Protokół z obrad

Protokół Nr XXXI/09
z XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 31 sierpnia 2009 r. w godz. 1300-1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo

 

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Przywitał wszystkich  radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Sekretarza, Gminy, sołtysów, oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnie w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych  stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał (spóźnił się radny Mieczysław Piątkowski, nieobecni radni:
Mieczysław Dudziński i Joanna Rusinek).

Ogółem w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad i projektami uchwał.

Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał – stanowi to załącznik nr 3.

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  1. sprawozdania z działalności stałych komisji w I półroczu 2009 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2009 r.
  • dyskusja.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu – druk nr 1/XXXI;
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 2/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. - druk nr 3/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 (w tym: wykonanie budżetu za I półrocze  2009 r.)
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku nie wniesiono żadnych uwag ani zmian - porządek został przyjęty jednogłośnie przez 12 radnych.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dn.29.06.2009 r.

Do protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń w związku z tym Przewodniczący Rady  poddał do przegłosowania protokół;.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych - 12 radnych głosowało „za”– przyjęła jednogłośnie  protokół j/w - stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią n/w pism;
- pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani H.Gronkiewicz-Waltz z dnia 01.08.2009r. skierowanego do wszystkich mieszkańców m.in.
Gminy Stare Czarnowo (w imieniu mieszkańców Warszawy) za okazaną pomoc po upadku Powstania Warszawskiego. Jednocześnie prosi o przekazanie  informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie i zasługach mieszkańców tutejszej Gminy, wszelkich form pomocy itp.
Pismo j/w (stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
- pismo z dn.27.07.2009 r. Pana Józefa Kubasa (skierowanego do przewodniczącej komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska) w  sprawie ustosunkowania się do sprawy zakupu nieruchomości przyległej do jego działki.
Pismo j/w stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
- dwa pisma z dn.04.08.2009 r. Pani Krystyny Chreptowicz (skierowane do Rady Gminy Stare Czarnowo) w zakresie. zmiany statusu jej działki  zgodnie z planem zagospodarowania, zamontowania lampy oświetleniowej przy drodze gminnej (pożarowej), która znajduje się w złym stanie, jest nieprzejezdna i należy ją wyremontować. Również zobowiązać właścicieli działki, w miejscu którym droga jest zwężona, by ogrodzili działkę zgodnie z planami geodezyjnymi (a nie drutem kolczastym).
Pisma j/w stanowią one załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu).

Następnie poprosił o odczytanie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za I półrocze 2009r. i tak;
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Bogumiła Cioch odczytała sprawozdanie z działalności komisji;
Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska - Bożena Froncala odczytała sprawozdanie z działalności komisji;
Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Grzywiński odczytał sprawozdanie z działalności komisji;
Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych -Danuta Cymerman odczytała sprawozdanie z działalności komisji;
Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Marek Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w Okresie międzysesyjnym, m.in. stwierdził;

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż mieszkania w Kołbaczu;
 • odbył się wspólny wyjazd z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kołbaczu do Gminy Löcknitz celem uzupełnienia, wniosku dot. wspólnego  przedsięwzięcia - budowy przedszkola w Löcknitz i przebudowy naszego przedszkola w Kołbaczu. Uszczegółowiono współpracę pomiędzy obiema szkołami.
 • już po raz czwarty gościliśmy w miesiącu lipcu br. studentów Wyższej Szkoły w Szczecinie, którzy korzystali z walorów naszej Gminy. Część  ich prac z lat ubiegłych znalazło się w szkole w Kołbaczu. Była zorganizowana wystawa tych prac malarskich. Wydarzył się pewien drobny incydent (ktoś rzucił kamieniem), jednak na szczęśnie nic się złego nie stało.
 • został podpisany akt notarialny z Prezesem Malinowskim dot. przekazania dwóch działek w Glinnej, co umożliwi nam realizację świetlicy. W  dniu dzisiejszym ukaże się ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac wewnątrz obiektu, natomiast zagospodarowanie obiektu nastąpi w przyszłym roku. W tym roku musimy wybudować tam drogę. Poprzez przyjęcie tych 2 działek straciliśmy służebność z działki, o którą ubiega się mieszkaniec Glinnej;
 • międzyczasie został ogłoszony przetarg na wykonanie prac przy świetlicy w Binowie. Są realizowane działania wykonawcze zgodnie z  projektem. Jest już wykonanych dużo prac. Zakończenie remontu jest planowane w połowie października br. natomiast otwarcie na „Andrzejki”. Będzie musiała być jeszcze ta świetlica doposażona. Musiał się zdecydować na uporządkowanie drzew (lip), które rosną przy tej świetlicy i zagrażają bezpieczeństwu osób. Nie chciałby, żeby go później rozliczano za niedbałość.
 • uczestniczył wspólnie z Księdzem Andrzejem Sową w spotkaniu z przedstawicielami Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Miało to na  celu wpisanie dóbr kościelnych Kołbacza w rejestr zabytków. Będzie wówczas łatwiejsza droga w staraniu się o środki finansowe na renowację zabytków;
 • w przyszłym roku będziemy chcieli zorganizować obchody jubileuszowe – 800 -lecia kościoła w Kołbaczu. Będzie to również 25 rocznica  powstania probostwa. Będą to obchody wspólne z parafią, mieszkańcami, sołectwem;
 • w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek na budowę chodnika w Żelisławcu i Kartnie;
 • kontaktował się z zarządem ZWiK w Szczecinie w sprawie porozumienia dot. zmian zagospodarowania miejscowego planu Żelewo w miejscu, gdzie  znajduje się przepompownia. Są tam pewne zaszłości, które należy uregulować i ZWiK chce się włączyć.
 • odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Ziemi Staroczarnowskiej;
 • w dniu 14.08.2009 r. odbyła się duża uroczystość na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Glinnej, gdzie następował pochówek ofiar wojny,  które zostały znalezione – ponad 2.100 osób. M.in. była prowadzona tam eucharystia przez naszego oraz niemieckiego Biskupa. Brał tam udział również Minister P. Andrzej Przewoźnik, który po tej uroczystości zapoznał się z walorami naszej gminy.
 • uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Burmistrza Chojny w sprawie utworzenia grupy rybackiej. Obecnie nie ma jeszcze szczegółów w  tej sprawie. Jeśli będzie potrzeba przedłożenia projektu uchwały o przystąpieniu wówczas będzie miał więcej informacji.
 • rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko inspektora ds. oświaty, sportu i kultury. Było złożonych 9 ofert, z których 4 spełniały  wymagane kryteria. Wyłoniona została jedna z kandydatek, która rozpocznie pracę na tym stanowisku od dnia jutrzejszego. Chce powiedzieć, że  dotychczasowa pracownica P.A.Jagła się sprawdziła na tym stanowisku, był zadowolony z jej pracy, złożyła ona rezygnację z powodów  osobistych.
 • nasza inwestycja - sala gimnastyczna w Kołbaczu jest budowana zgodnie z planem i przewiduje się, że otwarcie sali nastąpi z końcem roku  szkolnego 2010.
 • realizujmy budowę drogi w Żelisławcu również został ogłoszony przetarg na remont drogi w Dobropolu. Droga Św. Floriana w St.Czarnowie też  będzie międzyczasie robiona.
 • chce podziękować wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu dożynek gminnych, które odbyły się w dniu 29.08.2009 r. w Starym  Czarnowie (m.in. Prezesowi P.Malinowskiemu, za użyczenie pewnych rekwizytów, Panu Grzybowskiemu- właścicielowi fermy produkcji drobiu w  Kołbaczu, który podarował nam różne owoce i były one rozdawane uczestnikom dożynek, dyrekcji szkoły w Kołbaczu, radom sołeckimi pracownikom  Urzędu, gościom zaproszonym oraz wszystkim pozostałym uczestnikom dożynek. Dożynki odbyły się w fajnej atmosferze, był korowód dożynkowy, występ orkiestry dętej, była zabawa do godz.300 rano.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym Gminy.

