UCHWAŁA NR XXXV/247/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXV/247/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;   z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 20.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 20.000 zł
  § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20.000 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 20.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 20.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/247/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009r.

W dniu 23 października 2009 r. podpisana został umowa dotacji Nr 5/OŚ/766-26/09 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Stare Czarnowo na dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie zadania pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo”.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-11-2009 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2009 13:39