ZARZĄDZENIE NR II/61/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR II/61/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,Nr 187, poz. 1381,  Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 63.597,69 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63.597,69 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 63.597,69 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63.597,69 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 63.597,69 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63.597,69 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 63.597,69 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.271,96 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 62.325,73 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2009 11:54