Porządek obrad

Porządek obrad XLI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 3 września 2010 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XLI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2010 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone (na piśmie) na poprzedniej sesji Rady.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2010r.
  • dyskusja.
 10. Informacja dot. przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku szkolnego 2010/11, w tym; wykonanie budżetu za I półrocze 2010r.
  • dyskusja.
 11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 1/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych- druk nr 2/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 3/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawe użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej – druk nr 4/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka – druk nr 5/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie – druk nr 6/XLI,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/66/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007r. – druk nr 7/XLI
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-08-2010 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2010 11:04