UCHWAŁA NR XXXIII/235/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kartno w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kartno w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 128/9 o pow. 0,0036 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kartno, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 128/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/235/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

W trakcie prowadzenia prac przygotowawczych do podziału działki nr 128/1 z obrębu ewidencyjnego Kartno ustalono, że szklarnia Pana Banasika Damiana, posadowiona na sąsiedniej nieruchomości nr 128/5, w części znajduje się na gruncie gminnym. Dnia 6 listopada 2007 roku Pan Banasik zwrócił się do Wójta Gminy z podaniem o wyodrębnienie i sprzedaż na jego rzecz terenu zajętego przez wyżej wymienioną budowlę oraz zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów przygotowawczych poniesionych przez Urząd Gminy.
W związku z tym, że żądanie usunięcia części szklarni znajdującej się na gruncie gminnym stało by w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a ponadto uzyskany efekt finansowy był by znikomy, zasadnym jest zbycie wyodrębnionej działki nr 128/9 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działka nr 128/5.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:04