Protokół z obrad

Protokół Nr XXX/09
z XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 29 czerwca 2009 r. w godz. 1300-1640
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo


Obrady XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki. Przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu, tj. Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, sołtysów, przedstawicieli gazety „Kurier Szczeciński” oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. (Nieobecni radni: K Mendak i R. Marczewska).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady stanowi załącznik nr 2.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Gminy Wójt Marek Woś wręczył państwu Eugeniuszowi i Krystynie Świerzyńskim z Żelisławca medal z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Doceniając trwałość związku małżeńskiego dostojnych Jubilatów złożył im życzenia: zdrowia, miłości oraz sił do świętowania kolejnych jubileuszy. Państwo Świerzyńscy w Żelisławcu osiedlili się w 2003 roku.
Następnie Wójt wręczył nagrodę za udział w konkursie „Nazwijmy bociana”. Laureatką konkursu została pani Bogumiła Laszczyk, nagrodę w jej imieniu odebrała mama pani Kamili. Bociany ochrzczono imionami Florian i Florynka.

Wójt Marek Woś przeprosił zgromadzonych, że obydwie uroczystości odbywają się na sesji oraz, że nie uprzedził wcześniej o tym fakcie.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał – stanowi to załącznik nr 3.

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXX;
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – druk nr 2/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. - druk nr 3/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w drodze bezprzetargowej - druk nr 4/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - druk nr 5/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - druk nr 6/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. - druk nr 7/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - druk nr 8/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 9/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” – druk nr 10/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – druk nr 11/XXX.
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w roku 2008 (w tym: wykonanie budżetu)
 20. Sprawozdanie z działalności bibliotek: w Starym Czarnowie i Kołbaczu za rok 2008 (w tym: wykonanie budżetu).
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Wójt Marek Woś poprosił o włączenie do porządku obrad uchwałę, która pozwoli na zmianę planu zagospodarowania Kołowa, z uwagi na to, że od mieszkańców Kołowa wpłynęły wnioski także ustne. Wprowadzenie uchwały pomoże wielu ludziom mieszkającym w Kołowie.

Radna Cioch zapytała ile wniosków wpłynęło i od kogo ?

Wójt odpowiedział, że są to dwa wnioski od pana Eugeniusza Przybylskiego i pana Pawła Krawczyka. Zwróciliśmy uwagę na pewne zapisy, które ograniczają inwestowanie. Jest taki przypadek, że nie może budować dalej od drogi powiatowej niż jest zaznaczone linią sztywną. Droga powiatowa biegnie w stronę leśniczówki-Kołowo, przy samym wyjeździe jest uskok w środek drogi. Zwróciliśmy uwagę, że tam stoi stary budynek, a nowy mógłby być postawiony w tym samym miejscu w praktyce narożnik nie pozwalałby wykonać chodnika w przyszłości, znajdzie się jeszcze kilka takich błędów, które można wyprostować tylko przez podjęcie uchwały o zmianie. Później opracujemy te zmiany i przekażemy je pod obrady Rady i jeżeli Rada zatwierdzi to wtedy po upływie 30 dni jak się ukarze w dzienniku ten plan wejdzie w życie. Procedura będzie trwała jakieś 3-4 miesiące.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie tego punktu do porządku obrad w punkcie 19 przed sprawozdaniami.

Wiceprzewodniczący Rady poddał przegłosowaniu wprowadzone zmiany w porządku sesji. Za takim porządkiem sesji głosowało 12 radnych „za”, przeciw 1 radny.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

Radny Róg zgłosił uwagi do protokołu odnośnie nieobecności na absolutorium. Powiedział, że jest taka wypowiedź Radnej Cioch,” która nam lekko pojechała” o nieobecności na sesji, powołując się na demokrację powiedział ”…demokracja polega na tym, że albo jesteśmy na sesji albo nie jesteśmy na sesji natomiast nie wolno wydawać opinii jak nie są tu obecni jestem obecny to może pani mi dokopać dzisiaj. Powiedział, że nie ma w demokracji przymusu”…że wy musicie głosować, my nie musimy i to jest demokracja ”. Wzburzonym głosem powiedział ”Wiecie jak ja się od pana …uwolniłem……, ale wy będziecie kiwać, jeszcze rok będziecie kiwać sobie, kiwajcie se tylko efekty będą złe……” (Nie jest to cytata z uwagi na trudność w odsłuchaniu).

