Protokół z obrad

Protokół Nr XXVIII/09
Z XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 30 marca 2009 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy St. Czarnowo ul. Św. Floriana 10

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak – powitał wszystkich radnych, pracowników urzędu tj. Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny W. Pączka i radna J. Rusinek).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady stanowi załącznik nr 2.)

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 09.02.2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej - druk nr 1/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 - druk nr 2/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 - druk nr 3/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk 4/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań w zakresie unieszkodliwiania azbestu zawartego w pokryciach dachowych i elewacji pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego – druk nr 7/XXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. – druk nr 10/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Informacja z wykonania budżetu  Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2008.
 19. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2008 (w tym; wykonanie budżetu).
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku nie zgłoszono żadnych uwag, został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy tj. z dnia 09.02.2009 r.

Z uwagi na brak uwag Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania protokół z XXVI sesji.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – przyjęła protokół z odbytej sesji.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady poinformował o odbytych posiedzeniach komisji Rady w okresie międzysesyjnym i tak:

 • Komisja Rewizyjna pracowała w dniu 23.03.2009 r.
 • Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska pracowała w dniach 9 i 24.03.2009 r.
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pracowała w dniu 25.03.2009 r.
 • Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pracowała w dniu 27.03.2009 r.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że w dniach 20 i 21.03.2009 r. uczestniczył w szkoleniu w Karpaczu organizowanym przez Szczecińskie Regionalne Biuro Obrachunkowe.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Marek Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, m.in.:

 • Odbyło się podpisanie aktu notarialnego z p. H. Adamską na bezpłatne przekazanie części działki na rzecz gminy, celem poszerzenia (budowy) chodnika i ul. Słonecznej. Podobny akt jest przygotowywany.;
 • Podpisał akt notarialny z ZZD z p. Malinowskim i p. Adamskim na świetlicę w Dębinie i działkę w Żelewie. W Dębinie mamy możliwość inwestowania, a działka przeznaczona pod oczyszczalnie ścieków;
 • Odbyło się spotkanie w Szczecinie z Szefową Ochrony Zabytków. Spotkanie dotyczyło Kołbacza, działek w Binowie, które w planie miejscowym potraktowano jako zieleń ogólnodostępną, a okazało się że to grunt prywatny.
 • 3 marca odbyło się posiedzenie Zarządu OSP, sprecyzowano zadania, które nas czekają. Ważny temat jest taki, że w Kołbaczu te obiekty i grunt nie są jeszcze własnością gminy, mam pozytywną opinię p. Malinowskiego, został wysłany wniosek do Krakowa i mamy nadzieję że o następny kawałek gmina się powiększy.
 • Odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, cały czas się coś dzieje, ogłoszony został przetarg do studium wykonalności, po opracowaniu studium wykonalności będziemy składać wniosek do zadania dotyczącego budowy kanalizacji ściekowej związku gmin.
 • Brał udział w posiedzeniu Zarządu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Mamy zamiar wspólnie wystąpić o budowę ścieżek na terenie Gminy Stare Czarnowo, chcemy ją połączyć ze ścieżką budowaną w ramach transgranicznego planu działania.
 • Uczestniczył w spotkaniu w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dotyczyło ono nowej reformy programowej tj. 6-latków oraz temat nauczycieli mianowanych.
 • Podpisał wniosek, jako członek zarządu ogólnopolskiego związku gmin cysterskich, na oznakowanie szlaku cysterskiego. Składamy też wniosek na przebudowę ul. A. Jagiellonki i budowę placu zabaw w ramach „Zintegrowanego Szlaku Cysterskiego szansą na rozwój lokalnej społeczności”. Podpisaliśmy list partnerski, razem 8 gmin w tym jedna gmina z woj. wielkopolskiego pozostałe 7 to gminy woj. zachodniopomorskiego. Liderem jest gmina Bierzwnik. Wniosek złożono czekamy na efekt.
 • 10 marca uczestniczył w naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Doceniana jest współpraca między gminami.
 • W Starym Czarnowie na ul. Słonecznej pani Cybulska w 2001 r. zapłaciła za wykonanie przyłącza gazowego, są dokumenty, ale nie ma przyłącza. Teraz musimy ponieść tego konsekwencje i przyłączyć.
 • Uczestniczył w zebraniu mieszkańców miejscowości Glinna. Inicjatorem spotkania był Pan Radny Drwal tematem było to, że gmina musi rozwiązać sprawę dostarczania ciepła i ciepłej wody do bloków. Z dniem 1 kwietnia zostaną wymówione umowy, które były zawarte. W ten sposób chcę zainspirować powstanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Już 2 lata to trwa, mieszkańcy nie chcą problemu zauważyć. Ale problem jest i ze strony gminy zostanie dostarczona wszelka pomoc.
 • Poinformował, że znak „Kołbacz” już jest, w ciągu tygodnia zmienił posadowienie, był osobno na dwóch tablicach, ale się okazało że to niezgodne i zamiast strzałki jest znak, jest to czytelne.
 • 27 i 28 marca w Choszcznie odbył się Kongres Wójtów i Burmistrzów. Przebiegły rozmowy nt. skutków kryzysu. Była mowa o finansowaniu od 2015 r. polegającemu na tym, że nie dostaje się już dotacji tylko pieniądze muszą narastać w banku i z tych pieniędzy mają narastać i ma być to jedyna forma dofinansowania od 2015 r. ale wszyscy zadajemy pytanie co z tymi pieniędzmi co dostaliśmy, zaraz 2010 r, 2013.
 • Podziękował za wczorajszy dzień, za zorganizowanie Kiermaszu Wielkanocnego przez Sołtys Kołbacza p. Kopczyńską. Były na nim panie z Żelisława, Morzyczyna, Koło Emerytów i Rencistów, ZS w Kołbaczu. Wspaniała impreza, w której uczestniczyło wiele osób.
 • Poinformował, że 20 marca w Gryfinie w Sądzie Rejonowym odbyło się ostatnie posiedzenie sądu. Pan Dobrzański został skazany za pomówienia wójta. Poinformował również, że prokuratura w Gryfinie umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie śmierci dziecka.

