UCHWAŁA NR XXXV/248/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXV/248/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Stare Czarnowo.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z § 5 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. z póżn. zm. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz.251; z 2005 r. Nr 24. poz.481; z 2007 r. Nr 61, poz.973; z 2008 r. Nr 100, poz.2261 i 2262 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na używanie herbu Gminy Stare Czarnowo w korespondencji prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie Posterunek Policji w Starym Czarnowie wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXXV/248/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.

W dniu 06.10.2009 r. Kierownik Posterunku Policji w Starym Czarnowie wystąpił z pismem w sprawie wyrażania zgody na używanie przez tut. Jednostkę Policji w korespondencji herbu Gminy Stare Czarnowo.
W związku z tym, że zgodę na użycie herbu Gminy może wydać wyłącznie Rada Gminy niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-11-2009 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2009 13:42