Informację finansową z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 lipca 2009 r. przedstawił Wójt Gminy M.Woś. m.in. poinformował, że dochody do  31.07.2009 r. zostały zrealizowane w 64,38 %. oznacza to, że z zaplanowanej kwoty 11.156.338,70 zł wpłynęła do kasy Gminy kwota  7.182.538,19 zł.
Jeśli chodzi o wydatki Gminy, to zamknęły się one na ten dzień w kwocie 7.519.901,80 zł co stanowi 54,5 % planu ogółu.
Na dzień 31.07.2009 r. Gmina posiadała zobowiązanie kredytowe z tytułu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chojnie kredytu w wysokości  2.100.000,00 zł. W związku z czym wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów ogółem wynosił w końcu lipca 18,83 %.
Na rachunku bankowym dochodów Gminy Stare Czarnowo widniała kwota 479.493,07 zł.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni.

Radny Dobrzański zgłaszał następujące sprawy;

 • brak drogowskazu w kierunku Komorówki - miał by zamontowany i do dnia dzisiejszego go nie ma (ponawiał tę sprawę na sesji lutowej)
 • sprawa sklepu w klubie w Dębinie?. Uważał, że jest tyle innych miejsc, gdzie ten sklep może być zlokalizowany. Nie chce tutaj nikogo pozbawiać pracy, lecz ten klub powinien służyć tylko dla mieszkańców Dębiny na różne cele.
 • brak bieżących informacji i działań Wójta na temat podatku rolnego od Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Słyszy się tylko, że zostały  wysłane pisma i nic więcej się nie robi w tym zakresie. Chciałby prosić o informacje, jakie w tym roku do dnia dzisiejszego były podejmowane działania z tym związane, wysłane pisma itp.
 • gazetka gmina powinna być udostępniana dla całej Rady a nie tylko dla niektórych radnych. Każdy radny ma prawo wnieść jakieś informacje, artykuł dla społeczeństwa. A tutaj się robi wszystko wbrew Rady.
 • była wizyta przedstawicieli państw unijnych, o której radni nie wiedzieli. Dlatego ma propozycję, żeby zorganizować podobny wyjazd radnych do nich, by zobaczyć jak oni tam pracują, współpracują ze sobą itp.

Radny Grzywiński poruszył następujące sprawy;

 • odniósł się do ostatnich „wieści” Gminy. Jak już wcześniej apelował by były tam podawane informacje na temat budżetu - jak on wygląda, co  zrealizowano, na co wydano środki itp. a nie np: podaje się jakieś opisy, że radny skazany, ukarany itp. Jak już jest sprawa, to ciągnie się ten temat, by społeczeństwo było zakręcone, zdezorientowane itd. Chce tutaj szczególnie odnieść się do wywiadu Przewodniczącego Rady, który się ukazał w tej gazetce odnośnie planu miejscowego Kołowa. Osobiście był przeciwny uchwaleniu tego planu a tutaj pisze się, że zostały popełnione błędy przez radnych w tym planie. Nie ważne jest co jest w projekcie uchwały tylko kto głosuje. Jedne działki są ważne jak Wójta a inne nie. Pamięta dokładnie jak Przewodniczący podał artykuł w tych wieściach, że niektórzy radni zapomnieli kto ich wybrał, byli napiętnowali, przeciwni podjęciu uchwały itd. Chce powiedzieć, że do tego planu byli zatrudnieni przez Wójta fachowcy, którzy się na tym znają, natomiast nie każdy radny zna się na takich sprawach, to są szczegóły. Nie ważne co jest w planie, natomiast ważne jest kto jak głosuje. Nie było nic wspomniane, że Wójt coś namieszał, przedstawił taki projekt, tylko winna jest Rada. Jeśli wydajemy wieści gminne, to niech inni radni też mają swój wkład, dostęp. A nie wieści są tylko dla Wójta i Przewodniczącego Rady.
 • dlaczego radni nic nie wiedzieli na temat spotkania z samorządowcami Unii?. Także nic nie wiedzieliśmy odnośnie uroczystości na cmentarzu  wojennym w Glinnej. Osobiście dowiedział się z telewizji. To po co my tutaj jesteśmy, po co przychodzimy, żeby tylko głosować?. Żeby  wiedział, że praca w tej kadencji Rady będzie tak wyglądała, to by nie kandydował na radnego. Dlatego bardzo prosi, by skończyć już z tym  skazanym radnym. Chce powrócić jeszcze do jednej sprawy, ale to już przy punkcie dot. skargi na Wójta.

Radny Róg poruszył sprawy;

 • chciałby, żebyśmy w tej kadencji zachowali jakąś twarz. Dlatego uważał, że w tej Radzie jest dyktatura i nic więcej. Przyjeżdżają inni  samorządowcy, czy przejeżdża Marszałek, jest uroczystość na cmentarzu wojennym w Glinnej a radni nic nie wiedzą. Szanujmy się p.Wójcie  (radny zwrócił się do Wójta), jest Pan dyktatorem. Jako Wójta ja Pana szanuję a może mnie Pan nie lubić to niech Pan szanuje mnie, radnych.
  To nie jest Pana prywatna firma i niech się Pan nie śmieje. Dowiadują się o wszystkim po fakcie. My radni też chcieliśmy poznać tych samorządowców czy uczestniczyć w uroczystościach itp. Na pewno i radna Cioch chciałaby się spotkać z tymi samorządowcami. Są robione  szkolenia – pojechał Przewodniczący Rady do Zakopanego, Wójt do Hiszpanii itd. Jest radnym V kadencję i uczestniczył tylko w szkoleniu dla wszystkich radnych. Popiera tutaj swoich przedmówców, lekceważy p.Wójt wszystko i nie szanuje radnych. Jest tutaj duża wina  Przewodniczącego Rady, bo dla mnie szefem jest Przewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady K.Mendak zwrócił uwagę radnemu Rogowi, że w tej chwili jest pkt „interpelacje i zapytania radnych” a nie „wolne  wnioski”. Należy teraz zgłaszać interpelacje.
Dodatkowo chce wyjaśnić, że tutaj radni nie mają racji, gdyż nie był na szkoleniu w Zakopanym (radny Róg przypomniał, że to było w  ubiegłym roku). Dalej Przewodniczący przypomniał, że kolega Grzywiński nie chciał jechać na szkolenie, jak były zgłaszane do nas oferty (nikt o tym mnie nie informował stwierdził radny Grzywiński). Na komisjach były podawane informacje o szkoleniu.

Radna Marczewska zgłaszała;

 • o doposażenie placu zabaw w Dobropolu, który został przeniesiony w inne miejsce.
 • usunąć krzaki znajdujące się na zakręcie drogi Dobropole –Glinna (krzaki uniemożliwiają widoczność kierowców).
 • dowiedziała się od Wójta, że w Kołbaczu odbył się festyn, o którym wcześniej nie wiedziała, nie wie co się dzieje w gminie.
 • należy w przyszłym roku poprawić nawierzchnię drogi do Dobropola.

