ZARZĄDZENIE Nr II/18/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/18/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 kwietnia 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700       Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095    Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00
4260 Zakup energii 20 000,00
710       Działalność usługowa 0,00
71035    Cmentarze 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
750      Administracja publiczna 0,00
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 5,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 38,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 28,84
4300 Zakup usług pozostałych - 70,66
4410 Podróże służbowe krajowe 100,30
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412    Ochotnicze straże pożarne 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 5 000,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80146    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 500,00
852       Pomoc społeczna 0,00
85219    Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 2,05
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2,05
85295    Pozostała działalność 0,00
3110 Świadczenia społeczne (jednostka: Ośrodek Pomocy Społecznej) -1 000,00
3110 Świadczenia społeczne (jednostka: Urząd Gminy) 1 000,00
853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395    Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 488,75
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 146,25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 107,77
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 418,05
4127 Składki na Fundusz Pracy 611,61
4129 Składki na Fundusz Pracy 35,97
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 273,41
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 427,79
4307 Zakup usług pozostałych 51 837,32
4308 Zakup usług pozostałych - 88 396,00
4309 Zakup usług pozostałych - 2 150,92
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 944,45
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 55,55
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 133,34
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 66,66
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095    Pozostała działalność 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 480,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4260 Zakup energii - 4 610,00
4270 Zakup usług remontowych - 3 000,00
926        Kultura fizyczna i sport 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 07:59