszła ustawa, która mówi, że działki w granicach miasta są budowlane.

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, żeby spojrzeć na mapę których działek ta uchwała dotyczy.

Wójt wyjaśnił, że chodzi o budynek na ul. Mostowej, góra budynku jest przekazana przez N-ctwo Gryfino gminie Stare Czarnowo. To jest prywatne p. Czajkowskiego. Proponujemy przekazać tylko działkę na której znajduje się ten budynek. Na ul. Topolowej znajduje się budynek wielorodzinny, ogródki działkowe, wjeżdża się od ul. Pyrzyckiej. Rodzina Walców – tylko działka na której jest ten budynek, to działka wykupiona od N-ctwa, więc prywatna. Budynek wspólnoty mieszkaniowej – tylko grunty pod tym budynkiem. Na ul. Pyrzyckiej tylko budynek 4-rodzinny i 2-rodzinny – działka z tymi budynkami. To jest własność Skarbu Państwa w zarządzie LP. To nie jest działka gminna. Zresztą wszystkie działki, które pokazałem nie są gminne.

Radny Grzywiński sprzeciwił się, nie mogę zrozumieć, że wójt mówi, że to nie jest Gminy. To jest w granicach Gminy i z tego żyjemy. A przekazując to nie powiedział Pan ile tracimy.

Wójt odpowiedział, żeby radny wytłumaczył mieszkańcom tego budynku, że oni mieszkają w Gminie Stare Czarnowo. Stracimy niewiele, przy obliczeniu rocznym około 6 tys. zł. A ułatwimy tym ludziom życie. Skoro Szczecin nie chcę nam dać rekompensaty, to dajemy tylko tyle, to minimum. Nie jest najważniejsze ile my stracimy na podatkach, my musimy pomóc tym ludziom, oni musieli w zeszłym roku u nas się zameldować, przyjechać, wypełnić wnioski.

Radna Marczewska przyznała, że rzeczywiście ci mieszkańcy mają problem, nawet przy podłączeniu do wodociągów nie uzyskali zgody bo nie należą do Miasta Szczecina.

Wójt dalej tłumaczył, Sosnówko – to miejsce gdzie mieszka gajowy Piłat, ferma kurz, ciek wody – w tym miejscu jest granica. Dalej droga idzie w Dobropole-chcemy przekazać tylko ten fragment drogi. Ul. Trzcinowa łączy się z ul. Balińskiego i Uczniowską, ma być ona przebudowana przez Miasto i potrzebują teren do jej poszerzenia. Dla nas również jest to korzystne, gdyż korzystamy z tej drogi. Okolice Mazurkowa – przekazujemy do pewnego miejsca, te dwie rodziny też chcą mieszkać w Szczecinie.

Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że nie musimy przekazywać działki 2 ha, tylko grunt pod budynkiem.

Wójt uznał, że właściciel będzie miał problem. Na pytanie radnego Grzywińskiego kto tam mieszka, odpowiedział, że to leśniczy Hubert Kaczmarek. Ale skoro to problem to nie przekażemy, uznał, że to uchwała Rady.

Radny Róg zaproponował, żeby komisja rolna porozmawiała z tymi mieszkańcami. Na co Wójt odpowiedział, że były konsultacje z mieszkańcami, wszyscy głosowali za przejściem do Szczecina. Procedura jest zachowana.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skoro były konsultacje społeczne, to wiadomo, że ci ludzie chcą mieszkać w Szczecinie. Teraz decydujemy się przekazać budynki tych mieszkańców po obrysie, tylko tereny pod budynkami. Ci ludzie znaleźli się w naszych granicach przez przypadek. Warunkiem negocjacji powinno być to, co otrzymamy w zamian od Szczecina.

W wyniku braku dodatkowych uwag Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. Osady Sosnówko, ul. Mostowej, ul. Topolowej, ul. Pyrzyckiej, ul. Dobropole) i poddał do przegłosowania projekt uchwały (stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych - 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się” oraz 1 radny nieobecny podczas głosowania – podjęła uchwałę Nr XXVII/199/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. ul. Trzcinowej) – druk nr 4/XXVII.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że już na ten temat była wcześniej dyskusja. Może ktoś chce o coś jeszcze zapytać.