Radny Kałucki zgłaszał sprawy;

 • co było przyczyną rezygnacji Wójta z remontu remizy OSP w Kołbaczu?, jakie są plany odnośnie tej remizy?
 • czy Wójt ma wpływ na firmy, które wywożą nieczystości stałych z naszej Gminy, na jego częstotliwość? Nie ma możliwości podpisania z nimi  umowy na wywóz nieczystości raz na dwa tygodnie (chciał podpisać taką umowę jego syn). Jest mu wiadome, że w m. St.Czarnowo wywożą firmy  raz na miesiąc.
 • chciałby się dowiedzieć odnośnie ZG Zlewni Jeziora Miedwie. czy ten związek nadal funkcjonuje, czy ten wniosek dot. kanalizacji został  wysłany, czy gmina może współpracować nadal z tym związkiem itp.?
 • pamięta, że kiedyś były prowadzone rozmowy na temat przekazania gruntu od Kołbacza pod inwestycje mieszkaniowe. Dot. to m.in. Kołbacza,  Żelewa, Starego Czarnowa, terenów pod Będgoszczą itp. Czy te rozmowy się dalej toczą, są prowadzone na ten temat, ponieważ mieszkańcy  pytają, czekają. Chce powiedzieć, że do tej pory mieszkańcy wyjeżdżają do Kobylanki i tam się budują.

Radna Cioch zgłosiła;

 • że jadąc od strony Starego Czarnowa w kierunku Dębiny ludzie zrobili sobie wysypisko śmieci. Czy nie należałoby tam postawić znak zakazu  wysypywania śmieci.

Radna Froncala poruszyła sprawy;

 • na jakim etapie znajduje się sprawa kanalizacji i oczyszczalni ścieków m. Stare Czarnowo?
 • chce wrócić jeszcze do wieści gminnych, widać, że mieszkańcy Gminy je czytają. Nawiąże do ”złotych godów” o których pisano w tych wieściach. Zwrócił się do niej ze skargą mieszkaniec Żelisławca, dobrze wszystkim znany, dobry gospodarz, wieloletni radny, sołtys P.I.Ruszczycki, dlaczego został pominięty, gdyż w tym roku również obchodzi 50 lecie pożycia małżeńskiego, następny to P.J.Zacharki.

Radny Pączka przypomniał;

 • że w budżecie Gminy na 2009 r. zaplanowano 100.000 zł na remont dachu na budynkach gminnych Warcisława 4 i 7 w Kołbaczu. Przy ul.  Warcisława 7 zostało zrobione, natomiast nie zrobiono na Warcisława 4, kiedy będzie to zrobione?

Ad. 7. Zapytania sołtysów.

W tym punkcie swoje zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Dobropole Gryfińskie Cz.Mielnicki zgłaszał;

 • brak znaków drogowych w kierunku Kołowa (dotychczasowe są zniszczone),
 • zarośnięte pobocze drogi krzakami na zakręcie drogi w kierunku Starego Czarnowa (niebezpieczne dla kierowców),
 • droga gminna jest zarośnięta w kierunku Sosnówka (od boiska aż do samego lasu).

Sołtys Sołectwa Glinna J.Łuczak również zgłosił;

 • że droga Gryfino – Stare Czarnowo w kierunku Dobropolu jest bardzo zarośnięta. Są tam niebezpieczne zakręty co grozi niebezpieczeństwem.  Należałoby wyciąć te konary.

Sołtys Sołectwa Żelewo zgłaszał n/w sprawy;

 • ponowił swój wniosek (z m-ca lutego br.) dot. kursowania autobusu Paan-Bus do Żelewa, ponieważ nie mają tam mieszkańcy dowozu do pracy,  szkoły itp. W tej chwili jest 9 osób, które dojeżdżałyby tym autobusem. Rozmawiał z pracownikiem Paan-Bus w tej sprawie i oni chcą dopłatę,  dotację z Gminy. Dlatego prosi radnych, by to przeanalizowali, przyznali dotację na ten cel, nie odmawiali mieszkańcom Żelewa tego  autobusu. Należałoby wejść w kontakt z tym przewoźnikiem.

Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2009 r.

Przewodniczący Rady zapoznał z uchwałą Nr LXXXVIII/249/2009 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stare Czarnowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
Opinia RIO jest pozytywna – stanowi załącznik nr 14 niniejszego protokołu.

Następnie P. Ledwik Anna (podinspektor d/s księgowości) omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Dyskusja;

Radna Froncala odniosła się do tabeli nr 4 –wykonania w Dz. Rolnictwo i Łowiectwo – melioracja wodna. Dlaczego jest tak małe wykonanie - 0,82% w wydatkach na meliorację a jest dużo wniosków składanych przez komisję rolnictwa – kwota na wydatki stanowi 15.000 zł.
Również w rozdziale - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10,21 % wykonania - czy tutaj nie można by było załatwić mieszkańcom  Binowa wody w ramach tego rozdziału. Mieszkańcy płacą podatki do Gminy a nie mają wody i też były wnioski komisji na rozwiązanie tej sprawy.
Druga sprawa – to wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego tutaj wykonanie za I półrocze stanowi 0 %. Stąd pytanie jak daleko są  zaawansowane sprawy związane z planami Starego Czarnowa.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Wójt M.Woś wyjaśnił, że wydatki związane z melioracją znajdują się zupełnie w innym dziale. Natomiast  sprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Binowa chcemy uporządkować w ramach planu inwestycyjnego co PUWIS nam przedstawił i będzie to w przyszłym roku realizowane. Jeśli chodzi o plan miejscowy Starego Czarnowa, to ma nadzieje, że do końca roku się z tym uporamy.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu – druk nr 1/XXXI;

Dyskusja;

Radny Kałucki zacytował punkt ust. 2 § 1projektu uchwały, w którym mówi się o podstawie programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra   Edukacji Narodowej i Sportu dn.26 lutego 2002r. - następnie zapytał, co te dzieci mają za darmo? Bo jeśli odpłatność miałaby być za te  wszystkie wymienione w § 2 ust.1 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne (typu gry i zabawy, logopeda itp.) to faktycznie byłoby za darmo przyjęcie i postawienie takiego dziecka w kącie i taka uchwała byłaby fikcją albo ustawa, która mówi, że przyjmuje się dzieci za darmo do przedszkola. Dlatego chciałby się dowiedzieć, co jest podstawą programową w przedszkolu?

Wójt był trochę zdziwiony pytaniem radnego, ponieważ wszystko jest wyszczególnione w projekcie uchwały. Te wszystkie gry i zabawy itp. są  prowadzone przez zatrudnioną osobę. Tak było np. w przypadku wychowania muzycznego i jakaś odpłatność jest (radny Kałucki zapytał - co  będzie z dzieckiem, jeśli rodzic nie zapłaci za dodatkowe zajęcia dla dziecka?).