Ad. 5. Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację j/w przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran, która m.in. stwierdziła, że Rada Gminy do dnia 28 lutego br. nie dokonywała w budżecie zmian. Wójt dokonał zmian trzema zarządzeniami.
Dochody budżetowe do 28 lutego zostały zrealizowane w 20,66%, do kasy wpłynęło 2.194.357,25 zł. Najwięcej otrzymanych dochodów gmina otrzymała poprzez wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Wydatki do końca lutego 2009 r. zamknęły się w kwocie 1.761.643,45 zł, co stanowi 12,96% planu ogółem. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie – 29,02%.
Różnica między otrzymanymi do końca lutego dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 432.713,80 zł. Stanowi ona nadwyżkę budżetu przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Gmina na dzień 28.02.2009 posiada zobowiązanie kredytowe z tytułu zaciągniętego w BS w Chojnie kredytu w wysokości 900.000,00 zł.
Na rachunku bankowym dochodów gminy Stare Czarnowo na dzień 28.02.2009 widniała kwota 333.401,76 zł.
Gmina posiada lokaty terminowe w BS Chojna na łączną kwotę 300.000 zł.

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni:

Radna Cioch odniosła się do rozmowy Wójta nt. zabytków w Kołbaczu, co było poruszane na tym spotkaniu, czego ono dotyczyło. Stwierdziła, że na ostatniej sesji prosiła o przeprowadzenie szkolenia Komisji Rewizyjnej, całej Rady, ale Przewodniczący nic o tym nie wspomniał. Zwróciła się do p. Skarbnik z zapytaniem, co wpłynęło na tak wysokie wykonanie wydatków w dziale oświaty. Zapytała również o projekt uchwały w sprawie usuwania azbestu, że nie było w niej nic, że mieszkańcy będą partycypować w tych kosztach. Co kierowało, żeby w tej uchwale nie było punktu o kosztach usuwania azbestu.