Wiceprzewodniczący Rady poddał do głosowania protokół z XXIX sesji.
W wyniku jawnego głosowania, protokół przyjęto stosunkiem „za”12 radnych, „przeciw” 1 radny ( stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego informację odczytał Wiceprzewodniczący.
Poinformował o odbytych posiedzeniach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

 • Komisja Rewizyjna pracowała w dniu 01.06.2009 i 18.06.2006
 • Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska pracowała w dniu  11.05.2009, 03.06.2009, 25.06.2009
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pracowała w dniu 16.06.2009
 • Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pracowała 18.06.2009

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Marek Woś

przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, m.in.:

 • 30 kwietnia odbyło się odebranie prac wykonywanych na boisku „ Orlik 2012”
 • 03 maja odbyły się zawody o Puchar Wójta w Kołbaczu
 • 07 maja nastąpiło oficjalne otwarcie boiska „ Orlik 2012”. 
  Dopiero 01 czerwca rozpoczęło się użytkowanie boiska, okazało się, że jest duże zainteresowanie grą na tym boisku znaczy to, że inwestycja była potrzebna.
 • Wójt był również wzywany na policję i przesłuchiwany w sprawie bezprawnego posługiwania się tytułem magistra
 • Kontaktował się z panią redaktor, która opracowuje artykuł w  sprawie trudności w pozyskiwaniu warunków zabudowy dla chcących się budować na terenie Gminy.
 • Było też kilka konkursów w Zespole Szkół w Kołbaczu. Jeden z konkursów  dotyczył Puszczy Bukowej, J. Miedwie i różnych dóbr naszej Gminy.
 • 15 maja uczestniczył w pochówku żołnierzy niemieckich na Cmentarzu Wojennym w Glinnej.
 • Wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Bank Spółdzielczy na temat finansowania różnych inwestycji.
 • Uczestniczył w konferencji w Międzyzdrojach organizowanej przez ENEOS.
 • 25-27 maja przyjął gości z Węgier, Hiszpanii oraz Francji, którzy  zwiedzali naszą gminę podziwiając uroki nie tylko przyrody ale również  gospodarcze. Okazało się, że nasza gmina posiada wiele walorów.
 • 29 maja uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w, którym miał krótkie  wystąpienie, a dotyczyło przebiegu granic między Miastem Szczecin a  Gminą Stare Czarnowo. Gmina Szczecin wystąpiła o wydanie opinii o przebiegu granic. Opinię wydano pozytywną, ale pod warunkiem, że Miasto Szczecin zrekompensuje terytorialnie nasze umiejszenie hektarowe zrekompensuje Starostwu (chodzi o drogi) i uzyska pozytywną opinię  Rady Gminy Stare Czarnowo.
 • Przygody z instytucjami kontrolującymi niegospodarność Gminy pozostawia bez komentarza, jeżeli ktoś chce bliższych informacji chętnie udzieli.
 • 06 czerwca wziął udział w Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie, która  dotyczyła przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w zawodach zorganizowanych w Daleszewie. Na 14 startujących drużyn  Kołbacz zajął I miejsce seniorzy, młodzieżówka I miejsce, Żelewo IV,  Stare Czarnowo V miejsce.
 • 09 czerwca podpisał wspólnie z panią skarbnik umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na temat finansowania likwidacji azbestu.
 • 10 czerwca uczestniczył w Dniu Leśnika w Glinnej.
 • Uczestniczył w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Nowym Warpnie.
 • Podpisał umowę notarialną na sprzedaż 4 arów miedzy SKR-em a nowymi właścicielami.
 • Ulica Św. Floriana - prace dobiegają końca już widać jaki droga będzie miała kształt. Mieszkańcy też zaczynają inaczej spoglądać na swoje obejścia.
 • Na koniec poprosił, żeby pani skarbnik przeczytała pismo dotyczące  podatków od Instytutu Zootechnicznego w Kołbaczu.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.

Informację j/w przedstawiła pani Skarbnik A. Baran, która m.in. stwierdziła, że Rada Gminy do dnia 31.05.2009r. dokonała trzech zmian w budżecie. Wójt dokonał zmian trzynastoma zarządzeniami.
Dochody budżetowe do 31 maja zostały zrealizowane w 46,25% do kasy wpłynęło 4.975.998,00 zł. Najwięcej dochodów gmina uzyskała z podatków i opłat lokalnych. Wydatki w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2009 roku zamknęły się w kwocie 5.302.737,87 zł. Co stanowi 39,28% planu ogółem. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczone na kulturę fizyczną i sport-26,03%.
Różnica między otrzymanymi do końca maja 2009 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 326.739,87 zł. Stanowi ona deficyt budżetu.
Gmina na dzień 31.05.2009 posiada zobowiązanie kredytowe z tytułu zaciągniętego w BS W Chojnie kredytu w wysokości 900.000,00 zł.
Na rachunku bankowym dochodów Gminy na dzień 31.05.2000r. widniała kwota 197.341,27zł.