Dyrektor Zespołu Szkół St.Nowak poinformował, że pismo Wojewody nie jest dokładnie zrozumiałe, z niego nie wynika, że to ma dot. innych  dzieci 3-5 letnich. Są dwie grupy dzieci tj. dzieci z grupy „0” i te dzieci podlegają obowiązkowi wychowaniu przedszkolnego, przygotowuje się je do nauki w szkole. W naszym przypadku mamy jedyni dwie grupy wychowania przedszkolnego tj.6- latków objętych obowiązkiem szkolnym i grupa 5-latków, korzystających z podstaw programowych i te dzieci nie podlegają odpłatności. Została utworzona trzecia grupa dzieci 3-4 latków za zgodą rodziców i te dzieci mają odpłatność za przedszkole. Wg rozporządzenia Ministra obowiązek szkolny obejmuje dzieci 6 letnie i te dzieci są w grupie „0” i mówi się, że na wniosek rodzica przyjmuje się dzieci 5 letnie do szkoły –grupy „0” i dot. to tego roku i  następne dwa lata. U nas jest taka grupa 5 latków. Projekt uchwały jest dobry, tylko należy dokonać zmiany zapis w ust.3 § 2 poprzez dodanie wyrazu „ oraz dzieci 5 letnich” Poinformował, iż w Szczecinie nie ma grupy dzieci 5 letnich do 5 godzin w przedszkolu i dlatego tak  Urząd Wojewódzki poinformował nas błędnie.

Radni zaakceptowali proponowaną zmianę w ust.3 § 2 projektu.

Następnie przewodniczący Rady zapoznał z proponowaną uchwałą w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu – po  skorygowaniu zapisu w pkt 2 § 3 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 niniejszego protokołu) i poddał go przegłosowaniu;

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXI/228/09 Rady  Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 17 niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 2/XXXI

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w a następnie przystąpiono do dyskusji.

Dyskusja;

Radny Grzywiński poinformował, że na posiedzeniach komisji rewizyjnej i rolnictwa była propozycja, by dokonać przeglądu tej działki.
Okazuje się, że dojazd do tej działki będzie przebiegać po byłym torowisku, gdzie ma być robiona ścieżka rowerowa. Na posiedzeniu komisji  rolnictwa dowiedzieliśmy się od radnego Dudzińskiego, że tam po obu stronach jest rów. Dlatego komisja rolnictwa proponuje, by tam pojechać i sprawdzić to w terenie. Uważał, że nie ma potrzeby się tak śpieszyć z tą uchwałą, będzie sesja we wrześniu i wówczas można do tej sprawy wrócić.

Radna Cioch poinformowała, że komisja budżetu pracowała już po posiedzeniu komisji rewizyjnej i ma pytanie, czy będzie możliwość  wypowiedzenia tej służebności w momencie rozpoczęcia prac nad budową ścieżki rowerowej? Jest zapis w projekcie uchwały w § 2, że „właściciel działki władnącej nie może sprzeciwić się realizacji planów inwestycyjnych na nieruchomości….” To czy nasze plany inwestycyjne związane z budową ścieżki rowerowej kwalifikują się właśnie do tego punku?

Radny Róg poinformował, że komisja oświaty wypowiedziała się w tej sprawie. Niech pojedzie komisja rolnictwa w teren i rozpozna tę sprawę,  tę służebność i zobaczymy jaka będzie ich opinia. Dlatego stawia wniosek, by dzisiaj oddalić ten punkt do następnej sesji.

Wójt stwierdził, że wg wypowiedzi radnych ma pojechać tam komisja rolnictwa i to sprawdzić, zobaczyć namacalnie jak to wygląda. Przecież  to torowisko każdy z nas zna. Tutaj nie chodzi o budowę drogi dojazdowej do działki nr 86/3 tylko ustalenie służebności. Właściciel tej działki nie będzie utrudniał, tylko chodzi o to, żeby on załatwił formalności, by mógł popisać z nami akt notarialny. Podobną służebność mieliśmy podpisaną z Instytutem w Kołbaczu na dojazd do kotłownie w Glinnej. Później przejęliśmy dwie działki po sąsiedzku i ta służebność została zniesiona. Apeluje, by tę uchwałę podjąć.

Radny Grzywiński wnioskował, by przegłosować wniosek, który zgłosił radny Róg, żeby dzisiaj tej uchwały nie podejmować, sprawę te  przełożyć na następną sesję, Stwierdził, że opinie komisji rewizyjnej, rolnej i oświatowej są taki, żeby komisja rolna sprawdziła tę działkę w terenie i dzisiaj nie podejmować tej uchwały. Wrócić do sprawy po rozpoznaniu jej w terenie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie może przegłosować tego wniosku Był przegłosowany porządek i teraz nie możemy tego projektu odrzucić.  Trzeba było taki wniosek złożyć przed przegłosowaniem porządku. Teraz musimy głosować tę uchwałę i radni poprzez głosowanie się wypowiedzą czy uchwała zostanie podjęta czy nie. Nawet jak uchwała zostanie podjęta, to komisja rolnictwa może tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa (radny Grzywiński uważał, że chce się głosować na siłę).

W dalszej dyskusji Wójt stwierdził, że tutaj nic się nie robi na siłę, został ogłoszony przetarg, była jedna oferta (zapłacili wadium) i  teraz może prosić od Rady dla tych Państwa o służebność. Wcześniej nie było takiej możliwości, bo nie było dla kogo, nie było właściciela  tej działki (radny Grzywiński stwierdził, że każda działka powinna mieć służebność. Na komisji rewizyjne powiedział Wójt, że szerokość  nasypu kolejowego jest 12 m, dlatego chcemy tam pojechać i zobaczyć tę działkę) Wójt poprawił, iż powiedział, że wynosi ta szerokość od 8 – 12 metrów (radny Kałucki zapytał Wójta, czy właściciele tej działki mieli zapewniony dojazd czy nie?, czy w cenie tej działki było mówione, że jest brak dojazdu do tej działki.?). Wójt poinformował, że nie może być działki sprzedanej bez dojazdu do niej. Był tylko jeden przypadek, gdzie sprzedana została działka w Binowie bez dojazdu. Na pewno notariusz P.Pogorzelski, by takiego aktu nie podpisał. Wycena tej działki była taka jak wyceniono. To jest działka rolna, to ogródek warzywny. Mają Ci Państwo kilkanaście metrów do drogi wojewódzkiej i mają do tego dojście i z tego korzystają. Nie będą korzystać z tego torowiska. Jest to formalność, zabezpieczymy się, tutaj chodzi tylko o służebność. Nikt nam nie będzie przeszkadzał w inwestowaniu na tym torowisku, dyktował co mamy robić.

Radna Froncala poparła swoich przedmówców w kwestii sprawdzenia tej działki w terenie przez komisję rolnictwa. Na posiedzeniu komisji Wójt  tłumaczył, że od 8-12 metrów ta szerokość wynosi, były różne informacje. Może powinniśmy wcześniej pojechać w teren i to sprawdzić, by ta  opinia była już na dzisiejszą sesję. A jeśli nie pojechaliśmy, to żeby teraz komisja rolnictwa pojechała i to sprawdziła i zaopiniowała. Osobiście nie jest przeciwna, ale niech będzie opinia.

Przewodniczący Rady stwierdził, że prawnik opracowywał te wszystkie punkty i nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Jest to potrzebne do  zawarcia aktu notarialnego sprzedanej wcześniej działki.

Radny Dobrzański nawiązał do wcześniejszej sprawy związanej z wyrażeniem zgody na wytyczonej drogi dojazdowej w Binowie (dot.  P.Koprowskiego), gdzie wówczas komisja rolnictwa pojechała i sprawdziła. To dlaczego teraz nie można tej sprawy odłożyć do następnej sesji  a międzyczasie pojedzie tam komisja rolnictwa i to sprawdzi.

Radna Cioch ponowiła swoje pytanie, czy w każdej chwili możemy wypowiedzieć tę służebność w momencie rozpoczęcia tej inwestycji np. za  rok?. Jeśli tak jest, to uważa, że projekt tej uchwały jest zasadny.