Przewodniczący poinformował, że szkolenia Rady odbędzie się razem z sesją absolutoryjną.

Skarbnik odpowiedziała, że wydatki są tak wysokie, gdyż w lutym wypłacane były 13-ste pensje.

Radny Grzywiński zwrócił się do Wójta, czy ma zamiar odpowiedzieć na dwa protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej. To samo dotyczy Komisji rolnictwa. Stwierdził, że w tej kadencji wójt nie odpowiedział na żaden protokół Komisji Rolnictwa. Zapytał, jak to się stało, ze w ub. roku gmina dopłaciła do utrzymania budynków mieszkalnych w Glinnej 221 tys zł. jest to niezrozumiałe, ponieważ inne spółdzielnie same się utrzymują.

Radny Dobrzański stwierdził, że przywieziono drewno do kominka w Dębinie i je złożono. Obok stoją puste komórki. Zaproponował, by drewno to schować do tych komórek. Zaproponował, aby klub w Dębinie pełnił jedynie funkcję rozrywkowo-edukacyjną, czyli aby sklep opuścił pomieszczenie klubowe. Zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Oświaty o opinię. Zauważył, że tablica w kierunku Komorówki została wkopana, następnie ktoś ją zniszczył, zaproponował aby ją zabrać albo postawić. Stwierdził, że w Starym Czarnowie jest problem z przejściem (wystające gałęzie).

Radny Żerebecki zaproponował, aby w ramach wiosennych porządków przeprowadzić akcję w Kołbaczu i postawić kontenery, dać ogłoszenie kiedy te kontenery będą. Zwrócił uwagę, aby załatać dziury przy wjeździe do Kołbacza, przy torach. Podziękował za ustawienie znaku na skrzyżowaniu, ale stwierdził, że należy jeszcze uzupełnić znak przy kościele, jeden słupek jest wolny.

Radny Róg zgodził się z radnym Żerebeckim o porządkach w Kołbaczu. Odniósł się dodatkowo do zanieczyszczeń chodników, trawnika i piaskownicy przez odchody zwierząt (psów).

Radny Piątkowski stwierdził, że należy interweniować w sprawie drogi powiatowej w miejscowości Żelewo droga jest w fatalnym stanie. Podobna sprawa jest z drogą gminną. Studzienki kanalizacyjne w pasie drogi wystają wysoko, ze względu że droga jest tak bardzo rozjeżdżona studzienki się podwyższyły. Poruszył temat oświetlenia na końcu wsi przy domu pod lasem, jest tam ciemno, niebezpiecznie, podobno było włamanie. Odniósł się do tematu cmentarza w Żelewie, zostało złożone pismo podpisane przez 100 mieszkańców w sprawie przywrócenia funkcji tego cmentarza.

Radna Froncala zwróciła się do Wójta z zapytaniem jak planuje się zagospodarować działkę przy ulicy Gryfińskiej, ona proponuje zrobić tam plac zabaw dla dzieci. Poparła wniosek radnego Żerebeckiego, w Starym Czarnowie też wyrzucane są dużogabarytowe przedmioty.

Radna Marczewska zapytała wójta, kiedy przewidywana jest naprawa drogi do Dobropola. Następnie, kiedy przewidywane jest przeniesienie placu zabaw, Komisja Oświatowa zgłaszała usterki po remoncie, należy te usterki naprawić w ramach reklamacji. Zwróciła uwagę na znaki do Kołowa, wszystkie są poprzewracane. Zaproponowała, żeby umieścić znak – teren zabudowany przy wjeździe do miejscowości (koło p. Gorzelaka).