Szczegółowa informacja stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.

Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Grzywiński miał kilka uwag do Wójta : porosił aby Wójt posługiwał się tytułem magistra inżyniera jeżeli taki rzeczywiście posiada. Miał pretensje, że Rada nie została poinformowana o wizycie gości zagranicznych, zarzucił Wójtowi, że sam stanowi samorząd zapominając o Radzie. Zarzucił również, że Wójt ustanawia sam prawo w Gminie. Odnośnie pisma z Instytutu Doświadczalnego stwierdził, że jest to obrona i każdy naciskany będzie się bronił. Interesuje go tylko stan prawny, dlaczego nie są płacone podatki. Dodał, że powodem mogą być dobre stosunki Wójta z dyrektorem. Poruszył sprawę Orlika zarzucając, że jak zwykle jest to inwestycja niedokończona i trzeba będzie wydać dodatkowe pieniądze na zagospodarowanie obrzeża boiska.

Radna Cioch poprosiła aby pan Grzywiński wyrażał się w imieniu swoim a nie radnych. Stwierdziła, że pismo z instytutu jest dla niej czytelne.
Zapytała czy na terenie Gminy działa fundusz rewitalizacyjny i czy w tym kierunku można podjąć jakieś działania?

Wiceprzewodniczący Rady nawiązując do pisma Instytutu stwierdził, że pismo jest jasne, ale nasuwa się pytanie: dlaczego my jako mała Gmina musimy dofinansowywać badania na gruncie rolnym? (kwota około 300 tys.)Państwo zwolniło instytut z płacenia podatków to dlaczego nie refunduje nam tego dofinansowania? Zapytał o losy pisma, które Wójt wystosował do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Radny Róg uważa, że sprawa jest prosta należy zgłosić do opodatkowania do sądu. Sądy są niezawisłe, sąd wyjaśni tę sprawę i będzie wszystko jasne.

Radny Dobrzański zaproponował, żeby na terenie Gminy jeździł autobus pobierając od mieszkańców krew dla Stacji Honorowego Krwiodawstwa.
Zapytał Wójta czy może przedstawić jakieś tegoroczne pismo do rządu w sprawie podatków. Stwierdził, że zamiast zatrudniać pana Olszewskiego do przewozu sprzętu i pracowników należy wykorzystać busa, który jest na stanie Gminy zmniejszy to koszty. Zwrócił uwagę na zły stan pobocza na drodze Dębina – Stare Czarnowo. Wspomniał, że został posądzony o wycinkę drzew ale sprawa została oddalona. Zauważył, że drzewo nadal nie jest schowane do komórek. Zaproponował wprowadzenie na terenie Gminy szczepień HPV dla dziewcząt. Zwrócił uwagę na drogę w Żelewie, żeby coś zrobić bo to już trwa 10 lat.

Radny Róg zwrócił się imiennie do Wójta „Panie Marek Woś ingerował pan w moją pracę, zniewolił i chciał pan mnie zniewolić to jest raz to jest w prokuraturze, ale obiecuje tu wszystkim radnym……, że namawiał pan mojego pracodawcę, żeby wyrzucił Zenka z Kołbacza, ale pamiętaj pan jak pan dojdzie do czego……(wiceprzewodniczący podjął próbę uspokojenia radnego-bezskutecznie)…do protokołu szantażował pan mojego pracodawcę żeby wyrzucił mnie z Kołbacza gdzie dzieci mnie cenią już raz mnie wyrzucił z nimbusa oczywiście drugi raz mnie wyrzucił z … ja sobie dam radę, ale pamiętaj pan panie Marku Woś jak wejdziesz pan do mojej prywatności – zetnę”.

Radny Dudziński poparł wiceprzewodniczącego a sprawie wypowiedzi na temat Kołbacza. Zwrócił uwagę na topole rosnące w sadzie u pana Bigusa, które zagrażają bezpieczeństwu, w czasie wiatrów odłamują się gałęzie.

Wójt odpowiedział, że wystarczy aby właściciel złożył wniosek o wycinkę.

Radna Froncala zauważyła, że działka przy ulicy Gryfińskiej została wykoszona i pyta na jaki cel zostanie przeznaczona. Prosi o przeprowadzenie kontroli w firmie ”Drogmal” ponieważ mieszkańcy uważają, że zatruwa środowisko.