Wójt stwierdził, że nie może obiecać, że służebność będzie w czasie rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej cofnięta. Do czasu braku dojazdu  do drogi 120 ta służebność będzie musiała być. Jeszcze raz powtórzył, że służebność to nie jest droga tylko wirtualna służebność, jest to swobodny przejazd, przechód (radny Kałucki uważał, że jeśli na tym odcinku ma powstać ścieżka rowerowa i Ci Państwo będą mieli tę służebność, będą się tam poruszać  samochodami, czy jakimś swoim sprzętem do prowadzenia swojej budowy, wówczas na tym odcinku, gdzie ma być ścieżka rowerowa będzie trzeba zrobić drogę a nie ścieżkę). Wójt dalej informował, że do tej działki nie ma innego dojazdu. Chodzi o to, żeby był tam gospodarz, żeby tam użytkował. Nie będzie mu przeszkadzała nasza inwestycja. To jest jedyny jego dojazd do drogi publicznej z tej działki. Nie może on się domagać, żebyśmy mu budowali drogę (radny Róg stwierdzi że nie jest prawnikiem, lecz jest logiczne, jeśli jest zawarty już akt notarialny, to nie można go zmienić jest to „święte”).

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ta uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały w sprawie sprzedaży działki. A dodatkowo chce  poinformować radnego Dobrzańskiego, że w sprawie drogi dojazdowej P.Koprowskiego była najpierw opinia negatywna komisji a później  pozytywna.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji poddał do przegłosowania wcześniej odczytaną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym (projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 niniejszego protokołu);

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych w obecności 13 radnych, 4 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 8 głosami  „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXI/229/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik  nr 19 niniejszego protokołu.

Po podjęciu w/w uchwały przewodniczący Rady poinformował, że mimo tego, że uchwała przeszła komisja rolnictwa pojedzie w teren i to sprawdzi.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. - druk nr 3/XXXI

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w a  następnie przystąpiono do dyskusji.

Dyskusja;

Radny Grzywiński stwierdził, że w długoletnim programie rozwoju Gminy zapisaliśmy, że zaciągnięty kredyt w BS Chojna jest na realizację  „kanalizacja i oczyszczalnia Stare Czarnowo”. Co się okazuje? - kredyt został zaciągnięty i w części skonsumowany i teraz te 190.000 zł  wyprowadza się z rozdziału 01010 na inne cele m.in. budowę drogi, chodnika itp. Nie jest przeciwny budową, lecz jeśli się poodejmuje jakieś budowy, to trzeba znaleźć środki finansowania tej inwestycji. A tutaj najprostszym sposobem jest zabieranie środków z kanalizacji m. St.Czarnowo. A jak wygląda kanalizacja St.Czarnowa to każdy wie. Nie chce się powtarzać więcej na ten temat, ale chce powiedzieć, że wchodzi nowa ustawa odnośnie ochrony środowiska i są duże zaostrzone sankcje karne za ochronę środowiska. W związku z powyższym jest przeciwny proponowanym zmianom w budżecie.

Radna Cioch stwierdziła, że wyjaśnienia radnego Grzywińskiego ją trochę dziwią, bo pamięta dokładnie, że był przeciwny zaciągnięciu tego  kredytu. Jeśli ona w swoim gospodarstwie domowym ma do dyspozycji kwotę np. 10.000 zł na wydanie w danym roku na dane zadanie i jest pewna,  że tego nie zrealizuje, to te pieniądze przeznacza na inne ważne cele. Tak samo jest w tym przypadku. Kwota przeznaczona na kanalizację i oczyszczalnię m.Stare Czarnowo nie będzie wykorzystana w tym roku bo nie ma takiej możliwości, to proponuje się je przeznaczyć na inne ważne zadanie jakim jest droga w Żelisławcu, Dobropolu i chodnik. Wyjaśnienia radnego, że kredyt został skonsumowany na inne cele, to zawsze coś się podejrzewa itp. Zacznijmy trochę logicznie myśleć, tak jak to powiedział radny Róg.

Radny Dobrzański uważał, że na takie sprawy jak chodnik, kluby itp. są inne środki finansowe – z funduszu odnowy wsi można je pozyskać.  Przypuszcza, że z oczyszczalnią w Starym Czarnowie ruszymy w maju, czy czerwcu jak będą się zbliżały wybory, by robić sobie ścieżkę  wyborczą. W dalszej dyskusji poinformował, że Gmina Mielno prowadzi prace wodociągowe na odcinku 30 km. Wodociąg i doprowadzenie wody kosztowało 18 mil. z tego było 8 mil. środków unijnych a 10 mil. własnych. Czy nie może być u nas np.1,5 mil. środków naszych a pozostałe to środki pozyskane?

Wójt wyjaśnił, że nie odważyłby się powiedzieć, że w przeszłym roku będzie kanalizacja i oczyszczalnia w Starym Czarnowie. W tym roku  mieliśmy przeznaczone na to zadanie 300.000 zł. Natomiast cała inwestycja będzie nas kosztowała około 4,5 mil. zł. Po ogłoszonym przetargu dopiero będziemy dokładnie wiedzieli, jaki to będzie koszt. W tym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji  i oczyszczalni w m. St. Czarnowo. Czkamy na rozstrzygnięcie. Czy my wydamy w tym roku te 190.000 zł czy nie przy takiej skali  przedsięwzięcia jest to nieznaczna kwota takiej inwestycji. Ta inwestycja jest zagrożona tym, że np. nie uzyskamy dofinansowania. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że następna tak inwestycja jak sala gimnastyczna poszła z naszych środków 170.000 zł bo nie było innych. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu 1,5 mil. zł – wypłacane w trzech ratach. Także dopóki nie będziemy wiedzieli, że będzie dofinansowanie z zewnątrz nie ruszymy z tą inwestycją. Musi by dofinansowanie, bo inaczej nie zezwala na to ustawa o finansowaniu samorządu. Te 190.000 zł to nie jest manewr. Przetarg ogłosiliśmy na remont drogi i chodnik w Żelisławcu. Cały czas występujemy z wnioskami i czekamy na zewnętrzne środki Można sprawdzić wniosek, który został złożony w dniu 30.06.2009 r. Dalej wyjaśnił, że w miesiącu czerwcu była podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, gdzie było wyraźnie powiedziane ile dajemy środków własnych a ile otrzymamy z zewnątrz. Proszę o tym pamiętać.

Radny Grzywiński stwierdził, że z tego co zrozumiał, ta inwestycja już w Żelisławcu ruszyła (tak - poinformował Wójt) , to jak to jest,  rusza inwestycja a teraz szuka Pan pieniędzy?

Wójt wyjaśnił, że miał takie uprawnienie, bo w dziale na drogi są pieniądze i chce przeznaczyć również środki na Dobropole.

Radny Grzywiński zarzucił Wójtowi, że wykonuje on działania odwrotnie, gdyż w pierwszej kolejności winny być zapewnione środki na  inwestycje, przetarg, wyłonienie wykonawcy i realizacja inwestycji, Niech realizuje to zadanie a nie „skacze z kwiatka na kwiatek jak pączek..” (Wójt ponownie stwierdził. że informował, tłumaczy na czym to polega. Dlatego powtarza, że dopóki nie będziemy mieli zapewnionych środków zewnętrznych, nie będziemy wcześniej tej inwestycji rozpoczynać).