Radna Cymerman poinformowała, że na 24 kwietnia na godz. 14:00 zaplanowane jest wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, celem sprawdzenia stopnia zaawansowania budowy Sali gimnastycznej, stanu placów zabaw i świetlic. Odpowiadając radnemu Dobrzańskiemu na opinię w sprawie świetlicy w Dębinie, stwierdziła że gmina jest właścicielem świetlicy i zobaczymy co można zrobić. Ponadto poruszyła temat opakowań, butelek porozrzucanych na ścieżce za stadionem, należy to sprzątnąć, może jak będzie sprzątanie świata.

Ad. 7. Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Dębiny - U. Kozber

 • plac zabaw - czy będzie postawiony nowy obiekt.
 • Stwierdziła że w sprawie sklepu, można to rozwiązać inaczej niż pozbawiać pracy kilka osób.

Sołtys Nieznania – R. Bielski

 • Dlaczego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieznania.
 • W otoczeniu miejscowości są dwa bagna, jest niebezpiecznie, niedaleko bawią się dzieci, należy to ogrodzić, zabezpieczyć.
 • Na placu zabaw jest szambo i może dojść do tragedii, należy to zabezpieczyć.

Sołtys Kołbacza – S. Kopczyńska

 • Poprosiła o wycięcie żywopłotu koło p. Nowaka w kierunku działek.
 • Poprosiła o pojemniki na butelki koło sklepu.
 • Założyć monitoring na bibliotece w Kołbaczu.

Sołtys Glinnej – J. Łuczak

 • Uznał że należy poinformować mieszkańców o niebezpieczeństwie, jakie ich psy stwarzają, wałęsają się.
 • Poinformował że na ulicy nie świeci jedna lampa
 • Poruszył problem mieszkańców, którzy nie posiadają koszy na śmieci, aby oni zaopatrzyli się we własne kosze.

Sołtys Binowa – I. Sadkowska

 • Załatać dziurę na drodze przy skrzyżowaniu
 • Postawić pojemnik na odpady dużogabarytowe.

Sołtys Dobropola – Cz. Mielnicki

 • Postawić plac zabaw koło remizy.
 • Napisać pismo do mieszkańców w sprawie wałęsających się psów.

Sołtys Żelewa – H. Świętek

 • Prosił aby załatwić sprawę cmentarza, sam zbierał podpisy od mieszkańców i oni chcą aby ten cmentarz funkcjonował.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej – druk nr 1/XXVIII.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały j/w.

Dyskusja:

Radna Cioch zapytała czy chodzi o dwa bloki na ul. Szarych Mnichów.

Radny Róg stwierdził że dalej sprzedajemy te dwa lokale, była rozmowa, że najemcą w jednym jest p. Dziewiatnikow. Jak się stało że ona została najemcą.

Wójt odpowiedział, że Maria Dziewiatnikow podpisała umowę jeszcze z wójtem Osóchem. Taką umową gmina dysponuje i nie ma innej umowy.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głos „wstrzymujący się” – podjęła uchwałę nr XXVIII/204/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 2/XXVIII.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja:

Radny Grzywiński stwierdził, że sceptycznie jest nastawiony do tej uchwały. Wieloletnie programy inwestycyjne były już uchwalane i nic z tego nie wyszło. Faktycznie chodzi o budowę hali sportowej, zaniepokojony jest inwestycją polegającą na budowie kanalizacji w Starym Czarnowie, do tego ścieżki rowerowe, uważa że ich nie będzie. Uważa że z tego wszystkiego skończy się na budowie hali sportowej. W kronice oglądał budowaną halę sportową w innej gminie gdzie inwestycja wyniosła 2,5 mln zł. u nas te koszty są dużo wyższe, a dzieci będą miały 1 godz. wychowania fizycznego, ta godzina szybko minie, sala nie spełni swojej funkcji.

