UCHWAŁA NR XXXVI/252/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo.

UCHWAŁA NR XXXVI/252/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo, przyjętego Uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  2. Granice obszaru objętego opracowaniem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXVI/252/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części obrębu Binowo, obejmując.
Wójt pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez właściciela terenu w sprawie dokonania zmiany obowiązującego planu, przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem zmiany i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE CZARNOWO

Przedmiotowe opracowanie dotyczy terenu obowiązującego planu, przyjętego Uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r., z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustalającego m.in. sposób zagospodarowania, zasady usytuowania i wskaźniki kształtowania zabudowy.
Proponowana zmiana planu ma na celu wprowadzenie innych zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym zmniejszenie ilości projektowanych obiektów i wskaźnika intensywności zabudowy, z utrzymaniem dotychczasowych zasad w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r., obszar ten oznaczony jest jako strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi.
Przeznaczenie ustalone w planie obecnie obowiązujący, jak i proponowana zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium.

USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenu, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000. Na potrzeby planu zostanie wykonany wtórnik sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
Załącznikiem do niniejszej analizy jest wyrys z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Czarnowo, z oznaczeniem obszaru opracowania zmiany planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-01-2010 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2010 10:41