Radny Róg poinformował, że z nieoficjalnych źródeł wie, że na kanalizację i oczyszczalnię w m. St.Czarnowo na 90 % środków nie dostaniemy.  Natomiast znów się kłania fakt, że radni nic nie wiedzą, dowiadują się dzisiaj, że poszły środki na inne inwestycje. Tutaj winę ponosi  również Przewodniczącemu Rady, że radni nic nie wiedzą podobnie jak o dożynkach gminnych, dowiedział się od ludzi z Kołbacza.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w planie budżetu jest ujęta droga w Żelisławcu, Dobropolu, chodnik itp. Ci sami radni podjęli taką uchwałę. Teraz ta droga im nie pasuje, bo nie w ich miejscowościach.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że chodzi mu o finansowanie inwestycji. Dodał, że Przewodniczący nie wie gdzie są podłączone obiekty komunalne –  do zbożówki także Urząd Gminy (Wójt stwierdził, że to nieprawda, jest szambo zagospodarowane).

Z uwagi na wyczerpanie dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie na 2009 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 niniejszego protokołu);

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych w obecności 12 radnych - 6 głosami „za”, 5 głosem „przeciw” i 1 głosem  „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr  21 niniejszego protokołu. (W czasie głosowania j/w nie była obecna radna Marczewska R.)

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XXXI

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak zapoznał radnych z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta  Gminy Stare Czarnowo.

Następnie odczytał pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 03.08.2009 r. dot. rozpatrzenia skargi złożonej  przez radnego Dobrzańskiego na działania Wójta Gminy Stare Czarnowo, związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnego usunięcia drzew. Zapoznał również z załączonymi pismami tj. pismem Sekretarza Stanu MSWiA, zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz pismem Gminy Stare Czarnowo). Pismo wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Grzywiński stwierdził, by tę sprawę wyjaśnić należy się cofnąć do protokołu z XIV sesji Rady Gminy z dnia 8 lutego 2008r. gdyż od  tego wszystko się rozpoczęło. Na tej sesji dyskutowano na temat protokołu komisji rewizyjnej z dnia 15-16.01.2008r. Komisja zwróciła uwagę m.in. na wykorzystanie wozu bojowego do podlewania sadzonek na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Za tę usługę wpłynęła kwota 2.000 zł na konto prywatne z-cy Naczelnika OSP. P. M. Baryła (do podziału pomiędzy strażakami, pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Gminy). W wypowiedzi swojej radny zacytował fragmenty w/w protokołu z sesji dot. wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie zweryfikowania protokołu, w której Wójt zauważył, że protokół nie powinien być podany do publicznej wiadomości i przedłożeniu na sesji przed ustosunkowaniem się do jego treści i niektóre sprawy wymienione w tym protokole nie mają pokrycia w dokumentach. Zacytował również fragment wypowiedzi P. M. Baryła, która zaprzeczyła jakoby otrzymała pieniądze na swoje konto i zażądała przeprosin i sprostowania protokołu komisji w częściach dotyczących jej osoby (w załączeniu złożyła pismo w tej sprawie na ręce przewodniczącego - stanowiące załącznik nr 39 do protokołu z dnia 08. 02.2008 r.).
Radny Grzywiński zauważył, że zaprzeczenia w tej sprawie wpływały z każdej strony, dlatego złożył do prokuratury doniesienie dołączając  sporny protokół. W dalszej części wypowiedzi radny odczytuje fragmenty pisma otrzymanego od p. prokurator wystosowanego po przeprowadzeniu śledztwa, w którym stwierdza się m.in., że zdarzenie takie miało miejsce. Radny uważa, że sprawa wozu bojowego ma bezpośredni związek z sprawą rozpatrzenia skargi na Wójta, ponieważ od tego wszystko się zaczęło. To on sporządził protokół komisji rewizyjnej a radny Władysław Dobrzański dostarczył go do prokuratury. Od tej pory są szykanowani wraz z radnym Zenonem Rogiem, który był wtedy członkiem komisji rewizyjnej i został z niej usunięty. Na koniec wypowiedzi radny proponuje wyciągnięcie wniosków z prawdomówności niektórych osób.

Radna Cioch stwierdziła, że to co radny Grzywiński odczytał, to jedna sprawa a Pan Wójt to druga sprawa. Z pisma wynika, że sprawa  administracyjna nie jest zakończona i trudno ocenić na czyją korzyść będzie rozstrzygnięta. W związku z tym uważa, że w tym momencie rozpatrywanie skargi nie ma sensu. Po zakończeniu sprawy można będzie o tym dyskutować. Zwróciła się z pytaniami do radnego Dobrzańskiego cytując fragment skargi, w którym pisze, że „zaczynam się bać o własne zdrowie i życie mojej rodziny, do czego ten człowiek może się jeszcze posunąć, mszcząc się na człowieku, który chce wyjaśnić wszystkie budzące wątpliwości nieprawidłowości w Gminie Stare Czarnowo...” Pierwsze pytanie brzmiało - czy Wójt Panu groził, czy groził Pana rodzinie, co Pan przez to rozumie, czego się Pan obawia, pozbawienia życia swojego, swoich dzieci i wnuków ?. Uważała, że jeśli byłaby taka sytuacja należało to zgłosić na policję. W drugim pytaniu poprosiła - o wyjaśnienie sformułowania „kreowanie fałszywych oskarżeń”, dodając, że Wójt nie wysyła tylu oskarżeń na radnego, co radny na Wójta. Stwierdziła, że przy tej okazji i reszta jeździ i musi się tłumaczyć. W trzecim pytaniu poprosiła - o wyjaśnienie paragrafów, na które radny powołał się w skardze (art.212,224,234,235,238). Dodała, że najbardziej interesują ją odpowiedzi na pytania 1 i 3.

Radny Dobrzański w odpowiedzi na pytania j/w powołał się na zdarzenie, jakie spotkało jego córkę mieszkankę Starego Czarnowa, która  zwróciła się pisemnie do Wójta z prośbą o zezwolenie na wycinkę drzew. Chciała wykorzystać do ogrzewania mieszkania. Wójt skierował sprawę do P. Modzelewskiego, w którym w odpowiedzi poinformował, że muszą być wykonane pomiary tych drzew i sporządzona mapka sytuacyjna. Radny uważa, że te sprawy nie należą do zainteresowanego wycinką, że córka jego została źle potraktowana, a jako matka samotnie wychowująca  sześcioro dzieci powinna otrzymać pomoc za strony Gminy i Wójta (radna Cioch przerwała tę wypowiedź, prosząc o odpowiedź na konkretnie zadane pytania). Dalej radny Dobrzański stwierdził, że od tego wszystko się zaczęło, takie postępowanie Wójta w stosunku do jego osoby.

Przewodniczący Rady przypomniał radnemu, że kilka dni temu na dożynkach gminnych widział radnego siedzącego naprzeciwko Wójta w niewielkiej  odległości i nie wyglądał na osobę, która by się Wójta obawiała.

Radna Cioch w dalszym ciągu dopominała się o odpowiedź na pytanie: ”czego się Pan obawia, czy Wójt Panu groził?”

Radny Dobrzański odpowiedział, że nie wie, co go może jutro czekać. Wspomniał o sprawie swojego byłego zięcia P. Czajkowskiego, którego  Wójt sprawdzał za naruszenie ładu domowego a on teraz nie może tam chodzić i odwiedzać wnuków (radna Cioch ponowiła swoje pytanie).
Radny jeszcze raz powtórzył, że nie wie, co jutro Wójt może zrobić, jutro lub pojutrze. Stwierdził, że jeśli będzie dociekał dalszych spraw, to może go spotkać coś nieprzyjemnego (radna Cioch zapytała „czy może Wójt zamachnął się na Pana ?). Radny Dobrzański odpowiedział, że takiego czegoś jeszcze nie było, ale nie wie, co może być jutro lub pojutrze.