Wójt odpowiedział, że zarzuty te są niezrozumiałe. Sala gimnastyczna w Kołbaczu jest budowana wśród obiektów zabytkowych. Proponował inne lokalizacje. Nie było uwag. Niektórzy nie brali udziału w koncepcji budowy Sali. Jedyne co można było zrobić, to obniżenie obiektu o jedno piętro, przez co zmniejszyły się koszty budowy. Tam miało być piętro przeznaczone na świetlicę, kawiarnię. Ale pojawiła się możliwość oszczędności kosztów i zrezygnowaliśmy z tego. Czy to wstyd, że są takie obiekty w Kołbaczu. To jest dobro ogólnonarodowe. W Starym Czarnowie jakbyśmy budowali tą salę, to kosztowałaby ona zapewne 2-2,5 mln zł. Nasi sąsiedzi mają tańsze sale, ale u nas jest ona usytuowana wśród zabytków, sam dach kosztuje blisko milion złotych. Ta sala jest bezcenna dla dzieci, dla mieszkańców. Obecnie musimy sale wynajmować, prosić o udostępnienie w Gryfinie czy w Płoni. Ten temat nie powinien być poruszany, tym bardziej przez osobę biorącą w tym udział. Jeśli chodzi o kanalizację to jeżeli zostanie przetarg rozstrzygnięty to wykonawca to określi.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że lokalizacja Sali jest blisko szkoły, plac pod szkołą tam są planowane prace wykopaliskowe, najpierw kupiliśmy działkę z boiskiem, potem była ustalona lokalizacja.

Radna Cioch stwierdziła, że lokalizacja Sali jest po drugiej stronie ulicy, ale konserwator zabytków nie zgodziła się na inną lokalizację. Uznała, że radny Grzywiński był przeciwny braniu kredytu na budowę Sali. Pan Róg też jest negatywnie nastawiony. Ale ona o salę będzie walczyła do końca kadencji bo cieszy się że ta sala powstaje.

Radny Grzywiński w odpowiedzi na postulaty radnej Cioch stwierdził, że jest wolność słowa. Jest zaniepokojony wydatkami. Uznał, że żadnych dokumentów nie widział. Gdy rozbudowywana była szkoła w Kołbaczu to planowana była sala i basen. Stwierdził, że skoro już budujemy halę to ją skończmy, ale jest zaniepokojony kosztami.

Radny Róg jedyne pretensje, które ma do wójta, to że dowiedział się od osób postronnych, że ta hala jest niepełnowymiarowa. Brakuje 3,25 metra do pełnowymiarowej hali, na której można by rozgrywać mecze, wynajmować.

Wójt odpowiedział, że przedstawiał analizę. Ta sala ma wymiary odpowiednie dla rozgrywek, zajęć szkolnych, spełnia nasze potrzeby. Gdybyśmy chcieli wybudować salę pełnowymiarową, z zapleczem, to ta sala kosztowałaby jeszcze więcej. Była mowa że przez pomyłkę lub celowo wójt zmniejszył wymiary Sali. Ale my zleciliśmy to projektantowi i dyrektor może to potwierdzić.

Radny Róg uznał, że w pierwszej wersji ta sala była większa. Na co Wójt odpowiedział, że była wyższa o to jedno piętro.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/205/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 – druk nr 3/XXVIII.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/206/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 4/XXVIII.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/207/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań w zakresie unieszkodliwiania azbestu zawartego w pokryciach dachowych i elewacji pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 5/XXVIII.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w oraz z załącznikami.

Dyskusja:

Radna Froncala stwierdziła, że Komisja jest za tą uchwałą, jednak ma prośbę, gdy uchwała zostanie podjęta, należy dać informację do sołtysów poszczególnych miejscowości. Byliśmy z komisji rolnictwa na spotkaniu i była podana informacja, że jeżeli ten projekt uchwały przejdzie to należy powiadomić rolników że jest możliwość zaciągnięcia kredytu na 1% na pokrycia dachowe. To jest wiązana transakcja, że mamy już program o azbeście. Prosi aby sekretarz tą informację podał i ten przepis prawny. Jeżeli nie mamy tego programu to nie możemy skorzystać z dofinansowania.