Radny Piątkowski zapytał czy jest już oficjalna odpowiedź w sprawie wznowienia pochówku.

Ad. 7. Zapytania sołtysów.

Sołtys Dobropola – Cz. Mielnicki

 • Prosi o remont drogi i poprawienie pobocza.
 • Zwrócił uwagę, że panie, które remontują klub nie mogą znać się na wszystkim bo trzeba tam gipsować i cementować.
 • Znak drogowy Kołowo jest obdrapany trzeba go zmienić.
 • Poruszył problem sprzedaży alkoholu w sklepie obok świetlicy.
 • Prosi o piasek do piaskownicy.
 • Pyta czy będzie remontowana droga przy remizie?

Sołtys Glinnej – J.Łuczak

 • Ponawia prośbę o remont drogi Glinna – Gliniec.
 • Pyta jak długo będziemy czekać na świetlicę?

Sołtys Komorówki – H. Żegadło

 • Zapytała - czy będzie robiona droga do Komorówki
 • Zapytała – dlaczego na drodze Dębina – Stare Czarnowo jest ograniczenie tonażowe do 6 ton. Uniemożliwia to przejazd mieszkańcom, którzy mają samochody powyżej 6 ton. Zauważyła, że sprzęt Instytutu Doświadczalnego jest o wiele cięższy i większy i korzysta z tej drogi uważa ten fakt za niesprawiedliwy wobec mieszkańców, którzy płacą podatki transportowe.

Sołtys Żelewa – H. Świętek

 • Zwrócił uwagę, że w programie inwestycji wieloletnich nie ma Żelewa.
 • Droga w Żelewie jest bardzo zniszczona. Czy będzie kiedyś robiona?

Sołtys Nieznania – R. Bielski

 • Zwraca się z prośbą o obkaszanie drogi w Nieznaniu.
 • Prosi o piasek na placu zabaw.
 • Zwraca się o ujęcie w planie budowę kanalizacji.

Sołtys Kołowa – A. Kotuła

 • Dokonać poprawek po remoncie świetlicy.
 • Śmieci po sprzątaniu Kołowa nie zostały wywiezione.
 • Chciałby się dowiedzieć czego dotyczą wnioski mieszkańców (dot. zmiany zagospodarowania Kołowa).
 • Zgłosił problem dot. kłopotów jakie mieli starsi ludzie w dostaniu się do urn w czasie wyborów.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXX.

Dyskusja:

Radny Kałucki w rubryce inne środki są kwoty skąd one są?

Wójt składając wniosek musimy mieć zapewnione finansowanie.

Radny Kałucki w budowie chodników jest wyszczególniona kwota a w budowie kanalizacji nie ma dlaczego?, a cała kwota jest jako kredyt.

Skarbnik odpowiedziała, że aby zapewnić finansowanie tej inwestycji musimy zaciągnąć kredyt na wkład własny, planuje się dofinansowanie z PROW na, które planuje się uzyskać pożyczkę na prefinansowanie w BGK.

Radny Grzywiński miał zastrzeżenia do uchwały w sprawie kanalizacji Starego Czarnowa ponieważ, w poprzedniej uchwale była uchwalona mniejsza kwota a teraz jest większa. Zakwestionował przewidziany koszt budowy kanalizacji przytaczając przykłady kosztów podobnych inwestycji w gminie Kobylanka, gdzie koszty są dużo niższe od planowanych w naszym przypadku. Pyta skąd są te koszty? Dlaczego u nas są takie wysokie, a wszystko lub prawie wszystko jest do kitu? Jest za oczyszczalnią ale nie akceptuje tych kosztów.

Wójt powiedział, że jest załamany wypowiedzią p Grzywińskiego. Przyznaje, że na wszystkim się nie zna. Poinformował, że plan techniczny oraz koszty zostały opracowane przez specjalistów na podst. danych jakimi dysponowali.
Jest to kosztorys ślepy faktyczny koszt inwestycji może być niższy wszystko zależy od sytuacji na rynku. Jutro jest ostatni dzień składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy na to przygotowani brakuje tylko uchwały Rady.

Radny Grzywiński zapytał, dlaczego Wójt z każdą uchwałą czeka do ostatniego dnia? W tamtym roku koszt był 3.500 teraz jest 4.600 pytam skąd pan to wziął?

Sekretarz dodał, że na złożenie wniosku jest termin ogłaszany przez Marszałka Województwa i nie można składać wtedy kiedy się chce.

Radna Froncala zapytała czy dobrze zrozumiała, że jeżeli wniosek przejdzie to Gmina poniesie na samym końcu tylko 25%kosztów?