W dalszej części dyskusji radna Cioch porosiła radnego Dobrzańskiego o odpowiedź na swoje pytanie dotyczące wymienionych artykułów w  skardze.

Radny Dobrzański odpowiedział, że to nie on te artykuły wystawiał, od tego są odpowiednie organa, które te artykuły wystawiają.

Radna Cioch zauważyła, że radny podpisał się pod tymi artykułami, a jak ona się na jakieś artykuły powołuje, to chociaż w części chce  wiedzieć co one oznaczają, może to dotyczy morderstwa?
Dodała, że jeżeli ta sprawa okaże się nieprawdziwa, to radny tak, jak kiedyś obiecał – przeprosi, a jeżeli okaże się prawdą to Wójt na  pewno zachowa się tak samo, jak radny.

Radny Dobrzański nawiązał do wycinki drzew stwierdzając, że z pomocą żony, ścinał gałęzie z drabiny a zostanie oskarżony o wycięcie 30 czy 17 drzew z pnia i zostanie osądzony jako złodziej. Oznajmił, że nie miał z tym nic wspólnego. Złożył dokumenty i niech ta sprawa się zakończy.

Radny Róg zwrócił się do radnej Cioch, że jeżeli się dziwi, że Dobrzański się boi, co ten człowiek może zrobić „tutaj patrzę na Pana  Wosia…” to niech przeczyta protokół z poprzedniej sesji, w którym jest mowa „co ten Pan powiedział do mojego pracodawcy, jak wymuszał, żeby Roga w… z pracy…”. Dodał, by nie dziwić się Dobrzańskiemu, że się boi, bo przecież Wójt może wszystko.

Radna Cioch wyraziła współczucie dla radnego Dobrzańskiego stwierdzając, że jest marionetką w czyichś rękach i jak nie będzie potrzebny  zostanie wyrzucony jak marionetka po skończonym teatrze i nikt go nie zauważy i nie powie - Dzień Dobry (radny Dobrzański powiedział, że powie radnej Dzień Dobry).

Radny Róg dodał, że zna Dobrzańskiego 20 lat i zawsze poda mu rękę, czego nie może powiedzieć o Panu Wosiu i radna też nie będzie nikomu  potrzebna.

Radna Cioch powiedziała, że na powitanie odpowie zawsze bo na to wskazuje jej kultura. Dodała, że słuchając wypowiedzi radnego  Dobrzańskiego na sesjach i czytając jego pisma podejrzewa, że nie są one jego autorstwa. Ostrzegła radnego, że ludzie, którzy osiągną cel jego rękoma szybko zapomną o nim.

Radny Grzywiński stwierdził, że pismo wpłynęło do Rady Gminy przez przypadek i jest prowadzone postępowanie w tej sprawie, a jak się  wyjaśni to wtedy można do tego wrócić. Jest przeciwny temu projektowi uchwały i podejmowaniu jakiejkolwiek uchwały w tej sprawie, ponieważ sam nie wie jak to było, a to wie najlepiej sam zainteresowany.
Następnie skierował pytanie do Wójta o to, kto poniósł koszty zatrudnienia adwokata reprezentującego Wójta w sądzie.

Przewodniczący Rady poprosił o zadanie tego pytania w „wolnych wnioskach”, dlatego, że nie ma ono związku z podejmowaną uchwałą.

Radny Róg zauważył, że skoro sprawa toczy się w prokuraturze i nie jest zakończona, to nie powinno się tego analizować, podejmować na sesji.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że porządek obrad był przegłosowany wcześniej i jeśli nie ma głosów do dyskusji to proponuje przystąpić do głosowania. Oddał jeszcze głos Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi radnych, gdzie min. stwierdził - jest mu przykro, że takie dyskusje muszą się tutaj toczyć.  Przyznał rację radnej Cioch, że pisma radnego są to gotowce pisane jednakowo. Nawiązał do rozprawy apelacyjnej z dn.13.07.2009r., która toczyła się przed Sądem Okręgowym i podtrzymała wyrok skazujący radnego Dobrzańskiego. Tego samego dnia radny wysłał skargę do prokuratury do wiadomości Ministra Czumy oraz Ministra Schetyny o tym, że Wójt zagraża jego zdrowiu i życiu rodziny. Wójt jeszcze raz powtórzył, że jest mu przykro, że takie pisma trafiają, że trzeba je rozpatrywać. Dodał, że pisma takie traktowane są jako skarga i zgodnie z przepisami muszą być rozpatrywane wciągu 30 dni przez Radę Gminy. Wyjaśnił również sprawę wycinki drzew informując, że dochodzenie w tej sprawie prowadzone było przez Policję, Straż Leśną oraz pracownika Gminy w związku ze złożeniem doniesienia przez jednego z mieszkańców. W trakcie postępowania radny Dobrzański uchylał się od wyjaśnień mimo, że znaleziono u niego drewno, na które nie miał odpowiednich dokumentów.Stwierdził, że radny Dobrzański czuje się chroniony pisząc pisma do różnych redakcji i ministrów, a powinien wiedzieć, że droga przy, której rosły drzewa należy do powiatu i tam należało zwrócić się o zezwolenie na wycięcie. Dlatego przykro mu, że zabiera się czas na takie sprawy. Wyraził nadzieję, że to się niedługo skończy, są takie symptomy, prawda wyjdzie na jaw i będzie wiadomo kto inspiruje grupę, bo w jakim celu to wszyscy wiedzą. Skoro radny złożył doniesienie do prokuratury to Wójt nie będzie się tłumaczył ma tylko nadzieję, że to ostatnie.

Radny Grzywiński zapytał o dowozy dzieci do szkoły, o stawkę - poprosił o wypowiedzenie się Wójta.

Przewodniczący Rady prosił radnego, by postawił to pytanie w „wolnych wnioskach”.

Radny Dobrzański do sprawy o wycinkę dodał, że odbył się sąd nad jego osobą bez jego udziału, w wyniku którego został ukarany naganą i  kosztami postępowania 50 zł. Poinformował, że te „patyczki”, które z tamtych obciął złożył w bagnie niedostępnym dla człowieka, a jeden mieszkaniec w porozumieniu z gminą złożył doniesienie. On te gałęzie złożył w takim ”buszu”, żeby nikomu nie przeszkadzały. Zaproponował zostawić to i niech prokuratura robi swoje, to zobaczymy.

(w tym czasie salę obrad opuściła radna Marczewska)

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – o uznaniu skargi za bezzasadną (stanowi on wraz z uzasadnieniem załącznik nr 23 niniejszego protokołu) i poddał go przegłosowaniu W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych w obecności 12 radych - 4 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” oraz 3 głosami   „wstrzymującymi” - podjęła uchwałę Nr XXXI/231/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 24 niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania j/w Rada Gminy uznała skargę za zasadną.

Ad.13 Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 (w tym: wykonanie budżetu za I półrocze
2009 r.)

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu P. Stanisław Nowak przedstawił informację z przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.

Dyskusji – brak.

