UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/15/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr IV 15/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 stycznia 2011 r.

 

  Tematyka  Podstawowa
na  2011 r.
Terminy sesji
 I.
 1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011.
 2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na  2011r.
 3. Uchwalenie planu  pracy  Rady  Gminy  na  2011 r.
 4. Zatwierdzenie  planów  pracy  stałych  komisji  Rady na2011r.
 5. Określenie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
 6. Uchwalenie  programu współpracy na rok 2011 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
styczeń
2011 r.
II.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za rok 2010.
 2. Zatwierdzenie Gminnego Program Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla Gminy  Stare Czarnowo  na rok 2011.
 3. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy  Stare Czarnowo.
 4. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2010 (w tym; wykonanie budżetu).
luty 
2011 r.
 III.
 1. Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starym Czarnowie w roku 2010 (w tym: wykonanie budżetu ) i  przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy  społecznej na rok 2011.
 2. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego   Fagus i rekreacji na terenie gminy  w  roku 2010 (w tym:  wykonanie budżetu).
marzec
2011 r.
 IV.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 r.- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 2. Informacja z działalności bibliotek; w Starym Czarnowie  i Kołbaczu  w roku  2010 (w tym: wykonanie budżetu.
 3. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w  Kołbaczu za rok 2010.
kwiecień
2011 r.
V.
 1. Sprawozdania z działalności sołtysów w roku 2010.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w roku 2010 r.                                              
maj
2011
VI.
 1. Informacja  z przygotowania Zespołu Szkół w   Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2011 / 2012 (w tym wykonania  budżetu  za I półrocze 2011 r.)
 2. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady w  I półroczu 2011 r.
sierpień
2011 r.
VII.
 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gmin  za I półrocze 2011 r.
wrzesień
2011 r.
VIII.
 1. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych  na 2010 r. i  2011 r.
październik
2011 r.
IX.
 1. Projekt budżetu gminy na 2012 r.   2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r.
listopad
2011 r.
 X.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na  2012 r.
grudzień
2011 r.

Na poszczególnych sesjach oprócz w/w  tematów –  Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych  i  gospodarczych Gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i statutach sołectw,
 • spraw oświatowych, spraw społecznych itp.

Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:

 • działalności Wójta  w okresie między sesyjnym, 
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym,
 • tanie finansowym gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-02-2011 11:33