Wójt odpowiedział, że zostały opracowane zasady finansowania. W rozdziale III są opisane zasady składania wniosków. Procedura wyłonienia wykonawcy trochę potrwa. Najpierw wyłonimy odbiorców. Zanim dojdzie do zdjęcia azbestu z konkretnego obiektu to w międzyczasie będą możliwości podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska. Pieniądze z WFOŚiGW, Starostwa i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten dokument jest po to, żeby uzyskać pieniądze na I etap tzn. zdejmowania azbestu. Dlatego dzisiaj podejmujemy uchwałę z programem usuwania azbestu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/208/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/XXVIII.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.
Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/209/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego – druk nr 7/XXVIII.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.
Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/210/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XXVIII.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Dyskusja:

Radna Cioch stwierdziła, że regulamin będzie opublikowany na tablicach przy placach zabaw. Ma prośbę aby na tablicy było imię i nazwisko gospodarza odpowiedzialnego za to boisko, plac zabaw. Powinna być do tego wyznaczona konkretna osoba. Albo chociaż informacja gdzie, do kogo zgłaszać usterki na placu.

Radny Żerebecki zaproponował, żeby gospodarzami byli poszczególni sołtysi.

Radny Róg uznał, że to duża odpowiedzialność.

Radny Dobrzański również uznał, że wyznaczenie gospodarza będzie trudne, ale żeby kogoś zatrudnić.

Radna Cymerman stwierdziła, że wszystkie urządzenia na placach zabaw powinny posiadać atest i być okresowo przeglądane. Na co Wójt odpowiedział, że atesty są, gmina korzysta z firm uprawnionych. Jeżeli chodzi o osobę odpowiedzialną, to musi porozmawiać np. z panią sołtys czy podejmie się przyjmowania zgłoszeń. To nie będą nadzwyczajne obowiązki. Najlepiej jak podamy kontakt telefoniczny.

Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie na regulaminach umieszczony numer telefonu na policję oraz do osoby, wskazanej przez Wójta, która będzie poszczególne zgłoszenia przyjmowała, ale w powyższej uchwale nie zamieszczamy tego zapisu.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/211/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/XXVIII.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.
Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/212/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. - druk nr 10/XXVIII.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.
Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie j/w (projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę nr XXVIII/213/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 18. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2008.

Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2008 przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Pan Stanisław Nowak.
(informacja ta stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radny Róg poruszył sprawę boiska do siatkówki w Kołbaczu, że je zabrano.

Dyrektor odpowiedział, że boisko jest, są słupki trzeba tylko powiesić siatkę. Jeżeli ma to być piaskowe boisko to rozmawiał z panią sołtys. Słupki długo leżały, jeżeli będzie potrzeba jestem w stanie załatwić dwie wywrotki piachu. Mogę pomóc ale ktoś to musi chcieć żeby zrobić.

Radny Grzywiński zapytał, że skoro w ubiegłym roku Dyrektor zaoszczędził 100 tys zł, to czy te pieniądze będą wykorzystane w tym roku.

Dyrektor odpowiedział, że wykonał budżet na tyle na ile było to możliwe. W tej chwili zaplanowane jest 100 tys zł, jest wykonana ekspertyzy na rozbudowę szkoły, adaptację strychu. Warunki te jeszcze nie zostały przekazane Wójtowi. Na wrzesień muszą być wykonane określone prace. Największe zmiany są zaplanowane w przedszkolu.

Ad. 19. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2008 (w tym wykonanie budżetu).

Powyższą informację, z uwagi na nieobecność pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej w gminie, odczytał Przewodniczący Rady. Poinformował, że na następnej sesji zostaną udzielone odpowiedzi na pytania kierowane do p. Ślęzaka.
(informacja ta stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radny Grzywiński zapytał, co powoduję, że jest taka duża różnica zużycia energii między Starym Czarnowem a Kołbaczem. Czy licznik jest gminy czy Kołbacza.

