ZARZĄDZENIE NR II/37/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r

ZARZĄDZENIE NR II/37/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 7.858 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750     Administracja publiczna 7 858,00
75056   Spis powszechny i inne 7 858,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 858,00
Razem: 7 858,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 7.858 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750     Administracja publiczna 7 858,00
75056   Spis powszechny i inne 7 858,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 906,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
Razem: 7 858,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2010 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Stempiński 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-08-2010 12:03