Szczegółowa informacja j/w stanowi załącznik nr 25 niniejszego protokołu

Ad.14 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt – M, Woś i tak;

 • sklep, podatek rolny (zgłaszał radny Dobrzański);
  Wójt stwierdził, że są to sprawy radnego Dobrzańskie, którego nie ma sali. (Radna Froncala wnioskował, by Wójt odpowiadał, bo szkoda czasu  a ona przekaże nieobecnym radnym).
  W związku z powyższym Wójt informuje – obiekt świetlicy jest już przekazany na mienie Gminy i żadnych działań jeszcze nie robiliśmy. Na dzisiaj mieszkańcy Dębiny mają świetlicę, również sklep jest dla mieszkańców. Jeśli chodzi o pisma w sprawie podatku rolnego od Instytutu w Kołbaczu, to były one również przedmiotem prokuratury i nie spodziewam się, żeby do działań moich jako Wójta były jakieś zastrzeżenia w tej sprawie. Jest po rozmowach z innymi instytucjami publicznymi co mają na swoim terenie takie obiekty i nic nie można zrobić. Są to jednostki naukowe zwolnione ustawowo z podatku. Możemy jedynie wystąpić do parlamentu o zmianę ustawy.
 • wieści gminne, nieinformowanie radnych itp. (zgłaszał radny Grzywiński);
  Trudno mu się odnieść do zgłaszanych wypowiedzi radnego Grzywińskiego, gdyż są źle sformułowane.
 • lekceważenie radnych (zgłaszał radny Róg);
  Radny mówi, że lekceważy się radnych m.in. dowiedział się o dożynkach dopiero od ludzi z Kołbacza. Chce powiedzieć, że dożynki gminne są  organizowane, przygotowywane dużo wcześniej niż wiedzą radni i są zapraszani. Było kilka propozycji miejsc odbycia tych dożynek. Jednak
  najlepszym miejscem był teren przy plebani w St.Czarnowie.
 • plac zabaw, festyn, drogi (zgłaszała radna Marczewska);
  Będziemy systematycznie place zabaw doposażyć, również w Dobropolu.
  Jeśli chodzi o festyn w Kołbaczu, to organizowała go p.Sołtys Kopczyńska. Jest mu wiadome, że na ten festyn zapraszała wszystkie sołectwa, mieszkańców Gminy. Nie wszyscy skorzystali z tego.
 • remiza, wywóz nieczystości, ZG Zlewnia J.Miedwie, grunty (zgłaszał radny Kałucki);
  Warunkiem przystąpienia do remontu obiektu OSP w Kołbaczu (remizy) było to, że przejdzie on na mienie Gminy. Prezes Malinowski wyrażał pozytywną opinię w tej sprawie, natomiast Kraków negatywnie się do tej sprawy ustosunkował. Bowiem w tym roku zostało już dużo przekazane z Kołbacza na rzecz Gminy m.in. dwie działki Glinnej, w Żelewie, świetlica w Dębinie itp.
  Jeśli chodzi o wywóz nieczystości, to jest mi wiadome, że dwa razy w miesiącu też ą one wywożone. Są zawierane umowy indywidualne. Musi to sprawdzić.
 • Sprawa ZW Zlewni Jeziora Miedwie – tutaj nie widzi dalszej możliwości aby wspólnie walczyć z tym związkiem o system kanalizacji dla nas. Tam zmienia się polityka. Z naszego tam wstąpienia skorzystał jedynie związek piłkarski. Ten związek zlewni długo istnieje, jednak myśli, że należy z nimi wygasić tę działalność. Jeśli nie będzie innej możliwości wspólnego inwestowania, to zaproponuje, żeby wystąpić z tego związku. 
  W sprawie gruntów mamy odpowiedź od Instytutu w Krakowie o sprzedaży pod rozbudowę mieszkaniową. Wnioskowaliśmy o kilka, by stworzyć taką  bazę na budownictwo mieszkaniowe, dla inwestycji (magazyny, składowiska itp.). Zdobyliśmy już ponad 3 ha gruntu i po jego uporządkowaniu będzie można przeznaczyć na cele mieszkaniowe.
 • wysypisko śmieci (zgłaszała radna Cioch);
  To wysypisko także zauważył. Te odpady zostały zgromadzone przez mieszkańców Dębiny. Doszliśmy do tych, którzy się tych śmieci w ten sposób  pozbywali. Prowadzi również dochodzenie policja.
 • kanalizacja, złote gody (zgłaszała radna Froncala);
  Na temat kanalizacji i oczyszczalni St.Czarnowa już wcześniej informował. Natomiast jeśli chodzi o jubilatów (złote gody), to przyznaje takie odznaczenia Prezydent na wniosek zainteresowanych. Gmina może jedynie pomóc. To jest zaniedbanie rodziny tych jubilatów.
 • remont dachu (zgłasza radny Pączka);
  Myśli, że jeszcze w tym roku ten dach na ul. Warcisława 4 zrobimy oraz dach w budynku byłej Szkoły w St.Czarnowie.
 • Znaki, zarośnięta drogi (zgłaszał sołtys Dobropolu Mielnicki);
  W sprawie znaków, wycinki krzaków jest już po rozmowie z drogowcami.
 • zarośnięta droga (zgłaszał sołtys Glinnej Łuczak Tutaj również zadanie dla drogowców.
 • dotacja do autobusu (zgłaszał sołtys Żelewa Świętek);
  Tę sprawę należy szczegółowo zbadać, przeanalizować.

Po zakończeniu powyższych odpowiedzi przez Wójta radny Dobrzański zapytał, co z odpowiedziami na jego pytania?

Wójt wyjaśnił, że poinformuje go radna Froncala (tak obiecała), ponieważ radny nie był w tym czasie, wyszedł wspólnie z innymi radnymi z  sali obrad.

Radny Grzywiński zapytał, czy na jego pytania Wójt odpowiedział, czy ma ponowić pytania?

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że nie było również w tym czasie radnego, niech poinformuje radna Froncala.

Ad.15. Wolne wnioski.

Wolne wnioski zgłaszali;

Radny Piątkowski poruszył sprawy wieloletnich inwestycji w Żelewie. Stwierdził, że są tam dwie drogi – powiatowa i gminna. Nasila się tam  ruch kołowy a droga powiatowa jest zbyt wąska, żeby się nią posługiwać. Jeśli nie ma funduszy na drogi gminne, to nie ma możliwości zorganizowania ruchu kołowego. Uważał, że w Żelewie trzeba prowadzić ruch kołowy jednostronny. Gdyby była możliwość zrobienia drogi gminnej i wprowadzenia ruchu jednostronnego byłaby możliwość wykonania chodnika po stronie zabudowań. Dwa samochody nie mogą się tam wyminąć (musi   jeden poczekać, aż drugi przejedzie), są takie sytuacje.
Nie wie jak wygląda sprawa drogi powiatowej, do kogo się z tym można zwrócić?. W związku z powyższym wnioskuje o stworzenie drogi gminnej jednokierunkowej i drogi powiatowej jednokierunkowej.
Również wnioskuje o oświetlenie uliczne przy drodze do P.Chreptowicz oraz remontu tej drogi. W dniu dzisiejszym usłyszał, że wpłynęły dwa  pisma tej Pani w tej sprawie (oświetlenie i droga).

Radny Dobrzański wnioskował, by jak najszybciej zrobić wodę dla mieszkańców tzw. karczmy w Binowie.

Radny Grzywiński zwrócił się z prośbą do radnej Cioch, by nie robiła mu „podjazdów”. On jak ma coś do powiedzenia, to mówi oficjalnie.

Sołtys Żelewa Świętek ponowił swój wniosek w sprawie podjęcia jak najszybszych działań dot. kursowania autobusu Paan - Bus do Żelewa.

Ad.16. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXXI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2009 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2009 13:12