Wójt odpowiedział, że zużycie energii wzrosło podczas remontu, ponadto w Kołbaczu jest ogrzewanie elektryczne. Co do licznika to jest podlicznik.

Ad. 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał odpowiedzi Wójt Marek Woś:

 • spotkanie z Dyrektorem Biura Ochrony Zabytków w Szczecinie (zgłaszała randa Cioch)
  Tematem tego spotkania był Kołbacz, a konkretnie remont dachu na tzw.Piekarni i przygotowanie do remontu drugiego obiektu. Stara szkoła-chyba będę wnioskował o jej sprzedanie, ponieważ nie będzie możliwości przejęcia tej części to stara część jest zbywalna.
  Warunki są dobre pani konserwator idzie z pomocą, chce zachować warunki takie jakie były.
 • odpowiedzi na protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej oraz rolnictwa, utrzymanie budynków mieszkalnych w Glinnej- zgłaszał radny Grzywiński
  Pan radny zwrócił się do RIO, do prokuratury, z pytaniem czy można nie udostępnić dokumentów. Odpowiedź z RIO – dostęp do dokumentów nie ma charakteru dowolnego, swobodnego. Nie będziemy udostępniać wszystkich dokumentów, jakie Pan będzie sobie życzył, bo to niezgodne z prawem. Dokumenty są udostępniane, ale z teczki lub innego zbioru. Odpowiem na protokoły pokontrolne. Pod koniec lutego otrzymałem dwa protokoły bodajże z sierpnia ur., w których są pytania typu – czy ja zapłaciłem jakieś pieniądze. Istnieje regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, zasady sporządzania protokołów. Jeżeli jakiś wątek jest udokumentowany, uważam, że nie ma co o tym pisać. Natomiast jeśli protokół nie posiada cech protokołu, to właściwie nie muszę na niego odpowiadać. Ja życzę sobie aby one były sporządzane zgodnie z zasadami.(w tym momencie radny Grzywiński powiedział, że udostępni radnym odpowiedź Wójta na protokół z ubiegłego roku, kiedy komisja zapytała o wyjazd, wójt wpiął listę obecności).
  Natomiast jeżeli chodzi o Glinną, kotłownia służyła dostarczaniu ciepłą, ciepłej wody dla blisko 200 mieszkańców. Dopóki gmina była uczestnikiem formalnym, należała do wspólnoty, czułem się zobowiązany żeby im pomóc. W momencie, gdy gmina nie jest uczestnikiem wspólnoty, uważam, że nie mamy prawa dopłacać do systemu grzewczego. Daję sygnały, żeby mieszkańcy zebrali się i pokierowali losem ogrzewania. Ze strony Gminy myślę, że nikt by nie zrobił inaczej – kotłownię wydzierżawię, wynajmę, mieszkańcy wiedzą, że Zarząd Wspólnoty musi powstać.
 • drewno do świetlicy w Dębinie, tablica, sklep w klubie, drzewa na chodniku w Starym Czarnowie – zgłaszał radny Dobrzański
  Jeżeli chodzi o drzewa, należą one do zarządu powiatu, znajdują się w chodniku i zagrażają, myślę że nasi pracownicy się tym zajmą. Natomiast drewno pod klubem, to sprawa prosta, postaram się to szybko załatwić. Jeżeli chodzi o lokalizację sklepu, to jest inna sytuacja niż w Dobropolu. Tutaj p. Smykla ma podpisaną umowę z Instytutem i należy tak sprawę poprowadzić, aby nikogo nie skrzywdzić. Natomiast tablica – nie wiem co to za tablica, ustalę jaka i czyja.
 • sprzątanie Kołbacza, dziury w jezdni, znak przy kościele – zgłaszał radny Żerebecki
  Dziury w drodze, rozmawiałem z p. Ziętkiem i przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych, oni to na zimno zarabiają, są określone parametry.