Skarbnik nie jest to tak do końca, ale możliwe jest dofinansowanie w 75%.

Radny Róg zaapelował do Radnych, żeby się szanowali, zauważył, że każda uchwała ważniejsza dla Wójta jest dzień przed planowanym terminem, to się robi wariata z Radnych jutro jest termin a dzisiaj macie zagłosować. Nie jest to pierwszy raz. Obudźcie się!

Wójt powiedział, że musi się odnieść do tych wypowiedzi. Stwierdził, że dla niektórych proces myślowy przebiega bardzo wolno muszą się długo zastanawiać. Przypomniał, że termin składania wniosków został ogłoszony 15 czerwca i wszyscy dostali materiały dwa tygodnie wcześniej, wszystko jest zgodnie z procedurami a państwo zadecydują.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 oraz poddał głosowaniu.(stanowi on załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 8 głosami ”za”, 3 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” – podjęła uchwałę nr XXX/217/09 w sprawie j/w.
(stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – druk nr 2/XXX.

Dyskusja:

Skarbnik, która była na szkoleniu w czasie którego, dowiedziała się o nowych ustaleniach dotyczących wyodrębnienia funduszu. Powiedziała, że ustawa jest niedopracowana i niesie za sobą wiele skomplikowanych procedur, które w praktyce mogą okazać się bardzo kłopotliwe. Proponuje wstrzymanie się przed podjęciem uchwały do przyszłego roku i poczekanie na dokładniejsze rozporządzenia dot. ustawy, a na razie finansować sołectwa jak do tej pory.

Radny Róg zapytał, dlaczego nie było zorganizowane wcześniej szkolenie dla radnych i sołtysów, których stawia się przed faktem dokonanym nie dając pieniędzy.

Po tej wypowiedzi wywiązała się burzliwa dyskusja, w której udział brały prawie wszystkie obecne osoby, a w wyniku której ustalono, że decydującym głosem powinien być głos sołtysów, ponieważ to oni będą wykonawcami tej uchwały.

Sołtysi Żelisławca, Binowa i Kołbacza wyraźnie podkreślili, że nie chcą tej uchwały.

Sołtysi poinformowali, że są przygotowani do dyskusji i zapoznali się dokładnie z materiałami dotyczącymi ustawy i są przeciwni jej wprowadzeniu.

Sołtys Kołowa zwrócił uwag, że wnioski przed złożeniem mogą być sprawdzane i złożone dopiero prawidłowo.

Radny Dobrzański wspomniał o obietnicy Premiera, że każde sołectwo otrzyma 10.000 złotych.

Radna Cioch podkreśliła, że przy głosowaniu nad uchwałą będzie kierowała się głosem sołtysa podlegającego jej sołectwa.

Wójt powiedział, że jako projektodawca tej uchwały apeluje do Radnych aby negatywnie odnieśli się do tej uchwały, a po zapoznaniu się z dokładniejszymi rozporządzeniami wystąpi jeszcze raz z taką uchwałą.

Z uwagi na zakończenie dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu ( stanowi on załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 1 głosem ”za”, 9 głosami „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących” nie podjęła uchwały.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. – druk nr 3/XXX.

Dyskusja: - brak.

Uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał przegłosowaniu (stanowi on załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXX/218/09 w sprawie j/w. (stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w drodze bezprzetargowej – druk nr 4/XXX.

Dyskusja: - brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał przegłosowaniu (stanowi on załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych (radna Cioch wyszła, nieobecna do końca sesji) – 9 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” podjęła uchwałę nr XXX/219/09 w sprawie j/w. (stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – druk nr 5/XXX.

Dyskusja: - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddało przegłosowaniu (stanowi on załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę XXX/220/09 w sprawie j/w. (stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietna 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - druk nr 6/XXX. (załącznik pod uchwałą).

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (stanowi on załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę XXX/221/09 w sprawie j/w.( stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008r. druk – nr 7/XXX.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (stanowi on załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” przyjęła uchwałę nr XXX/222/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 8/XXX.

Dyskusja:

Radny Drwal zapyta Wójta czy jakaś wspólnota wystąpiła o tą dzierżawę.

Wójt odpowiedział, że tak i są przekonani, ze Rada podejmie uchwałę są umówieni na podpisanie umowy na jutro.