Dyskusja: brak

Radna Froncala poinformowała, że ta uchwała dot. ogółem 1,40ha.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. ul. Trzcinowej) - (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) i podał uchwałę do przegłosowania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15, w obecności 13 radnych – głosami 12 „za”, przy 1 radnym nieobecnym w czasie głosowania- podjęła uchwałę Nr XXVII/200/09 z dnia 27 Lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. osady Mazurkowo) – druk nr 5/XXVII.

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że w tej sprawie podczas wcześniejszej dyskusji była propozycja, żeby z projektu tej uchwały wykreślić działkę niezabudowaną Nr 127/1 o pow. 2,6500ha zlokalizowanej przy osadzie Mazurkowo.

Dyskusja – brak.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin (dot. osady Mazurkowo) uwzględniając powyższą poprawkę (projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 w obecności 13 radnych – głosami 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” i 1 „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXVII/201/09 z dnia 27 Lutego 2009 r. w sprawie j/w.
Stanowi ona załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl – druk nr 6/XXVII.

Dyskusja:

Radny Grzywiński stwierdził, że w takim razie do tej pory wieści Stare Czarnowo były wydawane nielegalnie przez wiele lat. Nie było zgody Rady i teraz dopiero się podejmuje uchwałę. Są ustalone listy mówców, którzy udzielają wywiadów itd.

Wójt wyjaśnił, że radny tutaj pomylił uchwałę. Teraz jest mowa o powołaniu Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl.

Sekretarz Gminy zapoznał z przepisem prawa prasowego dotyczącego rejestracji dzienników, czasopism itp. Dopiero wyrok sądu z ubiegłego roku zobligował do rejestracji strony internetowej i powołania Redaktora Naczelnego Strony bo w tej sprawie były różne interpretacje.

Radny Dobrzański zapytał, kto to jest Pan Stempiński Ryszard, bo nikt go nie zna.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Pan Stempiński zajmuje się naszą stroną internetową. Umieszcza wszelkie informacje na naszej stronie.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy to się będzie wiązało z jakimś etatem, częścią etatu, jak to ma wyglądać.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że dotychczas ta strona internetowa nie była zarejestrowana i nie mówi się tutaj o wynagrodzeniu tylko o powołaniu redaktora. Może coś będziemy mu płacić.

Rady Róg stwierdził, że z wypowiedzi Sekretarza Gminy zrozumiał, że nic nie płacimy temu redaktorowi.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl (projekt stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu) i poddał pod przegłosowanie
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15, w obecności 13 radnych - „za” 13 głosów podjęła uchwałę Nr XXVII/202/09 Z dnia 27lutego 2009 r. w sprawie j/w - Stanowi ona załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa” – druk nr 7/XXVII.

Dyskusja:

Radny Róg wnioskował, żeby Sekretarz Gminy dokładnie nam powiedział w jaki sposób ta gazeta gminna będzie w przyszłości wydawana, bo ma uwagi do wydanych niektórych artykułów gdzie są wybrane osoby z Rady. Osobiście się nie może wypowiedzieć w tych wieściach pomimo, że o to prosił. W tym projekcie uchwały jest pkt, że ta gazetka jest także Rady Gminy i radny też może się w niej wypowiedzieć. Chce podać przykład taki, że radna Cioch wypowiedziała się na temat diet, a nie na temat budżetu, a potem wypowiedział się Pan Przewodniczący i Wójt. Jeśli to jest gazeta Rady Gminy, to inni radni również powinni mieć dostęp do niej, wypowiedzieć się. Było w tej gazetce dużo nieprawdy. Dlatego ma pytanie do Sekretarza Gminy jaki dostęp do tej gazetki będzie miał radny?

Wójt wyjaśnił, że radny Róg chyba nie słyszał mojej odpowiedzi na swoje zarzuty. Wyraźnie na każde pytanie radnego odpowiedział na wcześniejszej sesji (radny Róg stwierdził, że na część pytań Wójt odpowiedział i nie przekonał go).

Radna Cioch stwierdziła, że faktycznie wypowiedziała się w „Wieściach Starego Czarnowo” ale miała zaszczyt też się wypowiedzieć w „Kurierze”. Pan Róg jest świetnym członkiem Komisji Oświaty, a wypowiada się na temat budownictwa. Chce powiedzieć, że diety mają wiele wspólnego z budżetem.