  Sprzątanie Kołbacza jak najbardziej myślę, że w każdej miejscowości
  zostaną postawione kontenery. Znak przy kościele uzupełnimy.
 • zanieczyszczenie chodników, trawnika, piaskownicy – zgłaszał radny Róg
  „Psi problem” mamy nie od dzisiaj. Spontaniczne zwracanie uwagi właścicielom psów, gdy widzimy, że są puszczane luzem lub załatwiają się na chodniku powinniśmy zwrócić uwagę, powinno trochę pomóc.
 • droga w Żelewie, oświetlenie, cmentarz – zgłaszał radny Piątkowski
  Rozumiem problem tej drogi, w tym roku chcemy zrobić ul. Św. Floriana, bo już interesanci zwracają nam uwagę.
 • zagospodarowanie działki, kontenery na wielkogabarytowe przedmioty – zgłaszała radna Froncala
  Działka przy stacji paliw, w tym roku będzie trudno chyba, że znajdę sponsora. Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych będzie, mamy opracowany plan, gdzie kontenery postawimy i ogłosimy to.
 • plac zabaw w Dobropolu, tablica- zgłaszała radna Marczewska
  Plac zabaw zostanie przeniesiony, tablicę uda się ustawić, tylko żeby później mieszkańcy nie mieli pretensji, podobna sytuacja była ostatnio w Starym Czarnowie.
 • szambo na placu zabaw w Nieznaniu, dwa bagna – zgłaszał sołtys Nieznania
  Uważam, że Nieznań będzie najładniejszą miejscowością zaraz po Kołowie. To bagno to atut. Nie wiedziałem, że na placu zabaw jest szambo. Te wnioski wspólnie zrealizujemy.
 • żywopłot, pojemniki, monitoring – zgłaszała sołtys Kołbacza
  Z żywopłotem może być problem, ale postaram się aby został wycięty. Pojemniki pod sklepem to obowiązek. Monitoring był ten problem poruszany z Dyrektorem, wrócimy do niego.
 • lampa, kosze na śmieci – zgłaszał sołtys Glinnej
  Lampa zostanie naprawiona, zadzwonimy do Zakładu Oświetlenia Ulic. Z resztą można samemu zadzwonić i zgłosić, numer podałem. Kosze na śmieci powinni wszyscy posiadać.
 • dziury w drodze, pojemniki – zgłaszała sołtys Binowa
  Dziury są jak co roku, będą załatane. Pojemniki również jak w pozostałych miejscowościach zostaną postawione.
 • plac zabaw – zgłaszał sołtys Dobropola
  Tak, plac zabaw zostanie przeniesiony.
 • cmentarz- zgłaszał sołtys Żelewa
  W sprawie cmentarz zostało skierowane pismo.

Ad. 21. Wolne wnioski.

Radny Róg poparł radnego Grzywińskiego odnośnie protokołu, ja bym się skłonił, że obowiązkiem jest złożenie do biura Rady, obwiniłbym w tym momencie Przewodniczącego Rady, że nie było na nie odpowiedzi. Ostatnio komisja była, przyszedł Sekretarz, wyjaśnił wszystko, praktycznie nie ma co pisać. Nawet w sądzie zeznałem, że Wójt nie powinien odpowiadać na te protokoły. Połowa spraw nie powinna być poruszana. Wniosek, żeby na każdy protokół była odpowiedź przed sesją. Jeśli chodzi dane osobowe, to w innych gminach wójt pyta radę komu dać podwyżkę itp.
Przewodniczący Rady poinformował, że na szkoleniu Rady będzie punkt odnośnie odpowiedzi na protokoły.

Ad. 22. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Sesja zakończyła się o godzinie 1620.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Angelika Jagła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-08-2009 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2009 08:55