Radny Grzywiński zauważył, że uchwała mówi o dzierżawie, która po przejęciu przez wspólnotę nie przewiduje żadnego dofinansowania, natomiast w umowie o najem Gmina mogłaby partycypować w kosztach. Dodał iż wie, że ze strony mieszkańców były takie oczekiwania. Żeby Gmina na starcie pomogła przy instalowaniu kotłów centralnego ogrzewania. zaproponował, żeby zastanowić się, która forma jest korzystniejsza i może jednak można wspomóc wspólnotę.

Radny Róg zauważył, że radykalnym rozwiązaniem dla Glinnej byłoby doprowadzenie gazu.

Wiceprzewodniczący poprosił Wójta o odpowiedź czy możliwe jest dofinansowanie w przypadku kiedy Gmina nie ma żadnych udziałów w tych mieszkaniach a wszystko jest własnością prywatną.

Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości dofinansowania, zaproponował, żeby nie przeszkadzać wspólnocie, która posiada już zarząd, gdyż poradzi sobie sama. Na dobry początek może zaproponować korzystanie z opału, który jest przy kotłowni a zapłacić mogą do końca roku.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę nr XXX/223/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 21 niniejszego protokołu).

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie uchwały nr XV/118/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 9/XXX.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę nr XXX/224/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 23 niniejszego protokołu).

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” – druk nr 10/XXX.

Dyskusja: – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę nr XXX/225/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ”Moje boisko – Orlik 2012” – druk nr 11/XXX.

Dyskusja: - brak.

Z uwagi na bak dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu (projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 11 radnych (radny Róg wyszedł)– 11 głosami „za” podjęła uchwałę nr XXX/226/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 27 niniejszego protokołu).

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

Dyskusja:

Radna Froncala wyraziła pozytywną opinię Komisji Rolnictwa dodając, że uchwałą wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. O szczegóły związane z budownictwem zapytała pana Wójta.

Wójt powiedział, że należy jeszcze raz szczegółowo przeanalizować zapisy, które są trudne do zrealizowania, są zbyt radykalne w stosunku do przyszłych inwestorów. Zauważył, że mieszkańcy zbytnio nie interesowali się tworzeniem planu.

Wiceprzewodniczący odczytał 1 wniosek mieszkańca Kołowa (stanowi on załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

Radny Grzywiński powiedział, że jeżeli wnioski są zasadne należy je poprzeć.

Wiceprzewodniczący zapytał Wójta ile będą kosztowały te zmiany oraz czy jak w przyszłości ktoś znajdzie jakieś niedociągnięcia czy też będziemy ponosili koszty?

Wójt powiedział, że każdy miał dostęp do dokumentów, popełniliśmy wspólnie błąd. Odpowiedział, że nie zna szczegółowo kosztów ty zmian, ale nie będzie to szokująca kwota gdyż będą to poprawki w pewnym zakresie ale dotyczące całej miejscowości. Chce zrobić tak, żeby już na parę lat był spokój. Zwrócił uwagę, że jest to działanie pod wpływem wniosków mieszkańców, którzy zorientowali się, że należało bardziej dopilnować planu.
Jednocześnie jest przyjęta uchwała dot. zmiany studium zagospodarowania dla Gminy Stare Czarnowo i wtedy dla Kołowa może powstać nowa strefa zabudowy, po wykonaniu studium za 5-6 lat będzie łatwiej zmieniać plan zagospodarowania.

Wiceprzewodniczący powiedział, że ma dwa wnioski od p. Pawła Krawczyka i p. Eugeniusza Przybylskiego, odczytał drugi wniosek(stanowi on załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).

Z uwagi na brak dalszej dyskusji w powyższej sprawie wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go przegłosowaniu(stanowi on załaczni nr 30 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę nr XXX/227/09 w sprawie j/w (stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego protokołu).

Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Fagus” i rekreacji na terenie Gminy w roku 2008 ( w tym: wykonanie budżetu).

Sprawozdanie odczytał wiceprezes GLKS Kołbacz p. Krystian Kiedrzyn. Sprawozdanie oraz wykonanie budżetu za rok 2008 stanowi załącznik nr 32 niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Pączka zapytał o ochronę meczów, czy wykonują to strażacy i czy zapłata za tę usługę jest z budżetu klubu.

P. Kiedrzyn odpowiedział - tak.

Radny Grzywiński zauważył, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej były uwagi co do dokumentowania wydatków. Zapowiedział, że po wakacjach komisja zrobi szczegółową kontrolę.

Radny Róg w rozmowie ze strażakami dowiedział się, że zapłata za ochronę meczów jest z ich budżetu a tu mówi się, że z klubu. Prosi o wyjaśnienie na piśmie.

Radna Cymerman zapytała ilu zawodników jest z poza naszej Gminy.