Radna Froncala częściowo zgodziła się z radnym Rogiem. Dlatego, że w tym artykule o dietach niektóre osoby się „wybieliły”, a inni radni, którzy składali wniosek o diety w innym celu zostały opisane. Osobiście pod tym wnioskiem się nie podpisała, lecz miała bardzo dużo telefonów, ile to biorą diety 630 zł za jedną komisję. Ten artykuł bardzo ją zbulwersował.

Radny Grzywiński przypomniał artykuł z gazety „Wieści Starego Czarnowa” z miesiąca czerwca 2008 r. pn. ”Bardzo pięknie” opozycyjni radni zostali opisani, a szczególnie Grzywiński. Tutaj panuje taka zasada, że radny nie może powiedzieć swojego zdania. Jeżeli te wieści będą tak dalej funkcjonować, to lepiej ich nie wydawać, żeby się nie denerwować wzajemnie. Ponadto chcę się dowiedzieć, jeśli dopiero uchwałę w tej sprawie podejmiemy to jakie były koszty wydawania „Wieści Starego Czarnowa” do tej pory i na jakiej podstawie Wójt wypłaca ekwiwalent dla redaktora tej gazety.

Sekretarz Gminy poinformował, że w przypadku wydawania tej gazetki mamy to zarejestrować i powołać redaktora tej gazetki. Muszą być publikowane materiały prasowe istotne dla funkcjonowania społeczności lokalnej, ważne informacje zarówno z zakresu kultury, oświaty, idei samorządowej czy promocji gminy. (Radny Róg przytoczył §2 ust. 2 projektu uchwały – jest to gazetka również Rady Gminy lecz nigdy go nie dopuszczono do wypowiedzi w tej gazetce, a jest radnym zgodnie z tym paragrafem. Czy Pan Mendyk K. będzie mnie nadal reprezentował, (czy będzie mógł się osobiście wypowiedzieć?). Dalej Sekretarz stwierdził, że jest zapis informujący o działalności Rady Gminy. Nie było dotychczas tej uchwały. (Radny Róg uważał, że jeśli wydawana jest gazeta za nasze pieniądze jest radnym to ma prawo się w niej wypowiedzieć. Na dzień dzisiejszy przez 7 lat za nasze pieniądze nigdy się nie wypowiedział, tylko Wójt, przewodniczący i wybrani radni. Dlatego tutaj ma pretensje i pyta się, czy on jako radny będzie mógł się wypowiedzieć).

Wójt stwierdził, że Kto chce to te wieści Starego Czarnowa czyta. Na każde pytanie radnego Roga na poprzedniej sesji odpowiedział. Wieści są dla całej gminy, dla opozycji też, ale musi się tam znajdować prawda, a nie pisać to co komu przyjdzie do głowy. Są podawane informacje ogólne o gminie. Nie ma co dalej tego tematu rozwijać.

Radny Grzywiński stwierdził, że jest morał taki, że Wójt, przewodniczący i jeszcze ktoś tylko prawdę mówi, a my mówimy nieprawdę. Nie wysłuchał Pan nikogo a zarzuca że ja powiem nieprawdę czy koledzy. Chce powiedzieć, że uchwała budżetowa to nie najważniejsza uchwałą w roku w gminie, a na ten temat, jak kolega mówi, nie było ani słowa w gazetce. Była mowa o dietach, bo się radni domagali o podwyżkę (Wójt poinformował, że była mowa o budżecie). To proszę mi pokazać w której gazecie – wnosił radny.

Radny Róg stwierdził, że społeczeństwo rencistów i emerytów jest zbulwersowane, że zabrano im ulgi w podatku. Trzeba było im napisać w wieściach o tym.

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że tę uchwałę o podatku podejmowali wszyscy radni. Taka była podjęta uchwała.

Radny Dobrzański stwierdził, że podobna sytuacja była z projektem budżetu. 14.11.08 r. była wysłana do RIO informacja a 17.11.08 r. była sesja podatkowa. Wszystko było jeszcze wcześniej ustalone i przesłane. Żeby szybko te podatki potem zatwierdzić.