P. Kiedrzyn odpowiedział, że trzech.

Radny Róg zapytał czy spadamy czy nie spadamy.

P. Kiedrzyn na dzień dzisiejszy utrzymujemy się w klasie okręgowej.

Informacja z działalności rekreacji w roku 2008 ( w tym wykonanie budżetu)

Informację przedstawiła pani Angelika Jagła.
Informacja oraz wykonanie budżetu stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Dyskusja: - brak.

Ad. 21. Sprawozdanie z działalności bibliotek w Starym Czarnowie i Kołbaczu za rok 2008 ( w tym wykonanie budżetu).

Sprawozdanie przedstawiła pani Bożena Sarna.

Sprawozdanie oraz wykonanie budżetu stanowi załącznik 34 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radna Froncala zauważyła, że w bibliotece jest miło i sympatycznie i jest tam więcej młodzieży niż w kawiarence internetowej, czy to zależy od powierzchni czy od osoby.

Ad. 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielił odpowiedzi Wójt Marek Woś:

 • Odpowiedź dla radnego Grzywińskiego – to przecież pan sam złożył oficjalne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, że bezprawnie posługuję się tytułem magistra.

 • W sprawie finansowania instytutu drogę formalną do Ministra Finansów, Trybunału Konstytucyjnego wyczerpałem, już nie ma możliwości działania. Jeżeli chodzi o sąd to moi poprzednicy wystąpili, a efekt był taki, że komornik wszedł na konto instytutu pieniądze do Gminy wpłynęły w 1998roku, a w 1999 roku trzeba było je oddać instytutowi razem z odsetkami. Następnie w 2001 roku minister zwracał równowartość do 2003 roku następnie dostaliśmy informację, że ta rekompensata została ujęta w CIC-ie, ale jest to rekompensata nie równoważna w wysokości podatków. Dlatego nie trzeba mnie namawiać, żebym walczył o te podatki. Zauważył, że w prawodawstwie polskim jest rozdwojenie jaźni z jednej strony ministerstwo zwalnia instytut z płacenia podatków a z drugiej prowadzi postępowanie sprawdzając czy wójt nie zapomniał pobrać podatków. Taki jest stan prawny na dzisiaj. Jednocześnie prowadzone jest dochodzenie w Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie odnośnie doniesienia o niepłaceniu podatków, minister w odpowiedzi posłużył się pismem instytutu, które zredagowane zostało przez prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzwoniłem do różnych instytutów badawczych z zapytaniem o to czy płacą podatki okazało się, że nie. Postanowiłem wystosować pismo do wójtów i burmistrzów aby wspólnie wystąpić do naszych parlamentarzystów o zmianę prawa jest to chyba jedyne wyjście. Mam nadzieję, że będą tym zainteresowani. Jestem przekonany, że należy o te podatki walczyć. Zostało złożone doniesienie o niepopieraniu przeze mnie podatków i mogę zostać posądzony o niegospodarność, dlatego należy zakończyć te wyjaśniania.

 • Odpowiedź dla radnego Dobrzańskiego - w sprawie autobusu Stacji Krwiodawstwa to przytoczony został przykład zorganizowanego niedawno wyjazdu w celu cytologicznych badań dla kobiet i mężczyzn na wzrok, z którego w całej Gminie skorzystało tylko 38 osób, dlatego jest to bezcelowe. Jeżeli chodzi o przewóz kosiarek to pana obserwacje są błędne, ponieważ nasza ciężarówka musiałaby robić więcej kursów co byłoby kosztowniejsze. Droga do Dębiny została przygotowana do naprawy w ramach gwarancji oraz odszkodowania. Jeżeli chodzi o drogę w Żelewie to wystąpimy z wspólnym wnioskiem z Drogami Powiatowymi o tzw. Schedynówki mam nadzieję, że tym razem uda się zdobyć fundusze. W czasie budowy kanalizacji wykonawca zniszczył drogę i nie naprawił jej od 14 lat.

 • Odpowiedź dla radnego Dudzińskiego – pan Bigus musi złożyć wniosek o wycinkę bez tego nie mogę nic zrobić.

 • Odpowiedź dla radnej Froncali – działka przy „ Orlenie” jesteśmy bliscy zorganizować tam plac zabaw, problemem jest sąsiad, który zajął część tej działki. Kontrola „ Drogmalu” poprosił o bliższe informacje kiedy to się dzieje, żeby stwierdzić co on tam robi.

 • Odpowiedź dla sołtysa Mielnickiego – droga do Burakowskich została w tamtym tygodniu wyczyszczona, Pan Nowicki rozmawiał z paniami ze świetlicy, znak Kołowo będzie zdjęty. Remonty drogi z ważniejszych inwestycji w tym roku to droga w Żelisławcu i Dobropolu.

 • Odpowiedź dla sołtysa Łuczaka – droga do Glińca to poważna inwestycja, proszę uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o świetlicę to nie zostało jeszcze wydane pozwolenie na budowę, ponieważ trzeba było zmienić warunki zabudowy, chodzi o dwie działki od Kołbacza. Mam nadzieję, że 14 lipca będzie podpisany akt notarialny. Remont rozpocznie się w tym roku, ale nie ma gwarancji, że się skończy też w tym roku.

 • Odpowiedź dla sołtys Żegadło – droga do Komorówki jest zrobiona z materiałów, a według opinii nie siada. Ta droga jest pechowa, bo ciągle z nią jest coś.

Wójt zwrócił się do wiceprzewodniczącego o zwrócenie uwagi Radnemu Rogowi, ponieważ ten przeszkadza.

Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę radnemu, żeby nie telefonował w czasie obrad Rady.

Radny Grzywiński zaproponował, żeby Wójt skracał wypowiedzi i żeby sesje rozpoczynały się wcześniej.

Wywiązała się burzliwa dyskusja na temat czasu trwania odpowiedzi na zapytania i interpelacje oraz godziny rozpoczynania obrad Rady.

Radny Róg zapytał o powód nieobecności Przewodniczącego Rady, zarzucił mu zbyt częste opuszczanie obrad.

Wiceprzewodniczący zwrócił się do Wójta z prośbą o kontynuację odpowiedzi.

 • ciąg dalszy odpowiedzi dla sołtys Żegadło- Wójt przypomniał, że droga Dębina – Stare Czarnowo jest wybudowana z Funduszu Ochrony Gruntów jako droga dojazdowa do pól, ograniczenie do 6 ton dotyczy tylko innych środków transportu. Nie można pod znakiem napisać, że nie dotyczy mieszkańców.

 • Odpowiedź dla sołtysa Bielskiego – dopiero po zmianie studium będzie można przejąć działki, które można przeznaczyć na np: drogi, na razie nie są nasze, tam praktycznie nie ma drogi. Piasek do piaskownicy będzie.

 • Odpowiedź dla sołtysa Kotuła – osobiście dopilnuję poprawek po remoncie.

Ad. 23. Wolne wnioski.

Radny Dobrzański prosił o ustawienie znaku Komorówko, ponieważ gubią się turyści.

Wiceprzewodniczący poprosił o zamocowanie znaku przy kościele w Kołbaczu. Podziękował za naprawę mostu.

Radny Grzywiński poprosił, żeby każdy projekt uchwały pod względem formalnym był przeanalizowany przez Radcę Prawnego i żeby był ostemplowany.

Wiceprzewodniczący odpowiedział, że projekty uchwał są podpisywane przez Radcę Prawnego tylko te, które dostajemy akurat nie są podpisane bo radca przyjeżdża raz w tygodniu

Radny Grzywiński jest przeciwny sprzedaniu mieszkania, które od pięciu lat dzierżawi szwagier pana Wójta pan Polak, nie jest pewien czy po pięcioletniej dzierżawie można sprzedać w formie bezprzetargowej, bo kiedyś był to okres 10-letni gdyby radca zaopiniował tę decyzję nie miałby wątpliwości.

Wójt bardzo się cieszy, że to mieszkanie zostanie sprzedane bo skończą się jego problemy ze względu na to, ze mieszka tam jego szwagier. Nie będzie zarzutów, że robił szwagrowi remonty. Przypomniał, że prawie wszyscy kupowali coś z mienia gminnego i nikomu nie wypomina. Poprosił, żeby zakończyć temat szwagra.

Wiceprzewodniczący zauważył, że uchwałą została podjęta decyzja o przekazaniu tego budynku pod Miasto Szczecin

Radny Róg zauważył, że zna sprawę trochę inaczej i wie, że po przekazaniu nie będzie 80% zniżki

Sołtys Kotuła zwrócił uwagę, że przesunięcie granicy o 10m. spowoduje, że nikt tam nie wybuduje domu.

Odpowiedź – dopiero eksperci nad tym pracują i zadecydują czy wolno przesunąć tę granicę zabudowy.

Radny Róg złożył wniosek formalny o wyjaśnienie na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy pana Kazimierza Mendaka czy chce być przewodniczącym czy nie

Ad.24. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Kałucki ogłosił zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Protokołowała
Iwona Sadkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-09-2009 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2009 09:52