Wiceprzewodniczący Rady uważał, że nikt nikogo nie pogania, każdy może zabrać głos, można sesję przedłużyć o 1 czy 2 godziny zawsze. Mówi teraz o sesji podatkowej – kto chciał to się wypowiedział i dzisiaj ta dyskusja jest bezsensowna, czy to było szybko czy nie. Nikt nikomu głosu nie zabraniał.

Radny Róg zapytał czy ta gazetka jest wydawana bezpłatnie, tak jak poprzednia uchwała. (Wójt odpowiedział – że do tej pory bezpłatnie).
Dalej radny zapytał, to jak teraz będzie opłacany ten redaktor tej gazety (Wójt wyjaśnił, że możliwe, że teraz będzie to kwota 100, 200, 300 zł bo zadania na tego Redaktora są nałożone)

Radny Piątkowski zapytał, czy ta wielkość pieniędzy będzie zależna od częstotliwości wydawania tej gazety?

Wójt wyjaśnił, że maksymalnie gazeta będzie wydawana 6 razy w roku minimalnie 4. I myśli, że za każdy numer gazety będzie płatność dla redaktora.

Radna Marczewska zapytała, czy ten redaktor będzie na etacie (Wójt odpowiedział że na zlecenie).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa” (projekt stanowi załącznik Nr 17do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 15, w obecności 13 radnych - „za” 9 głosów, „wstrzymujących” 4 głosy - podjęła uchwałę Nr XXVII/203/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie j/w. Stanowi ona załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Wolne wnioski.

Radny Róg odniósł się do punktu, który został zdjęty. Chodzi o sprzedaż lokali na ul. Szarych Mnichów. Jest najemca mieszkania a nie wie że będzie ono sprzedawane. Ten Pan jest głównym lokatorem. I przyszedł do radego Roga z prośba o wyjaśnienie i pomoc.

Wójt wyjaśnił, że jest to sprawa między najemcą tego mieszkania a mieszkańcem. Jest procedura sprzedaży lokalu najemcy i trzeba dlatego to uregulować, bo jest to jedyne mieszkanie na tzw. wodociągach i jest ono własnością gminy. Nie powinno być to mieszkanie gminy. Wniosek ma prawo każdy złożyć, jest uchwała Rady Gminy, ja nie podejmuję się dalszej dyskusji. Rozmawiałem dzisiaj z tą panią która jest zainteresowana zakupem, jest najemcą, i ona mi wyjaśniła, że do tej pory ten pan mieszkał, proszę się na zapas nie martwić.

Radny Róg uznał, że to jest człowiek i on potrzebuje informacji, może by też kupił to mieszkanie. Wójt wyjaśnił, że on nie jest najemcą tylko mieszkańcem.

Radny Kałucki wyjaśnił dlaczego to są dwa mieszkania. Jeszcze za czasów kiedy te bloki należały do Wodociągów i Kanalizacji były problemy mieszkaniowe. Ta rodzina kwalifikowała się żeby dostać większe mieszkanie, ale nie było mieszkania 4 – pokojowego. Więc Komisja Zakładowa, była taka komisja, przyznała im dwa mieszkania sąsiadujące – mieszkanie 2-pokojowe i kawalerkę, pod warunkiem że zaadoptują je sobie na jedno. Ale do dzisiaj to nie zostało zrobione i są dwa mieszkania, a jedna nominacja.

Radny Róg stwierdził, że ten pan był głównym najemca tego mieszkania, a teraz wójt mówi że on nie jest.

Wójt odpowiedział, że po to prosił żeby ten punkt znieść z dzisiejszej sesji, bo nie chciał przekazywać na ten temat informacji. Jak będzie ten punkt na sesji to przekaże.

Radny Kałucki przyznał, że Wójt skonsultuje się z prawnikiem jak rozwiązać ten problem, żeby nie było osoby pokrzywdzonej ani uprzywilejowanej.

Radny Żerebecki zwrócił się do osoby, ta osoba wie, że o nią chodzi, że prosi się nie interesować jego dziećmi, rodziną. Gdyby to było w innym miejscu powiedziałby to inaczej. Stwierdził, że bezczelność ludzka nie zna granic.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Władysław Kałucki ogłosił zakończenie obrad. Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Protokół sporządziła
Angelika Jagła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-08-2009 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2009 15:00